A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

AUGUSZTUS

Magyar Krónika, augusztus 19.
Kovács Edit
Montreál

Augusztus 19.:

Szent Bernát apát, egyháztanító 1090-ben született a franciaországi Dijon közelében. Vallásos nevelésben részesült, 21 éves korában a Citeaux-i kolostorba ment, innét a ciszterci elnevezés. 1115 június 25-én Szent István apát Bernátot Clairvaux-ba küldte és ott élt, mint apát, haláláig, 1153 augusztus 20-ig. A szerzetesi és papi életforma vezetõ alakja volt. Fejedelmek és királyok tanácsadója, sõt maga a pápa is többször kikérte tanácsát. Ragyogó szónoki tehetségét tükrözi az a 300 beszéd, amely megmaradt. Ezen kívül 12 kisebb-nagyobb terjedelmû munka és 531 levél bizonyítja mély lelkiségét, rendkívüli bölcsességét és elmélyült tudását. Lelki életét saját szavai jellemzik: "Az istenszeretet mértéke a mérték nélküli szeretet" 1174-ben III. Sándor pápa avatta szentté, 1830-ban VIII. Pius egyháztanítóvá tette. (Katolikus web)

Ciszterci rend zirci kongregációja, zirci fõapátság

(Ordo Cisterciensis ; OCist) A közösség hivatása: szemlélõdés, nevelés. Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A közösség jogi személy. Cistercium (Citeaux, Franciaország) "új monostorát" 21 bencés szerzetes alapította 1098-ban, hogy Szent Benedek Reguláját szigorúbban és hûségesebben megtarthassák. Alkotmánylevelünk a rend 3. apátjának, Harding Szent Istvánnak a nevéhez fûzõdõ"Charta Caritatis", a Szeretet Okmánya. A rend sajátos arculatát Szent Bernát (1090-1153) élete és munkássága rajzolta elénk. Jelszóvá lett tanítása szerinti feladatunk: "Lángolj és világíts"! Elsõ magyar apátságunkat 1142-ben Cikádoron (Bátaszék) alapította II. Géza királyunk. Zircre III. Béla hozott cisztercieket 1182-ben Clairvauxból. A török uralom 18 férfi és 4 nõi apátságunkat pusztította el. Osztrák segítséggel éledt újjá a rend hazánkban. Pásztói apátságunk 1779-ben veszi át az egri gimnáziumot a jezsuiták feloszlatása után. Zirc csak 1814-ben lesz önálló újból, de már 1813-ban átveszi a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot, majd 1879-ben a bajait és 1912-ben a budait. Az 1950-es szétszóratás után a Zirci Apátság épülete újból a mienk, de idõbe telik, míg mindenestül birtokba vehetjük és céljaink szerint "visszarendezhetjük". A Zirci Apátsághoz ma 40 ünnepélyes fogadalmas, 7 ideiglenes fogadalmas szerzetes és 1 novícius tartozik: az imádkozó, evangelizáló és pedagógus Krisztus szolgálatában.(U.o.)

Ciszterci nõvérek boldogasszony háza monostor

(Ordo Cisterciensis ; OCist) A közösség hivatása: monasztikus apátság. Egyházjogi státusza: pápai jogú nõi szerzetes intézmény. A Ciszterci Novérek Kismarosi Monostorának szerzetesélete a szerzetesrendek állami feloszlatása után 1955-ben "pia unio" jogi status-szal kezdõdött el. Hivatásukhoz kétszeri bebörtönzés ellenére hûségesek maradtak, míg a Ciszterci Rend Generális Apátja a Szentszéktõl kapott speciális fakultások birtokában 1987. augusztus 14-én kánonjogi érvényességgel is megalapította az Annuntiatioról nevezett Monostort. Az ünnepélyes fogadalmat 1987. augusztus 15-én, a perjelnõnek kinevezett Tímár Ágnes kezébe újították meg a nõvérek. A politikai helyzet változásakor, Paskai László bíboros, esztergomi érsek - akinek egyházmegyéjéhez tartozott akkor a Monostor -, az alapításhoz hozzájárult. Az 1989. november 16-i Rendi Szinodus a Monostor teljes jogú incorporálásához hozzájárult és ezt a Szentszék jóváhagyta. A Monostor Konstitúcióját a Szentszék 1990. március 19-én jóváhagyta. Az 1993. március 27-i Rendi Szinodus a Monostor apátsági rangra emeléséhez hozzájárult és a Generális Apát, D. Zakar Polikárp a Monostort 1993. április 12-én apátsági rangra emelte. A Kismarosi Monostor korunk sajátos igényeinek megfelelõen szeretné betölteni azt a feladatot, amit a XII. században behívott monasztikus szerzetesek. Törekszenek a liturgia lehetõ szép, méltó, magyar nyelvû végzésére és azon dolgoznak, hogy a lelki és szellemi élet, valamint a spontán humán szolgáltatások szigete legyenek. Ennek érdekében hoztak létre egy Alapítványt a faluban, amelynek Egészségügyi Szolgáltatás és Mûvelõdési Szolgáltatás ága van.… Folyamatban van a szakorvosi rendelõ kialakítása, amely az Alapítványi Egészségügyi Szolgáltatás további kiszélesítése. (U.o.)

Déli harangszó a zirci ciszterci apátságból

Ezen a héten minden délben a zirci cisztercita bazilika Szent György-harangja szól a Kossuth rádióban. Zirc a Bakony közepén, a Cuha-patak forrásvidékén fekszik, a Veszprémet Gyorrel összekötõ út mentén. III. Béla mint a francia eredetû ciszterci rend nagy pártfogója négy apátságot alapított uralkodása idején. A zircit 1182-ben. A királyi udvarházba a legnagyobb és a leghíresebb apátságból, Clairevaux-ból hívott szerzeteseket. Zirc a XVI. század derekán teljesen elnéptelenedett, és csaknem kétszáz év múlva, 1733-ban négy szerzetes költözött be az új apátság akkor még csak egyemeletes épületébe. A ma is látható kéttornyú barokk bazilikát 1752-ben szentelte fel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök. Belsõ berendezése és díszítése 1770-re készült el. A fõoltár közepén a boldogságos Szûz mennybevitelének festménye Franz Anton Maulbertsch alkotása. A mûvész egy másik, a Bûnbánó Mária Magdolnát ábrázoló képe a jobboldali elsõ kápolnában látható. A XVIII. század utolsó harmadában a magyarországi ciszterek elsõrendû feladata a gimnáziumok mûködtetése és a tanítás lett. Így vált a cisztercita rend zirci apátsága szellemi és gazdasági központtá. A délidõben megszólaló 35 mázsás Szent György-harang a bazilika 46 méter magas északi tornyában lakik. Kondítása nemcsak misére hív, hanem a sziléziai szerzetesekre is emlékeztet, akik a török idõkben elnéptelenedett bakonyi tájon ismét virágzó szellemi és gazdasági életet teremtettek. (Kossuth rádió, feb.25 2002.)

Augusztus 20.:

Szent István király napja Székesfehérvár, Szent István király városa ...középkori nevén Alba Regia az egyik legosibb magyar városunk. Évszázadokon át történelmünk fényes eseményei játszódtak le e színhelyen. A város falai között koronázták és temették királyainkat és hozzátartozóikat. Itt volt helye a királyi trónnak, itt õrizték a királyi hatalom jelképeit, s ide sereglettek messze földrõl a törvénykezõ napokra érkezõ népek...… Székesfehérvárt, mint fejedelmi szálláshelyet Géza nagyfejedelem (972 - 997) alakíttatta ki a mocsarak által védett és biztonságosnak ítélt dombhátakon. Árkokkal és sánccal körülvett szálláshelyet, a késõbbi nyughelyéül is szolgáló, bizánci stílusú, négykaréjos templomot építtetett, a magyar kõegyházak egyik legkorábbikát. Templomának alaprajzát a mai püspöki székesegyház elõtti téren a kövezettõl eltérõ színû kockakövek jelzik. ...Alba Civitas neve elõször 1009- ben tûnt fel a veszprémi püspökség oklevelében. Szent István királyunk ( 1001-1038 ) korában már népes és kiterjedt település volt, amelyet földbõl és palánkból épült erõs falak vettek körül. A helység jelentõs szerepe István király államszervezo munkájában is tetten érhetõ. Õ építette fel a prépostságot és benne a bazilikát, létrehozta nevezetes káptalani iskoláját, ahol az európai követelményeknek megfelelõ szinten tanították az elemi ismereteket, valamint a hét szabad mesterséget. István király bazilikája a kor Európájának egyik hatalmas építménye volt, valóságos technikai csoda. A bazilika öt évszázadon át a középkori magyar állam legjelentõsebb helye volt. A székesegyházban állt a trónus, õrizték a koronát, a királyi hatalom jelvényeit, az ország kincstárát és levéltárát. Negyvenhat országgyûlés színhelye volt, s egy-egy törvénynapon több ezren zsúfolódtak a hatalmas boltívek alá..… Az 1930- as években a "szentistváni Magyarország" gondolatának hirdetésével Székesfehérvár ismét a figyelem középpontjába került… (Székesfehérvár web)

Augusztus 26.:

1961. Kivégzik a Baross téri felkelõket, ezek az utolsó kivégzések 1956-os cselekmények miatt.

a tetõre
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt