A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Január 30. 2006

Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Jávor Pál
(Arad, 1902. jan. 31. - Bp., 1959. aug. 14.)

Színész .Az Országos. Színészegyesület iskolának elvégzése után Czakó Pál várszínházi társulatánál játszott, 1922-24 között a budapesti  Renaissance Színház tagja volt, 1924-27 között Székesfehérvárott, Kaposvárt, Esztergomban, Veszprémben, 1927-28 között Szegeden szerepelt, majd a Magyar Színház,  Fővárosi Operettszínház  és a Vígszínház (1930-35) tagja volt. 1935-ben a Nemzeti Színház szerződtette.  1944-ben a németek elhurcolták. 1945-ben hazatért, a Művész Színházban a Makrancos hölgy   Petrucchióját játszotta. 1946-ban az USA-ba távozott; vándortársulattal utazta be Amerikát, két ízben Hollywoodban filmszerepet kapott. 1957-ben hazatért és a Petőfi, valamint a Jókai Színházban és a Kamara Varietében játszott. 1959-ben újra szerződtette a Nemzeti Színház, de betegsége miatt már nem léphetett fel. Népi szerepek alakításában: Göndör Sándor (Tóth Ede: Falu rossza), János vitéz (Kacsók), Sámson Mihály (Zilahy: Süt a nap), könnyebb fajsúlyú darabok szerelmes és szalonszerepeiben nagy népszerűséget szerzett, de jó alakításai voltak a klasszikus és modern drámák jellemszerepeiben is. Főszerepei: Shakespeare-darabokban:  Vízkereszt;  Ahogy tetszik;   Romeo és Júlia;   Horatio (Hamlet); Rank (Ibsen: Nóra); Peer Gynt (Ibsen); Liliomfi (Molnár Ferenc); István (Zilahy: Hazajáró lélek). - Sokat játszott filmekben is. Hyppolit a lakáj , A Noszty fiú esete Tóth Marival , Dankó Pista , Tanítónő ; A nagy Caruso (1951, USA) stb. - 
1959 augusztusában a János kórház kertjének egy félreeső zugában egy hófehér klinikai asztal mellett Jávor Pálnak utoljára húzták legkedvesebb nótáit a budapesti muzsikus cigányok. Az egykori filmsztár utolsó kívánsága volt, hogy halála előtt még egyszer mulathasson úgy, ahogyan azt korábban éveken át tette a székesfőváros ezüst tükrös kávéházaiban, majd néhány esztendővel később az Egyesült Államok magyarlakta vidékein. Hangosfilm-korszakunk első számú amorózója azonban nem csak mákonyos hangulatban elkövetett botrányairól és csárdába illő "szilajságáról" volt híres, hanem lovagiasságáról és emberszeretetéről is!

Ferenczy Károly
(Bécs, 1862. febr. 8. - Bp., 1917. márc. 18.):


Festő. Az impresszionizmus legnagyobb magyar mestere, ~ Noémi, Béni és Valér apja. Jogi, mezőgazdasági tanulmányait félbehagyva 1884-től festészetet tanult Rómában és Münchenben, majd két évig a párizsi Julian Akadémia  növendéke volt. Robert-Fleury és Bouguereau voltak tanára, de mint magyar tanulótársai: Csók István, Iványi-Grünwald Béla, ő is Bastien-Lepage-t tartotta eszményképének. Ezt tükrözi Párizsban készült első műve, Kallós Ede arcképe és 1889-92 között Szentendrén készült alkotásai (Válás, Leányok virágot gondoznak stb.). 1893-ban Münchenben megismerkedett Hollósy Simonnal és szabadiskolájának  tagjaival. Fejlődésére ez időben Herterich hatott igen erősen (Madárdal, Orfeusz stb.). 1896-ban csatlakozott a Nagybányára vonult festőcsoporthoz   és ott hosszú időre le is telepedett. Stílusa  ettől kezdve egyenletes ütemben fejlődött sajátosan egyénivé, amely ugyanakkor a nagybányai irányzatot is képviselte. 1900-tól a napfény festése kötötte le érdeklődését, és egyidejűleg az emberalak és arc kifejezése vált lényegessé számára. Oldott és árnyalt festése lassan nagy foltokká alakulva erős körvonallal, a dekorativitás ízeit keverte néhány kísérletébe.   1906-ban a Képzőművészeti Főiskolán az alakrajz és festés tanára. Budapestre   költözött s addig szinte kizárólagosan szabadtéri gyakorlatát műtermi piktúrával cserélte fel. Életműve több szakaszra tagozódik. A kezdeti korszakára a müncheni leíró ábrázolás volt a jellemző. A nagybányai szakaszban a plein air sajátos magyar válfaját teremtette meg. Késői korszakában a posztimpresszionizmus formaproblémái vonzották   A 20. század  magyar festészet egyik legjelentősebb képviselője, a nagybányai művésztelep egyik iránymutató egyénisége volt. Nagy hatással volt a magyar festészet további alakulására. Főművei a Magyar Nemzeti Galériába kerültek.

Bolyai Farkas 
Bolya, 1775. febr. 9. - Marosvásárhely, 1856. nov. 20.)

Kollégiumi tanár, A fiát, Bolyai  Jánost megelőző időszak legkiválóbb magyar matematikusa, az Magyar Tudományos Akadémai   tagja   1781-től a nagyenyedi református kollégiumban nevelkedett.  1790-től   öt évet a kolozsvári református kollégiumban töltött. 1796. áprilisban   Jénában, 1796 októberétől a göttingeni egyetemenen folytatta tanulmányait. Az ugyancsak Göttingenben tanuló Gaussszal folytatott eszmecserék hatással voltak további érdeklődési körének kialakulására. 1799-ben gyalog hazatért, 1801-ben megnősült és feleségével a domáldi szerény kis birtokán gazdálkodáshoz fogott. 1804-től  a marosvásárhelyi református kollégium matematika-fizika-kémia szakos tanára 1851-ig, nyugdíjazásáig. Igen elkeserítették fiával való nézeteltérései. Többszöri agyvérzés után halt meg. Kívánságára egyházi szertartás nélkül temették el. Különösen figyelemre méltók az aritmetika, a geometria és a halmazelmélet alapjaihoz tartozó eszméi, a végtelen sorok konvergenciájára vonatkozó több kritériuma és a végszerű területegyenlőség általa adott definíciója. Foglalkozott az euklidészi párhuzamossági axiómával. Szerteágazó érdeklődése során a francia enciklopédisták hatását tükröző drámákat írt, új fűtő- és főzőkemencéket talált fel, zeneelmélettel foglalkozott, gyógyítással kísérletezett: Társadalmi kérdések is foglalkozatták. Az "utópisztikus szocializmus" gondolatának megfelelően rögzítette Úr-bér, kárpótló egyesület c. fogalmazványában a jövő falujának életét. - Főművei:  Öt szomorú játék. Írta egy hazafi (Szeben, 1810; Az arithmetica eleje (Marosvásárhely, 1830); Tentamen iuventutem studiosam in elementa matheseos purae,... introducendi (I-IL, Marosvásárhely, 1832-33); Az arithmetikának, geometriának és physikának eleje(Marosvásárhely, 1834);

Batthyány Lajos, gróf
(Pozsony, 1807. febr. 14. - Pest, 1849. okt. 6.)

Fiatalon katonai pályára lépett. 1827-ben kilépett a hadseregből, nagykorúsíttatta magát és átvette birtokainak irányítását, jogi tanulmányaiból pedig vizsgát tett a zágrábi akadémián. Nem sokkal utóbb Nyugat Európában megismerkedett a fejlett polgári államok viszonyaival.  1832-36-ban a főrendi ellenzéki csoport jelentős tagja, 1843-44-ben pedig már az ellenzék vezetői között tartják számon. 1845 végén elnökletével alakult meg az ellenzék központi választmánya; 1847-ben az ellenzéki párt elnöke lett. Az év őszén keresztülvitte, hogy Pest vármegye Kossuthot válassza követül a közelgő országgyűlésre 1848. márc. 15-én tagja volt annak a küldöttségnek, amely az országgyűlés  reformköveteléseit tartalmazó feliratot Bécsbe vitte.  Márc. 17-én V. Ferdinánd miniszterelnökké nevezte ki,  és április 7-én minisztériuma is hivatalba  lépett. A kormány legsürgősebb teendői közé tartozott a honvédelem megszervezése és az állami élet anyagi alapjainak biztosítása.  Miniszterelnöksége alatt történt a király jóváhagyásával a nemzetőrség és az első tíz honvédzászlóalj felállítása, valamint Kossuth bankjegykibocsátása. Az országgyűlésen Kossuth tekintélye növekedett, a pesti nép nemegyszer a kormánnyal szemben a baloldal mögé sorakozott. Az országgyűlés aug. 29-én Batthyányit és Deákot a királyhoz  küldte,  hogy általa a szerbeket fegyverletételre, Jelačićot pedig készülő támadásának leállítására bírja. V. Ferdinánd a küldöttséget nem fogadta, így az dolgavégezetlenül érkezett vissza Pestre. Szept. 9-én Jelačić betört az országba, mire 10-én B. lemondott. Másnap - többek között Kossuth kérésére is - ismét vállalta a kormányalakítást. 17-én bemutatta a nádornak új kormányának névsorát, azonban a 25-én kelt miniszteri ellenjegyzés nélküli királyi leirat nem járult hozzá újabb kínevezéséhez, a magyarországi haderők élére Lamberg személyében új főparancsnokot nevezett ki. Batthyányi  közben 13-án fegyverbe  szólította  a Dunántúl népét Jelačić ellen, 15-én István nádort kérte fel a magyar sereg vezérletére, úgy gondolva, hogy Jelačić nem támad majd meg egy Habsburg főherceget. 27-én a táborba utazott, hogy Lamberget is felhasználja Jelačić megállítására, de elkerülte őt. Másnap, miután a pesti népharag végzett Lamberggel, úgy látta, hogy célját nem érheti el, ismét lemondott és bejelentette, hogy Bécsbe  utazik. Okt. 2-án, miután ellenjegyezte br. Vay Miklósnak utódául történő kinevezését, hivatalosan is visszaadta megbízatását. Bécsből Vasvármegyei birtokaira vonult vissza, ahol Vidoss József seregében harcolt Teodorović csapatai ellen. A dec. 31-én megbízott küldöttséget - Deák, Majláth Antal és György, Lonovics érsek és  Batthyányi  1849. jan. 3-án Bicskén fogadta, Windischgraetz azonban nem bocsátotta maga elé, sőt néhány nappal utóbb, jan. 8-án Pesten elfogatta. Előbb Budán, majd Pozsonyban, Laibachban, végül Olmützben raboskodott. Az ellene indított felségárulási perben a bíróság, amelynek illetékességét hiába vonta kétségbe, előbb néhány évi börtönre, utóbb Schwarzenberg nyomására halálra ítélte és kegyelemre ajánlotta. Haynau magát a formaságokon túltéve, október 5-én kihirdette előtte a kötél általi  halálról szóló ítéletet. Utolsó éjjel titkon szerzett tőrrel sikertelenül kísérelte meg, hogy maga vessen véget életének. Súlyos sebei miatt azonban október  6-án golyóval végezték ki. Az ítélet világszerte részvétet és felzúdulást keltett; a világsajtó éles támadásokat intézett Ausztria ellen. Néhány nap múlva a pesti ferences templom kriptájában helyezték el holttestét, majd a kiegyezés  után, 1870. jún. 9-én országos gyász közepette szállították át a Kerepesi temetőben emelt mauzóleumba. Halála helyén örökmécses hirdeti emlékét. 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.