A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Február
Magyar Krónika, február 28.
Bencsics Klára
Montreál

Jókai Mór

180 éve született Jókai Mór (Komárom, 1825. febr. 18. - Bp., 1904. máj. 5.):

Regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja Apja ~ József kisbirtokos nemes, ügyvéd és árvagyám, anyja Pulay Mária. Elénk kereskedelmet folytató szülővárosában korán megismerkedett a kisnemesek, polgárok, kereskedők, hajósok és katonák életével. . Iskoláit részben Komáromban végezte, közben két évet cseregyerekként Pozsonyban töltött a német nyelv elsajátítása végett (1835-37), 1841-42-ben a pápai református kollégiumba iratkozott, ahol megismerkedett az akkor 19 éves Petőfivel. A pápai önképzőkörben olvasta fel később nyomtatásban is megjelent első elbeszéléseit. 1842-től 1844-ig Kecskeméten hallgatott jogot. Itt mélyült el barátsága Petőfivel, itt írta első színdarabját, A zsidó fiút. Joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Megszerezte az ügyvédi oklevelet, de első regényének, a Hétköznapoknak sikere után (1846) az írói hivatásnak kötelezte el magát. Egymás után jelentette meg a hatásvadászó francia romantika stílusában írt elbeszéléseit és népies zsánerképeit. Tagja lett 1846 elején a Tízek Társaságának, majd a következő évben átvette Frankenburgtól az Életképek szerkesztését, s ezt a radikális írók szépirodalmi lapjával fejlesztette. 1848 elején - jórészt Petőfi hatására - gondolkodása polgári forradalmi volt, vezető szerepet vitt a március 15-i eseményekben, részt vett a 12 pont fogalmazásában, később beállt nemzetőrnek és elkísérte Kossuthot toborzó körútjára. 1848. aug.-ban feleségül vette Laborfalvi Rózát, az ünnepelt színésznőt. Petőfi hevesen ellenezte ezt a házasságot, és emiatt a vele való barátsága teljesen megszakadt. ~ 1849 elejéig megalkuvás nélkül szolgálta a forradalmat, élethalálharcot hirdetett a Habsburgok ellen, az Debrecenbe ment és a Közlönynek, a hivatalos lapnak társszerkesztője volt.. Forradalmi múltja miatt csak az ötvenes évek közepén kapott lapszerkesztői engedélyt két élclapra, a rövid életű Nagy Tükörre (1856) és az évtizedekig megjelenő Üstökösre (1858). A Kisfaludy Társaság 1860-ban választotta tagjává. A kiegyezést követő évtizedben gyors egymásutánban írta legjobb regényeit, amelyek részben a hősi közelmúltat festik, részben az ország kapitalizálódásával foglalkoznak. A nyolcvanas évek elején Magyar Nemzet c. napilapnak haláláig névleges főszerkesztője volt.. 1894-ben ötvenéves írói jubileumát rendkívüli melegséggel ünnepelték országszerte, műveiből százkötetes díszkiadást jelentettek meg. Regényeit haláláig töretlen szorgalommal írta, . ~ több mint egy évszázadon át a legtöbbet olvasott magyar író volt, népszerűségét ma sem vesztette el. Műveit számos idegen nyelvre lefordították. Kb. kétszáz kötetes életművet hagyott hátra.

Munkácsy Mihály,

Munkács, 1844. febr. 20. - Endenich, Németország, 1900. máj. 1.festő.

Apja, a bajor eredetű Lieb Leó sótiszt volt Munkácson, anyja Reök Cecília. 1848-ban a család Miskolcra költözött. Festői hajlama már kiskorában megnyilatkozott. Szülei korai halála után 1850-ben nagybátyjához, Reök István ügyvédhez került. A fiút 11 éves korában gyámja asztalosinasnak adta. Mestere durvaságai, a fenyítések okozta testi-lelki nyomorúság egész életére és kedélyére kihatott. Segédlevele megszerzése után Aradra ment. Nyomorgott, megbetegedett s visszatért nagybátyjához Gyulára. Lábadozása alatt rajzolni tanult Fischer ott élő német festőtől. Megismerkedett Szamossy Elek festőművésszel, aki magához vette és rendszeresen kezdte rajzra, festésre tanítani, s módot talált hiányos műveltsége pótlására is. 1863-ban első festményét, a Levélolvasást (ismeretlen helyen). Ez év őszén Pestre jött, ekkor vette fel a Munkácsy~ művésznevet; Pesten festőbarátai tanácsaikkal támogatták, második művét, a Regélő honvédet (ismeretlen helyen) Than Mór át is festette. Egyik barátja, Pártfogói 1865 elején Bécsbe küldték Rahl mesterhez. Bécsben festett Húsvéti locsolás (lengyel magántulajdon) c. képe Rubens-hatásokat tükröz. Rahl halála után visszatért Gerendásra nagybátyjához. Itt festett képei közül a Búsuló betyár (MNG) a hazai hagyományokhoz, Madarász Viktor modorához igazodása miatt jelentős. Önmagára tulajdonképpen Leibl képeinek hatására talált. Megfestette az önállósulás első fontos emlékét, az Ásító inast (amerikai magántulajdon). 1869-ben festette első világsikert hozó művét, a párizsi Salon aranyérmével kitüntetett Siralomházat, amelyben a magyar szabadságharc utáni betyárvilágból választotta témáját (MNG tulajdona). A képet még félig kész állapotban eladta. E korszak ismert kritikai realista szemléletű, népi tárgyú művei a Részeges férj hazatérése, a Tépéscsinálók (1871, MNG), majd végleg Párizsba költözése után: Éjjeli csavargók, Köpülő asszony (1873, MNG); Zálogházban (1874, New York, Metropolitan Museum), Műterem (1876, Baltimore, magántulajdon, Hors Concours kitüntetéssel). Párizsi tartózkodása és de Marches báró özvegyével kötött házassága tárgyválasztását más irányba terelte, elfordult a kritikai realizmustól. E korszak első nagyméretű műve a Milton (1878, New York, Lennox Library Ezt követte a Krisztus Pilátus előtt (1881) s a Golgotha (1883, mindkettő New York). E hatalmas vásznak Sedelmeyer képkereskedő rendelésére készültek, aki 10 évre lekötötte műveit. A millenniumi előkészületek jegyében készült Honfoglalás-freskója (1893, a bp.-i Országház elnöki fogadótermében) már akadémikus vonásokat mutat. Csak a Sztrájkban (1895, MNG) talált újra vissza plebejus korszakának realizmusához, jóllehet festőileg már nem tudott megbirkózni a feladattal.

Mátyás, I.király

Kolozsvár, 1443. febr. 23. - Bécs, 1490. ápr. 6.

Középkori történelmünk egyik legnagyobb alakja, a központosított monarchia létrehozására irányuló törekvés fő képviselője. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia. Mindkét házassága gyermektelen maradt; természetes fia Corvin János (Edelpeck Borbála bécsi polgárlánytól). Vitéz János irányítása mellett humanisták nevelték. Bár neveltetése félbeszakadt, műveltsége így is jóval meghaladta a kor átlagos főuraiét. 1457-ben Mátyást Budán bátyjával együtt elfogták, fej- és jószágvesztésre ítélték. Bátyja kivégeztetése után V. László Bécsbe, onnan Prágába vitte magával. A király halála után Podebrad György cseh kormányzóval megállapodást kötött. Életének már korai szakaszában felismerhetők későbbi jellemvonásai: személyes bátorság, gyors elhatározás, nagyfokú önérzet és önállóság. 1458. jan. 24-én a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével királlyá választották, a Hunyadi és Garai család által kötött szegedi egyezmény értelmében azonban nagybátyja, Szilágyi Mihály személyében kormányzót állították mellé. II. Pius halálával (1464. aug. 15.) megszűnt a törökellenes keresztény szövetség megvalósítására irányuló pápai politika, s Mátyásnak a megígért hadisegélynek csupán töredékeit folyósították. Támadó hadjáratot nem indított többé, bár diplomáciai érvelésében állandóan hivatkozott rá. Fejlesztette a személyes rendelkezése alatt álló állandó zsoldos hadsereget, amely végül a híres "fekete sereg"-gé alakult; megszilárdult a városok ipara és kereskedelme, növekedett a mezővárosok gazdasági jelentősége. 1469. febr. 27-én személyes találkozón fegyverszünetet kötött Podebraddal és rávette, hogy római királysága érdekében akciót indítson. Amikor ennek sikertelensége az olmützi találkozón kiderült, Mátyás Brünnben 1469. máj. 13-án cseh királlyá koronáztatta magát, hogy így választófejedelem lehessen. Podebrad azonban Ulászló lengyel királyfit jelölte ki örököséül, létrejött a cseh-lengyel-osztrák koalíció. Podebrad halála után a Kutna Hora-i választáson Mátyás, Ulászlóval szemben kisebbségben maradt. Az 1473-ban folyó tárgyalások Ófaluban látszatbékéhez vezettek. Amikor 1474 őszén zseniális hadvezéri képességével a háromszoros túlerővel támadó Kázmér lengyel királyt és Ulászlót békére kényszerítette sikerült a cseh kérdésben valamilyen eredményt elérnie: megtartotta Morvaországot és Sziléziát és 1477-ig fegyverszünetet kötött. A cseli koronára irányuló terveiből azonban ennél többet élete végéig sem tudott megvalósítani. Beatrixszal kötött házassága Budán 1476. dec. 22-én a törvényes utód kérdését volt hivatva megoldani.

de a francia királlyal, a császárral és Velencével szemben álló burgundi-nápolyi koalícióhoz kapcsolta Mátyást, akinek figyelme újra a Délvidék-i határ felé fordult. A határmenti erősségek sorozatát a töröktől elfoglalt (1476. febr. 15.) Szabács várával egészítette ki. Az utóbbi erősség gyors megvívása seregének nagyfokú felkészültségét, egyik legrégibb költői emlékünk (Szabács viadala) az akciót kísérő széles körű rokonszenvet bizonyította. Támadó hadjáratra azonban most sem gondolt, megelégedett azzal, hogy seregét állandóan készenlétben tartva időnként betörésekkel nyugtalanítsa a törököt. A császárral 1477. jún. 12-én kitört és gyorsan lezárult (dec. 1.) ellenségeskedés arra kényszerítette Mátyást, hogy a Jagellókat semlegesítse. Az 1478. dec. 7-én megkötött béke az 1474-i boroszlói szerződést ismételte meg, de Ulászlónak lehetőséget nyújtott, hogy Mátyás halála után 400 000 Ft-ért megválthassa Morvao.- ot és Sziléziát. Az akciót az Olmützben létrejött ~ Ulászló - Kázmér-találkozó tetőzte be (1479. júl. 9.). 1482-ben újra kitört a harc Frigyessel, s a nagy erővel vezetett háborít 1485. jún. 1-én Bécs meghódolásával Mátyásnak biztosította Ausztria birtokát. Sikerei és erőfeszítései egyre inkább érvényre juttatták abszolutisztikus vonásait. Külpolitikáját maga irányította, az ország kormányzásában titkárának és tanácsosainak kellett utasításait végrehajtaniuk. A növekvő hadikiadások előteremtésében Nagylucsei Orbán vitt nagy szerepet. Mátyás kitűnt a humanizmus pártolásában. Az 1460-as években megkezdett könyvgyűjtését óriási költséggel és apparátussal folytatta, csillagvizsgálót állíttatott fel Budán. Udvarában sok neves külföldi művész és tudós megfordult, pártfogását több m. humanista (Báthori Miklós; lázadásáig Janus Pannonius, 1484-ig Váradi Péter) is élvezte. Gyorsan felismerte a nyomtatás jelentőségét (1485-ben Strassburgban Frigyes-ellenes röpiratot nyomatott), Budán, Visegrádon reneszánsz stílusban építkezett elsőrangú olasz művészeket foglalkoztatott. Udvarának pompája bámulatra késztette a külföldieket, fényéről kevésszámú fennmaradt emlékünk (Kálváriája, trónkárpitja, pajzsa, ajándékba adott serlege stb.) ad fogalmat. A fényes udvar azonban elszigetelte Mátyást, kapcsolatait végül kegyenceinek és humanistáinak kis körére korlátozta. Váradi Péter bebörtönzése megmutatta, hogy nem tűr ellenkezést. Élete utolsó nagy akcióját, Corvin János számára az utódlás biztosítását ugyanakkor éppen ez a kör hiúsította meg Uralkodása utolsó éveiben Velencével és a vele szövetséges pápával szembeni növekvő feszültség idején Dsem hg. török trónkövetelőt szerette volna megszerezni, nagyarányú török háború előkészítésén fáradozott, Miksa római királlyal tárgyalt. Hatalmas energiáját Bécsben bekövetkezett halála törte meg. - .,

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt