A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

SZEPTEMBER
Szeptember 29 - Október 8

Magyar Krónika, szeptember 27.
Kovács Edit
Montreál


Palágyi Lajos:
Az aradi vértanúk


Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyõzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed',
Fényeddel fényt hint késõ századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S õk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

SZEPTEMBER 29.: Mihály napja

Fõangyal, illetve arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Az egyház oltalmazója, küzdelmeinek átfogója. Õsi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is, fõleg, ha a pogányság ellen a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog minden hívõ keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. A haldoklókat is oltalmazza, majd átvezeti õket a másvilágra. Õ teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Mihály tehát az Utolsó Ítélet arkangyala. Hol a világítélõ Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal és mérleggel jelenik meg a középkori templomaink kapubejárata fölött, vagy bent a diadalíveken. Torockó népe szakrális szemlélete szerint a halál és temetés Szent Mihály gondviselésében inkább menyegzõ, mint fekete gyász. A halottnak õsi szegedi hiedelem szerint Szent Mihály a võfélye, õ kéri ki és viszi a menyasszonyt, az emberi lelket az örök menyegzore, Urának örömébe. Az õ oltalmára bízzák, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett ravatalra téve, utolsó útján a sírhoz kísérik. Tápai szólás szerint aki meghalt, azt mögrúgta a Szent Mihály lova. Az eszköz és kifejezés egyébként országszerte ismeretes. A természetben, az idõjárásban is változás áll be, Szent Mihály napja az õsi napéjegyenloség tájára esik, mintegy ott áll a tél kapujában. "Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce sár." Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkoztet. Szamosháton pedig azt mondják, hogy aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. A juhászok úgy tartották, ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. Az idõ hidegebbre fordul, a bánátiak szerint megszakad a fû gyökere. Úgy is mondják, hogy "Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet". A palicsiak szerint a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás. A nap a gazdasági évnek is nevezetes õszi fordulója. Valamikor eddig legelt a Szent György napkor kieresztett marha a pusztán. Dunántúlon ez a nap a gulyások jelentos ünnepe volt. A pásztorok Csíkban ekkor térnek vissza a havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágot. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat, kapják meg a bérüket, és a többi cselédhez hasonlóan vagy újból elszegõdnek a régi gazdához, vagy új gazda után néznek. A szegõdtetés, a "váltakozás" napja Szent Mihály napja. A cselédek ekkor változtatnak helyet, ekkor költözködnek. Errõl a cselédfogadásról szól az alábbi csallóközi énekszöveg is:

Mikor a szógát fogadják,
Öcsémuramnak szólítják,
De amikor már megkapták,
Csak fõtt krumplival táplálják

(Forrás:Népmûvész honlap)

OKTÓBER Õszhó

magvetõ hava / Mindszentek hava nyolcadik hónapot számított a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap. A Nap a Skorpió jegyébe lép.

OKTÓBER 2.: Szent Õrzõangyalok

A teremtésben Isten a szellemi lét mérhetetlen sorozatát adta, amelyben a legkisebb az ember. A testtel nem kötött szellemi lények az angyalok. Természetüket nem ismerjük, mert a kinyilatkoztatás a küldetésükrõl ad csak hírt. Isten szolgálatában állnak, de a szolgálatukat sem ismerjük. Az angyalok egy része a próbatételt nem állta ki és elbukott. Ezeket nevezzük gonosz lelkeknek vagy ördögöknek. A gonosz lélek arra törekszik, hogy szellemi irányításával az embert is lázadásra bírja, ezért Isten a jó angyalok közül egyet-egyet segítségünkre rendelt, hogy a kísértésben védelmezzen minket. Ezeket az angyalokat õrangyaloknak nevezzük...Isten, minden ember mellé õrangyalt állított, aki elkísér bennünket a bölcsõtõl a sírig. Az õrzõangyalok különleges tisztelete a IX. század óta ismeretes. Külön ünnepet 1615-ben kaptak a római naptárban… Az ünnep Spanyolországban keletkezett és a 16. században jutott át Franciaországba. V. Pál pápa szeptember elsõ vasárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni elsõ szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára helyezte az ünnepet.
(Forrás: Hankovszky Miklós katolikus web)

OKTÓBER 4.: Assisi Szent Ferenc napja

1181-ben született Assisiben. A ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet hirdette. Ha ezen a napon ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág mindaddig, míg a csirkék ki nem kelnek, megvédi õket az ártó, gonosz hatalmaktól. (Népmûvész honlap).

OKTÓBER 6.: Az Aradi Vértanúk évfordulója.

-1593. Szinán nagyvezír beveszi Veszprémet
A szandzsák bégek feladatai: A hódoltság legnagyobb közigazgatási egységei a vilájétek szandzságokra tagolódtak, amelyeknek élén bégek álltak. Legfontosabb feladatukként õk parancsoltak a területükön állomásozó katonaságnak, de a szandzsák polgári igazgatását is õk irányították. Míg az átlagos várvédõ katona, zsoldja nem érte el az évi 3 ezer akcsét, addig a bégeknek 200-600 ezer akcse jövedelmû szolgálati birtokokat rendelt a kincstár. A magasabb jövedelmûek ebbõl tekintélyes magánkíséretet tartottak, nevük megörökösítésére építkeztek és kegyes alapítványokat tettek. Gyengébben javadalmazott társaik jövedelmét viszont jórészt elvitték azok a kenõpénzek, amelyekért a Porta hatalmasságai a jobb állásokat osztogatták. A bégek sûrûn váltogatták egymást, de nagyobb részt Magyarországon belül keringtek. Szinán bég pl. l566 és l573 között hat szandzsák élén állt. Posztjuk elnyerésében rangjuk megtartásában közvetlen fõnökeiknek, a beglerbégeknek is nagy szavuk volt. (A Magyarok Kronikája, Magyar Könyvklub, Bp., 2000)

OKTÓBER 7.: Rózsafüzér Királynõje Olvasós Boldogasszony.

A keresztény hajóhad, 1571-ben, Lepantónál gyõzelmet arattak a törökök fölött. Az ütközet sikeréért V. Szent Piusz pápa a szentolvasót imádkozta. És a gyõzelem emlékére rendelte el 1573-ban Szûz Máriának, a Rózsafüzér Királynõjének ünnepét. A Szentolvasó imádság a középkor lelkes Mária-tiszteletébõl fejlõdött ki. A legenda szerint Szent Domonkos honosította meg, akinek a Szûzanya ajánlotta védõeszközül az eretnekek elleni küzdelemben. V. Szent Piusz pápa lelkes terjesztõje volt a szentolvasó-imának, mely hitünk szent titkait foglalja össze. (Katolikus web).

OKTÓBER 8.: Szûz Mária a Magyarok Nagyasszonya

Fõünnep Magyarország fõpatrónája. Szent István királyunk a székesfehérvári bazilikát a Boldogasszony tiszteletére emelte. Halála elõtt országát és koronáját a Szent Szûzanyai oltalmába ajánlotta. "Kinek neve a magyarok nemzetségében ki nem mondatik, hanem csak mondatik Királyné Asszonynak, mert Pannóniát Szent István király a Boldogságos Szûz családjának mondotta" -. Szent Gellért buzgólkodott azon, hogy a Szent Szüzet Magyarország Nagyasszonyának és Patronálójának nevezzék. IV. Béla és V. István diplomáiban már Patrona Regni Hungaria-ként szerepel. Ugyanígy a lobogón és pénzeken. Különösen Mátyás király óta festményeken, szobrokon, imádságokban és a loretoi litániában. - A millenium alkalmával Vaszary Kolos hercegprímás kérésére XIII. Leó pápa 1896. július 28-án engedélyezte az ünnepet. Elõször október második vasárnapján ülték, Szent X. Piusz pápa pedig október 8-ára tette át.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt