A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Április 2013.

Magyar Krónika,
 
Montreál

Bolondok napja
A téltemető, tavaszköszöntő hagyományokon alapuló ünnepet már az ókori görögök is egymás meg¬tré¬fálásával köszöntötték.

1983 éve
Jézust keresztre feszítették.
30. 04. 07-én vagy 33. 04. 03-án, a zsidó pászkaünnepet megelőző pénteken, végezték ki a Golgotán, Jeruzsálem kapujában a názáreti Jézust. Az évszám nem pontos, mert a VI. században egy római szerzetes (Dionysius Exiguus) hibásan számította Jézus születésének időpontját. A VIII. századtól ez az időszámítás terjedt el a latin egyházban, majd a XVIII. század elején a keleti kereszténység körében is. A mai kronológusok Jézus születését i.e. 6, vagy i.sz. 6-ra teszik. Jézus Krisztus (görög, khrisztosz = "felkent", innen ered: khrisztianosz = keresztény), a kereszténység alapítója - az i.sz. I. század második felétől lejegyzett evangéliumok alapján - 30 évesen tűnt fel tanításaival Galilea falvaiban. Tizenkét tanítványával együtt járta az országot és prédikált. Messiást, a zsidó népnek megváltást hozót látták benne hívei. A zsidó vezető körök, a főpapok és írástudók attól féltek, hogy a nép az új tanokat fogja követni és elfordul az igaz hittől. A főpapok féltették befolyásukat, lázadónak tekintették. Nyomásukra Pontius Pilátus, a római helytartó halálra ítélte istengyalázás miatt - mivel Jézus magát Messiásnak nevezte - és keresztre feszíttette.

1943 éve
Szent Márk - Velence védőszentje - ünnepe.
 I.sz. 70 után Jézus Krisztus tevékenységéről, személyiségének szerepéről szóló különböző görög nyelvű írásokat egy szent írásgyűjteményben, az újtestamentumban fogták össze. A legkorábban keletkezett részeihez tartoznak Pál apostol levelei, amelyeket az egyes közösségekhez intézett. Az epheszosziakhoz írott vagy az úgynevezett pásztorlevél csak 80 vagy 90 körül keletkezett. Az evangéliumoknak eredetileg megfogalmazott részletei régebbiek, mint a Pál-levelek, azonban csak az apostol halála után kerültek végleges formájukban leírásra. A Márk-evangélium keletkezett elsőként (70 előtt). A szentté avatott Márk evangélista Albánia és Korfu, valamint az írók, titkárok, jegyzők és az építőmunkások védőszentje is.

848 éve
Mérgezés következtében meghalt IV. István magyar király, aki 1163. januárjában ellenkirályként került a trónra
1133. körül született II. (Vak) Béla magyar király és Ilona szerb hercegnő gyermekeként. 1152-ben külön hercegi állást kapott bátyjától, II. Gézától, akinek uralma megdöntésére 1157-ben összeesküvést szőtt. Ennek kudarca után a Bizánci Birodalomba menekült, majd I. Manuél császár oldalán a III. István elleni bizánci hadjáratban vett részt. 1162-ben a bizánci császár támogatásával elűzte III. Istvánt, így a király Ausztriába menekült. A Bizánci Birodalomtól túlságosan is függő (IV.) László helyett a főurak bátyját, II. Lászlót ismerték el királynak, ő azonban már 1163. januárjában meghalt. IV. István ellenkirályként került a trónra január 27-én, de uralma félévig sem tartott. Június 19-én III. István magyar király seregével Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja, IV. István felett, aki menekülés közben fogságba esett, de III. István szabadon bocsátotta. 1163. őszén III. István megkötötte I. Manuéllal a belgrádi egyezményt, amelyben a bizánci császár Magyarország törvényes uralkodójának ismerte el, valamint a dalmát, horvát és szerémségi területek fejében megvonta további támogatását IV. Istvántól. III. István nem adta át a területeket, így 1164-ben és 1165-ben beavatkozott IV. István oldalán, aki Magyarországot ajánlotta fel neki hűbérül. A Bizánci Birodalom végül 1165-ben bekebelezte Horvátországot, Dalmáciát, a Szerémséget és Boszniát is, sőt Zimonyt is elfoglalta IV. István áprilisban bekövetkezett hirtelen halála után. Az ellenkirályt először Zimonyban, majd a székesfehérvári bazilikában temették el.

771 éve
A "Jégcsata" során az orosz csapatok visszaverték a támadókat.
A Csúd-tó jegén vívott csatában az orosz csapatok visszaverték a teuton lovagrend támadását

582 éve
Megszületett François Villon francia költő.
Villon, bár kora fiatalságától kocsmákban és bordélyokban töltötte az életét, sokat tanult. Műveiből értesülünk róla, hogy betéve tudta a Bibliát, Vergiliust, a klasszikusokat.

561 éve
Megszületett Leonardo Da Vinci festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós.
Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az "Utolsó vacsora" és a "Sziklás Madonna" alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a "Mona Lisa" és a "Szent Anna harmadmagával". Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára, korát megelőzve leghíresebb vázlata a helikopter "terve".

523 éve
Bécsben 47 éves korában meghalt Mátyás király.
I. (Corvin) Mátyás néven 1458-tól Magyarország, 1469-től Csehország királya volt. 1485-ben foglalta el Bécset a III. Frigyes császár elleni háborúban, és oda tette át székhelyét. Halála után a bárók nem Corvin Jánost (Mátyás törvénytelen fiát), hanem Ulászló cseh királyt hívták meg a trónra. Az így létrejött cseh-magyar unió 1526-ig, a Jagelló-ház uralkodásáig tartott. A Mátyás által meghódított Morvaország és Szilézia visszakerült Csehországhoz, Ausztriát pedig Miksa, III. Frigyes fia foglalta vissza.

499 éve
Bakócz Tamás esztergomi érsek keresztes hadjáratot hirdetett Magyarországon a török ellen.
A hadjárathoz X. Leo pápa adott felhatalmazást.

494 éve
Megszületett Medici Katalin II. Henrik felesége, francia királyné, Lorenzo Medici unokája.
Saját lánya, Valois Margit mennyegzőjének a napján elrendelte a Szent Bertalan-éji mészárlást. Franciaország királya katolikus papok és főpapok unszolására beleegyezett abba, hogy az éj közepén harangkongatás jelre, az otthonukban csendesen alvó protestánsok ezreit, (akik bíztak királyuk becsületszavában) minden figyelmeztetés nélkül kihurcolják, és hidegvérrel lemészárolják.

399 éve
Meghalt El Greco ("a Görög") görög származású spanyol festőművész.
Toledóban 73 éves korában halt meg. Eredeti nevén: Dominikosz Theotokopulosz Művein egyesítette a bizánci, velencei és spanyol hatást. El Greco először ikonfestészettel foglalkozott, majd Velencében Tintoretto mellett folytatta tanulmányait. 1577-től Toledóban élt, ahol sok kritika érte művészetét az élénk színek és a bibliai jelenetek szabad értelmezése miatt. Spanyolországban alakult ki végleges stílusa, amelyben idealizálta, megnyújtotta az alakokat. Keskeny arcokat, finoman tagolt kezeket ábrázolt, a kifejezőerő fokozásának rendelte alá a természetes arányokat.

302 éve
Bécsben 32 éves korában himlőben meghalt I. József magyar király, német-római császár és cseh király.
Uralkodása alatt 1707-ben, a Rákóczi-szabadságharc idején, az ónodi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Apja, I. Lipót 1687. december 9-én magyar királlyá, 1690-ben Augsburgban pedig római királlyá koronáztatta. I. József 1701-ben nagy lelkesedéssel támogatta a birodalom belépését a spanyol örökösödési háborúba, 1702-ben már ő vezette Landau ostromát. Apja halála után, 1705. május 5-én lépett trónra, reformokkal akart változtatni I. Lipót merev kormányzati rendszerén. I. József egész uralkodását végigkísérte a spanyol örökösödési háború és a Rákóczi-szabadságharc. A kurucok nem akartak békét kötni, sőt 1707-ben megfosztották a Habsburg-házat a magyar tróntól. Az elhúzódó harcok után, hosszas alkudozások eredményeként megszületett a béketerv, de a szabadságharcot lezáró tényleges békekötést, a szatmári békét (1711. április 30.) már nem érte meg, pár héttel annak aláírása előtt halt meg. Korához képest felvilágosult, nem túl vallásos uralkodó volt. Korlátozni igyekezett az egyház, különösen a jezsuiták befolyását. A bécsi kapucinusok kriptájában temették el.

300 éve
Elfogadták a Pragmatica Sanctiót, amely a nőági örökösödést is elismerte a Habsburg-dinasztián belül.
1713 ápr. 19-én állapíttatott meg a titkos tanácsosok conferentiájában a pragmatica sanctiot, mint a Habsburg-ház családi törvénye. Később, az 1722/23-as országygűlés Magyarország törvényévé emelte.

300 éve
Megkötötték az utrechti békét.
A spanyol örökösödési háború után, ezen a napon XIV. Lajos francia király és a Habsburgok volt szövetségesei megkötötték az utrechti békét, mely szerint Spanyolország és Franciaország nem egyesülhet egy koronában.

288 éve
Megszületett Giovanni Casanova.
Az előkelő származású, művelt Giovanni Jacopo Casanova rendkívül mozgalmas és kalandos életet élt, volt jogász, pap, bűvész, csodadoktor, hegedűművész, lutri igazgató, könyvtáros, nemes társaságok kedvelt vendége és börtönök lakója, de mindenekelőtt ellenállhatatlan nőcsábász.

286 éve
A Tánc Világnapja.
A "balett Shakespeare"-jeként ismert Jean Georges Noverre születésnapján a világon mindenhol ezen a napon táncművészeti előadások keretében ünneplik a Tánc Világnapját.

278 éve
Meghalt II. Rákóczi Ferenc erdélyi fe¬jedelem, hadvezér.
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia. Az 1703-11-ig tartó, Habsburgok elleni kuruc sza¬bad¬ság¬harc vezére volt.

270 éve
Megszületett Thomas Jefferson az USA harmadik elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat társszerzője.
Az USA harmadik elnöke 1801-1809 A Virginia Egyetem megalapítója.

231 éve
Óvoda nap

Friedrich Fröbel német pedagógus és óvodaalapító születésének emlékére tartják ezen a napon az "óvoda napot". 1831. és 1836. között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első "Gondozó-, Játék- és Foglalkoztató Intézetet" a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el.

218 éve
A francia nemzeti konvent döntése értelmében elfogadták a hosszmérték alapegységének a métert.
1 méternek nevezték el azt a hosszúságot, amely a párizsi csillagvizsgálón áthaladó hosszúsági kör (meridián) hosszának negyvenmilliomod része.

165 éve
Hivatalba lépett az első magyar felelős kormány gróf Batthyány Lajos vezetésével.
V. Ferdinánd, magyar király berekesztette az utolsó rendi országgyűlést. Szentesítette a parlamentáris kormányzási rendet és hivatalba lépett az első magyar felelős kormány gróf Batthyány Lajos vezetésével. Az áprilisi törvények cikkelyei biztosították a feudalizmus felszámolását, ilyenek voltak a közteherviselés, az úrbéri szolgáltatások, papi tized, ill. ősiség eltörlése. Kimondta a sajtószabadságot és a nemzetőrség felállítását. Magyarország elindult egy új úton.

148 éve
Merénylet áldozata lett Abraham Lincoln, az USA tizenhatodik elnöke.Egy pisztolylövéssel végzett vele John Wilkes Booth a washingtoni Ford színházban.

129 éve
Megalakult a Pallas Irodalmi és Nyomda Rt., az első magyar lexikon kiadój
Az általuk kiadott Pallas Nagy Lexikon volt az első magyar lexikon.

122 éve
Meghalt gróf Helmuth von Moltke porosz vezértábornagy ("szétválva vonulni, egyesülve lesújtani").
Berlinben 90 éves korában halt meg. Jelentős katonai sikereket ért el a porosz-osztrák és a német-francia háborúban. Stratégiáját a "szétválva vonulni, egyesülve lesújtani" elv jellemezte. 1866. 07. 03-án a porosz-osztrák háborúban az általa vezetett porosz csapatok a Königgratz (ma: Hradec Kralove) melletti csatában legyőzték az osztrák-szász sereget. A német-francia háborúban - Moltke tábornok terveinek köszönhetően - a porosz-német csapatok Metznél körülzárták a francia csapatok zömét. 1870. 09. 02-én Sedannál a döntő ütközetben a francia hadsereg letette a fegyvert, III. Napóleon fogságba esett. Moltke stratégiája mellett a poroszok győzelmeihez hozzájárult az újonnan kifejlesztett nagyhatótávolságú gyújtózsinóros fegyverek használata, valamint a vasút bevetése az utánpótlás biztosítására.

120 éve
Hivatalossá lett a közép-európai idő, GMT+1
A greenwich-i (GMT= Greenwich Mean Time) nulla hosszúsági körhöz képest egy órával előrébb tart. Az amerikai kontinensen az Egyesült Államok és Kanada már 1883. 11. 18-án bevezette az egységesített időmérést.

112 éve
Meghalt Kresz Géza orvos, a budapesti Önkéntes Mentő Egye¬sület, a mai mentőszolgálat elődjének meg¬ala¬pítója.
Az 1887. március 27-én alapított egyesület az év május 10-én, a még épülő Szent István Bazilika tövében, a Lipót bazár tér 47.szám alatti épület szűk kis helyiségében kezdte meg működését.
Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és hét mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első, lóvontatású, hordággyal felszerelt, zárt mentőkocsi, mely az akkori idő szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsejében pedig az orvos és a segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezettnél nagyobb sebességgel haladhatott, de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek.
Az egyesület, működése első napján két hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban.

110 éve
A magyar labdarúgó-válogatott először aratott győzelmet.

A magyar labdarúgó-válogatottmásodik hivatalos mérkőzését játszotta Budapesten, a Millenáris sportpályán. A cseh labdarúgó-válogatott ellen győztek, mely egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette (2:1). A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta.

106 éve
Megszületett Turós Lukács szakácsmester és szakíró. Több étterem és szálloda főszakácsaként is dolgozott. A sütés-főzés tudományát a rádió "Lányok, asszonyok" című műsorának hallgatóival, valamint a "Nők Lapja" és a "Fürge ujjak" című magazin olvasóival osztotta meg.

87 éve
Megszületett Elizabeth Alexandra Mary Windsor, aki II. Erzsébet néven Nagy-Britannia uralkodója lett.
VI. György király legidősebb lánya. 1952-ben lett uralkodó. Londonban született
.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.