A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

KULTÚRÁLIS HIREK
Kanadai magyar kultúrális egylet
Magyar költõk a Montreali magyar irodalmi fesztiválom
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Magyar nyelvizsga Kanadába
Ötven éve a nemzet megmaradásáért

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 SZABADIDŐ
 Könyvszemle
 Bridzs
 Sakk
 Kuriózum

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Erdélyi Magyar Tudományegyetem

április 2.

Az elso európai egyetemek létrejöttétol a 12-16. századokban az erdélyi magyarság ezrei tanultak külföldön, élo szellemi kapcsolatot teremtve a tudományok legjobbjaival. Az erdélyi magyar értelmiség a 16. századtól már hazai felsooktatási intézményekben gyarapíthatta tudását. Báthory István erdélyi fejedelem 1581-ben Kolozsvárott létesítette az elso erdélyi egyetemet. Példáját követve Bethlen Gábor fejedelem 1622-ben Gyulafehérvárott alapította meg a Collegium Academicum-ot. A 18. századtól a jezsuita és piarista rendek irányításával folyt egyetemi szintu oktatás Kolozsvárott. Az 1848-as forradalom idején felmerült az erdélyi egyetemi oktatás korszerusítésének gondolata is, ennek megvalósítását azonban a szabadságharc leverése meghiúsította. Ezt követoen az erdélyi tudományos élet legjelentosebb intézménye, az Erdélyi Múzeum Egyesület 1857-tol muködött. Az újabb idokben az erdélyi társadalom egyetemes tudományok iránti fogadókészségét ismerte el a magyar országgyulés, amikor báró Eötvös József kultuszminiszter véleménye alapján - aki a budapesti egyetem mellett egy vidéki állami egyetem létrehozására Kolozsvárt látta a legalkalmasabbnak - és Trefort Ágoston vallás- és oktatásügyi miniszter eloterjesztésére 1872 szeptemberében Kolozsvárott alapították meg az elso vidéki tudományegyetemet, amely késobb az I. világháború végéig mint Ferenc József Tudományegyetem muködött.
1919-ben a románság telepedett be a kolozsvári magyar egyetemre, és ezzel megkezdodött a magyar anyanyelvi oktatás elsorvasztása. 1940-ben a Bécsi Döntés-t követoen gróf Teleki Pál támogatásával rövid idore újra megindulhatott a magyar nyelvu egyetemi oktatás Erdélyben, sot a II. világháborút követo 1945-ös béketárgyalások után - amikor a román hatalom nemzetközi nyomásra engedményeket volt kénytelen felmutatni a kisebbségbe szorított magyarság számára - Mihály király rendeletével 1948-ban megnyitotta kapuit az önálló magyar Bolyai Tudományegyetem. Azonban a Ceausescu vezette kommunista hatalom megszilárdulásával a magyarságot is asszimilálni törekvo román nemzetiségi politika újra erore kapott. 1958-ban döntést hoztak a Kolozsvárott muködo két egyetem, a magyar Bolyai és a román Babes egyetemek egyesítésére. Az így létrehozott közös Babes-Bolyai Tudományegyetemen a magyarság jogai a mai napig sincsenek pontosan meghatározva, noha ott ma már közel 3500 magyar hallgató részesül anyanyelvi oktatásban mintegy 300 tanár vezetésével. Az önálló magyar karok létrehozása iránti törekvésük azonban minduntalan merev elutasításba ütközik, a magyar egyetemi közösség kiszolgáltatott helyzetben van. Ez méginkább elmondható a Marosvásárhelyen muködo Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar hallgatóságáról a román többségu egyetemi vezetés ellenállása miatt. Tisztán magyar nyelvu oktatás csak a katolikus és protestáns teológiákon, illetve a Nagyváradon muködo Partiumi Katolikus Egyetemen folyik.
A várakozásokkal ellentétben a magyar közösség legfontosabb követeléseként hangoztatott önálló magyar egyetem létrehozása az 1989-es rendszerváltás után sem következett be, igazolva az elmúlt nyolcvanegynéhány év román kormányzati politikájának a mintegy két milliós erdélyi magyarság asszimilációjára való törekvését, amelynek legerosebb ellenfelét az erdélyi magyar felsooktatás visszaállításában vélik. A politikai irányváltás Erdélyben is meghozta a fokozott tanulási kedvet és jelenleg a román egyetemi oktatásban már hozzávetoleg 15 ezer magyar hallgató vesz részt, de még harmadrészük sem folytathat anyanyelvu tanulmányokat. Az érdeklodés fokozódásával és a nemzetközi arányokat figyelembe véve az erdélyi magyar lakosság akár három önálló anyanyelvi egyetemre is igényt tarthatna.
A felmérések eredményei szerint a román közvélemény a demokratikus változások ellenére is mereven elutasítja az önálló magyar egyetem gondolatát, így mint lehetséges alternatíva merült fel egy alapítványi magyar egyetem létrehozása. Kedvezo helyzetet teremtett, hogy ennek az elgondolásnak a finanszirozására a Magyar Köztársaság kormánya 2000-ben 2 milliárd forint költségvetési támogatást hagyott jóvá, amelyet a Határon Túli Magyarok Hivatala útján biztosít egy önálló erdélyi magyar egyetem létrehozására és fenntartására. Ennek a hazai támogatásnak az érvényesítésére alakult meg a Sapientia Alapítvány 2000. elején, és vette kezdetét az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) megszervezése. A magánegyetem létrehozásának merész gondolata példanélküli, kockázatos vállalkozás, de az alapítók bíznak a román politika kedvezo alakulásában és az egész magyar közösség támogatásában.
Az új egyetem jelentoségét Tonk Sándor a Sapientia Alapítvány Kuratóriumá-nak elnöke a nyugati magyarsághoz intézett felhívásában következoképen fogalmazta meg 2000. májusában:
"Nem szorul magyarázatra az a tény, hogy tudásközpontú világunkban a tudás, így az egyetem, az egyetemeken folyó tudományos munka, az oktatás a legfontosabb nemzetpolitikai stratégiai feladatok közé tartozik. Nem csak az erdélyi magyarságot szolgálja az, ha sikerül olyan magyar egyetemi oktatást, illetve olyan tudományos környezetet teremteni, amelyben idehaza és a külvilágban is versenyképes fiatalok nevelkednek. Jó szakemberek, akik azonban az egyetemrol hozzák magukkal a tudás mellett a magyarságukhoz való ragaszkodásukat.
A Sapientia Aalapítvány az alapítók és az eddigi támogató szándéka szerint korszeru, versenyképes és nem utolsó sorban fiatal, mobilis oktatókkal muködo magyar universitas képét rajzolta meg a maga számára.
Ezen nagy és nemes, az egész magyar közösséget szolgáló tervünk megvalósításához kérem, a Kuratóriumunk nevében szakmai, tudásbeli és anyagi támogatásukat."
(A http://www.hhrf.org/sapientia/ netlapon található közlemények alapján összeállította Csorba Imre)

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt