A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 November 7. 2005

Magyar Krónika, november 7.
Bencsics Klára
Montreál

Teleki Pál, gróf

Bp., 1879. nov. 1. - Bp., 1941. ápr. 3.: politikus miniszterelnök, földrajztudós, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1913, ig. 1922, t. 1925).

Budapesti egyetemi tanulmányai után 1903-ban államtudományi doktor s a bp.-i egy. földrajzi tanszéken egyetemi gyakornok lett. 1904-ben Szatmár vármegyében szolgabíró; 1905-től 1910-ig, majd 1915-től 1918-ig alkotmánypárti képviselő. 1909 - 1913 közt a Földrajzi Intézet igazgatója; a Magyar Földrajzi Társaságnak 1910-től 1923- ig főtitkára, majd alelnöke. Az I. világháború előtt nagyobb tanulmányokat tett Európában, É-Afrikában, Amerikában. A külföld 1909-ben figyelt fel tudományos munkásságára. Mint a Turáni Társaság elnöke (1913 - 1916), ill. a Magyar Keleti Kultúrközpont egyik alelnöke (1916 - 18).1917 - 18-ban az Országos Hadigondozó Hivatal elnöke. 1918 - 19-ben a Területvédő Liga elnöke; . Svájcban érte a Tanácsköztársaság kikiáltásának híre. Megdöntésére előbb Bécsben szervezkedett (Antibolsevista Komité), majd Károlyi Gyula és Ábrahám Dezső szegedi kormányában kultusz-, ill. külügyminiszter (1919.). A békeelőkészítő iroda tudományos osztályának vezetője, a párizsi béketárgyalásokon részt vevő magyar delegáció tagja. 1920. ápr. 19- től a Simonyi-Semadam-kormány külügyminisztere, júl. 19-től 1921. ápr. 13-ig miniszterelnök (1920. szept. 22-ig külügyminiszter is). Ratifikáltatta a trianoni békét, fellépett a különítmények garázdálkodása ellen, meghozatta a "numerus clausus" törvényt, a Nagyatádi Szabó-fék földreformot; külpolitikája franciabarát és szovjetellenes. Az első királypuccs után lemondott. A Keresztény Nemzeti Liga, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége, a Menekültügyi Hivatal elnöke. 1922 - 23-ban országos főcserkész, de a továbbiakban is a magyar cserkészmozgalom reprezentáns irányítója. 1922 - 26-ban országgyűlési- képviselő pártonkívüli programmal; 1926-ban belépett a kormánypártba. 1927-től 1938-ig felsőházi tag, majd ismét képviselő. A csehszlovák, román, jugoszláv földreform következtében kisajátítást szenvedett magyar nagybirtokosok érdekképviseletének irányítója, az 1925-ben kirobbant frankhamisítási botrány egyik szereplője. A nemzeti propaganda ellenőrzésére kinevezett kormánybiztos, a Szociográfiai Intézet és Államtudományi Intézet alapítója (1926), a Magyar Rev íziós Liga megteremtője (1927). Hazai és külföldi előadásaiban az európai kapitalista országok szovjetellenes tömörítése érdekében sürgette az erőegyesítést akadályozó Párizs környéki békék revízióját, s az általános európai revízió keretében a magyar revíziós igények érvényre juttatását. Számított Németország. "dinamizmusára" az európai statusquo megbontásában, de elsők közt ismerte fel a hitleri birodalom veszélyességét; harcolt befolyásának növekedése ellen. Az Eötvös Kollégium kurátora (1920-tól), 1936-tól a külföldi Collegium Hungaricumok kuratóriumának elnöke, s így az Horthy-rendszer értelmiségi elitképzésének legfőbb irányítója. 1931 - 38 közt elnöke a Nouvelle Rev ue de Hongrie szerkesztő bizottságának; nemzetközi kongresszusokat szerveztetett Magyarországon, ill. egyéni látogatásra hívatott meg neves külföldi értelmiségieket, hogy megnyerje őket a magyar revízió gondolatának. Tevékenyen részt vett a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságának munkájában, ahol 1937-től Mo. hivatalos képviselője. 1938-ban létrehozta a Magyar Táj- és Népkutató Intézetet, 1938. máj. 14-től vallás- és közoktatásügyi miniszter Imrédy kormányában. 1938-ban egyik vezetője a komáromi cseh-magyar tárgyalásokon a magyar delegációnak; előkészítője az első revíziós eredménynek. Az 1938 őszi politikai válság idején fellépett a hagyományos kormányzati módszerek védelmében, mind a jobbról, mind a balról jövő kormánybuktató kísérletek ellen. 1939. febr. 16-tól 1941. ápr. 3-ig másodízben miniszterelnök. Csatlakozott az antikomintern paktumhoz, végrehajtotta Mo. kilépését a Népszövetségből. Meghozatta a második zsidótörvényt s egy mérsékelt földreformtörvényt. A II. világháború kitörésekor elhárította a német csapat átszállítási kérelmet, az olasz semlegességre támaszkodva a "fegyveres semlegesség" álláspontján állt, a lengyel menekülteket befogadta. Jugoszláviával örökbarátsági szerződést kötött semlegesítése céljából. Az 1941. márc.-i belgrádi németellenes fordulat nyomán azonban Hitler éppen Jugoszlávia ellen kívánt katonai együttműködést, revíziós lehetőséget ajánlva fel. Korlátozott mérvű és leplezett együttműködéssel próbálta elkerülni a szerződésszegés ódiumát, majd öngyilkos lett és Horthy Miklóshoz írt búcsúlevelében elitélte a Jugoszlávia elleni akciót..

Erkel Ferenc

Gyula, 1810. nov. 7. - Bp., 1893. jún. 15.): zeneszerző, karmester és zongoraművész. Apja ~ József tanító és egyházi karnagy. Nagyváradon, majd Pozsonyban tanult. Zenei tanítómestere Klein Henrik, kiváló képzettségű pozsonyi muzsikus. 17-18 éves korában házi zenetanárnak Kolozsvárra szerződőtt, itt került kapcsolatba Ruzitska Györggyel, Erdély zenei életének vezéralakjával. Zenei pályáját zongoraművészként kezdte, alkalmilag azonban vezényelt és zeneszerzéssel is megpróbálkozott. 1834-ben mutatkozott be Pesten először, a következő esztendőben pedig véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszó Társaságnál működött mint karnagy. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került első karmesteri minőségben, ahol mintegy három évtizeden át zenei vezető és irányító szellem volt. Aktív kapcsolata a színházzal a zeneszerző érdeklődését is a színpad felé irányította. 1840-ben elkészült első operája, a Bátori Mária. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki ezután egészen haláláig (1851) hasznos segítőtársa operaszerzői munkájában. 1844-ben mutatták be a Hunyadi László c. operát (ugyancsak Egressy szövegével). A Kölcsey Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot Erkel szerzeménye nyerte meg; Himnuszát mindmáig magáénak vallja a nemzet. A szabadságharc után a főváros hangversenyéletének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Ugyanebben az évtizedben született meg újabb operája: a Bánk bán, az utolsó Egressy-szövegre írt opera, mely 1861-ben került színre. Ez jelenti Erkel pályájának a csúcsát. Későbbi operái nem hoztak különösebb sikert és nem is bizonyultak maradandónak. Ennek oka részben, hogy nem talált többé megfelelő szövegíró társszerzőre. Főképp azonban az, hogy a kiegyezés korának légkörében Erkel művészete fokozatosan talajtalanná vált és elsorvadt. Megtiszteltetésben, ünneplésekben továbbra is volt része. 1868-ban az Országos Magyar Daláregyesület vezető karnagyává választotta; új tisztsége jó néhány kórusmű megalkotására késztette. Zenepedagógiai téren is vezető szerephez jutott. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál (1875), amelynek ezután tíz éven át igazgatója és zongoratanára. Az 1884-ben megnyíló Operaház főzeneigazgatói címmel tisztelte meg. 1888-ban 50 éves működése alkalmából ünnepelte a főváros, majd 1890-ben 80. születésnapján utoljára lépett pódiumra a Filharmóniai Társaság hangversenyén. 1839-ben nőül vette Adler Adélt, a házasságukból négy jeles képességű muzsikus fiú született: Gyula, Elek, László és Sándor. Erkel a magyar zenei romantikának Liszt mellett a legjelentősebb képviselője. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera megteremtése. Mint karmester és szervező egyéniség rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatása érdekében.

Öveges József

Páka, 1895. nov. 10. - Bp., 1979. szept. 4.: fizikus, szakíró, Kossuth-díjas (1948). Középiskolai. tanulmányait a győri bencés gimnáziumban, majd miután 16 éves korában belépett a piarista rendbe, a kecskeméti piarista gimnáziumban végezte. Ezt követően a budapesti tudományegyetem matematika-fizika szakának hallgatója, itt szerzett diplomát. 1919-től Szegeden, 1922-től Tatán, 1924-től Vácott, 1930-tól ismét Tatán, 1940-től Budapesten tanított a piarista rend gimnáziumaiban. 1946-47-ben a Közgazdasági Egyetem Tanárképző Intézetében a fizika előadója, 1948-ig kinevezett tanára. 1948-1955 között a budapesti Pedagógiai Főiskola tanszékvezető tanára. 1955-ben nyugalomba vonult.

Pataky Kálmán

(Alsólendva, 1896. nov. 14. - Holywood , USA , 1964. febr. 28.): világhírű operaénekes (tenor). Katonai pályára indult, énekelni. 23 éves korában kezdett. Hamarosan (1921-ben) a budapesti Operaházhoz került, ahol jelentős sikert ért el mint szólista. Egyedülálló képességeire külföldön is felfigyeltek: 1926-ban a bécsi operaház szerződtette hat évre, közben Európa-szerte turnézott, idehaza is többször fellépett. Világhírének csúcsán, 1936-ban a Salzburgi Ünnepi Játékokon Florestant (Beethoven: Fidelio) énekelte Toscanini vezényletével. 1937-től a háború végéig a budapesti Operaház rendes tagja. 1946-ban a tengerentúlra ment, egy ideig Buenos Airesben működött, később visszavonult az énekesi pályától. Chilében, végül Kaliforniában telepedett le. 1929-ben nőül vette Beregi Oszkár lányát, Leát. Tiszta csengésű, rendkívül kiművelt hanganyaga a legkiválóbb olasz tenoristák mellé helyezi. Sok kitűnő alakítása közül a Don Ottavio (Mozart: Don Juan) megformálásában érte el művészete tetőpontját. - F. sz. Richard (Verdi: Álarcosbál); Mantuai herceg (Verdi: Rigoletto); Rodolphe (Puccini: Bohémélet); Des Grieux (Puccini: Manon Lescaut).

Perczel Mór

(Bonyhád, 1811. nov. 11 - Bonyhád, 1899. máj. 23.): Tolna megyei földbirtokos, honvéd tábornok, az 1848 - 49-i forradalom és szabadságharc kimagasló alakja. Kadét volt a császári hadseregben. 1830-ban a lengyelekhez való átszökés érdekében a császári katonák közt mozgalmat indított, emiatt bebörtönözték, Pest és Tolna váregye fellépése tudta csak kiszabadítani. A vármegyei életben, majd 1843-tól a rendi országgyűléseken a radikális eszmék szószólója: az Ellenzéki Párt balszárnyához tartozó politikus. 1848-ban Buda város képviselőjévé választották, az országgyűlésen a baloldal egyik vezére. Ápr. 30-tól júl. 20-ig belügyminiszteri tanácsos, majd osztályfőnök. 1848. szept. 1-én megalakította a Zrínyi-szabadcsapatot, amelynek döntő szerepe volt az ozorai győzelem kivívásában. Szept. 16-án honvéd ezredes, nov. 1-én tábornok lett. Okt.- dec.-ben a muraközi magyar csapatok parancsnoka, dec. 30-án Mórnál csatát vesztett. 1849-ben a Tisza menti csapatok parancsnokaként hadmozdulataival akadályozta a császáriak hadműveleteit. Márc. 10.-jún. 8. között a IV. hadtest, júl. 8 - 9. között a X. hadtest parancsnoka. Világos után Törökországba emigrált, majd 1851-től Angliában, később Jersey szigetén élt. 1851. szept. 21-én távollétében halálra ítélték. ~- Perczelnek már a forradalom idején az volt a véleménye, hogy Görgey és még inkább Kossuth méltatlanul mellőzik őt. Sértett hiúsága az emigráció idején a megbántottság érzését ellenszenvvé, sőt gyűlöletté fokozta Kossuth iránt. A Kossuth iránti ellenszenv volt az oka, hogy Perczel1867-ben hazatérve Deák táborába szegődött és azon dolgozott, hogy az erősen 48-as ellenzéki szellemű honvédegyleteket tekintélyével átvezesse a kiegyezés táborába. Később egy ideig mint képviselő a balközéphez tartozott, majd visszavonult a politikától. Töredékes visszaemlékezései jelentős kordokumentumok. -

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.