A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Szeptember 2013.

Magyar Krónika,
 
Montreál

856 éve
Megszületett Oroszlánszívű Richárd angol király.

1190 és 1192 között harcolt a harmadik keresztes hadjáratban, részt vett Akkó elfoglalásában. Elérte, hogy a keresztény zarándokok szabad utat kapjanak a szent helyekre, de Jeruzsálem továbbra is az egyiptomi szultán, Szaladin birtokában maradt. Oroszlánszívű Richárd, II. Henrik király harmadik fia, 1189 óta uralkodott Angliában. A harmadik keresztes háborúból hazafelé, 1192-ben elfogták és kiadták VI. Henrik német-római császárnak. 1194-ben engedték szabadon Triefels várából (Pfalz) magas váltságdíj fejében, valamint azzal a feltétellel, hogy hűbérbe veszi királyságát VI. Henriktől. 1195-ben meg kellett védenie a királyságot fivérével, Földnélküli Jánossal szemben, aki - Oroszlánszívű Richárd halála után - 1199.05.27-től követte a trónon.

847 éve
Palermói Szent Rozália, a palermoiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe

A XII. században élt szicíliai katolikus szűz Palermo és a pestises betegek védőszentje. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkőbarlangjaíban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben pestis pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot épített Rozália remetebarlangja mellett.

741 éve
Királlyá koronázták IV. (Kun) Lászlót. Uralkodását anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte.

1626-ben született V. István magyar király és Erzsébet, Szejhán kun fejedelem leányának gyermekeként. 1272-ben koronázták királlyá, de eleinte anyja uralkodott helyette. 1277-ben nyilvánították nagykorúvá. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Próbálkozott a rendi jellegű kormányzás bevezetésével is, ugyanakkor családi kötődése miatt a pogány kunokra támaszkodott, és ez nem volt összeegyeztethető. Rossz viszonyba került az egyházzal, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepedéséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összeütközésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget (a későbbi III. Andrást) léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembekerült, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik - a sors fintoraként - meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök.

701 éve
51 éves korában meghalt Ottó magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként.

1261-ben született Henrik bajor hercegnek és Erzsébetnek, IV. Béla magyar király leányának gyermekeként. A hatalmon és a hercegi javadalmakon kénytelen volt megosztozni fiútestvéreivel. A német koronáért vívott küzdelemben szembekerült a Habsburgokkal. 1300-ban fegyverrel segítette II. Vencel cseh királyt, 1301-ben kibékült Habsburg Alberttel, és őt támogatta a koronáért folyó harcban. 1304-ben a Habsburgok oldalán vonult hadba II. Vencel ellen, majd ismét a cseh király oldalára állt, aki megtette fővezérévé. Így 1305-ben megkapta a hatalmában meggyengült Venceltől (III. Vencel néven Csehország és Lengyelország királya) a magyar koronázási jelvényeket, aki lemondott a magyar koronáról az ő javára. December 5-én Rádi Benedek veszprémi és Antal csanádi püspök Székesfehérvárott királlyá koronázta. Ez nem volt egészen szabályos, mivel a pápa akkoriban nevezte ki az új esztergomi érseket, aki Károly Róbert pártján állt, ezért Ottót nem volt hajlandó megkoronázni. VIII. Bonifác pápa még 1303-ban Vencel és Károly Róbert - a két trónkövetelő - küzdelmében Károly Róbert javára döntött, és Vencelt eltiltotta a királyi cím viselésétől. A pápai legátus kezdettől fogva Károly Róbert trónra juttatásán munkálkodott, akinek hívei 1307. júniusában már Budát is elfoglalták. Ottó Sziléziába ment, ahol megnősült, majd végleg visszatért Bajorországba, de a haláláig viselte magyar királyi címét.

491 éve
Néhány túlélővel megérkezett Spanyolországba a világ első körülhajózásából a Victoria nevű hajó.


18 hónap után San Lucar de Barrameda-ba érkeztek meg. Az expedíciót Fernando Magellán vezette, aki meghalt a Fülöp-szigeteken, a benszülöttekkel vívott harc közben. A flottából egyetlen hajó, a "Victoria" tért vissza 18 főnyi legénységgel, bizonyítva azt, hogy a Föld gömbölyű, mivel nyugat felé haladva, Dél-Amerika megkerülésével jutottak el Ázsiába.

461 éve
A törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri várat.

Az akkori naptár szerint szeptember 1-én.A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele, a támadások szeptember 16-án indultak meg a vár ellen és október 17-én vonult el a török sereg.
A kb. 2000 fős várőrség öt hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat.

456 éve
Peralta-ban megszületett József, később Szent József, a piarista rend alapítója.

Peralta Aragóniában, ma Spanyolországban található. A spanyol származású katolikus pap a piarista rend alapítója volt. 1597-ben iskolát alapított Rómában az utcagyerekek számára, ahol nemcsak vallásra neveltek, de írást, olvasást és számtant is tanítottak. Az iskolák más országokban is elterjedtek. A paptanítók társulatát V. Pál pápa kongregáció rangra, XV. Gergely 1621-ben szerzetesrendi rangra emelte. Józsefet 1748-ban boldoggá, 1767-ben szentté avatták.

447 éve
Szigetvárnál 72 éves korában meghalt I. Szulejmán szultán.

Uralkodása idején (1520-1566) a Török Birodalom hatalompolitikai és kultúrális fénykorát élte, területi kiterjedése ekkor volt a legnagyobb. Hódításaival újjáélesztette a régi nemzetközi kereskedelmi útvonalakat a Közel-Keleten. I. Szulejmán halála után hanyatlani kezdett az oszmán birodalom. Utódja fia, II. Szelim szultán és kalifa volt. (született 1494.11.06.).

447 éve
Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát-dalmát és szlavón bán.

Hősies helytállását dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg "Szigeti veszedelem" című művében. 1508 körül született a horvátországi Zrinben, horvát főnemesi család sarjaként. 1526-ban, a mohácsi csata után, I. Ferdinándhoz pártolt, 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt. 1542-ben a király bánná nevezte ki, 1546-ban adományul kapta a Muraközt Csáktornyával együtt. 1556-ig tartó bánsága idején állandó küzdelmet folytatott a törökök ellen: 1542-ben győzelmet aratott Somlyónál, 1545-ben vereséget szenvedett a szlavóniai Szelnicénél, 1556-ban ismét győzött Kosztajnicánál, majd Babócsánál. 1557-ben tábormester lett, 1560-tól haláláig Baranya és Tolna vármegye főispánja, 1561-től Szigetvár kapitánya , valamint 1563 és 1566 között dunántúli főkapitány volt. 1566.08.06-án II. Szulejmán török szultán 100 000 fős seregével megostromolta a 2500 emberrel védett Szigetvárat. A 600 főre csökkent várőrség visszaszorult a belső várba, a száraz idő miatt a vár védelmét erősítő vizesárkok és mocsarak kiszáradtak, a Győrnél táborozó császári hadsereg nem sietett a segítségükre. Végül Zrínyi Miklós a megmaradt 300 fős csapatával kitört a várból, és mindannyian hősi halált haltak az egyenlőtlen küzdelemben.

377 éve
Cambridge-ben megalapították Amerika első egyetemét, amelyet később Harvard College-nak neveztek el.

Cambridge Massachusetts államban található. 1639. március 13-án nevezték el John Harvard puritán teológusról aki erre a főiskolára hagyta hatalmas magánkönyvtárát és örökölt vagyonának felét. A Harvard College az újonnan alapított Cambridge első épülete volt, ezzel tették le a ma is meghatározó szerepű Harvard Egyetem alapjait.

349 éve
Új-Hollandia kormányzója letette a fegyvert az angolok előtt, a hollandok elvesztették amerikai gyarmataikat.

A fegyvert letevő Petrus Stuyvesant Új-Hollandia utolsó kormányzója volt. Az angolok elfoglalták Új-Amszterdamot, New Jersey-t és Delaware-t. A hollandok elvesztették amerikai gyarmataikat, Új-Amszterdam (II.) Jakab yorki herceg (II. Károly angol király testvére) személyes tulajdonába került, és október 4-től új neve New York lett.

347 éve
London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész.

A londoni nagy tűzvészben ("Great Fire of London") a Towertől a Temple-ig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város.

200 éve
Megszületett Báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus (A falu jegyzője).

Eötvös Loránd apja. Szépprózai munkásságának kiemelkedő darabjai A falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei.

188 éve
Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját.

Csallóközben, Jedlik István néven született a világhírű fizikaprofesszor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a győri akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz-előállító készülék és a forgómotor feltalálása. 1831-től a pozsonyi akadémián, 1840-től pedig a pesti egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén-cink elemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralevő negyven évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a pesti egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét.

176 éve
Samuel Morse bemutatta távíróját a New York- i egyetemen.

Morse amerikai feltaláló 1832-ben álmodta meg a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül az 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerrel távolabb levő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagra. Ezután Morse leolvasta a számokat és mivel fejből tudta a kódokat, felolvasta a papíron álló szöveget "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

138 éve
Megszületett Ferdinand Porsche német autókészítő (Porsche, Volkswagen).

Hitler felkérésére népautót, aza Volkswagen-t tervezett, ez lett a később népszerű VW Bogár. Barényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porschét tartották az autó konstruktőrének.

68 éve
Véget ért a II. világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt.

A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt az aláírás. A háború befejezésének előzményei: 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én az amerikai légierő atombombát dobott Hirosima, illetve Nagaszaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés -miután 1945. augusztus 14-én bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet Nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós emberáldozatot követelő II. világháború.1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóban. (Valójában különbékét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy - Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína, India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának.) A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről (Tajvan, Kuril-szigetek, Dél-Szahalin) és elismerte Korea függetlenségét.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.