A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

AUGUSZTUS

Magyar Krónika, augusztus 2.
Kovács Edit
Montreál

Augusztus 3.: Szent Domonkos napja. Domonkos a latin Dominicus névbõl származik, jelentése: az Úrhoz, azaz Istenhez tartozó, az Istennek szentelt. Más vélemény szerint azt jelenti: vasárnap született. Dominika a férfinév nõi párja. Domokos, népiesen Domonkos, a róla elnevezett rend alapítója 1170 és 1221 között élt. Tiszteletét számos keresztnévi eredetû családnevünk tanúsítja, mint például a Domonkos, Damonkos, Domokos, Damokos, Doma, Damos, Dacsó, Dancs. Szoregen, a Tejút közepének egyik csillagképét Szent Domonkos kertje néven emlegetik, és azt mesélik, hogy a kertet olvasó keríti, két csillagból áll a kapuja, Szent Domonkos az õrizõje. Amikor a virágok hervadoznak, vagyis az emberek erkölcstelen életet élnek, sírva mondja Domonkos, hogy lankadnak a virágai. Egy népi rigmus szerint: "Ha Domokos forró,/ Kemény tél várható". (Romániai Magyar Szó,1999.08.04.)
SZENT DOMONKOS REND Ordo Praedicatorum ; OP (Prédikátor Rend) A közösség hivatása: igehirdetés, lelkipásztorkodás...pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi). A spanyol Guzman Szent Domonkos alapította 1215-ben; III. Honorius pápa hivatalosan megerõsítette 1216-ban. A Rend célja apostoli: a világ evangelizálása Jézus Krisztus egyházának hitében. (Specialiter az isteni igazság hirdetésére és a lelkek üdvének munkálására alakult.) Lelkisége: önmegszentelõdés és mások megszentelése (Contemplata aliis tradere), sajátos eszközökkel. Ezek: fogadalom a három evangéliumi tanácsra; közös élet; állandó studium; rendszeres közös és egyéni ima; aszketikus gyakorlatokon alapuló szigorú életvitel. Hazánkban 1221-ben telepedett le a Rend Székesfehérvárott (Magyarországi Boldog Pál). Nemsokára mintegy 60 konventben élnek és dolgoznak a dominikánusok és dominikánák. Tudományos és kulturális tevékenységet is folytatnak (kódexek!); hithirdetésükben sok vértanút adnak. A török pusztítás majd II. József kolostor-feloszlatásai után, 1950 elõtt 6 férfi és 8 nõi zárdában folyik az igehirdetõ, szentségeket kiszolgáltató, és a nõi ág iskolai-tanító tevékenysége. Jelenleg közös szerzetesi élet 7 kolostorban folyik: háromban férfiak, négyben II. és III. rendi kontemplatív és apostoli, tanító apácák élnek és dolgoznak a lelkek üdvén. Több helyen a világban élve harmadrendi közösség gyakorolja a dominikánus apostoli életet (1996).(katolikus web.)
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGITRÓL NEVEZETT SZENT DOMONKOS RENDI NÕVÉREK APOSTOLI KONGREGÁCIÓJA OP A közösség hivatása: tanítás, hitoktatás, egyházközségi munka. Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú nõi szerzetes intézmény. A közösség jogi személy. Szent Domonkos bûnbánó testvérületébõl alakult idõvel a zárdai harmadrend. Magyarországon 1868-ban P. Anselmi domonkos atya segítségével telepedtek le Kõszegen. Szent Ágoston regulája és a rendi szabályok szerint élõ nõvérek a magyar lányok nevelését tartották fõfeladatuknak. Kõszegen elemi népiskola, polgári, óvónõ- és tanítónõképzõ nagy közmegelégedéssel mûködött. Ezért hívták meg a nõvéreket Vasvárra, Hódmezõvásárhelyre, Szombathelyre majd Velembe, Szegedre, Szarvaskendre, Budapestre. Mindenütt áldásosan mûködtek 1948-ig az államosításig. 1950-ben 20 nõvér maradt hajléktalan. Mindenkinek magáról kellett gondoskodnia. A legkülönbözõbb munkaterületeken biztosították megélhetésüket, de életükkel tanúskodtak dominikánus lelkületükrõl. 1990-ben kaptuk vissza romos házunkat Szombathelyen és megkezdtük a rendi életet 3 örökfogadalmassal és négy fiatallal. Jelenleg 7 örök, 5 ideiglenes fogadalmas nõvér, 7 novicia és 8 jelölt készül a dominikánus életre, amely kifelé iskolai tanítás, hitoktatás,egyházközségi munka.(u.o.)

Augusztus 4.: Vianney szent János Mária áldozópap Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerû földmûvesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették taníttatását. Földmûves munkát végzett, de hõ vágya volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd Ars plébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték õt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelõl sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eucharisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védõszentjévé...(Részletek Trucho:Az ars-i plébános c.kötetébol, katolikus web.)

Augusztus 5.: Havas boldogasszony - Szuz Mária Római fotemplomának felszentelése, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulóját ünnepeljük ma. A legenda szerint a IV. sz.-ban Liberius pápa idejében az örök városban egy János nevu gazdag particius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szûznek ajánlják fel. A Szent Szûz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó borít, templomot emeljenek tiszteletére. A Szûzanya e szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát III. Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szûz Mária istenanyai méltóságát. (u.o.)

Augusztus 7.: Szent II. Szixtusz pápa, vértanú Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valeriánus császár üldözése alatt halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyûlni. 258. augusztus 6-án Szixtus pápát négy diakónusával együtt elfogták a Kallixtusz-katakombában és ott, ahol a szentmisét végezte vértanú halált szenvedett. Fodiakónusával, Szent Lõrinccel együtt a III. század legtiszteltebb vértanúja (u.o.)

Augusztus 10.: 1279. IV. (Kun) László kiadja a (II.) kunok helyzetét szabályozó törvényét. A király meghagyja: a kunok a nekik adományozott területen a Duna-Tisza közén, a Temes, Maros és a Körös mentén telepedjenek le; szakáll- és hajviseletüket, valamint öltözködésüket kivéve keresztény módra éljenek, keresztény foglyaikat bocsássák szabadon.: (Idézet: A Magyarok Krónikája, Magyar Könyvklub, Bp., 2000).

Augusztus 12.: 1957. Szigethy Attila a gyõri honvédkórházban öngyilkosságot követ el. Szigethy Attila (1912-1957) parasztpárti politikus, országgyûlési képviselõ (1947,1949,1953), a Gyõr-Sopron megyei Tanács elnökhelyettese (1950-1954), a Gyõri Nemzeti Tanács elnöke (1956.okt.26.), a Dunántúli Nemzeti Tanács
elnöke (1956.okt.30.), a Hazánk c. lap felelõs kiadója a forradalom alatt. (Kisalföld, 1991. március 23., Dr. Borbély József írása)...Emléke csak az utóbbi két esztendõben bukkan föl tétován, a mi magyar felejtésünk (felejteni akarásunk) mély, zavaros kútjából. Összetört csontjaira 1990 nyarán leltek rá (hosszas és reménytelennek tûnõ keresés után) ...(Borbély József.Copyright © 1997., ISE, Sopron)

Augusztus 16.: 1962. Az MSZMP KB határozata "a törvénysértõ perek lezárásáról", az 1950-es évek koncepciós pereirõl. Kizárják a pártból a szovjet emigrációban élõ Rákosi Mátyást és Gerõ Ernõt.

a tetõre
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt