A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Június 19, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Ferenczy Béni
(Szentendre, 1890. jún. 18. - Bp., 1967. jún. 2.): szobrász, grafikus, a 20. sz.-i magyar művészet kiemelkedő egyénisége, Kossuth-díjas (1948, 1965), kiváló művész (1958).

~Ferenczy  Károly fia,  Valér és Noémi testvére. A nagybányai festőiskolában kezdte művészi tanulmányait. 1908-1909 között a firenzei akadémián Beer növendéke volt, majd 1910-ben Münchenbe, utána Párizsba ment,   dolgozott. 1912-ben már szerepelt rajzaival a nagybányaiak jubiláris kiállításán. Korai munkái, néhány érmen kívül, főleg faszobrok, melyek nagyrészt elvesztek . 1916-ban az Ernst Múzeumban szerepelt először nagyobb anyaggal a Ferenczy család közös kiállításán. Az 1917-es Meller Simon-éremben a műfaj klasszikus hagyományait követi. 1921-től 12 évig Bécsben élt. Ekkor bontakozott ki művészetének kubista korszaka, melyet már a Fiatal férfi (1919) is jelzett. Szobrait az emberi testszerkezet hangsúlyozása, a mértani idomokra bontott formák jellemzik (Aesopus, 1921; Roland, 1922; Anya gyermekével, 1923). Az 1923-24. év felét Berlinben töltötte. 1924-ben a "Der Sturm" Kiállító-helyiségében Bernáth Auréllal rendezett közös kiállítást, majd 1925-ben a bp.-i Nemzeti Szalonban mutatta be munkáit. 1932-35 között az Szovjet Unióban élt. Itt kezdte el híres művész-emlékérmeinek sorozatát, mellyel új utat jelölt a m. éremművészet történetében   1935-ben Bécsbe ment, majd 1936-ban hazatért. Új stílusának első jelentkezése az Asszony felemelt karokkal (1936), melyet az erőteljes formálású, viruló testű női aktok sora követ (Atalanta, 1937; Lépő nő, 1939; Paraszti Vénusz, 1941; Vetkőző nő, 1946 stb.). A mozgás dinamikus megjelölése, a kicsattanó életerő éppúgy tárgya művészetének, mint a félénk, kamaszos báj .A kompozíció, a szerkezet szigorúsága a formák szépségével és klasszikus harmóniájával párosul művein. Portréit líraiság, érzelmi melegség jellemzi .1936-ban Bécsben; 1937-ben Pozsonyban rendezett kiállítást. 1941-ben az    . 1942-ben szerepelt a Velencei Biennalén. 1945-50 között a Képzőművészeti Főiskola. tanára volt. 1948-ban készített Petőfi-szobra a költő egyéniségének leghitelesebb megörökítése. Grafikai tevékenysége egész munkásságát végigkíséri. 1953-ban egy sorozat kerámiát is készített. Ülő női akt c. szobrát Budán állították fel. Nagy gyűjteményes kiállítását 1959-ben rendezték meg a Nemzeti Szalonban. 1963-ban Bécsben, 1965-ben Hágában szerepeltek munkái. Élete végén, súlyos betegen is, remekműveket alkotott. 

Horthy Miklós

Nagybányai, vitéz (Kenderes, 1868. jún. 18. - Estoril, Portugália, 1957. febr. 9.): tengerésztiszt, Magyarország kormányzója.

Régi beregmegyei családból származott. Atyja, Horthy István a főrendiház tagja volt, anyja dévaványai Halassy Paula. A debreceni kollégiumot végezte és 1882-ben a fiumei tengerészeti akadémiát, melynek elvégzése után 1886-ban tengerészhadapróddá nevezték ki. 1900-ban sorhajóhadnagy, 1908-1909-ben a Taurus parancsnoka volt. 1901-ben lépett házasságra jószáshelyi Purgli Magdolnával. Mint korvettkapitány Ferenc József király szárnysegéde lett. Az 1912-i mozgósításkor mint fregattkapitány a Budapest hajó parancsnoka volt. Az I. világháború kitörésekor 1914-ben a Habsburg csatahajó parancsnoka, majd a Novara parancsnokságát vette át. Az olasz hadüzenetkor az olasz partokat bombázó flotta jobbszárnyát vezette. Visszavonult kenderesi birtokára, majd Szegeden Károlyi Gyula kormányában elvállalta a hadügyminiszteri tárcát (1919. júl.). Károlyi lemondása után a nemzeti hadsereg fővezére lett.    A proletárdiktatúra bukása után a Dunántúlról bevonult Budapestre  (1919. nov. 16.). A nemzetgyűlés 1921. márc. 1-én megválasztotta Magyarország   kormányzójának. Bár a királysági államforma változatlan fennállása mellett volt, mégis 1921 márciusában és októberében megakadályozta V. Károly visszatérését. 1921-ben Bethlen Istvánt bízta meg kormányalakítással, benne bízott, hogy az alkotmányos rendet helyreállítja és az államháztartás megingott pénzügyi egyensúlyát az infláció után rendbe hozza. 1926-ban megalakította a kétkamarás országgyűlést. A háborús hősök kitüntetésére létesítette a Vitézi Rendet, 1929 okt. 11-én a Corvin-láncot és koszorú kitüntetést. 1933-ban és 1937-ben kiterjesztette a kormányzói jogkört. 1942 elején a kormány létrehozta a kormányzó helyettesi intézményt és fiát Horthy Istvánt kormányzó helyettessé választották. Belpolitikájában határozottan lépett fel a kommunisták ellen, a nagybirtokos és tőkés osztályra támaszkodott; külpolitikájában a nyugati hatalmakra.    Politikája Magyarországot sajnos nem tudta megvédeni  Berlin-Róma   szövetségtől  , a II. világháborúban való részvételhez. A háború menetében való fordulat (1943) eleje után a háborúból való kilépést fontolta és ennek érdekében különböző puhatolózásokba kezdett. A Kállay-kormány 1942-43-as különbéke kísérletei rendre meghiúsultak. A németek 1944. március 19-én megszállták Mo.-ot és kénytelen volt kinevezni az új kormányt. De  október 15-én  is kísérletet tett a háborúból való kilépésre. Ezt megakadályozta a német segítséggel végrehajtott nyilas puccs. A  németek házőrizetbe vették és kénytelen volt lemondani.  t Szálasi Ferenc javára. A háború befejezése után egy ideig Németo.-ban amerikai fogságban volt. A jugoszláv kormány mint háborús bűnöst kikérte, de az USA ezt megtagadta. A nürnbergi perben tanúként kihallgatták. Ezután Lisszabon közelében fekvő tengerparti Estorilban élt haláláig. Hamvait hazahozták és Gödöllőn temették el. 

Gyurkovics Mária

(Bp:, 1913. jún. 19. - Bp., 1973. okt. 28.): opera- és hangverseny énekesnő (koloratúrszoprán), Kossuth-díjas (1953), érdemes művész (1950), Liszt-díjas (1953), kiváló művész (1954).

A harmincas évek elején Jászó Györgynénél és Molnár Imrénél tanult a Zeneművészeti Főiskolán  1937-ben, oklevelének megszerzése után szerződtették az Operához. Itteni működése során azt a hatalmas űrt töltötte be, melyet Szabó Lujza halála, Alpár Gitta külföldre távozása és Sándor Erzsi visszavonulása váltott ki. Gyakran énekelt daljátékokban és filmekben is (Kacsóh P.: János vitéz - Francia királykisasszony;), de igazi működési területe mindvégig az opera- és oratórium-szerepek maradtak. Az Operaház repertoárjának és a Budapesten bemutatott oratóriumoknak csaknem valamennyi koloratúrszerepét énekelte. Különösen az utóbbiak stilárisan kiváló megoldásainál talált segítő- és pályatársra Forrai Miklós személyében, akihez 1940-ben feleségül ment. 1968-ban abba kellett hagynia a nyilvános szereplést egyre súlyosbodó betegsége következtében. - Főszerepei : Gilda (Verdi: Rigoletto); Éj királynője (Mozart: Varázsfuvola); Norina (Donizetti: Don Pasquale); Gara Mária (Erkel F.: Hunyadi László); Lakmé (Delibes); Rosina (Rossini: A sevillai borbély); Lammermoori Lucia (Puccini); Annuska (Weber: A bűvös vadász). - Oratóriumok: Händel: Messiás és Judás Makkabeus; Haydn: Teremtés és Évszakok; Orff: Carmina burana; Mozart: Requiem és C-moll mise. 

Fáy Ferenc

(Pécel, 1921. jún. 20. - Toronto, 1981. jún. 10.): költő.

A Ludovika Akadémia katonai tisztképző főiskolája elvégzése után hadnaggyá avatták (1944). A háborúban frontszolgálatot teljesített, szovjet hadifogságba esett. Visszatérése után 1947-ben internáló táborba került, ahonnan 1948 tavaszán Jugoszláviába szökött. 1949-től két évig Olaszországban élt, 1951-ben Kanadában telepedett le. Kezdetben erdőirtáson, majd bányában dolgozott, 1957-ben a torontói iskolaszéknél volt alkalmazásban. Versei jelentek meg az 1956-os müncheni Amerikai Magyar Kiadó antológiájában  1956-ban jelent meg Jeremiás siralmai című első kötete. Jelentős nyugati folyóiratok közölték rendszeresen verseit. Sík Sándor-díjat kapott (1973). Magyarországon először a Vigiliában jelentek meg költeményei (1974).De soha nem jelent meg verseskötete. - Művei. Az írást egyszer megtalálják (versek, Toronto, 1959); Törlesztő ének (versek, Toronto 1963); Magamsirató (versek, Toronto, 1967); Áradás (versek, Toronto, 1972); Kövület (versek, Toronto, 1977); Összegyűjtött versei (Toronto, 1981). - 

Torday Emil

(Bp., 1875. jún. 22. - London, 1931. máj. 9.): Afrika-utazó, néprajzi kutató.

Iskoláit Bp.-en és Münchenben végezte. 1895-ben ment ki Belgiumba. 1900-ig Brüszelben volt banktisztviselő. A belga állam szolgálatába lépett és Kongóba nevezték ki közigazgatási hivatalfőnöknek. 1900-tól 1904- ig az afrikai tavak vidékén, Katangában végzett kutatómunkát. 1905-től 1907-ig az angol Royal Anthropological Institute megbízásából folytatta kutatásait a Kongó déli mellékfolyóinak vidékén. 1907 - 09-ben a Kassai, Sankuru és Kwilu folyók mentén végzett antropológiai és nyelvészeti tanulmányokat, valamint néprajzi gyűjtést a British Museum részére. Nyolc afrikai nyelvet beszélt. Embertani és néprajzi megfigyelései úttörő jelentőségűek és a gyűjtött tárgyi anyag is páratlanul értékes. Egy 350 db-ból álló néprajzi gyűjteményt az MNM-nek is ajándékozott. Az afrikai éghajlat okozta betegségek aláásták egészségét. Az 1910-es évektől Londonban élt, a British Museumban dolgozott és több kötetben számolt be afrikai gyűjtőútjairól. 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.