A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Augusztus 17. 2005

Magyar Krónika, augusztus 17.
Bencsics Klára
Montreál

Gárdonyi Géza, Ziegler

Agárd, 1863. aug. 3. - Eger, 1922. okt. 30.: író, költő, az MTA tagja (l. 1910, t. 1920).
Apja jómódú géplakatos volt Bécsben, de a forradalom hírére hazajött és sajátköltségén alapított kis fegyvergyárában fegyverkovács lett, a szabadságharc bukása után uradalmi gépész. Középiskoláit Sárospatakon és Pesten végezte, majd az egri tanítóképzőben, 1882-ben tanítói oklevelet szerzett. Tanító volt Karádon (1882), Devecserben (1883-84), Sárváron (1884), 1885-ben Győrben a Hazánk, a Győri Közlöny, majd a Győri Hírlap munkatársa, szerkesztője, a Tanítóbarát c. folyóiratot, valamint a Garabonciás Diák c. győri élclapot. 1885-ben feleségül vette Molnár (Csányi) Máriát; házasságuk boldogtalan volt. Novellái, versei sorra jelentek meg a bp.-i lapokban is. 1889-ben a Szegedi Híradó, 1890-91-ben a Szegedi Napló, munkatársa. 1891 őszén Pestre került és Bródy Sándor segítségével Feszty Árpád történeti körképvállalatának titkára. 1891-ben Argyrus librettójával elnyerte a Műbarátok Köre pályadíját. 1892-97 között a Magyar Hírlap munkatársa. 1893-ban Barna Izsó operettzenéjéhez szöveget készített (A paradicsom.) Először a később megtagadott Göre Gábor levelei tették ismertté. 1897-től Egerben élt, utolsó éveiben mindenkitől elzárkózva. Az én falum (1898), az Egri csillagok (1901) megjelenése, A bor c. színművének hatalmas sikere a Nemzeti Színházban (1901) az ország egyik legolvasottabb írójává tette. 1900-ban s a következő években gyakran utazott Franciaországba s más nyugat-európai országokba. 1903-ban a Kisfaludy Társaság tagja. Művei a magyar irodalom számottevő értékei. Az egri várban temették el. Egykori egri háza emlékmúzeum. - Főművei:. A lámpás (r., Bp., 1894); Április (költemények Bp., 1894); Az én falum (elb., Bp., 1898); Egri csillagok ( Bp., 1901); A bor (színmű, Bp., 1901); A láthatatlan ember (r., Bp., 1902); Az a hatalmas harmadik ( Bp., 1903); Az öreg tekintetes (r., Bp., 1905); Ábel és Eszter (r., Bp., 1907); Isten rabjai ( Bp., 1908); Ida regénye (Bp., 1924); Kék pille elbeszélések. Versei (Válogatta és az előszót írta Bóka László, Bp., 1958). Verseit többen megzenésítették (Dankó Pista, Lányi Géza, Radó Aladár stb.).

Rezek Román

(Gödöllő, 1916. aug. 3. - Sao Paolo, 1986. máj. 8.): költő, műfordító, teológus. Gödöllőn érettségizett 1934-ben a premontreiek gimnáziumában, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 1936-ban tett fogadalmat, 1940-ben szentelték pappá. 1941-től a rend kőszegi gimnáziumában francia-magyar szakos tanár. 1944-ben mint tartalékos tábori lelkész francia hadifogságba esett, innen 1945 októberében szabadult. A franciaországi. Magyar Katolikus Misszióban dolgozott. 1965-ben érkezett Brazíliába, ahol az ottani magyar bencés közösség tagjaként tevékenykedett haláláig. Alapítója és szerkesztője volt a párizsi Ahogy Lehet irodalmi folyóiratnak. Magyarra fordította Teilhard de Chardin minden írását 28 kötetben, és kommentálta világképét. 1981-ben jelent meg Teilhard-antológiája: Út az Ómega felé, a Szent István Társulatkiadásában. Mo.-on tanulmányait a Vigilia és a Teológia c. folyóiratok és a Teológiai Évkönyv közölte. Teljes kéziratos hagyatéka a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárának birtokában van. - Művei:. Négy tanulmány Charles Péguy-ről majd Prohászka filozófiájáról (1942-44): Szent Ágoston: Hozzád kiáltok (fordítás, Köln, 1952); Mélyen szállunk (versek, Párizs, 1952); Elmélkedések a szépségről (művészetfilozófia, München, 1954); Deus ou nada - Isten vagy semmi (reflexiók a modern ateizmusról, Sáo Paulo, 1975).

Makay Margit

(Miskolc, 1891. aug. 4. - Bp., 1989. nov. 6.): színésznő, érdemes művész (1969), kiváló művész (1962), a Nemzeti Színház örökös tagja (1989). A Színművészeti Akadémiát 1909-ben végezte, majd egy évadot a miskolci színháznál töltött. 1910-ben a Vígszínház szerződtette, amelynek 25 éven át a vezető színészei közé tartozott. 1935-ben a Nemzeti Színház tagja, s egy év megszakítással haláláig tagja maradt. Az egy év: 1945-ben a Madách Kamaraszínházat vezette (ahol bemutatták Társszerzők c. darabját rendezésében), de utána visszatért a Nemzeti Színházhoz. 1939-44-ig tanára volt a Színiakadémiának, magán színiiskolájában. sokan tanulták tőle a színészi mesterséget. Sokoldalú színésznő, eleinte vígjátéki naivákat, később bonyolult lelkivilágú szépasszonyokat játszott. Ábrázolásmódja általában realista, de klasszikus tragédiákat is művészi stílusismerettel oldott meg. Jelenléte mindig sajátos feszültséget teremtett a színpadon. Tökéletesen szép magyar színpadi beszéde példamutató volt, elsőként kapta meg ezért a Kazinczy-díjat (1963). Az 1920-as évek hazai vígszínházi Csehov ősbemutatóinak egyik szereplője volt. Testi és szellemi ereje hosszú ideig tartotta színpadon. 93 éves korában még szerepelt Karinthy Ferenc Bösendorfer c. darabjában a Játékszínben. 96 évesen pedig szerepelt Mészáros Márta: Piroska és a farkas c. filmjében. Emlékirata: Hogy is volt? Főszerepei.: . Irina (Csehov: Három nővér); Tarja (Csehov: Cseresznyéskert); Jolán (Molnár: Az ördög); Olga (Heltai: A Tündérlaki lányok); Marika (Molnár: Liliom); Christine (O'Neill: Amerikai Elektra); Gertrud (Shakespeare: Hamlet); Iokaszté (Szophoklész: Oidipusz király); Gertrudis (Katona: Bánk bán); Dr. Pálos Eszter (Márai Sándor: Kaland); Elmira (Moliere: Tartuffe); Maja (Ibsen: Ha mi holtak feltámadunk); Ágnes császárnő (Németh László: VII. Gergely); Brodarits Antalné (Karinthy Ferenc: Bösendorfer). Az aranyember (1919); A lélekidomár (1919); (néma filmek); Egy asszony elindul (1949); Úri muri (1949); Erkel (1952); Rokonok (1954); Vörös tinta (1959); Tűzoltó utca 25. (1973); Macskajáték (1974); Egy erkölcsös éjszaka (1977); Piroska és a Farkas (1987).

Bibó István

ifj. (Bp., 1911. aug. 7. - Bp., 1979. máj, 10.): jogtudós, filozófus, szociológus, politikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1946). Édesapja - István filozófus, a szegedi egyetemi könyvtár igazgatója, felesége Ravasz Boriska tanár, igazgató volt. Egyetemi tanulmányait a szegedi tudományegyetem jogi karán végezte (1929-33). Jogtudományi doktorátust 1933-ban, államtudományit 1934-ben szerzett. 1939-40-ben az Igazságügyminisztériumban dolgozott. A szegedi tudományegyemen magántanári képesítést nyert jogbölcselet tárgykörből, s 1940-től a politika tanszéken oktatott. 1946. júl. 22-én egyetemi tanárrá nevezték ki. 1950. dec. 31-ig tanszékvezető egyetemi. tanár. A polgári demokratikus népi írókhoz tartozó közíró volt. 1945-ben Erdei Ferenc belügyminiszter a Belügyminisztérium. (BM) közigazgatási főosztályának vezetését bízta rá. Erdei Ferenccel a közigazgatás reformtervezetén dolgozott. 1946-1949 között a Kelet-európai Tudományos Intézet miniszteri biztosa, majd elnökhelyettese és vezetője volt. A demokratikus népfrontpolitika híveként 1945-48-ban a koalíciós kormányzás, a zsidókérdés és a m. társadalomfejlődés kérdéseiről írt könyvet, cikkeket, röpiratokat. Egy széles népi önkormányzaton és parlamentáris demokrácián alapuló "harmadik utas" társadalmi fejlődést remélve szállt szembe mind a nyugati kapitalista, mind a szovjet típusú szocialista politika követőivel. 1948-49 után kiszorult a közéletből. 1951-1956 között a bp.-i Egyetemi. Könyvtár munkatársa volt. 1956. okt. 31-én a Petőfi Párt néven újjáalakuló Nemzeti Parasztpárt Végrehajtó Bizottságának tagjává választották. 1956. nov. 1.-nov. 4. között a Nagy Imre-kormány államminisztere. 1956. nov. 6-án "kompromisszumos megoldási tervezetet" tett közzé, melyben a többpártrendszer, a Nagy Imre-kormány és az ország semlegességének visszaállítása mellett foglalt állást. 1957-ben emlékiratot juttatott nyugatra Magyarország helyzete és a világhelyzet címen. 1957. máj.-ban letartóztatták, 1958. aug.-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban helyezték szabadlábra. 1971-ig (nyugdíjba vonulásáig) a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárosa volt. Az 1970-es évek elején az MTA Igazgatástudományi Bizottságának tanulmány-összeállítást készített a közigazgatási területrendezés ügyéről. A jogelmélet területén belül elsősorban a jogi kényszer, a jogi kötelező erő, a jogerő, legitimitás, a nemzetközi jog struktúrájának kérdéseivel, az államelméleten belül alkotmánytannal, közigazgatástannal és a területrendezéssel, a társadalomelméleten belül a társadalmi értékrendszerek, ideológiák, forradalmak, a szabadság és erőszak problémakörével foglalkozott. Az 1945 utáni Mo. legjelentősebb politikai gondolkodója volt. Bostonban Bibó-díjat alapítottak (1980). - Főművei: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében (Szeged, 1935, Bp. reprint, 1989); Etika és büntetőjog (Bp., 1938); A magyar demokrácia válsága (Bp., 1945); A kelet-európai kisnépek nyomorúsága (Bp., 1946); Zsidókérdés Magyarországon 1944 után (Bp., 1948); The paralysis of international institutions and the remedies (London, 1976); Válogatott írásai szemelvények. Összegyűjtött írásai I-IV (Bern, 1981-1984)

Magyar Elek

Bp., 1875. aug. 14. - Bp., 1947. máj. 16.: újságíró. Jogi tanulmányait a bp.-i egyetemen végezte. Újságírói pályáját a Telefonhírmondó munkatársaként kezdte; egyúttal bemondó is volt. 1901-től a Magyarország munkatársa, 1917-től felelős szerkesztője. Sokrétű újságírói munkát végzett: politikai cikkeket, a régi Bp.-ről szóló tárcákat, színházi és képzőművészeti kritikákat, sport- és lóverseny tudósításokat egyaránt írt. A Pesti Naplóban Ínyesmester álnéven évekig vezette a konyhaművészeti rovatot. Ínyesmester szakácskönyve c. műve a műfaj egyik legismertebb terméke. 1945 után a Képes Figyelőben is vezette a konyhaművészeti rovatot. - F. m. Tiszavirágok (versek, Bp., 1910); Pesti históriák (karcolatok, Bp., 1920).

Varsányi Irén

Győr, 1880. aug. 16. - Bp., 1932. okt. 17.: színésznő. 1894-ben beiratkozott a Színművészeti Akadmiára s két év múlva Ditrói Mór szerződtette az újonnan megnyíló Vígszínházhoz, amelynek kötelékébe tartozott haláláig. 1904-ben férjhez ment Szécsi Illés gyároshoz. Kezdetben divatos párizsi vígjátékok és bohózatok főszerepét alakította könnyed, világvárosias eleganciával. Kiforrott művészete különösen a 20-as években, Csehov nőalakjaiban nyilvánult meg. - Főszerepei: Erzsi (Bródy: Dada); címszerep (Bródy: Tanítónő); Julika (Molnár Ferenc: Liliom); Ella (Ibsen: John Gabriel Borkmann); Candida (Shaw).; Anna (Hauptmann: A takácsok); Katalin (Shakespeare: A makrancos hölgy); Elisa (Shaw: Pygmalion). Néhány némafilmben is játszott. - I. f. A tánc (1901), Cox és Box (1915), Karenina Anna (1918), Sappho (1920).

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.