A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Április 10, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Zsigmondy Richárd
Nobel Díjas 
(Bécs, 1865.április 1. - Göttingen, 1929.szeptember 23.   kémikus


Tanulmányait Bécsben, majd Münchenben folytatta. Kezdetben organikus kémiával foglalkozott. Doktori értekezését is e témakörből írta (    München, 1890). Utóbb rövidebb ideig Berlinben dolgozott.  1897 - 1907 között magántanárként a jénai egyetemen  adott elő s egyidejűleg a Schott üveggyár tudományos munkatársa volt. 1908-tól haláláig a göttingeni egyetemen az anorganikus kémia tanára. Munkásságának súlypontja a kolloidkémia, főként az anorganikus kolloidkémia területére esik. Ily vizsgálatokra szerkesztette 1903-ban H. Siedentopf német optikussal ultramikroszkópját, mellyel a fénymikroszkóppal már nem látható részecskék is észlelhetők. Ultramikroszkópos vizsgálatai nemcsak azt bizonyították, hogy a kolloid-aranyoldatokban és az aranyrubin üvegekben különálló aranyrészecskék vannak, hanem azt is, hogy az oldatokkal ellentétben a kolloidoldatok optikailag heterogén rendszerek. Résultramikroszkópjával (1913) az említett részecskék megszámlálását is lehetővé tette.   A kolloid-állapotváltozások törvényszerűségeire vonatkozó kutatásai közvetve is termékenyek voltak; számos neves kémikus figyelmét terelte a gélek állapotváltozásainak és szerkezetének vizsgálatára. Nevéhez fűződik a kolloidkémiai és biológiai vizsgálatokban használt membrán- és ultraszűrők feltalálása is. Amikor az 1925-évi Nobel-díjat 1926-ban a kiváló kémikusnak ítélték "a kolloid oldatok heterogén természetének magyarázatáért és a kutatásai során alkalmazott, a modern kolloidkémiában alapvető jelentőségű módszeréért" az ultramikroszkóp felfedezéséért !

Juhász Gyula

(Szeged, 1883. ápr. 3. - Szeged, 1937. ápr. 3.): tanár, költő, hírlapíró.


Szegedről a piaristák váci noviciátusába került. Első verseit a Szegedi Napló közölte. A rendet hamar otthagyta, s a  budapesti  egyetem bölcsészkarán 1902-1906 között a magyar latin szakot végezte. Egyetemi évei alatt   mély barátságot kötött Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel és Oláh Gáborral. 1905-ben került először kapcsolatba Adyval.  Középiskolai. tanári oklevelének megszerzése után nem kapott fővárosi állást, csak vidéken taníthatott: Máramarossziget (1906-08), Nagyvárad (1908-11), Szakolca (1911-13), valamint Makó (1913-17) működésének főbb állomásai. Nagyváradon ismerte meg szerelmi lírájának fő ihletőjét, Sárváry Anna színésznőt.   A sok, főleg politikai jellegű támadás miatt tanári pályáját meg kellett szakítania, és visszatért Szegedre újságírónak. Később vidékről fővárosi lapokba is, főleg a Magyarságba és az Est-lapokba küldte írásait, verseit. Súlyos idegbaja először 1914-ben, majd ezután többször is öngyilkossági próbálkozásokba kergette. Tagja volt a nagyváradi Holnaposok társaságának, versei Ady és Babits költeményeivel együtt jelentek meg a Holnap c. antológia első és második kötetében. A Petőfi (1920) és a Dugonics Társaság tagja volt. 1917-től haláláig állandóan Szegedem élt, a szegedi hírlapok munkatársa, többek között élete végéig dolgozott a Délmagyarországba. Verseken kívül színdarabokat, krokikat, irodalmi humoreszkeket és paródiákat is írt. Regénnyel kísérletezett (Orbán lelke), és remek kis - már csak halála után kiadott - írói arcképben foglalta össze Tömörkény István életének és műveinek törekvéseit, érdemeit (Szeged, 1941 ). 1922-ben főszerktője a Magyar Jövendő c. szegedi szépirodalmi és társadalomtudományi folyóiratnak. Háromszor is kitüntették Baumgarten-díjjal. Élete vége felé főképp Délmagyarországban jelentek meg írásai. Utolsó évei visszavonultságban teltek: a sok igaztalan mellőzés  és a magány felőrölte idegzetét, végül megmérgezte magát.  

Székely Éva

Úszóbajnoknő 1927. április 3-án született Budapesten.


Negyvenhatszoros egyéni magyar bajnok, tízszeres világ- és tizenkétszeres Európa-csúcstartó. Az 1952-es helsinki olimpia bajnoka, az 1956-os melbourne-i játékok ezüstérmese. Aktív sportpályafutása befejezése után edzőként dolgozott- legismertebb tanítványa lánya, Gyarmati Andrea, az 1972-es müncheni olimpia ezüstérmes úszója.

Kőrösi Csoma Sándor

(Kőrös, 1784. ápr. 4. - Darjeeling, India, 1842. ápr. 11.): nyelvtudós, a tibeti filológa megalapítója,


 az MTA l. tagja (1833). Szegény sorsú székely családból származott. 15 éves korában mint "szolga-tanuló" került a nagyenyedi kollégiumba. A közép- és főiskola elvégzése után ott kapott tanári állást. 1815-ben angol ösztöndíjjal a göttingeni egyetemen keleti nyelvtanulmányokkal foglalkozott. 1818-ban visszatért Erdélybe. Még diákkorában eltökélte, hogy felkeresi az "ázsiai magyarok" maradékait. 1819 őszén indult útnak gyalog, csekély pénzzel. Törökországon, Iránon, Afganisztánon és Indián keresztül Ny-Tibetig (Ladákh) jutott, ott azonban anyagi eszközök híján vissza kellett fordulnia. Ekkor találkozott W. Moorcroft angol utazóval, aki a tibeti nyelvkutatásra terelte figyelmét. Ladákh Zanszkár tartományában, a zanglai lámakolostorban 1823-24-ben, kegyetlen nélkülözések közt eltöltött két esztendő alatt rakta le a tibeti nyelvészet alapjait. 1825-26-ban Tetha zanszkári faluban és a phuktali lámakolostorban, majd Kanamban (1827-30) egészítette ki tanulmányait, elkészítve az első tibeti nyelvtant és a tibeti-angol szótárat. 1830-ban a Bengáli Ázsiai Társaság Calcuttába hívta; itt jelent meg két műve 1834-ben. Mindkét mű úttörő jelentőségű a keleti nyelvészet történetében. Észak Bengálban végzett nyelvtanulmányok után 1837-ben visszatért Calcuttába, ahol az Asiatic Society könyvtárosa lett. Összesen tizenhat európai és keleti nyelven állított össze szójegyzékeket. Azonban ismét eredeti célját akarta követni és 1842-ben elindult Nagy-Tibet felé; útközben a terai-vidéken maláriában megbetegedett és meghalt. Sírja fölé az Asiatic Society emlékoszlopot emelt. - Halálának 125, évfordulója alkalmával 1967-ben a Magyar Földrajzi Társaság négy évenként kiosztásra kerülő Kőrösi-Csoma Sándor-emlékérmet alapított. - Művei: Essay towards a Dictionary Tibetian and English (Calcutta, 1834); A Grammar of the Tibetan Language in English (Calcutta, 1834); K. Cs. S. dolgozatai (összegyűjtötte Duka Tivadar Bp., 1885). - Irodalom: Duka Tivadar: Life and works of Alexander Cs. de K. (London, 1884, magyarul: K. Cs. S. dolgozatai. Bp., 1885); Debreczy Sándor: K. Cs. S. csodálatos élete (Sepsiszentgyörgy, 1937);Baktay Ervin: K. Cs. S. (Bp., 1962);

Tóth Árpád

(Arad, 1886. ápr. 14. - Bp., 1928. nov. 7.): költő, műfordító, újságíró.


Apja, Tóth András szobrász 1889-ben Debrecenbe költözött családjával, a költő  itt végezte 1896 - 1904 között a reáliskolát. 1905 - 09 közt Budapesten magyar -francia szakos bölcsész, tanulmányait azonban nem fejezte be. 1908-tól a Nyugat munkatársa, de kis jövedelme miatt visszaköltözött Debrecenbe. 1909. okt.-től a Debreceni Független Újság színikritikusa.    1911-ben a Debreceni Nagy Újságnál dolgozott. 1913-ban Budapestrere költözött, s házitanítósággal tartotta fenn magát. Tüdőbetegsége 1915 - 16 között tátrai szanatóriumokba kényszerítette. Ekkor már Hatvany Lajos folyóiratának, az akkor induló Esztendőnek a segédszerkesztője. 1918-ban a haladó írók által alapított Vörösmarty Akadémia titkárává választották.  1921 őszén végre Az Est munkatársa lett, ahová "színes" híreket, politikai glosszákat írt. Itt jelentek meg ezután kritikái és szépírói művei is. Bár a Nyugatba már kevesebbet írt, annak egyik főmunkatársa maradt. A 20-as évek vége felé betegsége egyre súlyosbodott, gyógykezelés végett többször töltött hosszabb-rövidebb időt ÚjTátrafüreden. Temetésén - a farkasréti temetetőben - Babits Mihály mondott búcsúztatót. A Nyugat költőnemzedékének kiemelkedő alakja, akinek líráját bámulatos forma készség és fájdalmas rezignáció jellemzi. Egyik legkiválóbb műfordítónk volt (Milton, Baudelaire, Shelley, Keats, Wilde versei, Flaubert, Maupassant, Csehov prózája). - Főművei: Hajnali szerenád (versek, Bp., 1913); Lomha gályán (versek, Bp., 1917);  stb.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.