A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Június 5, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Sőtér István
(Szeged, 1913. jún. 1. - Bp., 1988. okt. 7.): író, irodalomtörténész,

az MTA tagja , Kossuth-díjas (1954), József Attila-díjas (1985). Felesége Jász Veronika grafikus iparművész. Középiskoláit a szegedi piarista gimnáziumban végezte. 1931 és 1935 között a bp.- i Eötvös Kollégium tagja, francia-m.-német szakon. 1935-36-ban a párizsi École Normale Supérieure ösztöndíjasa.   1936-ban az Eötvös Kollégium francia előadója és könyvtárosa. 1936-tól 1939-ig a bp.-i Egyetemi Könyvtár tisztviselője; 1939 és 1945 között közgazdasági pályán működött , a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara előadója,       ekkori emlékeiből készült Bűnbeesés c. regénye, 1945-ben a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára, majd 1946. aug. 1-jétől a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. X. főosztályának h. vezetője, 1947. jún. 1-től vezetője. A háború utáni évek összegezése a Hídszakadás (1948) c. kisregénye, valamint a Sötétkamra (1948) c. elbeszéléskötete. 1948 és 1952 között a szegedi egyetem tanára, 1952-től a hatvanas évek végéig az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) tanszékvezető egyetemi tanára,  majd rektora. 1956-ban oktatásügyi miniszter helyettes, 1957-től 1983-ig, nyugállományba vonulásáig az MTA Irodalomtörténeti   Intézetének igazgatója. A magyar irodalom története (I-VI., 1964-65) főszerkesztője. A háború alatti és utáni évekről való emlékeit regényformában örökítette meg: Az elveszett bárány (1974), Budai Oroszlán (1978), Bárányt szoptató Oroszlán (1988). Komoly ének (1984) c. kötetében összegyűjtve. 1960 és 1969 között a Magyar Pen Club elnöke,   az International Comparative Literature Association (AILC) elnöke, a Sorbonnet. doktora, a francia Ordre des Arts et des Lettres kitüntetettje. Írói és tudósi pályája párhuzamosan alakult, bár 1949 és 1960 között szépíróként   a hallgatást vállalta. Íróként a Válaszban, esszéistaként a Magyar Szemlében és a Nouvelle Revue de Hongrie-ben szerepelt. A Magyarok c. folyóirat közölte Júdás c. drámáját 1947-ben. Először a Színművészeti Főisk. végzős növendékei játszották az Ódry Színpadon,
Több szépirodalmi fordítása jelent meg: Hemingway,  Emily Brontë,  Graham Greene műveiből.   Tudatosan kiművelt gondolkodó volt, mind regényeiben, amelyekben a modern értelmiség története foglalkoztatta, mind tudományos munkásságában, a nemzeti és világirodalom történeti és kritikai megközelítésében. 

Békésy György
Georg von Békésy, (Budapest, 1889.június.3. - Honolulu, 1972.június.13.) Nobel díjas

Mind középiskolai, mind egyetemi tanulmányait több országban végezte (mint diplomata fia, sok országban töltött rövidebb-hosszabb időt), a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált. A Postakísérleti Állomáson az általa kifejlesztett módszerekkel végezte a hallással kapcsolatos alapvető fontosságú, különlegesen pontos kísérleteit. 1939-ben átvette a Kísérleti Természettani Tanszék vezetését, de továbbra is dolgozott a Postakísérleti Állomáson. Az MTA 1939-ben választotta levelező tagjává. 1946-ban külföldre távozott, először Stockholmba, majd a Harvard Egyetemre. Élete utolsó szakaszában a Hawaii-i Egyetemen dolgozott, ott is halt meg. Az élettani Nobel díjat 1961-ben kapta, lényegében még Budapesten végzett kísérletei alapján "a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". 

Gábor Dénes,
Nobel díjas  Budapest, 1900. június 5.- : London, 1979. február 9.

Magyar származású angol villamosmérnök, az MTA tiszteletbeli tagja.
Tanulmányait a Műegyetem gépészmérnöki szakán kezdte, majd 1920-tól Berlinben a charlottenburgi kerületben levő műszaki főiskolán elektromérnöki ágon folytatta. 
Pályája kezdetén a nagy teljesítményű, nagyfeszültségű villamos távvezetékekben létrejövő tranziens jelenségekkel, majd az ún. vándorhullámok megfigyelésére szolgáló katódsugár oszcillográfok működésének alapjául szolgáló elektronoptika tanulmányozásához, majd később ebből sarjadt az érdeklődése az elektronsugaras berendezések, előbb az oszcillográfok, majd az elektronmikroszkóp, végül a televíziós képcsövek problémái iránt.  
1934-ben alkalmazta Londonban a British Thomson Houston Corporation. Itt volt mérnök 1948-ig. Itt kezdett foglalkozni az elekrommikroszkópiával, majd az optika és az információelmélet területén végzett kutatásokat. A II. világháború után a technikai megvalósítást mintegy 20 évvel megelőzve megalkotta a holográfia elméletét. 1949-től a Londoni Imperial College of Science and Technology tanára volt 1979-ig. Több mint száz szabadalma fémjelzi tudományos elektronika professzora rangját.     
A holográfia szélesebb körű elterjedéséhez ún. koherens fényforrás kidolgozására volt szükség. Ez a fordulat 1962-ben, a lézer felfedezésével következett be, majd a lézertechnika és a holográfia egyesítése tette lehetővé a lézerhologramok készítését.
Nagy érdeklődéssel foglalkozott a tv-képcső fejlesztésével is. Olyan lapos képcsövet konstruált, amelyben a többszörösen megtört elektronsugár útjának zömét a képernyővel párhuzamosan síkban teszi meg.
Szakmai tudományos munkásságának, különösen a holográfia feltalálásának legmagasabb rangú elismerését az 1971-ben átnyújtott Nobel-díj fémjelezte.

 
Apáczai Csere János
(Apáca, 1625. jún. 10. - Kolozsvár, 1659. dec. 31.):

filozófiai és pedagógiai író, tanár. A magyar. művelődés, nevelésügy és tudomány egyik kiemelkedő úttörője. Paraszti sorból származott. Szülőfalujában és Kolozsvárt járt iskolába, akadémiai tanulmányait 1642-43 táján Gyulafehérvárt kezdte, Hollandiában folytatta. 1648-ban előbb a franekeri, majd a leideni egyetemre iratkozott. Valószínűleg 1649 tavaszától huzamosabb ideig az utrechti egyetemen tanult. 1651. áprilisban az újonnan alapított hardervijki egyetemeken teológiai doktori szigorlatot tett, ő lett az új egyetem első doktora. 1651-ben feleségül vette egy jómódú utrechti család leányát, Aletta van der Maetot. 1653 nyarán hazatérve a gyulafehérvári kollégium gimnáziumi tagozatán kapott tanári állást. Vele a puritanizmusnak immár radikális, az independentizmus hatásait is felmutató irányzata ért el Erdélybe. ~ Hollandiában Descartes filozófiáját tette magáévá. Még Utrechtben írta, részint Alsted, részint azonban Descartes, Comenius, Copernicus, Ramus és mások alapján Magyar Encyclopaedia (1653) c. fő művét; ez az első olyan magyar nyelvű tankönyv, amely a hasznos és szükséges ismereteket tudományos igénnyel, korszerűen rendszerbe foglalta. A mű kétharmad része foglalkozott természettudományokkal, az orvosi ismereteket is összefoglalta, az elsők közt fogadta el nyíltan Copernicus rendszerét. A világ racionális magyarázatának igényét tudományos és pedagógiai reform gondolatával, sőt a jobbágyrendszer bírálatával kapcsolta össze. Gyulafehérvári székfoglalójában (1653) a kulturális elmaradottságot, az iskolai formalizmust bírálta, majd új oktatási rendszert követelt (Magyar logikátska,   (1656). Egységes iskolarendszert, anyanyelvű népiskolákat, magas színvonalú, világi szakembereket is képző egyetemet tartott szükségesnek, és korlátozni kívánta az egyház gyámkodását az iskolák felett. Az ortodox kálvinista reakció Basire Izsák   vezetésével támadást indított ellene, s ezért el kellett hagynia helyét. 1656-ban a kolozsvári iskolához került, de ott is tovább képviselte törekvéseit. Utolsó tervezetében is akadémia, vagyis egyetem felállítását javasolta Bartsai Ákos fejedelemnek. Fiatalon, tüdőbajban végezte be életét. Műveinek kritikai kiadását 1959-ben kezdte meg az MTA.  

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.