A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

SZEPTEMBER
Szeptember 13-21

Magyar Krónika, szeptember 15.
Kovács Edit
Montreál

A Kossuth Lajos azt üzente,
elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni,
mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza !

Szeptember 13.:

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János Antiochiában született 349 körül. Kitûnõ nevelésben részesült, aszketikus életet élt, majd 386-ban pappá szentelték, és igen eredményesen mûködött igehirdetõként. 397-ben Konstantinápoly püspökévé választották. Igazi pásztor volt, a papság és a hívek erkölcsi magatartását törekedett pontosan szabályozni. Bátran ostorozta a császári udvar fényûzõ életmódját, és ezzel az udvar haragját magára vonta, kétszer is számkivetésbe kényszerült menni. A sok szenvedéstõl megtörve a Fekete-tenger melletti Kománában (Pontusz) halt meg .(Katolikus web)

Szeptember 15.:

Hétfájdalmú Szûzanya napja Ezen a napon emlékezik meg az egyház Mária felmagasztosult anyai fájdalmáról. A kultusz felvirágoztatása körül különösen a koldulórendek buzgólkodtak. Költészetünk legrégibb és legszebb középkori emléke az Ómagyar Mária-siralom, amely már a XIII. században tanúskodik Mária még napjainkban sem lankadó tiszteletérõl. Az irodalomban egyébként is gyakori motívum a szenvedõ Szûzanya képe: A Pieta mint az isteni és emberi szenvedés megfoghatatlan szimbóluma, a középkor végének alighanem legegyetemesebb áhítatforrása lett. (Népmûvészet honlap)

Szeptember 18.:

Péter napja A Muravidéken Péter idõjárását is kíváncsian figyelik, hisz a nyakukon van a vetés, márpedig "40 napig olyan idõt várj, mint Péterkor".
Ha esik, két ökörrel, de sokszor néggyel sem tudsz kievickélni a sárból, tapasztalták a muravidéki falvakban. (Népmûvészet honlap)

Szeptember 19.:

Kossuth Lajos születésének 200 éves évfordulója.
A XIX. század magyar történelmének egyik meghatározó alakja Kossuth Lajos. Magyarország hajdani kormányzója 1802. szeptember 19-én született, 1894-ben halt meg az olaszországi Turinban.
Kossuth név. Eredete felõl a legkülönbözõbb magyarázatok vannak. 1. Kos; ennek igazolására felhozzák, hogy a Kossuth-család címere ágaskodó kost ábrázol s igy nem egyéb, mint beszélõ címer, mely a család nevével van összefüggésben. 2. Bálint Gábor szerint (Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén) a mongol-kalmik khosot törzsnévvel egyezik. - 3. A zsidóságnál nagyon népszerûvé vált a zsidó koset (igazság) szóval való egyeztetés. - 4. A legáltalánosabb vélekedés szerint a név szláv eredetû, felhozzák analogiának a cseh-tót Kossuch, meg a délszláv Kosutány nevet s ezek szerint a név jelentése a. m. «kecskebak» v. «szarvas»; kuriozumszámba megy Wurzbach (Biographisches Lexikon des Kaiserthumss oesterreich. XIII. k.) állítása, aki teljesen figyelmen kívül hagyva mindenféle történelmi alapot, a Kossuth-család hatszázados múltját, annak a véleménynek ad kifejezést, hogy a név eredetileg a szláv Kohut (kakas) volt s ezt csak Kossuth Lajos magyarosította meg azzal, hogy a h betût két ss-sel helyettesítette, kedvébe akarván járni a tisztavérû magyaroknak. - 5. Maga Kossuth Lajos szeretett a római Cossutia nemzetséggel való névrokonságra hivatkozni, melyre Érdi János hívta fel legelébb a figyelmét.
A XIII. század folyamán a Vág folyó vidékén kezd szerepelni a K., mint egy pozsonymegyei várjószágnak és egy turóci várjobbágynak a neve. (L. Kossuth-község és Kossuth-család.) Tekintve, hogy a K. nem tartozik az általánosan elterjedt és közhasználatban levõ nevek közé, föltehetõ, hogy a Vág mellékére a dalmát partokról került a név, annál is inkább, mert más nyomok is vannak arra, hogy a pozsonyi várjobbágyság egy része délszláv eredetû volt, miként délszláv jelleget tüntet föl a Kossuth-család õse. Math fia Kossuth adományos társának, Voyan fia Voizlovnak a neve is. Ha pedig a vágmelléki K. a dalmát Cossutus vagy Cosuto névvel függ össze: akkor nagyon valószínû, hogy se nem magyar, se nem magyarfajta (besenyõ, mongol), se nem szláv eredetû, hanem csakugyan a római Cossutius névvel egyezik, mely az adriai tengermelléki római tartományok, Noricum, Dalmatia, lakosságánál jött divatba s fenmaradt egész a középkorig mint személynév, mint családnév pedig Magyarországon egész máig.(Pallas Nagy Lexikona)

KOSSUTH dollárai és a pénzjegypör

Kossuth az emigráció idején kétféle papírpénzt bocsátott ki, az egyik fajta New-Yorkban készült 1852-ben s febr. 2. és jul. 1. dátummal van jelezve, 1, 5, 10, 50 és 100 dollár értékben. Mint az amerikai Egyesült Államok papírpénzjegyei, ezek is, tekintet nélkül az értékre, egyenlõ nagyságúak, szélességük, 19, magasságuk 10 cm. A pénzjegyek finom acélmetszetû lapokkal nyomattak fehér pergament papírra, fekete színben, Kossuth arcképével vagy álló alakjával, Magyarország s az Egyesült-Államok, ipar, kereskedelem, mûvészet géniuszaival s gyönyörû guilloche-kivitelû ékítményekbe foglalt értékjelzo számokkal; szövegük angol: alul L. Kossuth, a kisebb értékueken nyomtatva, az 50 és 100 dolláros szövege: HUNGARIAN FUND... Azaz: Magyar alap. Ezen jegy az elõmutatót 100 dollárra jogosítja fel az alábbi dátumtól számított évenkénti 4 százalékos kamat kedvezménnyel, (hol) a fõ (adósság) a független magyar kormány által az alapítási dátumtól számított 10 évi egyenlõ részletben tényleg fizettetik és az ez által jutandó az elõbbi utolsó dátumtól számított félévi kedvezmény az elõmutatandónak fizetendõ, akár ezen kormány nemzeti kincstára, vagy bármely ez által felhatalmazott londoni vagy new-yorki ügynökség által. A másik pénzfajt, a megújítandó szabadságharc folytatására Cavour támogatása mellett Londonban nyomatta 1860. Day Vilmos és fiai nyomdájában. Ezek magyar nyelvûek s hasonlítanak az 1848-49-iki hazai papírpénzekhez. Egyelõre 1, 2 és 5 forintosokat nyomatott fehér papíron kék színnel, a papír víznyomásos volt Magyarország és társországainak koronás címerével, az értékjelzõ szám s RESURGO jelmondattal... A nemzet nevében Kossuth Lajos, sk. A bankjegyek nyomása a legnagyobb titokban folyt ugyan (ami sok gépet, munkást és hosszú idot igényelt), de elõbb-utóbb kiszivárgott a Magyarország nevében nyomódó papírpénzek híre, sõt egy példány a londoni osztrák követség útján a rendõrség feje, Sir Richard Mayne kezébe is került, aki Day Vilmos nyomdászt magához rendelte s közölte vele, hogy Ausztria megkeresést intézett az angol kormányhoz, hogy vegyen bírói megtorlást mindazok ellen, kik e jegyek elõállításához járultak. A pör 1861 febr. 27. indíttatott meg Kossuth és Day ellen a (szerfelett költséges) kancellári ítéloszék elõtt, mely Kossuthnak több mint 3000 font költségébe került (ennek lefizetéséhez Napoleon herceg, Kiss Miklós ezredes közbenjárásával ezer, Cavour pedig kétezer fonttal járult). Az ítélet értelmében az összes bankjegykészlet elégettetett az angol nemzeti bank hamvasztó kemencéiben. Az elégetett kész jegy 17 tonna, a «resurgo» vízjegyû üres papírlap 3 tonna, összesen 4000 mázsa tehernyi volt. Maga az elégetés 1300 frtba került s 14 napig tartott. (V. ö. Kossuth, Irataim az emigrációból III. 71-79, és 366-507.) A nyomdában maradt még egy tömeg elégetetlen víznyomásos papír, ebbõl levélborítékok készültek, melyek közül több fenmaradt egyeseknél, kik az emigránsokkal levelezésben álltak. (Pallas Nagy Lexikona)

Szeptember 21.:

Máté napja Apostol és evangélista. Vámszedõ volt, mielõtt Jézushoz csatlakozott volna. Ábrázolásain ifjú alak áll mellette, mert evangéliumát Jézus nemzetségfájának elmondásával kezdi. A bánáti népi hagyomány szerint a búzát legjobb Máté hetében elvetni, Mohácson ekkor meg is szenteltetik. Máshol pedig épp azt mondják, hogy Máté napja nem alkalmas a vetésre, mert polyvás lesz a gabona. A vetés régebben szinte országszerte karácsonyi abroszból vagy háziszövésû sütõabroszból történt, ugyanabból, amelynek vásznából az aratógatya is készült. A régi szegedi öregek vetés elõtt imádkoztak. A vetõ magra keresztet vetett: Atyának, Fiúnak, Szentlélök Istennek nevibe elvetöm, szaporodj! Göcsejben az elsõ szántás elsõ fordulóján a gazda az ekeszarvára akasztotta az olvasóját és imádkozott. Vetésnél pedig századunk elején a magvetõ megmosta a lábát és tiszta fehérnemût vett magára. Nyelve alá három búzaszemet tett, és egészen a vetés elvégzéséig ott is tartotta. Ha szóltak hozzá vagy köszöntek neki, nem válaszolt. Mint mondták, azért, hogy a madarak nyelve leragadjon, és ne kapjanak rá a vetésre. A bánáti katolikus bolgároknál a vetomagot szenteltvízzel hintették meg. Hitük szerint a hétnek azon a napján jó vetni, amelyen az ember Péter és Pál ünnepe után elõször látja meg a Fiastyúkot. (Népmûvészet honlap)

a tetõre
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt