A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

SZEPTEMBER
Szent Mihály hava

Magyar Krónika, augusztus 29.
Kovács Edit
Montreál

A római naptár szerint szeptember hónap neve a 'hetedik' szóból ered. Cesare Ripa ikonológus szerint a hónapot egy repülõ, nevetõ ifjú személyesíti meg, bíborruhában, fején köleskoszorúval. Jobbjában mérleggel, a hónap jelével, baljában a szõlõvel és más gyümölccsel teli bõségszarú. Szeptemberrel kezdõdik meg az õsz, így általában elfogadott az a megállapítás, hogy "szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember". Ha hûvös az idõ, azt szokták mondani: "Megnézi szeptember, miért dolgoztunk a nyáron". Egyébként a hagyomány szerint a karácsonyig tartó idõjárást is megmutatja szeptember a saját idõjárásával. (Népmûvész honlap)

SZEPTEMBER 1.: Egyed napja A Tizennégy Segítõszent egyike. Fõleg a bûnösök szószólójaként, a szoptató anyák védõszentjeként, szórványosan a jószág patrónusaként tisztelték. A középkori egyházban köménymagot szenteltek az õ nevében a jószág betegsége, megrontása ellen. Ünnepe naptári helye miatt is többfelé õszkezdõ napnak számít. Egyes erdélyi református magyar szórványokban a múlt században ezen a napon, a jószágoltalmazó Egyed ünnepén álltak szolgálatba a fõ pásztorok. Ettõl kezdve hat hétig "nem vettek tisztát magukra", és minden pénteket megböjtöltek. E naptól kezdve nem szabad a szõlõskertben szekérrel járni, sem abroncsos edényt hordani. Virradat elõtt a gazda meztelenül körüljárja szõlõjét, négy sarkán összeköti a gallyakat, hogy ezzel elzárja a gonosz elõl. A palóc hagyományok szerint a búza vetését ezen a napon kell elkezdeni, és ez volt régen a disznók "hízóba fogásának" napja is.Ehhez a naphoz is kapcsolódnak idõjárásjósló mondások: például ha Egyed napján esik, akkor esõs lesz az õsz is, gyenge lesz a tél és bõ lesz a kukoricatermés. Ha viszont szép az idõ, az õsz is kellemes, a bor jó ízu, ízletes, "itatós" lesz. Ehhez a naphoz kapcsolódó, többfelé ismert tréfás találóskérdés: mikor van a túróscsusza nevenapja? Egyed napján. (Népmûvész honlap)

SZEPTEMBER 3.: Nagy Szent Gergely pápa egyháztanító Rómában született 540 táján, patrícius családból. Állami szolgálatba lépett és késõbb õ lett Róma városának prefektusa....Rövidesen visszavonult a polgári méltóság viselésétõl, szülei Monte Coelii palotájából alakított Szent András kolostorba, amelynek szerzeteseibõl küldte el Ágostont és 40 társát az angolszászok megtérítésére. A család szicíliai birtokain további hat kolostort létesített. Õ maga is bencés szerzetes lett az András-kolostorban. 578-ban diakónussá szentelték, majd nemsokára el kellett hagynia kolostorát, pápai követként Konstantinápolyba küldték. 590. szeptember 3-án, Szent Péter székébe választották. Igaz jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. Elrendezte az Egyház ügyét Itáliában, õrködött a keleti és nyugati Egyház egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és megreformálta a liturgiát. Mindezen külsõ tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és hittudományi kérdésekrõl sokat írt. Szent Ágoston püspök volt rá nagy hatással. Nagy Szent Gergely pápa, a négy nyugati egyházatya egyike. Mint pápa királyokkal és fejedelmekkel levelezett (854 levele maradt reánk). Rengeteget fáradozott a pogányok megtérítésén. A liturgiát megszilárdította, az egyházi éneket megszervezte. 605. március 12-én halt meg. (katolikus web)

DIAKONATUS (Szerpapság): Azokat az ötödéves kispapokat, akik a hivatást teljes szívükkel érzik és akiket a megyéspüspök, valamint a szeminárium elöljárói alkalmasnak találnak, az év vége felé (májusban) diakónussá szentelik. A diakonosz görög szó szolgát jelent, eredeti feladata elsõsorban a szegények szolgálata. A szentelés úgy történik, hogy a püspök a szentelendõ fejére teszi a kezét és imádkozik fölötte. Ezzel a papnövendék klerikussá, azaz a papság rendjének részesévé válik. Ez visszavonhatatlan, a szentség által egész életére küldetést kap Isten népe szolgálatára. Innentol kezdve kötelezõ számára a cölibátus (nem nosülhet meg), mondania kell az Egyház imáját, a zsolozsmát, engedelmességgel tartozik megyéspüspökének. A diakónus sajátos feladatai: A liturgiában a püspök és a pap segítségére van, elõkészíti az áldozati adományokat (az ostyát és a bort). Olvassa az evangéliumot. Prédikálhat. Kiszolgáltatja a keresztséget, asszisztál a házasságkötésnél (esket), kiszolgáltatja az Oltáriszentséget. Temet. Vezeti a közös zsolozsmát és ha nincs mód szentmise végzésére (nincs pap), akkor igeliturgiát vezethet. Feladata a szeretetszolgálat (karitász). Pap hiányában vezethet egyházközséget is......diakónus lehet valaki akkor is, ha nem akar pap lenni. Ezek a szolgálatok az osegyházban gyakoriak voltak, mostanában újra feladják olyan laikusoknak is, akik nem akarnak papok lenni. Most különösen az állandó diakonátust emeljük ki. Fontos különbség, hogy az állandó diakónusok családjuk körében maradva vállalnak szolgálatot az Egyházban, azaz nos állapotban is felszentelik oket (ha viszont notlen állapotban kapta meg a szentséget, õ sem nõsülhet már meg). Az állandó diakonátus követelménye betöltött 35 év, példamutató családi és közösségi élet. Küldetése nem az egész egyházmegyére, hanem egy meghatározott plébániára szól. (Esztergomi Hittudományi Fõiskola és Érseki Papnevelõ Intézet honlapról)

SZEPTEMBER 7.: Ros Hásáná A zsidó Újév lényege a megtérés (Tsuvá). Még aki egész évben nem jár templomba, az is elmegy ezen az ünnepen, hogy meghallgassa a Sófárfújást, számbavegye az elmúlt év eseményeit, hisz ez a számadás már a megtérés kezdete. Bölcseink a megtérést úgy értelmezték, hogy az két részbõl áll: egyrészt a múltban elkövetett rossz megtagadása, másrészt az az ünnepélyes fogadalom, hogy a jövoben jobb leszek, mint voltam. A Talmud-bölcsek szerint Ros Hásánákor az égi bíróságon három nagy könyvet nyitnak meg. Az egyikbe az igazak iratnak be, hosszú és jó életre. A másodikba azok, akik ennek épp az ellenkezõi. Végül a harmadikba az u.n. közepesek kerülnek, akiket se ide, se oda nem lehet besorolni. Ezekkel - mondja a Talmud - Jom Kippurig vár az égi bíróság és ha érdemesnek találtatnak arra, hogy elfogadják megtérésüket, akkor beíratnak õk is az elsõ könyvbe.....A tradicionális zsidó felfogás az egyéni cselekedet és a közösségi cselekedet között nem tesz különbséget. A Tóra szerint: a "zsidók kezesek egymás iránt" (Jiszráél árévim ze báze). Bölcseink pedig - többek között - így magyarázzák: "A világ a többség szerint ítéltetik meg, és az egyén a többség alapján (vagyis tettei többsége szerint). Ha valaki egy micvét (jótéteményt) csinált, boldog lehet, mert mind saját magát, mind az egész világot a jó irányba befolyásolta. Ezzel szemben ha vétkezik, jaj neki, mert akkor mind a világ, mind a saját mérlegének serpenyõjét rossz irányba billentette"
(Kiddusin 40)...(NAFTALI KRAUS)

SZEPTEMBER 8.: Kisasszony, illetve Kisboldogasszony napja Szûz Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számontartott ünnepünk. Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek kódexirodalmunkba is bekerültek. Kultusza a barokk idokben káprázatos gazdagságban bontakozott ki. A középkori templomok egy részének eredetileg Mária-titulusa lehetett, a barokk idõkben aztán a Kisasszony-búcsúnapot választották hozzá. Egy középkori eredetû legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengenek a mennyekben. E régi hiedelemnek jellegzetes népi hajtásai is vannak. Tápén a jámbor hagyománynak hódolva még napjainkban is sok asszony megy ki Kisasszony hajnalán a Tisza partjára napköltét várni -írja Bálint Sándor. Azt mondják, akinek "érdeme van rá", az a fölkelõ napban megláthatja Máriát, sugarai rózsát szórnak. Kisasszony napjára a jámborabb asszonynép másfelé is virrasztással készül. Õsi pogány õszkezdõ nap. A fecskék is összesereglettek, hogy melegebb égtájak felé repüljenek, ezért nevezik ezt a napot "fecskehajtó Kisasszonynak". Dologtiltó nap lévén, az asszonyok sem dolgoznak, különösen a fonás tilos.Megkezdõdik a termények betakarítása. Leverik a diót is, de a vetésre is kell gondolni, hogy "Szent Mihálko má fõdbe kerüjjön a mag". Az idõjárást is figyelik a gazdák, mert ha esik, nem lesz jó idõ a vetésre. A Balaton vidékén és Göcsejben volt szokás az, hogy a vetõmagot Kisasszony napjára virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kiteszik a harmatra, hogy az Úristen szentelése fogja meg. Napkeltekor már be is viszik. Az a hiedelem, hogy az ilyen búza nem üszkösödik meg, és bõven terem. Ez a nap volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének ideje is. (U.o.)

A mai ünnep, eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszentelési évfordulója, amely ott áll, ahol a hagyomány szerint Mária született. Ez a templom, a ma is álló jeruzsálemi Szent Anna templom. Bizáncban és Rómában egyaránt már a VII. században megünnepelték Mária születésnapját. Rajta kívül csak Jézusnak és az elõhírnök Keresztelõ Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Ez a nap, a nagy Mária-ünnepek közé tartozik, népi elnevezése Kisboldogasszony ünnepe. (Katolikus web)

SZEPTEMBER 9.: 1957-ben megkezdõdik a magyar forradalommal szimpatizáló leningrádi egyetemi hallgatók pere.

SZEPTEMBER 10-14.: 1957. Az ENSZ-közgyûlés elfogadja az ötösbizottság jelentését.

SZEPTEMBER 12.: Mária nevenapja. Számos templom, kápolna helyezte magát Mária nevének oltalmába, ezért egyes vidékeken a búcsú napja. Ez jó alkalom volt a vendégségre, amikor messzirõl is eljöttek a családtagok egymást meglátogatni, nagy volt a sütés-fõzés. Megjelentek a vásárosok is, úgyhogy a búcsú igazi népünnepély volt. A Mária keresztnév igen kedvelt volt a parasztság körében, és máig gyakran elõfordul. A kultusz azonban német, illetve németes jellegét máig megõrizte.Kunsziget öregjei szerint, ha ezen a napon szép az idõ, akkor a vénasszonyok nyara hosszú és derûs lesz.
( Népmûvész honlap)

a tetõre
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt