A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 DECEMBER
December 6- december 31
Magyar Krónika, december 6.
Kovács Edit
Montreál

Sopron, Sopron, sáros Sopron
Te vagy az oka mindennek...
"(Az öreg diák dala.)


December 7.: 1251. Béla király zsidó szabadságlevele. Budán 1245-1250 között telepedtek meg zsidók. Alkalmanként már korábban is laktak itt, talán már a 11. század óta. IV. Béla azonban 1251. december 7-én egy rendelkezést adott ki, mely rendezte, illetve megállapította a zsidók jogviszonyait, s ezzel lehetové tette a megtelepedésüket. Béla király zsidó szabadságlevele, mely Babenbergi II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg (1230-1246) 1238. évi, illetve kissé módosított változatában 1244. évi ausztriai privilégiuma nyomán készült, Magyarországon a mohácsi csata (1526) idejéig érvényben maradt, s a zsidó közösség minden új uralkodónál kieszközölte a megújítását. Béla rendelkezései szerint a zsidókat megilleti saját jogaik, szabályaik és szabadságuk gyakorlása, s a legmagasabb szinten a király különös oltalma. Törvénybe iktatta többek között a zsidók szabad vallásgyakorlását, a "pap"- (rabbi-) és bíróválasztási jogot, a zsinagóga-tartást. Zsidók egymás közötti pereiben bizonyos esetekben ítélkezhetett a saját bírájuk; a király ezzel a rendelkezéssel mintegy elfogadta és jóváhagyta a hagyományos zsidó jogszokásokat. Súlyos esetekben magának tartotta fenn az ítélkezés jogát.
A zsidókat kamaraszolgáknak (servus camerae) minosítette; szokásos megjelölésük is ez volt: "a királyi kamarához tartozó zsidók (Judaei ad cameram regiam pertinentes)".

(Forrás: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. Szerk.: Komoróczy G. (A város arcai) (Hungaria Judaica, 7) Budapest: Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.)


December 10.: Az Emberi Jogok Napja

1948. december 10-én az ENSZ-közgyűlésen elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére 1950-ben az ENSZ-közgyűlés ezt a napot az Emberi Jogok napjává nyilvánította - A Nobel-díj átadásának napja.

December 13.: Luca napja

Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált, az egyház nem tartja valós történelmi személynek. A szembetegségben, szenvedők, az utcanők és varrónők pártfogója. A név a latin lux, azaz a fény szóból ered.
Ehhez a naphoz kapcsolódó hiedelmek: például a férj- és házasságjóslás, halál- és beteg-jóslás, termésjóslás, idojárásjóslás.
(Tiszaújváros népszsokások web).

December 14.:

„Az 1880. évi LVIII-ik törvényczikk, amely az országgyűlés mindkét Házát befogadó állandó országház építését rendeli el s a melyet a király Őfelsége, Tisza Kálmán miniszterelnök ellenjegyzésével, Gödöllőn az 1880. év deczember 14-én szentesített.”
1921. Soproni népszavazás. 1921. október 12.-én Velencében aláírták az osztrák-magyar megegyezést. Ennek értelmében Nyugat-Magyarország nagyobb része az osztrákoké lett, de kimondta, hogy Sopronban és környékén népszavazást kell tartani. 1921. december 14.-én a népszavazáson fölényesen győzőtt a Magyarországhoz való hűség gondolata! ..1919-ben a Saint-Germain-i békeszerződés Nyugat-Magyarország jelentős részét Ausztriának juttatja. 1921. dec.14-én a népszavazáskor (melyet az Ágfalvi csata előzi meg) Sopron és környéke magyar marad. Ekkor kapja a címet: "Civitas Fidelissima" (A leghűségesebb város). (Volt ugyan, aki azt állította, hogy ez a név már a IV. (Kun) László 1277-es levelében szerepel, és az 1921-es elnevezés csak annak felújítása, erre azonban a megtekintett dokumentum adatot nem tartalmaz. (Dr. Drávai István: Sopron Műemlékváros - ISE 2002)

December 16.: A Magyar Kórusok Napja

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövettsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg a Magyar Kórusok Napját, Kodály Zoltán születésnapjához kötődik.
Kodály Zoltán (1882. december 16., Kecskemét - 1967.március 6. Budapest) Zeneszerző, népzenekutató. 1905-ben kezdte el népdalgyűjtői munkásságát, 1907-ben a Zeneakadémia tanárává nevezték ki, ahol zeneelméletet, majd zeneszerzést tanított. 1910-ben lépett saját műveivel a nyilvánosság elé. 1919-ben részt vett a zenei direktórium munkájában, ezért később fegyelmi eljárás indult ellene, kinevezését érvénytelenítették, nem taníthatott. Elszigeteltségéből 1923-ban a Psalmus Hungaricus nemzetközi sikere emelte ki, majd 1926-ban a Háry János daljátéka világsikert aratott, 1932-ben mutatták be a Székelyfonó daljátékát. További művei: Marosszéki táncok (1927-1930), Nyári este (1927), Galántai táncok (1933), Budavári Te Deum - Buda felszabadulásának 250. évfordulójára (1936), Fölszállott a páva (1939), Concerto (1940). Zeneelméleti tevékenysége is jelentős. A magyar népzene című monográfiája 1937-ben jelent meg. A II. világháború alatt mentette az üldözötteket, majd neki is bujkálnia kellett. 1945-ben alkotta a Missa brevis-t. Részt vett a demokratikus megújulásban, őlett a Zeneakadémia igazgató-tanácsának elnöke, 1946-1949 között pedig az Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1948-ban mutatták be a Czinka Pannát, 1951-ben a Kállai kettőst. 1951-1967 között megjelent a Magyar Népzene Tára első kötete, és a zeneoktatásban is érvényesültek elképzelései. 1948-ban és 1952-ben Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát, amely jelentős volt mind a néprajz, mind a zenetörténet, zeneesztétika, zenekritika, irodalomtörténet, a nyelvészet és nyelvművelés területén. Egész életén át küzdött az ifjúság zenei neveléséért, ideértve az iskolai énekoktatást, a zenei írás-olvasás (szolfézs) alapvető funkcióját a tantervben, valamint a kóruskultúra hazai elemekre építő ápolását. A Kodály-módszer ma világszerte ismert és követett példa a zenepedagógiában. (MTI Rt. Sajtóadatbank)
December 21.: Tamás napja Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol napja. A hagyomány szerint pünkösd után megjelent neki külön Jézus. Innen ered a szólás: Szent Tamás szolgája vagyok, azaz hiszem, ha látom. E naphoz is férjjósló praktikák kapcsolódnak.
(Tiszaújváros népszokások web)

Karácsony:

Krisztus születésének megünneplésérol első adatok a IV. században találkozunk. Niceai János püspök szerint I. Gyula pápa alatt kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább. December 25-e a téli napforduló, az ókori hitvilágban - a Mithras kultuszban - a nap újjászületésének (Dies natalis solis invicti) ünnepe volt. A középkorban a karácsonnyal kezdődött az új esztendő. (U.o.)
December 24.: Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja
Az adventi idoszak utolsó napja. A karácsonyfa-állítást először Elzászban jegyezték fel a XVII. században. A XVIII. századtól már mint protestáns családi szokás terjedt el a német területen. A XIX. századtól a világ számos országában meghonosodott a karácsonyfa-állítás. Hazánkban a XIX. század első felében jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári körökben. A század második felében a társadalom többi rétegénél is elterjedt. Magyarországon a karácsonyfa elterjedése előtt termoágakat állítottak, ezeket rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökényágakból készítették. Gerendára, vagy a szobasarokba függesztették, olykor a koronájával lefelé. A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori előzménye a római újévi ajándék a strena, amelyet Kalendae Januriae (január 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak. A német protestantizmus a XVII. századtól családi ünneppé tette a karácsonyt, s ettől kezdve az ajándékozás főleg családi körben jutott jelentoséghez: elsősorban a szülők ajándékozták meg gyermekeiket. (U.o.)

December 25.: Karácsony napja

A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe volt. Ez a nap munkatilalommal járt. Csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Tilos volt ezen a napon a kölcsönkérés és kölcsönadás, mert kivitték volna a szerencsét.(U.o.)

December 26.: Karácsony másodnapja

István napja - az egyház első vértanúja, államalapító királyunk Szent István névadó szentje. A regölés a magyarság egyik legarchaikusabb szokása, fő időpontja is ezen a napon van. A regölés a legények és házasemberek termékenység és párokat összevarázsló házról házra járó köszöntő szokása, a téli napforduló pogánykori emléke. (U.o.)

December 27.: János napja

Szent János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a borszentelés szokása. A szent bornak is - minden más szentelménynek - mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele.(U.o.)

December 28.: Aprószentek napja

Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Jézus keresésekor megöletett. Ezen a napon megvesszozték a gyermekeket a betlehemi kisdedek szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt a pogány termékenységvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos. (U.o.)

December 31.: Szilveszter

Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. A szilveszteri és újévi a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét, valamint az emberek egészségét, szerencséjét. (U.o.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt