A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Július 17, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Muráti Lili
(Nagyvárad, 1914. júl.22. - ): színésznő.

Rákosi Szidi színésziskolájában tanult. Bárdos Artúr fedezte fel tehetségét. 1945-ben férjével, Vaszary Jánossal külföldre ment. 1947-ben Spanyolországban telepedtek le. 1948-50 között a spanyol rádió magyar adásának bemondója volt. 1950-63 között saját társulatával járta a spanyol színpadokat. 1966-ban Argentínában vendégszerepelt. Jó jellemábrázoló képességgel, egyéni humorral és bájjal játszotta a modern drámák leányalakjait. Spanyolországban jellemszerepekben és komikai szerepkörben is sikeres volt. Számos magyar és spanyol filmben játszott. 

Eötvös Loránd, báró

Buda, 1848. júl. 27. - Bp., 1919. ápr. 8.): fizikus, egyetemi tanár, miniszter,

az MTA tagja (l.evelező 1873, rendes 1883, igazgató 1906). Eötvös József fia. A gravitációs tér kutatója, a rendszeres kísérleti és elméleti fizikai kutatások első hazai nagy művelője, a berlini Akadémia  kültagja. Egyetemi tanulmányai folyamán Heidelbergben Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz növendéke volt. Doktorátusát is itt szerezte 1870-ben. 1871-ben a pesti egyetemen a fizika magántanára, majd az elméleti fizika helyettes tanára, 1872-től rendes tanára. 1878-ban  a kísérleti fizikai tanszéket vette át. Berendezte a kísérleti fizikai intézetet. 1891-92-ben az egyetem rektora, 1889-1905 között az MTA elnöke volt. A 70-es évek elejétől két évtizedig a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A felületi feszültségmérésre új módszert dolgozott ki (Eötvös-féle reflexiós módszer). Elméleti úton felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést. Ez Eötvös-féle törvényként ismeretes. A gravitáció felé a 80-as évek végén fordult érdeklődése. A gravitációs tér térbeli változásának mérésére megszerkesztette világhírűvé vált ingáját. 1891-ben kezdeményezésére alakult meg az Eötvös Fizikai Társaság elődje, a Mathematikai és Physikai Társulat, melynek elnöke lett. 1894. jún. 10-től 1895. jan. 15-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1895-ben létrehozta az édesapjáról elnevezett Eötvös-kollégiumot, amelynek első kurátora volt. Első ~ingás méréseit 1901-ben végezte a Balaton jegén. 1908-ban  igazolta, hogy a gravitációs erő 2 × 10-8 pontossággal független a tömeg anyagi minőségétől. E mérésével elnyerte a göttingeni egyetem Benecke-díját. A tehetetlen és a súlyos tömeg arányosságának ez az igazolása az általános relativitáselmélet kísérleti alapköve. Vizsgálatait a földmágnességre is kiterjesztette, s a mérésekhez műszereket szerkesztett. Felhívta a figyelmet a Coriolis-erő felléptére, majd ki is mutatta s ezzel a Föld forgásának újabb bizonyítékát adta. Vizsgálatok a gravitatio és a mágnesség köréből (Math. Term. tud. Ért., 1888) c. munkájával az MTA nagyjutalmát nyerte el (1890-96). Nevét viseli 1949-től a budapesti tudományegyetem. A torziós ingás mérésekben használatos egységet róla nevezték el. A hazai turistamozgalomba is bekapcsolódott. Nyolc éven át elnöke volt az akkor alakult Magyar Turista Egyesületnek

Szabolcsi Bence

(Bp., 1899. aug. 2. - Bp., 1973. jan. 21.): zenetörténész,

az MTA tagja (l. 1948, r. 1955), Baumgarten-díjas (1933), Kossuth-díjas (1951, 1965). A budapesti tudományegyetemen jogot, irodalomtörténetet és filozófiát (1917-20), a lipcsei egyetemen zenetudományt, művészettörténetet és történelmet (1921-23), a budapesti Zeneakadémián Kodály Zoltán, Weiner Leó és Siklós Albert tanítványaként (1917-21), Lipcsében (1921-32)   zeneszerzést tanult. 1923-ban Albert Hermannál doktorált.  1923-tól Budapestenen zenekritikus, szerkesztő  és kiadói lektor. Társszerkesztője volt a Zenei Szemlének (1926-29), Tóth Aladárral a Zenei Lexikonnak (1930-31). 1936-ban a londoni Royal Asiatic Society tagjává választotta, 1938-ban a Nemzetközi Zenetudományi Társaság, 1940-ben a Nemzetközi Népzenei Tanács, 1960-ban a finn Kalevala Társaság. 1945-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetörténet tanára; megalapította (1951) és haláláig irányította a zenetörténész képzés első magyarországi műhelyét, a zenetudományi tanszakot. 1950-1956 között az Új Zenei Szemle, 1960-tól 1973-ig a Magyar Zene, haláláig a Studia musicologica szerk. bizottságának tagja volt, az utóbbinak Kodály Zoltán halála után, 1967-től szerkesztője. 1951-1956, valamint 1959-1961 között elnöke volt a M. Zeneművészek Szövetségének. Bartha Dénessel szerkesztette a Zenetudományi tanulmányok tízkötetes könyvsorozatát (1953-62). 1961-ben megalapította és 1973-ig igazgatóként irányította az MTA Bartók Archívumát, amely 1974 óta Zenetudományi Intézetként működik. Szabolcsi  annak a századforduló táján született nemzedéknek volt a tagja, mely  a korszerű magyar zenetudomány megteremtését tűzte ki céljául. Szabolcsi hármas feladatot vállalt: a magyar nyelvű, modern zenetörténet írás alapjainak lerakását, az új zenetörténeti-zenetudományi irodalom fórumainak és olvasótáborának megteremtését és pedagógiai munkásságával újabb zenetörténész-nemzedék felnevelését. Alkotó egyénisége három főbb hatásra alakult ki. A német filológusiskola vizsgálati módszerei mellett magáévá tette a francia tudomány    történeti szemléletét és stiláris igényeit és a Bartóktól s főként Kodálytól tanult szemléletmódot: az élő hagyománynak az írottal való egybevetését-összehasonlítását. A zenetörténet mint önálló irodalmi műfaj, Szabolcsi munkásságával jelenik meg a magyar szellemi életben. Tudományos munkásságával, Bartók és Kodály példáját követve, szellemi hídverésre törekedett Kelet és Nyugat között. Első magyar nyelvű publikációja Mozarttal, az első két német nyelvű Kodállyal, illetve a régi magyar zenetörténet kérdéseivel foglalkozott. 

Heltai Jenő 

(Bp., 1871. aug. 11. - Bp., 1957. szept. 3.): író, újságíró,

Kossuth-díjas (1957). Első verse 14 éves korában jelent meg. Jogi tanulmányait 1890-ben félbeszakítva az újságírói pályára lépett. A Magyar Hírlap, A Hét, a Pesti Hírlap, majd a Pesti Napló munkatársa. Sokáig élt Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban. 1900-ban egy ideig a Vígszínház titkára, 1914-től 1918-ig dramaturg igazgatója, 1918-tól az Athenaeum könyvkiadó irodalmi igazgatója, 1929-től a Belvárosi Színház, 1932-34-ben a Magyar Színház egyik igazgatója.
A modern nagyvárosi élet franciásan könnyed, közvetlen verselőjeként tűnt fel (Modern dalok, 1892; Kató, 1894; Fűzfasíp, 1913; Elfelejtett versek, 1947). Népszerűekké váltak Kacsóh Pongrác János vitézéhez írt dalszövegei. Regényeiben előszeretettel ábrázolta a század forduló bohémvilágát szellemesen, sok humorral. Vígjátékai kifinomult technikával, ironikusan jelenítették meg a polgári létforma erkölcsi ferdeségeit. Verses színműveiben (A néma levente, Ezerkettedik éjszaka stb.) különböző korok vígjátéki hagyományait újította meg írásművészetére jellemző ironikus-romantikus stílusban. 
A népi  műfordítói tevékenységéért a francia becsületrenddel tüntették ki. A PEN klub magyar elnöke volt. Műveit számos idegen nyelvre lefordították. - Főművei, 
Novellák: Lou (Bp., 1900); Írók, színésznők és más csirkefogók (Bp., 1910); Scherzo (Bp., 1910); Színes kövek (Bp., 1911);  A Tündérlaki lányok (Bp., 1914); Lim-lom (Bp., 1915); Papírkosár (Bp., 1927); Utazás enmagam körül (Bp., 1935); A gyilkos is ember (Bp., 1939); Ismeretlen ismerősök (Bp., 1943); Ötven elbeszélés (Bp., 1946). Regények: Hét sovány esztendő (Bp., 1897); Az utolsó bohém (Bp., 1911); Family Hotel (Bp., 1913); VII. Emmánuel és kora (Bp., 1913); Jaguár (Bp., 1914); A 111-es (Bp., 1920); Álmokháza (Bp., 1929). Színművek: Arcok és álarcok (Bp., 1925); A néma levente (Bp., 1936); Az ezerkettedik éjszaka (Bp., 1939); Lumpácius Vagabundusz, vagy a három jómadár (Bp., 1943); Szépek szépe (Bp., 1955); Színes kövek (elbeszéléseinek gyűjteményes kötete, Bp., 1957); Menazséria (válogatott egyfelvonásos színművek, Bp., 1962).

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.