A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 December 21. 2005

Magyar Krónika, december 21.
Bencsics Klára
Montreál

Feszty Árpád
(Ógyalla, 1856. dec. 24. - Lovrana, 1914. jún. 1.): festő,

Főleg vallási tárgyú és történeti képeket festett. 1874-től Münchenben, 1880-81-ben Bécsben tanult. Hazatérése után Golgota és Bányaszerencsétlenség c. festményei megalapozták hírnevét. Népszerűségét elsősorban a Magyarok bejövetele (1896) c. körképének köszönhette (a II. világháború alatt nagyon megsérült), amelyet többek közreműködésével festett meg, ma már resturálva megtalálható Ópusztaszeren. 1899-1902 között Firenzében élt, ahol megfestette Krisztus temetése c. nagy triptychonját. 1902-ben hazajött, s állandó anyagi gondokkal küszködve festette apró életképeit. Falfestményei közül legismertebb az Operaház előcsarnokát díszítő, a hangok eredetét ábrázoló kilenc képe. Művészete az akademizáló és naturalista tendenciákat elegyítette. Műveit az MNG őrzi. Felesége Jókai Róza volt. - Irod. Fesztyné Jókai Róza: Akik elmentek (Bp., 1923); Feszty Masa: F. Á. és művészete (Bp., 1966).

Gömbös Gyula
(Murga, 1886. dec. 26. - München, 1936. okt. 6.): miniszterelnök.

Hivatásos katonatiszt volt, az I. világháború végéig vezérkari századosi rangot ért el. Az 1918. oktoberi forradalom után a honvédelmi minisztériumban teljesített szolgálatot, majd Zágrábban katonai attasé, 1918 végétől a   hadműveleti osztály balkáni csoportját vezette. Politikai pályafutását 1919-ben kezdte, amikor a Magyar Ország  Véderő Egylet (MOVE) elnökévé választották. Bécsben részt vett az ellenforradalmi komité szervezésében, a Tanácsköztársaság idején a szegedi ellenforradalmi kormány hadügyi államtitkára, 1919. júliustól Bécsben a szegedi kormány meghatalmazottja. Horthy bizalmas híve, 1920-ban Törökszentmiklóson kisgazdapárti programmal mandátumot szerzett. 1922. januárban  csatlakozott a Bethlen-Nagyatádi-féle Egységes Párthoz és irányította az 1922-i választási harcot. 1923 nyarán kilépett a kormánypártból és megalakította a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot. 1928-ban megegyezett Bethlen Istvánnal, visszatért az Egységes Pártba és hadügyi államtitkár lett. 1929. oktober 10-től a Bethlen- és a Károlyi-kormányban honvédelmi miniszter. 1932. oktober 1-től a nagybirtokosok és a jobboldali katonai körök támogatásával miniszterelnök. Meghirdette 95 pontból álló programját, törvényt hozatott a kormányzói jogkör kiterjesztéséről, átszervezte a kormánypártot (Nemzeti Egység Pártja), intézkedéseket léptetett életbe a nagybirtok megsegítése érdekében (hitbizományi reform, törlesztések részleteinek elhalasztása, telepítési törvény), kísérletezett a szakszervezetek felszámolásával, a munkásosztály bevonásával (Nemzeti Munkaközpont). Folytatta a   Olaszországgal és Németországgal való szoros együttműködés kiépítését. 1933. jún.-ban a kormányfők közül elsőnek kereste fel Hitlert. 1934-ben szerződést kötött Olaszországgal és Ausztriával (római hármas paktum), majd Németországgal is, és elkötelezte magát Németország agressziós tervei mellett. 1935. márciusban szembekerült a kormánypárt konzervatívabb Bethlen-csoportjával, de felülkerekedett. Átalakította kormányát, majd kormányzói kézirattal feloszlatta az országgyűlést. Az általa irányított 1935. évi választásokat a minden addiginál erősebb kormány erőszak jellemezte (erdődi sortűz). A választások után régi szegedi különítményes tiszttársait fontos politikai és katonai pozíciókba helyezte. 1936. május14-től -egyre súlyosabbá váló vesebaja miatt - betegszabadságon volt németországi szanatóriumban.

Gombaszögi Ella
(Bp., 1898. dec. 27. - Bp., 1951. okt. 12.): színésznő. ~ Frida testvére.

Színiakdémiára  járt és már diplomája megszerzése előtt, 1913-ban a Vígszínház szerződtette, 1924-ben a Magyar Színház tagja lett. 1928-tól a Fővárosi Operettszínház tagja volt. A 40-es évek elején a fasizmus nem engedte a színpadra. 1945 után a Víg- és a Művész-, 1948-51-ben a Madách Színházban játszott. Főképp komikus szerepekben voltak sikerei.

Petőfi Sándor
(Kiskőrös, 1823. jan. 1. - Fehéregyháza, 1849. júl. 31.
költő.

Szlovák eredetű családból származott, apja Petrovics István mészáros, kocsma- és földbérlő, anyja Hruz Mária. Egyetlen testvére: István. 1824. Kiskunfélegyházára költöztek, Petőfi később ezt a várost vallotta szülőhelyének. Iskoláinak. pályájának főbb állomásai: Kecskemét (1828 - 31), Sárszentlőrinc (1831 - 33), Pest (1833 )  ezeknél fontosabb az Aszódon töltött három tanév (1835 - 38). Itt kezdett ~ verselni, s itt ébredt fel erősebben vonzalma a színészet iránt. Az 1838 - 39. tanévet Selmecbányán folytatta, de az itteni környezetben tanulmányait elhanyagolta, viszont már sikert aratott verseivel az önképzőkörben.  Petőfi 1839. február. közepén elhagyta Selmecbányát. Pestre gyalogolt, egy ideig statiszta és szolga volt a Nemzeti Színháznál.  Más lehetőség híján 1839. szeptemberben  Sopronban katonának állt be. 1840. márc.-ban ezredével Horvátországba  indult, már útközben megbetegedett, ősszel újra kórházba került s leszerelték. 1841. februrárban érkezett vissza Sopronba. Továbbtanulásra nem nyílt lehetősége, mire az akkor Dunavecsén nyomorgó szüleihez ment. Beállt egy hattagú - dunántúli vándorszínész-társaságba. Három hónapi faluzás után 1841 őszén Pápán tanult tovább. Egy egész tanévet töltött itt, s ezalatt nemcsak új barátokra lelt (pl. Jókai ), nemcsak önképzőköri sikereket aratott, hanem az országos nyilvánosság előtt is fellépett (A borozó c. verssel). A Petőfi Sándor név először a Hazámban c. költemény alatt jelenik meg.    Székesfehérváron és Kecskeméten színészkedett nagy nélkülözések között. Ekkor új hangú, nagy feltűnést keltő versei már egyre sűrűbben jelentek meg. 1843. áprilisában  megismerkedett az akkor Pozsonyban időző írókkal. Ezek révén ajánlatot kapott két regény fordítására. 1843. júliusban Pestre ment, elkészítette a fordításokat, Ősszel azonban újra csak színésznek indult: előbb Debrecenben próbálkozott, majd Bihar vármegyében játszott. Betegen, lerongyolódva, elcsigázva vánszorgott vissza Debrecenbe. Itt töltötte éhezve, fázva az 1843 - 44-i telet. Összeírta eddigi verseit, s velük 1844. februárban  Pestre indult. Itt egy ideig hiába keresett kiadót, míg aztán Vörösmarty Mihály közbenjárására a Nemzeti Kör vállalta a kiadást (megjelent 1844. novemberben : Petőfi Versei (1842 - 1844) Ekkor már a Pilvax kávéházban összejáró radikális szellemű fiatal értelmiségi és írókör szervezője s vitathatatlan vezetője.   A helység kalapácsa c. komikus hősköltemény (1844) a Versek s a remekmívű naiv népi eposz, a János vitéz (1845) gyors egymásutánban történő megjelenése után. Sőt egy további versciklusa is megjelent Cipruslombok Etelke sírjáról címmel, ennek ihletője Csapó Etelka, aki iránt  Petőfi ábrándos reményeket táplált, s aki 1845 elején váratlanul meghalt. Ez év tavaszán Petőfi felvidéki útra indult; a közel három hónapig tartó út minden állomásán ünneplésben volt része.  Költészetét és irodalomszervező tevékenységét ettől kezdve a magyar nép társadalmi felszabadítása a zsarnokság alól és a világforradalom gondolatai határozzák meg. 1846 tavaszán a demokratikus fiatal írókból megszervezi a Tízek Társaságát.  ennek az eszmeiségnek jegyében üdvözli s nyeri meg szövetségesül  Petőfi  Arany Jánost (1847.). Aranyhoz páratlanul szép barátság fűzte,  1847 tavaszán megjelentek Összes Költeményei 3000 példányban. 1846. szeptemberben  egy nagykárolyi utazás során beleszeretett Szendrey Júliába, az erdődi tiszttartó szép, művelt és becsvágyó leányába. A házasság 1847. szeptember 8-án jött létre. Mézesheteit a fiatal pár Koltón, Teleki Sándor gróf kastélyában töltötte. E szerelem és házasság a világirodalom legnagyobb értékei közé tartozó szerelmi költészet .  A boldog házasság első hónapjai a termékeny alkotás jegyében teltek (pl. Bolond Istók ), de lelkét már főleg a közelinek érzett, várt forradalom gondolata foglalkoztatta  Az 1848. március 15-én kitört pesti forradalomban Petőfit a költő és politikus egységében  találjuk az ifjúság élén. Nemzeti dala a forradalom himnusza lesz. Mivel látta, hogy a fegyveres harc a nemzeti függetlenség és a demokratikus forradalom érdekében elkerülhetetlen, e felé fordította figyelmét, tetteket sürgetett (A nemzethez, Forradalom ). . Kossuthtól fontos feladatot kapott, a népfelkelés megszervezését Székelyföldön   de nem tudott oda eljutni. Október 15-én kapitányként a honvédség sorába lépett, kiképzőtiszt Debrecenben. Ide hozta feleségét is, itt született Zoltán fia december 15-én. A keresztszülők Arany Jánosék voltak. Az év végén Kossuthtól harctéri beosztást kért, s 1849. január közepén elindult Bemhez az erdélyi hadszíntérre.  Közben apja Pesten március 21-én meghalt (anyja rövidre rá, május. 17-én). Kilépett a katonaságtól, feleségével az időközben felszabadult Pestre ment. A tavaszi diadalokat, a kormánynak Pestre költözését követő örömmámorban mellőzve, nyomorban élt. A június végén tragikusra forduló helyzetben a harcnak végsőkig való folytatása mellett emelt szót.  Erdélybe indult. Családját Tordán hagyta, ő Bemhez csatlakozott (július. 25.). Július 31-én, a fehéregyházi vesztett csatát követő menekülésben, du. 6 óra tájban eltűnt. Valószínűleg az üldöző ulánusok szúrták le. Halálának tényét a nemzeti közvélemény sokáig nem akarta elfogadni. Petőfi a külföldön legismertebb s legnépszerűbb magyar író. magyar író.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.