A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Június
Magyar Krónika, június 7.
Bencsics Klára
Montreál


Gábor Dénes
Budapest, 1900. június 5.- London, 1979. február 9

Magyar származású Nobel Díjas természettudós, villamosmérnök. Nobel-díjas feltaláló, a Royal Society rendes (1956.), az MTA tiszteletbeli tagja (1964.). A Brit Birodalmi Rend lovagja (1970 (1972.), a City-i (1972.), a londoni (1973.), és a columbiai (1975.) egyetem díszdoktora. Már gyerekként érdeklődött a fizika iránt, s a Markó utcai gimnázium tizenöt éves tanulójaként otthoni laboratóriumukban ismételte meg bátyjával az akkor modernnek számító fizikai kísérleteket. Később a Budapesti Műszaki Egyetem elektromérnöki fakultásán kezdte meg egyetemi tanulmányait, diplomáját a berlin-charlottenburgi Technische Hochschulén szerezte 1924-ben. 1927-ben doktorált. Ettől kezdve a berlini Siemens és Halske Művek kutatómérnökeként dolgozott, és ott kezdte érdekelni a gázkisülések fizikája is, ami egész kutatómunkájára nagy hatást gyakorolt. A harmincas évek elején rövid ideig tartózkodott itthon, majd végképp Angliában telepedett le.. 1949-től a londoni Imperial College-ban adott elő elektronikát. Csaknem tíz évvel később 1958-ban az alkalmazott elektronfizika professzorává nevezik ki. Munkatársaival számos nehéz és érdekes probléma megoldásával foglalkozott. Ilyen volt a Wilson-féle ködkamra, melyben a részecskék sebességét is mérni lehetett. De készült holográfiai mikroszkóp, univerzális analóg számítógép, lapos, színes tv-képcső és egy új típusú termionikus átalakító is. Elméleti munkája elsősorban a hírközléselmélet területén jelentős.

1971-ben a holográfia feltalálásáért és lehetőségeinek kiaknázásáért érdemelte ki a fizikai nobel-díjat. A hologramban tárolt információ sűrűsége nagyságrendekkel meghaladja a hagyományos számítógép-memóriákban tárolt információ sűrűséget, ráadásul az információ előhívása is sokkal gyorsabb. Ugyanakkor a megfelelő módon készített hologram megvalósítja a rendezetlen kódolás információelméleti ideáját, melynek következtében már a hologram kicsiny részlete is tartalmazza a hologramon egyenletesen elosztott teljes információt.

Az Imperial College professzori székfoglaló előadását az elektronika találmányairól és azoknak a civilizációra gyakorolt hatásáról tartotta. Könyvének alapgondolata:"a jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni".

Gobbi Hilda

1913. június 6  a Kossuth díjas színésznő ezen a napon látta meg a napvilágot Budapesten, Apai ágon olasz származású családban. Középiskolai tanulmányait követően Putnokon a Gazdasági Felső Leánynevelő Intézetbe járt, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Botanikus Kertjének gyakornoka volt. 1932 és 1935 között a Színiakadémia ösztöndíjas növendéke volt, ahol 1935-ben szerzett diplomát. Vizsgaelőadásán Phaedrát játszotta. Ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, első szerepében a szobalányt alakította Pierre Lotti Szembekötősdi c. vígjátékában. A színháznak 25 éven át volt tagja. 1959-től 1971-ig a József Attila Színházban játszott. 1971-től nyugdíjba vonulásáig, azaz 1979-ig ismét a Nemzeti Színház tagja volt, de utána is vezető színésznő a Nemzeti Színházban, majd 1983-tól halálig a budapesti Katona József Színházban. 

A háború után fizikai munkával vett részt a megsérült Nemzeti Színház újjáépítésében, és széles körű társadalmi tevékenységet fejtett ki. 

Szívós és kitartó munkával létrehozta a Bajor Gizi Színészmúzeumot,  később az időközben elhunyt pályatársak emlékeivel még négyszer bővítette.

Bajcsy Zsilinszky Endre
Szarvas, 1886. jún. 6. - Sopronkőhida, 1944. dec. 24

Publicista és politikus, a II. világháború idején a magyar függetlenségért folytatott harc kiemelkedő vezető egyénisége  .  . Jogi tanulmányait Kolozsvárott, Lipcsében és Heidelbergben végezte, majd hazatérve ügyvédjelölt lett. A fiatal jogász közigazgatási pályára ment és Árva vármegyében főispáni titkári állást töltött be. Az I. világháborúba huszár hadnagyként vonult be, 1918. novemberben a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) egyik megalapítója. A Tanácsköztársaság kikiáltása után Bécsbe emigrált, majd visszatérve Szegeden csatlakozott az ellenforradalmi erőkhöz. 1925-ben vitézzé avatták és ettől kezdve anyja nevét felvéve, a Bajcsy-Zsilinszky kettős vezetéknevet használta. 1926-tól a Magyarság vezércikkírója, 1928-ban megindította Előőrs c. lapját, amely fórumot adott József Attilának, Féja Gézának, Szabó Dezsőnek, Szabó Pálnak stb. Ettől kezdve lassanként eltávolodott Gömbös Gyulától és megkezdődött fordulata a demokratikus ellenzéki politika felé. 1930-31-ben megszervezte a Nemzeti Radikális Pártot Végül a polgári politikusok közül egyedül ő jutott el a németellenes fegyveres ellenállási harc vállalásáig. 1944. márc. 19-én fegyverrel fogadta a lakásába hatoló Gestapo embereit, akik csak heves tűzharc után tudták sebesülten őrizetbe venni. Lakatos Géza kormánya 1944. okt. 11-én kikérte a Gestapótól és okt. 15-én szabadon bocsátotta. 1944. nov. elején a németellenes fegyveres ellenállási mozgalom megszervezésére hivatott Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának elnökévé választották és részt vett a fegyveres felkelés tervezetének kidolgozásában. Miután a nyilas kiadta őt a  katonai bíróságnak, dec. 23-án kötél általi halálra ítélték és dec. 24-ének reggelén kivégezték. 

Szabó Dezső
Kolozsvár, 1879. jún. 10. - Bp., 1945. jan. 5

Író, kritikus, publicista. Kolozsvári protestáns kistisztviselő-család fia. A budapesti bölcsészettudományi karon m. francia szaktárgyakból tanári diplomát szerzett mint Eötvös-kollégista. Egyetemi évei alatt főleg magyar és finnugor nyelvészettel és francia irodalommal foglalkozott. 1905 - 1906-ban egy évet Párizsban töltött. Hazatérése után gimnáziumi. tanárként különböző városokban működött Publicisztikai működését Székesfehérvárt kezdte egy antiszemita cikksorozattal. Pár év múlva, Székelyudvarhelyen Ady lelkes propagátora. 1923 jan.-jában Auróra címmel lapot indított; ez hamarosan Élet és Irodalom címmel jelent meg az év végéig. . Végül is szembefordult a Horthy-korszak vezetőivel és korábbi fegyvertársaival is. A főváros ostroma alatt halt meg.

Kaffka Margit
Nagykároly, 1880. jún. 10. - Bp., 1918. dec. 1

Író, költő. Apját, aki vármegyei főügyész volt, korán elvesztette, a család nehéz körülmények közé került. Mint ingyenes növendék a szatmári irgalmas nővéreknél tanítóképzőt végzett, majd egyévi tanítás után beiratkozott az Erzsébet Nőiskolába, s 1902-ben polgári isk. tanári oklevelet szerzett. 1903-tól Miskolcon tanított. 1905-ben férjhez ment Fröhlich Brúnó erdőmérnökhöz, de néhány év után elvált. 1910-től 1915-ig Budapesten tanár. Ekkor elhagyta a tanári pályát s már csak a szépirodalomnak élt. Közben, 1914-ben újból férjhez ment Balázs Béla öccséhez, Bauer Ervin orvos-biológushoz. Az I. világháború éveiben férje a temesvári katonai kórházban teljesített szolgálatot, s így ~ második otthona Temesvár lett. A háború utáni spanyolnátha járványnak esett áldozatul, amely kisfiát is elragadta. - Kaffka a magyar irodalom legjelentékenyebb női írója.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.