A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Szeptember, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Tersánszky Józsi Jenő

(Nagybánya, 1888. szept.12 - Bp. 1969. jún.11.): író
Sokoldalú tehetség: festőművésznek készült, sportversenyeket nyert. 1908-ban beiratkozott az eperjesi jogakadémiára , majd Bp.-re ment joghallgatói tervekkel, de tandíját elmulatta, segédmunkás lett. Osváth Ernő felfigyelt tehetségére, 1910-ben a Nyugat közölte Firona c. novelláját. 1911-ben megjelent első novelláskötete (A tavasz napja sütötte). 1922. júl.-tól a Nyugat főmunkatársa; cikkeket, irodalmi és képzőművészeti kritikákat írt a Pesti Naplóba. 1923-ban a M. Színház bemutatta első darabját (Szidike; 1930-tól Cigányok címen játsszák). 1939-ben fellépett zenehumoristaként, 1940-től a Híd riportere. 1944-ben üldözötteknek nyújtott menedéket. 1945-ben nagy reményeket fűzött az új világhoz. 1947-ben bárokban lépett fel, felújította a Képeskönyv Kabarét, a M. Rádió gyermekújság rovatának munkatársa lett. 1950-1954 között kiszorították az irodalmi életből; báb- és mesejátékokat írt. 1955-től újra megjelenhettek könyvei, 1956-tól megindították életműsorozatát is. Többszörös Baumgarten-díjas (1929, 1930, 1931, 1934); Kossuth-díjas (1949). - A század m. prózájának egyedi, csoportokhoz nem sorolható művelője. Eredeti tehetségére jellemző életfilozófiájának lényege a letörhetetlen életakarat s a lélek derűje, mely az emberi lét tragikus mozzanatait is humorral oldja fel. 

Szent-Györgyi Albert

(Budapest, 1893.szeptember 16. - Woods Hole,USA 1986. október 22.) Nobel díjas
A Magyarországra az első Nobel-díjat hazahozó tudós tanulmányait a Práter utcai elemi iskolában kezdte és a Lónyay utcai református gimnáziumban, majd a Budapesti Tudományegyetemen folytatta. 1917-ben végzett az orvosi karon, majd vándorbotot vett kezébe.
Laboratóriumok sorát járta végig: Budapest, Prága, Pozsony, Berlin, Hamburg, Leiden, Groningen a kutatóút nagy állomásai. Párhuzamosan haladt országról országra és tudományról tudományra. Kezdte a biológiával, az élettanról áttért a gyógyszertanra, erről a bakteriológiára, majd a fizikai-kémiára és tíz év után már a molekulák szintjén tartott. Hopkins meghívta Cambridge-ba. Itt izolálta a hexuronsavat és szerezte meg 1927-ben a második doktorátusát, kémiából. Majd Kendall támogatásával egy évig dolgozott az Egyesült Államokban az identifikáláshoz szükséges mennyiségű hexuronsav előállításán.
1930-ban Klebelsberg Kuno kultuszminiszter felkérésére hazajött a "Tisza-parti Göttingába", hogy a szegedi egyetem biokémia professzoraként segítse a kultúra, és azon át az ország felemelkedését. 
Már a szegedi évek kezdetén eljutott a megoldásig a hexuronsav kutatásában. 1932. március 26-án az Orvosi Hetilapban volt a világon először nyomtatásban olvasható, hogy az identifikálás sikerült, "a hexuronsav nem más, mint a vitamin-C".
A kutatások eredményességét az 1937-ben elnyert Nobel-díj igazolta. A díjelnyerésében szerepet kapott a C-vitamin felfedezése, amelyben segítette a magyar paprika is, mert ebből nyerte a kutatáshoz szükséges mennyiségben a kérdéses vitamint, de ez csupán egy szárnyvonalát jelentette tudományos munkásságának. A hivatalos indoklás azokat a felfedezéseket emelte ki, "amelyeket a biológiai égésfolyamatok körül tett, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav-katalízisre".
Egész életében az életet, az élet mikéntjét kutatta. Az élő szervezet minden működéséhez energiára van szükség, amelyet tápanyag elégetéséből nyer. Két irányzat küzdött egymással az elégetés módjának magyarázatában. A Warburg-irányzat szerint az oxigén aktiválódik, a Wieland-irányzat szerint a tápanyag hidrogénje. Szent-Györgyi egyesítette a két irányzatot, megmutatta, hogy az aktív oxigén oxidálja az aktív hidrogént.
Szent-Györgyi a legrangosabb tudományos díj elnyerése után nem ült babérjain. Aki ül rajtuk, mondotta, nem jó helyen viseli. Kutatásai súlypontját az energiagazdálkodás másik végére, a biológiai égésfolyamatokban termelődött energia felhasználására helyezte át.
1939 már új kutatások és új felfedezések kezdete. Az izomkutatás hazai és nemzetközi felvirágoztatását joggal kötik Szent-Györgyi és a szegedi iskola teljesítményeihez. A galamb mellizmának kutatásával már a szegedi évek alatt nagy léptekkel haladtak előre. Vizsgálataik legfőbb eredményeként kimutatták, hogy a protofibrillum két proteinből van felépítve, amelyek közül az egyiket felfedezője, Straub F. Brunó aktinnak nevezte el, míg a másik a miozin nevet kapta. 
Mindezek után még további 40 éven át sietett - 1947-es emigrálása után már Amerikában - reggelenként a laboratóriumba. Vizsgálódásainak harmadik nagy területe az a betegség lett, amely elragadta tőle feleségét, leányát, olyan barátját, mint Neumann János. 90 éves korában is kutatta a rák titkát.

Faludy György

1910. szeptember 22-én született, Budapesten -  elhunyt : 2006 szeptemer 1-én,   Budapesten Költő, író. 
Édesapja vegyész, a felsőfokú ipariskola tanára volt. 1928-ban az Evangélikus Főgimnáziumban tett érettségi vizsgát, ezután 1928-1930-ban a bécsi, 1930-1931-ben a berlini, 1931-1932-ben a párizsi, végül 1932-1933-ban a grazi egyetemen tanult. 
Első versei a harmincas évek elején jelentek meg a Dénes Béla által szerkesztett Független Szemlében és a Magyar Hírlap című napilapban. 1937-ben adta közre Villon-fordításait, pontosabban átköltéseit, ezek zajos vitát okoztak, több kritikusa kétségbe vonta azt a jogát, hogy a francia költő szabad átköltése által a saját mondanivalóját és közérzetét szólaltassa meg.
1938-ban Párizsba utazott, ahonnan a német megszállás elől Marokkóba, majd 1941-ben az Egyesült Államokba költözött.   1943 és 1945 között három éven át szolgált az amerikai hadseregben, ennek következtében a csendes-óceáni hadszíntérre is eljutott. 1945 végén leszerelt, 1946-ban hazatért Magyarországra, a Népszava szerkesztőségében helyezkedett el. 1946-ban, tíz nappal feloszlatása előtt, tagjává választotta a Kisfaludy Társaság. 1950. június 14-én koholt vádak alapján letartóztatták, három évet töltött a recski kényszermunkatáborban. 1953-ban a tábor felszámolását követően szabadult, ezután műfordításaiból élt. 1953-ban feleségül vette Szegő Zsuzsa újságírót, akivel már letartóztatása előtt kapcsolatban állt. Az 1956-os forradalom idején az Írószövetségben és a megújult Népszavánál tevékenykedett, a szovjet invázió után nyugatra menekült. Párizsban, majd Londonban és angliai kisvárosokban élt. 1957 és 1961 között az emigráns Irodalmi Újság szerkesztője volt. 1963-ban felesége meghalt. 1964-ben Firenzében, 1965-ben Málta szigetén élt, végül 1967-ben a kanadai Torontóban telepedett le. 1968-ban a New York-i Columbia, 1971-ben a New Jerseyben lévő Montclair Egyetem, majd a philadelphiai egyetem tanáraként dolgozott. Még ebben az esztendőben visszatért Torontóba, ennek egyetemén a közép-európai irodalomról tartott előadásokat. 1972-ben a torontói egyetem díszdoktorává avatták. 1975-ben a quebeci Bishop University-n tartott előadásokat.
Tagja volt az Ötágú Síp című rövid életű amerikai magyar irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának, 1986-1989-ben a chicagói Szivárvány című folyóirat szerkesztőségének. Ezek mellett munkatársa volt az Irodalmi Újság, a Látóhatár-Új Látóhatár  című folyóiratoknak, a bécsi Magyar Híradónak, az amerikai emigráns Népszavának,   a Montevideóban kiadott Tárogatónak és más nyugaton megjelenő magyar lapoknak. Rendszeresen írt könyvismertetéseket a Toronto Star című angol nyelvű újság számára. Számos könyve jelent meg költeményei, és fordításai összessége. A  recski táborban töltött idejéről, életrajzi munkája Torontóban, 1962-ben jelent meg: My Happy Days in Hell címen. Magyar fordításban: Pokolbeli víg napjaim címe. 1988-ban hazalátogatott, 1989 márciusában hazatért, Budapesten telepedett le. A tavalyi könyvnapon még találkoztam vele, mikor is autogramot kaptam tőle.
1990-ben a Magyar Köztársaság Zászlórendjével, 1994-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.