A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Október 2013.

Magyar Krónika,
 
Montreál

3013 éve
Samhain, kelta és pogány ünnep, az újév kezdete

A samhain (ejtsd: száuiny, vagy szaviny) a gael nyelveken beszélő népeknél a november hónap elnevezése, valamint a kelta nyelvi-kulturális kör egyik legjelentősebb ünnepe, mely október 31-én sötétedéskor kezdődik és november 1-jén ér véget. Az ünnep megtalálható minden kelta népnél - igaz, különböző neveken. Különböző újpogány vallásokban (pl. wicca) szintén fontos ünnep. A keltáknál az év két fő részre volt osztva. Samhain jelentette az újév, valamint a tél kezdetét, hiszen ezeknél a népeknél (de például a zsidóknál is) a sötétség (sötétedés) megelőzte a világosságot. Az év másik fele Beltaine (Cétshamhain) ünnepével kezdődött, május 1-jén.

1696 éve
Szent Márton ünnepe

Pannóniaban (Sabaria) születt 316-ban vagy 317-ben a tours-i katolikus püspök. 15 éves korában a római hadseregbe sorozták. Katonaéveiben vitézsége mellett kitűnt jólelkűségével, felebaráti szeretetével, a betegek és a szegények iránti részvétével, egyszerű életmódjával. A legenda szerint Galliában, Ambianum (ma: Amiens) város kapujánál télen egy didergő koldusnak adta köpenye felét. 18 éves korában keresztelkedett meg, 20 évesen megvált a hadseregtől. A Genovai öbölben, Gallinaria szigetén remete életet élt. Később Poitiers-ben 360-ban megalapította a Ligugé kolostort, az első szerzetesi közösséget Galliában. 371-ben vagy 372-ben a nép és a papság Tours püspökévé választotta. Püspökként is szigorú szerzetesi életet élt. Minden évben sorra látogatta a vidék egyházközösségeit, gyalog, szamárháton vagy dereglyén. Egyik vidéki egyházkerületében, Candes-ben megbetegedett és 397.11.08.-án meghalt. Tours-ban található sírja zarándokhely lett. Márton napi hagyományok: A gazdasági év zárása volt ekkor, a munkaszerződések lejártának napja. A mesterek vacsorát adtak legényeiknek, a gazdák a pásztoroknak. Az advent előtti utolsó ünnepi étkezés a Márton-napi lúd evése volt. A szárnyas mellcsontjából a tél időjárását jósolták meg. Megkóstolták az új bort is, mert ennek Márton a "bírája". Ezen a napon készítik a "marcipánt". Aki Magyarországon Márton éjszakáján álmodik, boldog lesz. Időjóslás is fűződik a naphoz: "Márton olykor fehér lovon jár" - tehát felkészülhetünk a havazásra; "ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál", vagy "ha jókedvű Márton, kemény lesz a tél".

678 éve
A visegrádi találkozón létrejött a cseh-magyar-lengyel szövetség.

Károly Róbert magyar, Luxemburgi János cseh és III. (Nagy) Kázmér lengyel király gazdasági és politikai megállapodásokat kötöttek. Bécs árumegállító jogát kikerülték az északi kereskedelmi utak forgalmának szabályozásával.

569 éve
A törökök elleni hadjárat során, a várnai csatában 20 éves korában meghalt I. Ulászló magyar király.

I. László magyar király III. Ulászló néven lengyel király is volt. 1424-ben született Krakkóban II. Ulászló lengyel király és Hedvig magyar hercegnő gyermekeként, a Jagelló-dinasztia tagja volt. 1439-ben, Albert halála után a magyar főurak egy csoportja I. Ulászló megválasztását támogatta. Rozgonyi Simon püspök vezetésével küldöttség kereste fel Krakkóban, hogy fogadja el felkérésüket. A másik csoport, Garai László nádor és Szécsi Dénes esztergomi érsek vezetésével az özvegy Erzsébet királynét és a születendő gyermek király trónra kerülését akarta. A két párt között hossza alkudozás kezdődött, közben az anyakirályné ellopatta Visegrádról a Szent Koronát, amellyel a csecsemő fiát, V. (Utószülött) Lászlót Székesfehérvárott királlyá koronáztatta. Válaszul 1440. május 21-én I. Ulászló bevonult Budára, majd július 17-én a fehérvári bazilikában a Szent István ereklyetartójáról levett koronával Magyarország királyává avatták. Ekkor Erzsébet királyné a fiával együtt III. Frigyes német-római császárhoz menekült. 1441. január elején hadvezére, Hunyadi János Bátaszéknél döntő győzelmet aratott Erzsébet támogatóinak serege fölött, így I. Ulászló uralma az egész országban megszilárdult. A fenyegető török veszély elhárítására törekedett. Hunyadi már többször győzelmet aratott a törökök fölött, sikereit az 1443-44-es Balkán-félszigetre vezetett "hosszú hadjárat"-tal tetőzte be. I. Ulászló sereget gyűjtött, hogy egy sikeres hadjárattal véget vessen a törökök európai uralmának. Meghirdette az új hadjáratot, amikor a szultán követei a béke fejében Szerbia, Moldva és Havasalföld visszaadását ígérték. A felajánlott feltételek mellett, Hunyadi tanácsára 1444. augusztus 15-én meg is kötötte a 10 évre szóló váradi békét. Nem sokkal ezután Velence, a pápa és több keresztény uralkodó a háború folytatására buzdította, Giuliano Cesarini bíboros, pápai követ pedig a békére tett esküje alól oldotta fel. 1444. szeptemberében megindult a hadjárat a király, Hunyadi és Cesarini vezetésével. A Fekete-tengerig szinte akadálytalanul nyomult előre a 20 000 fős sereg, de Várnánál megtudták, hogy elárulta őket a segítségükre rendelt olasz hajóhad, amely az ellenük felvonuló török sereget átszállította a Boszporusz-szoroson. Hunyadi figyelmeztetése ellenére a király rohamot vezetett a janicsárok ellen, akik rövid küzdelemben megölték. Ekkor pánik tört ki a magyar seregben, a katonák menekültek, a csata elveszett. A királyon kívül - többek között - Cesarini, Rozgonyi Simon püspök is életét vesztette a csatatéren. Hunyadi is csak nagy nehézségek árán tudott elmenekülni.
Eddig nem érkezett hozzászólás ehhez a bejegyzéshez

530 éve
Eislebenben megszületett Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója.

Luther, az Ágoston-rendi szerzetes, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 tézisével indította el a reformációt, amely súlyos tudati válságot okozott a nyugati kereszténységben és az egységes egyház evangélikus és katolikus egyházra szakadt. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget.

487 éve
Megkezdődött a Habsburg-ház 400 éves uralkodása Magyarországon.

I. Ferdinánd osztrák főherceget magyar királlyá koronázták Székesfehérváron. Ő volt az első Habsburg a magyar trónon.

464 éve
Rómában meghalt III. Pál pápa, aki ezt a méltóságot 1534.10.13. óta töltötte be.

Eredeti nevén: Alessandro Farnese született: 1468.02.02. Az arisztokrata családból származó III. Pál a reneszánsz pápák életmódját követve, támogatta a művészeteket, elsősorban az építészetet. Michelangelo az ő megbízásából tervezte a római Szent Péter-bazilika kupoláját és festette a Sixtus-kápolnában az "Utolsó ítélet" című freskót. III. Pál pápa hozta létre a Farnese-kertet és megszépíttette a Farnese-család palotáját is, ahol szintén Michelangelo dolgozott. III. Pál utódjául III. Gyulát választották.

403 éve
Szent Károly (Borromei Szent Károly), a hitoktatás és az első áldozók védőszentjének ünnepe.

Itáliai bíboros érsek, egyháztanító volt, akit 1610-ben avattak szentté. 1560-tól Milánó érsekeként számos egyházi reformot érvényesített, elrendelte, hogy vasárnaponként oktassák a gyermekeknek a keresztény hittételeket. A szegények, betegek gyámolítója volt.

393 éve
A Mayflower nevű hajóval megérkeztek Észak-Amerikába az "Amerikai Egyesült Államok alapító atyái" .

41 angol puritán szállt partra és kezdett neki a település alapításnak. A puritánok néhány angol kereskedővel együtt szeptember 5-én indultak Southampton kikötőjéből, hogy Virginia angol gyarmaton letelepedjenek. A kedvezőtlen időjárás miatt azonban már a Cod-foknál partra szálltak. Kivándorlásuk oka vallási összeütközés volt a presbiteriánusokkal. Az angol presbiteriánus egyház központilag vezetett volt, amely ellentétben állt a puritánok - az egyén és a közösség viszonylagos függetlenségét hangsúlyozó - elképzeléseivel. A puritánok többsége harcolni akart az angol egyházzal, azonban egy kis csoportjuk az emigráció mellett döntött. Később őket nevezték az Amerikai Egyesült Államok alapító atyáinak. A hajó szeptember 16-án hajózott ki Angliából, és egy kimerítő út után, melyet betegségek nehezítettek, november 11-én horgonyzott le Cape Cod kampós végében. (Provincetown kikötő). Eredetileg úgy tervezték, hogy a hajó majd a Hudson folyó torkolatánál köt ki, a mostani New York városánál. Azonban a Mayflower eltért eredeti útvonalától, ahogy a tél közelgett és inkább a Cape Cod kikötőben horgonyzott le. Sok történész úgy véli, hogy a partraszállás Cape Cod-nál nem volt véletlen, hiszen az kívül esett az angol Virginia kolónia ellenőrzési területén. 1621. március 21-én minden életben maradt utas, aki a telet a hajón töltötte, partra szállt Plymouthban, és a Mayflower, április 5-én elindult vissza Angliába.

254 éve
Megszületett Friedrich Schiller német költő és drámaíró (Don Carlos, Tell Vilmos, Wallenstein-trilógia).

Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Marbach am Neckarban született, kispolgári orvoscsaládból származott, jogot, majd orvostudományt tanult. A felvilágosodás eszméi korán magukkal ragadták, 1782-ben jelent meg első műve, a "Haramiák" című dráma. 1783-ban írta a "Don Carlos" és az "Ármány és szerelem" című drámáit. 1788-ban megismerkedett és barátságot kötött Goethével, végül 1799-ben Weimarba költözött. A weimari udvar, ahol Goethe mellett Christop Martin Wieland és Johann Friedrich Herder is alkotott, évtizedekig a német szellemi élet központja volt. Itt jelentek meg Schiller "Stuart Mária" és "Tell Vilmos" című színművei, valamint a "Balladák éve" (Goethe és Schiller legszebb balladái) és a "Wallenstein-trilógia" is. Balladái pátoszával és idealizmusával népszerű nemzeti költővé, a szabadság költőjévé vált.

203 éve
Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője.

Erkel Ferenc gyerekkorától kezdve zeneközelben élt, hiszen tanító édesapja egyházi karnagy is volt. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. Később zongoraművészként és alkalmanként zeneszerzőként, illetve karmesterként kereste kenyerét. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) színháznál. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey Himnuszát. 1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság, 1861-ben pedig bemutatták leghíresebb operáját, a Bánk Bánt. Későbbi művei már nem voltak igazán sikeresek, viszont rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatásáért. 1875-ben közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, főzeneigazgatója lett az 1884-ben megnyílt Operaháznak, mindemellett nemzetközi hírű sakkozó is volt.

153 éve
Az USA elnökévé választották Abraham Lincolnt, aminek következtében kettévált az amerikai unió.

A köztársaságpárti, rabszolgaság-ellenes Lincoln megválasztására válaszul 11 déli állam kilépett az Unióból, és új konföderációt alapított.

121 éve
Kirobbant a Panama-botrány

Korrupció és hűtlen kezelés miatt bíróság elé került a Lesseps-féle csoport, amely a csatorna építésére koncessziót kapott. Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps francia mérnök, aki egyiptomi alkonzul volt, először a Szuezi-csatorna építésénél tűnt fel. Mohamed Szaid pasa egyiptomi alkirálytól 1854.11.30-án előzetes, 99 évre szóló koncessziót kapott a Szuezi-csatorna megépítésére. Nagy-Britannia és a Török Birodalom tiltakozása ellenére - akik a közel-keleti francia hegemóniától tartottak - a csatorna megépítéséhez, francia pénzügyi támogatással megalapította a "Compaigne universelle du Canal de Suez"-t. 1869.11.17-én - 10 évig tartó építőmunka után - Eugénia francia császárné ünnepélyesen megnyitotta a Szuezi-csatornát, amely közvetlen összeköttetést teremtett a Földközi-tenger és a Vörös-tenger között. Lesseps volt a Panama-csatorna tervének kezdeményezője és a kivitelezés vezetője is, azonban a csatornaépítő társaság 1889-ben a rossz gazdálkodás miatt csődbe ment, így a kisrészvényesek szinte egész vagyonukat elvesztették. A Panama-csatorna körüli botrány válságba sodorta Franciaországot. Számos képviselőt azzal vádoltak, hogy kölcsönt vettek fel az elfogadott részvényekre, amikor a pénzügyi helyzet már nyilvánvaló volt. A Panama-botrány kirobbanása után, 1893-ban lemondott a kormány, Lessepset 5 évi börtönre ítélték, de végül az ítéletet hatálytalanították.

107 éve
Megszületett a segélykérő morse kód, a tititi-tátátá-tititi, vagyis az S.O.S.

A segélykérés általános Morse-kódját (...---..., azaz ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti) az 1906. november 3-án született berlini Nemzetközi Rádiótávírási Egyezményben fektették le. Az egyezmény eredeti szövege itt olvasható. Azért ezt a jelet találták megfelelőnek, mert ezt nagyon könnyű Morse-távíróval leadni. Csupán a véletlen műve, hogy S.O.S.-ként fordítható le. Számos magyarázat született később az S.O.S. értelmezésére: Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat Stop Other Signals - Szüntessetek be minden más jelzést Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító, a Prinzess Irene és a Batavia. Azonban az S.O.S. segélyhívás csak a Titanic 1912-es katasztrófája után vált általánosan használttá. Az első segélykérő jel valójában nem is az S.O.S. volt, hanem a Marconi Társaság által használt C.Q.D. A C.Q. a hajók általános riasztási jele, a D. pedig a danger vagy distress (veszély, baj) szót rövidítette. Ezt változtatták meg 1906-ban az S.O.S.-re.

69 éve
35 éves korában agyonlőtték Radnóti Miklós költőt (Nem tudhatom).

21 társával együtt agyonlőtték és tömegsírban helyezték el a Győr mellet Abda község határában. Eredeti neve: Glatter Miklós, névváltozatai: Radnói, Radnóczi, Radnóti Budapesten, Újlipótvárosban született 1909. május 5-én. A modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Jellemző rá a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve a hagyományos, kipróbált műfajok felelevenítése.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.