A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 

 

JÚNIUS

Magyar Krónika, június 21.
Kovács Edit
Montreál

Június 22.: Fisher szent János püspök és Mórus szent Tamás vértanúi Fisher János 1469-ben született, hittudományt az angliai Cambridge-ben tanult, és pappá szentelték. Késõbb püspök lett (Rochester), szigorú életet élt, kiváló lelkipásztor, híveit gyakran látogatta. Kora tévedései ellen több mûvet írt. Morus Tamás 1477-ben született, Oxfordban tanult. Házasságot kötött, melybõl egy fiú és három lány született. A királyi udvarban a kancellári tisztet töltötte be. Az állam helyes kormányzásáról szóló és a vallás védelmét szolgáló mûveket írt. Mindkettõjüket lefejezték 1535-ben, VIII. Henrik király parancsára, akinek ellene mondtak házasságának felbontása kérdésében és nem ismerték el az angol egyház fejének a római pápa helyett. (katolikus web)
Június 23.: 1279. IV.(Kun)László megesküszik a pápai legátusnak, hogy az egyház szabadságát megõrzi. A kun vezetõk vállalják, hogy népük megkeresztelkedik, s felhagy pogány szokásaival.
POGÁNY HIEDELMEK
A magyar nép hiedelem világának pogány elemei máig megõrzõdtek a népmesék és mondások, a szólások és káromkodások, valamint a népi diszítõmûvészet egyes elemeiben. A népmesék hatalmas "égig érõ" fája a díszítések életfa-motívuma a pogány hitvilág világfájára vezethetõ vissza: ez köti össze az alsó, a középsõés felsõ világot. Szintén jellegzetesen pogány hit a kettõs lélek hite. E szerint a lélek idõrõl idõre eltávozik a testbõl (fõként alvás közben), különbözõ helyekre látogat más lelkekkel kerül kapcsolatba. Ha a lélek nem tud visszatérni, a testbe, akkor az ember megbetegszik, huzamosabb távolléte az illetõ halálához vezet. Ez õrzõdött meg a "hálni jár bele a lélek" szólásunkban is. Az "íz" szó a pogány magyaroknál a gonosz lélekbõl alakult betegségszellem elnevezése. Ez õrzõdött meg az "íz egyen meg!", ill.a "rágja meg az íz a máját!" szidalmakban. A több lélek képzete általános volt a rokon népek körében. Az emberfeletti erõvel rendelkezõ személyek e hit szerint a táltosok, garabonciások, sámánok voltak. A leendõ táltosok, azaz a sámánjelölt különlegessége már gyermek korban megmutatkozott. Fölös számú csontja volt, foggal vagy esetleg több ujjal született. A táltosjelölt akkor kapta tudományát, amikor a lelket természetfölötti lények néhány napra elvitték, testét feldarabolták. Ezt a motívumot õrzi a népmesék egyik ismert fordulata, amikor a hõs megcsonkítása után (pl. a fejet levágják) felébredve "kétszer olyan erõs lett" mint annak elõtte. (Idézet: A Magyarok Krónikája, Magyar Könyvklub, Bp., 2000)
KUNOK (Comani, Cumani), az ural-altájiak, helyesebben turániak közé tartoztak, kik 750-ben a Volga és Jajk, valamint a Kaukázus vidékein tûntek föl elõször. A bizánciak gúzoknak, úzoknak, a magyarok kunoknak, az oroszok palócoknak nevezik. Latin cumanus nevük onnan van, hogy a Kuma partjain laktak, hol több helynév emlékeztet rájuk, valamint Daghesztánban is; így Khunsak vagy Kunsakh, hol hajdan az avarok khánjai laktak; Daghesztánban laktak a várkunok is és ott a Huns, vagy Khuns-kerületben Khunsagh nevû város állt. Az orosz évkönyvek elõször csak 1061-ben említik õket s a palovecek, azaz kunok négy ága Nestor szerint a besenyõ, turkmén, török és palovec. A Névtelen azonban már 889-ban szerepelteti Kijevnél a hét kun vezért, kik elõbb az oroszokkal, majd a magyarokkal szövetkeztek. A hét kun nemzetséget IV. László is említi s a kun név mindenesetre régibb 889-nél, úgy hogy használatában nincs anakronizmus. A besenyõk és kunok különbözõ voltáról fölmerült nézeteket l. Besenyok (Pallas N. Lex. III. 193). Kunok még a XIII. sz.-ban is oly nagy számmal laktak Fekete-Kunországban, ahogy magyar krónikák is nevezgették Krimia és Dél-Oroszország kunságát, hogy a velencei s olasz kereskedõk érdemesnek tartották meg is tanulni nyelvüket; ennek köszönheti az 1303-ból való Petrarca-kódexet, mely a fõbb kun szavakat és szólásmondásokat tartalmazza és mely «kétségtelenné» teszi a nyelv török voltát. (Codex Cumanicus. Kiadta gr. Kuun Géza.) Ezzel szemben azonban figyelmet érdemel, hogy a romániaiak nyelvében csak újabb s kevés a török hatás, ellenben ezernél többre megy a magyar kölcsönszó. E kölcsönszóknak törököknek kellene lenniök, ha a kunok a magyarokkal együtt a turániaknak egy teljesen önálló ágát nem tették volna. A kun nyelv utolsó ismerõje, hagyomány szerint, Varró István karcagi lakos volt (megh. 1770.). A kunoknak nincs külön magyar tájszólásuk, ami Hunfalvy Pál (Ethn. 409.) felfogása mellett bizonyít, hogy itt magyarosodván el, a kész magyar nyelvet fogadták be.(Pallas Nagy Lexikona)
KOPULCS, Károly fia, a moldva-oláhországi kunok vezér; 1091. a Törcsvári szoroson át Erdélyre tört, Bihar és Békés vmegyét is pusztította, sot Kodajdnál a Tiszán is átkelt s három csapatban dúlta a Tisza-Duna közét. Foglyokkal és zsákmányokkal megrakodva már hazafelé készült, midõn a Horvátországból megérkezõ Szent László utána eredt. A beszédes monda csodás részleteket emleget e hadjáratról. Azokat, kik a kereszténységet fölvették, Szent László a Tisza és Zagyva közt, a Jászságban telepítette le; a többit szolgaságra vetette. Ezért a kunok újabban is reátörtek ugyan, Szent László azonban másodszor is leverte õket s õmaga szúrta le vezéröket, Ákost. (Uo)
KUTHEN (Kötöny), a Dnjeper balpartjától a Donig tanyázó kunok vezére volt 1238., midõn országára rontottak a mongolok, kikkel a Kalka vize mellett már 1224. harcolt. A csatával együtt most országát is elvesztvén, a Dnjeperen át a Dnjeszter és Pruth felé menekült s IV. Béla magyar királytól kérte befogadtatását. . Midõn 1241 márc. 12. a nádor már megütközött a mongolokkal, IV. Béla a németeken kívül a kunokat is Pest alá rendelte. Midon itt portyázás közben az elfogott mongolok közt kunt is találtak, még jobban megerõsödött a nép hite, hogy a mongolok voltakép kunok, hogy tehát ezek az ország romlásának okai. . Ezen a vidéken is elkezdõdött a kunok üldöztetése. A kunok, kik pedig éppen a királyhoz készültek csatlakozni, keményen ellenálltak, dultak, pusztítottak s ha egy-egy magyart levágtak, rendesen hozzá tették: «Ezt Kuthenért!» Végre nagyrészük a Száván át Bolgárországba menekült. (Roberius, Siralmas éneke.)(Uo)
KISKUNSÁG. Egykoron, és még ma is a homok és a tanyák világa. Nevét a betelepülõ kunoktól kapta. A megszelíditett homokon virágzó szõlõ- és gyümölcstermesztés alakult ki. Kecskemét e térség és egyben Bács-Kiskun megye székhelye......A Kiskunságot ma fõképpen a Futóhomok, Homokhátság, Aranyhomok vidékével azonosítják, s elsõsorban a belterjes gazdálkodáson alapuló kertészkedés vidékét, volt tanyavilágát értik alatta - valamint a puszta világát, Bugacét… (MTA-Regionális kutatások központja web.)
Június 24.: Keresztelõ Szent János vagy Szent Iván napja. A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tûzgyújtás és tûzugrás egyik jeles napja. Az idõjóslás szerint Keresztelõ János-nap esõje nem áll meg csak negyed napon estére: e nap elõtt ha a kakukk megszólal, olcsón adják a gabonát bizonnyal. (Idézet: Kincses Kalendárium, 53.sz.)
-Ezen a napon van Székesfehérváron a pap és diákkórus szentelés.

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt