A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Szeptember 25, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Széchenyi István, gróf

(Bécs, 1791. szept. 21. - Döbling, 1860. ápr. 8.):

a 19. sz. első felében megindult nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője, az MTA alapítója és tagja Apja Ferenc gr., az MNM alapítója, anyja a Georgikont alapító Festetics György gr. testvére, Julianna volt, felesége Seilern Crestentia grófnő, gyermekei Széchenyi Béla és  Ödön. Hamar felébredt érdeklődése Mo. gazdasági és kulturális élete iránt. 1815 - 1825 között többször bejárta Nyugat-Európát. A fejlett polgári államokban látottak és tapasztaltak arra ösztönözték, hogy hazája elmaradott állapotán változtasson s erre megnyerje elsősorban a nagybirtokos osztály tagjait. 1822-ben angliai mintára meghonosította Pesten a lóversenyeket és 1825-ben létrehozta az Első Lótenyésztő Egyesületet. Az 1825-ben megnyílt országgyűlés alsó táblájának ülésén jövedelme kamatának felajánlásával lerakta a Magyar Tudományos Akadémia alapjait. 1827-ben Pesten megalapította a Nemzeti Kaszinót. 1828-ban jelent meg első könyve (Lovakrul), 1830 elején jelent meg Hitel c. munkája. A benne vázolt program a     az árutermelés növelésében érdekelt birtokos rétegek korszerűbb gazdálkodásához szükséges tőke hiányát, ill. ennek okait tárta fel és a  magyarországi hitelviszonyok megjavítását követelte. A polgári átalakulás vezető erejét elsősorban a főnemességben látta; tőlük várta a jobbágyok felszabadítását is. A Hitel az 1830-as években kibontakozó reformmozgalom programjává vált. Az arisztokraták nagy része  Széchenyi ellen lépett fel . Ebben - bár kevésbé zártlogikai összefüggésben - világosabban kifejtette a nemzeti átalakulás útját és teendőit; a célhoz vezető út a vagyonosodás és a szellemi előrehaladás, mindennek előfeltétele a polgári szabadság, akadályai pedig a nemesi előjogok és a jobbágyrendszer. Az 1831-i nagy parasztmozgalom, a kolerafelkelés után Stádium c. művében tizenkét törvényjavaslatba foglalta követeléseit. A Stádium kinyomtatását a cenzúra megtiltotta. Külföldön adta ki, 1833 őszén jutottak Mo.-ra becsempészett példányok. Részt vett a dunai gőzhajózás életre hívásában (1831), a pesti Hengermalom és a Kereskedelmi Bank alapításában, létrehozta Pest egyik első nagyipari üzemét, az óbudai hajógyárat és a téli kikötőt (1836), szorgalmazta a Duna-Tisza-csatorna építéséről szóló törvény jóváhagyását, foglalkozott a magyar színház kérdéseivel;     kir. biztosként irányította az Al-Duna szabályozását és a később róla elnevezett al-dunai út építését (1835 - 37); nevéhez fűződik a Lánchíd létrehozása, amelyen először kötelezték a nemeseket hídpénz fizetésére. Az állandó híddal Széchenyi dédelgetett tervét is siettetni kívánta: az ország fővárosává emelni Pest-Budát; ezt a Szépészeti Bizottmányban kifejtett működésével maga is segítette. Az 1840-es években a Tisza-szabályozás és ármentesítési munkák megindítása (1845 - 46), a balatoni gőzhajózás életre hívása (1846) emelkedik ki gyakorlati tevékenységéből. Politikai programjában egyre inkább megtorpant, szembefordult a köznemesi reformellenzék soraiban mutatkozó, mind határozottabb tendenciákkal. Először barátjával: Wesselényivel hasonlott meg, már az 1830-as évek elején. Az első reformországgyűlés (1832 - 36) harcaitól távol tartotta magát, de Kossuth Lajos 1841. jan. 2-án megindított Pesti Hírlapja már nyílt fellépésre késztette Széchényit Kossuth ellen, Kelet népe (1841) c. művében azzal vádolta Kossuthot, hogy "izgatásával" veszélyezteti a békés reformtörekvéseket. Kossuth válaszában visszautasította  vádjait, ugyanakkor az 1830-as évek Széchényijéről megállapítja, hogy "Ujjait a kor ütőerére tevé és megértette lüktetéseit; és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak.". Az MTA 1842-i nagygyűlésén tartott nagy feltűnést keltő ünnepi beszédében elítélte az erőszakos magyarosítást, e téren a nacionalista köznemességnél haladóbb álláspontot képviselve. Kossuth gazdasági kezdeményezéseit: a Védegylet, a Magyar Kereskedelmi Társaság alapításait is azért támadta, mert attól tartott, hogy ezek a Béccsel való összeütközés és a forradalom felé viszik az országot. Örömmel fogadta az 1848. febr.-márc.-i vértelen forradalom győzelmét, az uralkodó által szentesített polgári átalakulást, a Batthyány-kormányban 1848. ápr. 7-től szept. 11-ig a közlekedés és a közmunkák minisztere volt. Bécs és a független Mo. közötti ellentétek fokozódó kiélesedését felzaklatott idegrendszere nem bírta elviselni. 1848. szept. 5-én háziorvosa kíséretében elindult Döblingbe, ahol hosszú éveket töltött elborult elmével az ideggyógyintézetben. 1857-ben gúnyos vitairatban leplezte le a mo.-i abszolutizmus kegyetlen és ostoba rendszerét. Ezen ún. Nagy Magyar Szatíra gondolatait felhasználta egy a Bach-rendszer eredményeivel dicsekvő röpiratra   írt válaszában. A   (,Pillantás a névtelen visszapillantásra') név nélkül Londonban jelent meg 1859-ben. A röpirat miatt rendőri zaklatások indultak ellene, mire  Széchenyi 1860 ápr. 7-től 8-ra virradó éjjel véget vetett életének. A hagyatékában fennmaradt   (,Egyenetlenség és vakság') c. befejezetlen munkája tanúsága szerint  Széchenyi eljutott oda, hogy az 1848 - 49-i m. tragédiáért elsősorban Bécset tegye felelőssé. A polgári reformok bátor kezdeményezőjét tiszteljük benne. Hazaszeretete, az emberi haladásba vetett hite, harca a haladó reformokért, áldozatkészsége, akaratereje, alkotó szenvedélye, szívós gyakorlati munkássága a m. történelem egyik nagy személyiségévé avatta.

Sinkovits Imre

1928, szeptember 21-én született Budapesten, elhunyt - 2001. január 18. Budapesten,  színművész

1951-ben szerzett diplomát a Színház -és Filmművészeti Főiskolán. 1948. - Belvárosi Színház, 1949. - Ifjúsági Színház,1950- 1958 - Nemzeti Színház.
1956 okt.23-án a  Petőfi szobornál elszavalta a Nemzeti Dalt, ennek következtében kizárták a Nemzeti Színházból. 1958-1963. József Attila Színház! 1963 -tól haláláig, 38 éven keresztül a Nemzeti Színház tagja, 1989 óta örökös tag. A színészlegenda nevéhez temérdek emlékezetes filmszerep fűződik, ilyen többek között A tizedes meg a többiek-ben Molnár Ferenc, az Isten hozta, őrnagy úr!, az Egri csillagok népszerű filmváltozatában Dobó István, valamint a 90-es évek derekán Álmos vezér rendkívüli megformálása Franco Nero oldalán a Honfoglalás című alkotásban. Öccse, Sinkó László valamint felesége, Gombos Katalin szintén a színészi pályát választották. Sinkovits a világot jelentő deszkákon számtalanszor alkotott maradandót: egyik legjelentősebb szerepe Madách Imre Mózes c. drámájának címszerepe, de volt Kurrah a Csongor és Tündében, és Prospero A viharban is. Sütő András emlékezeteses színművében: Ádvent a Gargitán, felejthetetlen alakítása. Sinkovits Imre színészi pályafutását számos rangos állami díjjal tüntették ki: Kossuth-díjjal jutalmazták, Érdemes és Kiváló művésznek ítélték, 2000-ben pedig ő vehette át először a Nemzet Színésze kitüntetést. Szinkronszínészként is jelentős életművet hagyott hátra: többek között Anthony Quinn zseniális magyarhangja, valamint a Hupikék törpikék c. rajzfilmsorozatban Törpapa hangja volt. A nemzet nagy öregje 2001. január 17.-én Budapesten hunyt el.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.