A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Október 23 , 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Zichy Mihály
(Zala, 1827. okt. 14. - Szentpétervár, 1906. febr. 29.):

festő, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja.  . 1842-től Pesten jogi tanulmányokat folytatott s egyidejűleg Marastoni Jakab festőisk.olájának növendéke volt. 1844-ben Bécsbe került, ahol Waldmüller tanítványa volt: Itt készült 1846-ban első jelentős műve, a Mentőcsónak c. festménye, mely a romantika kedvelt témáját mély pszichológiai kifejezőerővel dolgozta fel. 1847-től Waldmüller ajánlására Szentpéterváron a cár egyik rokonának rajztanára lett. Az első magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos arcképének megfestésével (1849) hitet tett a szabadságharc eszméje mellett. 1850-től egy fényképésznél dolgozott retusőrként, miközben számos ceruzarajza, akvarell- és olajportréja látott napvilágot. A gatsinai vadászatról a cár megrendelésére 1853-ban készült rajzsorozata megszerezte számára az udvari művész rangot. Az udvari élet eseményeit megörökítő rajzokon kívül azonban a népélet ábrázolására is talált módot utazásai során. 1857-ben a nyomorgó festők támogatására megalapította az ún. Pénteki Társaságot. 1868-ban festette a spanyol inkvizíció borzalmait megelevenítő Autodafé c. festményét. 1871-ben nagy európai utazásra indult, majd 1874-ben Párizsban telepedett le. Itt tevékenyen részt vett a Kölcsönösen Segélyző Magyar Egylet - a Párizsban élő m. kisiparosok szervezete -munkájában, melynek utóbb elnöke lett. Trefort Ágoston megbízásából megfestette Erzsébet királyné koszorút helyez Deák ravatalára c. képét. Következő nagyobb szabású képe 1875-ben készült: III. Henrik tivornyája. A Párizsi világkiállításra 1879-ben festett A rombolás géniuszának diadala c. festményét merész, antimilitarista mondanivalója miatt a francia hatóság kitiltotta a kiállításról. 1881-ben elhagyta Párizst, s rövid nizzai, bécsi és zalai tartózkodás után visszatért Szentpétervárra. Ettől kezdve főleg illusztrálással foglalkozott. Ebben a műfajban alkotta legjelentősebb műveit. Madách Imre Az ember tragédiájának (1887) és Arany János 24 balladájának illusztrációja (1894 - 98) fakszimile kiadásban jelent meg. (Ez utóbbinál a balladák szövegét is ő írta le.) Ritka rajzkészséggel és drámai erővel elevenítette meg Lermontov, Gogol, Puskin, Madách, Arany és Petőfi műveit

Mezey Mária (Mezei)
(Kecskemét, 1909. okt.16. - Budakeszi, 1983. ápr.20.):

színésznő. Bölcsészhallgató volt, majd Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában tanulta a színészmesterséget. Pályája - folytonos belső elégedetlenségének, nyugtalan igazságkeresésének következtében - zaklatott és szélsőséges volt, sikerek, népszerűség, méltatlan mellőzés egyaránt kísérte. A háború előtt a főváros csaknem minden magánszínházában játszott, főként a végzet asszonya-típusú szerepeket. 1944-ben, a német megszállás alatt nem vállalt fellépést. 1946-ban szerepelt újra a belvárosi Színházban. Az ötvenes években méltatlanul mellőzték. 1970-ben súlyos betegsége miatt visszavonult. Játékát - különösen pályája kezdetén - franciás könnyedség, humor, szatíra jellemezte. A későbbiekben drámai erővel alakított tragikus hősöket. Könnyed francia sanzonoknak, Ady Endre verseinek és a világirodalom legszebb alkotásainak szuggesztív erejű tolmácsolója volt. 1936-tól kezdve a magyar filmgyártásnak is vezető művésznője lett. Érdemes (1965) és kiváló művész (1969) volt.

Lakatos Gabriella
(Bp., 1927. okt. 18. - Bp., 1989. nov. 13.):

balettművész, Kossuth-díjas (1957), érdemes művész (1966), kiváló művész (1971). A budapesti Operaház balettiskolájában Nádasi Ferenc növendéke volt, majd 1943-ban lett az együttes tagja, 1950-től 1973-as visszavonulásáig magántáncosa. Közben 1945-46-ban egy évadra a szegedi Nemzeti Színház balettegyütteséhez szerződött, ahol csak operabetétekben kapott szerepeket. Az Operaház balettrepertoárjának szinte összes karakterszerepét és néhány klasszikus főszerepét is eltáncolta mint korának legkimagaslóbb technikájú táncosa és nagy színészi tehetségű előadóművésze. Visszavonulása után öt évig a társulat balettmestere volt, majd a halála előtti évben magániskolát nyitott. A színpadtól sosem vonult vissza véglegesen, énekes szerepeket is játszott, a Magyar. Televízióban szakmai műsorvezetőként tevékenykedett, s Markó Iván és Novák Ferenc táncszínházi darabjaiban (Az igazság pillanata, illetve Magyar Electra) is vállalt szerepeket. -

Balassi, Balassa Bálint
nevét mindkét változatban leírta - (Zólyom, 1554. okt. 20. - Esztergom, 1594. máj. 30.):

a magyar reneszánsz nagy költője. Balassa János zólyomi főkapitány és Sulyok Anna fia. Apja már 11 éves korában Nürnbergbe küldte tanulni, majd kora neves prédikátora, Bornemisza Péter gondjaira bízta nevelését. 1569-ben apját Dobó Istvánnal   Pozsonyban elfogták és börtönbe zárták, mert egy hamisított levelezés alapján összeesküvés gyanújába keveredett. Felesége segítségével megszökött, Zólyomba s onnan családostul Lengyelo.-ba menekült. Itt készült Balassa első irodalmi műve szülei vigasztalására, a németből m.-ra fordított vallási tárgyú Beteg lelkeknek való füves kertecske, melyet Krakkóban 1572-ben ki is nyomattak. Balassi apja 1572-ben Bécsben kegyelmet kapott.  Balassa 1577-ben Báthorival Dancka (Gdańsk) alá vonult harcolni a várost védő császári sereg ellen, ahonnan apja hirtelen haláláról értesülve tért haza. Részt vett a török ellen szervezett végvári megrohanásokban. Sokféle szerelmi kapcsolata volt. Meghódította Losonczy Annát, Ungnad Kristóf egri kapitány és horvát bán feleségét. Hűséget esküdött a királynak, de lengyel múltja és fejedelmi rokonsága miatt mindig gyanús maradt Bécsben.  . 1584 karácsonyán a sárospataki templomban megesküdött unokahúgával, Dobó Krisztinával.   Sógora, Dobó Ferenc barsi főispán hűtlenségi és vérfertőzési pert indíttatott ellene. Szorongatott helyzetében 1586-ban áttért a kat. hitre, ennek ellenére az egyházi hatóságok megsemmisítették házasságát, 1585 végén született János fiát pedig törvénytelennek nyilvánították. 1588-ban azután királyi kegyelemben részesült és újra törvényesített házasságának válással vetett véget. Időközben levelek, versek tömegével ostromolta az özvegyen maradt, gazdag Losonczy Annát, aki azonban ekkor már nem méltatta figyelemre. Balassa ezután már csak ide-oda hányódott, 1589-ben, amikor Erdélyben járt, írta a Júlia-ciklus legszebb darabjait és pásztordrámáját. Az egyre súlyosabbá váló anyagi gondok, viszálykodások, pörösködések elől végül is Lengyelo.-ba menekült. Dembnóban, Wesselényi Ferenc várában és Krakkóban - ahol Wesselényi Ferencné Zarkándy Annának háza volt - írta legszebb költeményeit,   1591 őszén visszajött Magyarországra, de sehogysem bírván elnyerni a bécsi udvar bizalmát, nem tudott megfelelő tisztséghez jutni, és egyre csökkenő jövedelmét borszállítással és borok eladásával igyekezett kiegészíteni. 1593-ban többedmagával beállt Pálffy Miklós seregébe, mely a török ellen indult. Részt vett Fejérvár ostromában, a győzelmes pákozdi csatában, majd a menekülő törököktől visszafoglalta családi várait, Divényt és Kékkőt. 1594 tavaszán Esztergom ostrománál mindkét combját átlőtték. Néhány nap múlva vérmérgezésben meghalt. Balassa Bálint a magyar nyelvű líra első kiemelkedő, világirodalmi szintű képviselője; új költői formák felismerője s új formák megalkotója. Költészetében a szerelmi líra összefonódott a török hódító elleni harc élményeivel. Kezdetben átvette a humanista szerelmi líra sablonját, de erős egyénisége hamarosan eredeti magyar költészetet teremtett. Majdnem 300 éven át kizárólag vallásos versei kerültek a nyilvánosság elé. Világi költeményeire (szerelmes és vitézi énekeire) csak 1874-ben bukkantak rá  Radvánszky-kódex lapjain. Igen nagy zenei műveltséggel rendelkezett.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.