A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 

 

JÚNIUS

Magyar Krónika, június 7.
Kovács Edit
Montreál

Június 8.: Prágai szent Ágnes szûz Prágában született 1205-ben. Szülei I. Ottokár cseh király és Konstancia, III. Béla magyar király leánya voltak. II. Frigyes császár házassági ajánlatát elutasította, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a Klarisszák prágai kolostorába. Assisi Szent Klárával igen jó barátságban volt, levelet is váltottak egymással. Ágnes buzgólkodása folytán templom és kórház is épült; az egykori nyomornegyedbõl karitatív központ lett. Nõvértársainak idõsebb nõvére és lelki édesanyja, a szegényeknek és szûkölködõknek jótevõje, torzsalkodó családtagjainak pedig békítõje volt. Prágában halt meg 1282. március 2-án. Sírját 1930-ban tárták fel. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.(Katolikus web)
Assisi Szent Klára 1193 körül született, 1253-ban halt meg, és halála után két évvel avatták szentté. Olaszországban nagyon népszerû, Õ Assisi város védõszentje, és sírja híres gyógyító hatalmáról. Franciaországban is gyógyító hatást tulajdonítanak az ún. Klára-forrásoknak. Az Érdy-kódex kilenc olyan mozzanatot tár fel életébõl, amelyek mind isteni kiválasztottságát és szentségét tükrözik, ezek: a Klára édesanyjához szózatot intézõ kereszt ; a fiatal korától önként vállalt Istennek tetszõ élet, jámborság és önsanyargatás; a szüzesség megtartása; szerzetesi élet vállalása, elvonulás a világtól; példamutatás más nemes asszonyoknak; szüntelen imádságai, melyekkel sebet éget a Sátánba ; a szerzetesi regulák szigorú megtartása; jósága és önzetlensége; csodatételei, a kenyérszaporítás csodája... A korabeli legendairodalom legvalószínûbb forrása Tommaso da Celano életrajza, amit Szent Ferenc kérésére készített Szent Kláráról...Az Érdy-kódex utal Klára követõire is, a nemesasszonyokra és királyleányokra, akik rendjébe léptek, annak ellenére, hogy regulái nagyon szigorúak voltak. A klarisszák rendjéhez tartozott több magyar királylány és hercegnõ is, többek között Árpádházi Boldog Kinga és Prágai Ágnes is... Klára a hímzés védõszentje, és XII. Pius pápa 1958-ban a televízió védõszentjének nyilvánította õt. Rendje az egyik legnagyobb nõi rend korunkban is. Eredetileg a bencés regulát fogadták el, és nagyon szigorúan éltek. Nem viseltek harisnyát és sarut, a földön aludtak (még Klára is csak akkor használt vékony szalmazsákot, mikor ezt Szent Ferenc megparancsolta, állandó betegeskedései miatt). Csak akkor szólalhattak meg, ha nagyon szükséges volt, illetve ha vigasztalni kellett valakit. Nem lehetett magántulajdonuk, csak alamizsnából éltek. IX. Gergely pápa 1228-as rendelete, a privilegium paupertatis (a szegénység elõjoga) megtiltja azt, hogy a klarisszáknak bárki is erõszakkal adományozzon földeket vagy javakat a kezdetektõl nagyon népszerû rend volt, néhány év alatt ötvennél több kolostora alapíttatott csak Spanyolországban. Magyarországon szintén a XIV. század elején nyílt elsõ kolostora, Nagyszombatban. (magyar-irodalom.elte.hu web)
KLARISSZA MONOSTOR- REMETESÉG, "SZÉCSÉNY ÁGACSKÁJA"
Ordo Sororum (Monialium) Sanctae Clarae ; OSC.
A közösség hivatása: monasztikus, kontemplatív. Egyházjogi státusza: pápai jogú nõi szerzetes intézmény… 1212 Virágvasárnap estéjén Assisi Szent Klára Istennek szenteli életét a szülõvárosa melletti Portiunculában. Osztja Szent Ferenc (Assisi) egyetlen vágyát: megtartani az Evangéliumot, követni Krisztust, az õ életét és szegénységét. Ez a Klarissza Rend kezdete. Ma a világon kb. 15.000 klarissza él. Alapító Monostoruk "Sion Ágacskája" lelkiségi sajátossága: remete-lelkülettel megélni Szent Klára Reguláját, nagyobb hangsúlyt helyezve a magányra, a csöndre, az imádságra. Életük teljesen a Gondviseléstõl függ. Nincs jövedelmet hozó munkájuk, napjaik a liturgia, 4 magányban végzett imaóra, csoportok, személyek fogadásával, valamint a házi, kerti munkával telik. Jelenleg néhány nõvér tehetsége szerint szobrászkodást, ill. ikonfestést tanul. Életüket kizárólag adományokból tartják fenn. Külsõ tevékenységük: imádságuk megosztása másokkal, a csendes lelkigyakorlatra elvonulni vágyóknak három különálló "remeteséget" tartanak fenn, idõként fogadnak be személyeket, ill. kis létszámú csoportokat "monasztikus napok"-ra, ahol a mindennapokban megtapasztalhatják a szív állandó Istenhez fordulását. Magyarországon 1995. aug. 12-én telepedtek le Szécsényben. (KLARISSZA MONOSTOR- REMETESÉG, "SZÉCSÉNY ÁGACSKÁJA" web)
Június 09-15.: 1958. A Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével folytatja a Nagy Imre-per titkos tárgyalását. Nagy Imrét, Gimes Miklóst, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani, Donáth Ferencet tizenkettõ, Jánosi Ferencet nyolc, Tildy Zoltánt hat, Vásárhelyi Miklóst ötévi börtönre ítélik.
Ítélet Nagy Imre és társai bûnperében A Magyar Távirati Iroda jelenti:
"Az igazságügyi hatóságok befejezték az eljárást ama személyek vezetõ csoportja ügyében, akik 1956. október 23-án az imperialisták aktív közremûködésével ellenforradalmi fegyveres lázadást robbantottak ki a Magyar Népköztársaság törvényes rendje megdöntésére. A Magyar Népköztársaság legfõbb ügyésze vádiratában Nagy Imrét és bûntársait: Donáth Ferencet, Gimes Miklóst, Tildy Zoltánt, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Szilágyi Józsefet, Jánosi Ferencet, Vásárhelyi Miklóst a magyar népi demokratikus államrend megdöntésére szervezkedés bûntettével, ezenkívül Nagy Imrét hazaárulással, Kopácsi Sándort és Maléter Pált katonai zendülés bûntettével vádolta meg. Losonczy Géza terhelt ellen az ügyészség a büntetõeljárást megszüntette, mert nevezett idõközben betegség következtében meghalt. (...) A Legfelsõbb Bíróság mérlegelve a bûncselekmények súlyát, a súlyosbító és enyhítõ körülményeket, a lefolytatott tárgyalás alapján a vád tárgyává tett cselekményekben a vádlottakat bûnösnek mondta ki, és ezért Nagy Imrét halálra, Donáth Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildy Zoltánt hatévi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönre, dr. Szilágyi Józsefet halálra, Jánosi Ferencet nyolcévi börtönre, Vásárhelyi Miklóst ötévi börtönre ítélte. Az ítélet jogerõs. A halálos ítéleteket végrehajtották." (Népszabadság, 1958. június 17.)
Június 15.: Árpádházi Boldog Jolán IV. Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból származó Laszkarisz Mária leánya 1238 körül született. Rokonai között van Magyarországi Szent Erzsébet, és Prágai (Csehországi) Szent Ágnes; két nõvére Boldog Kinga és Szent Margit. A szülõi házban mindössze öt évet töltött melybe beleesik a tatárjárás borzalmas ideje. Szülei ekkor szentéletû nõvére gondjaira bízták. 17 éves korában Boleszláv kalisi és gnieznói fejedelem személyében a legméltóbb férj oldalára került. 23 évet töltött példás keresztény házasságban. Három gyermeket szült mindenütt bõkezû ajándékokkal segítette a szegényeket, özvegyeket és árvákat. Két klarissza monostort alapított. Férje halála után a szintén özvegységre jutott Kinga nõvérével vagyonát felosztva az ószandezi klarissza monostorba vonult. Szent Kinga halála után a gnieznói monostorba költözött. Kitûnt alázatosságával és imaéletével. 1298. június 11-én halt meg. (Katolikus web)
Június 21.: Gonzága Szent Alajos szerzetes 1568-ban született a lombardiai Mantova közelében a Castiglione hercegi családból. Édesanyjától jámbor nevelést kapott. Már fiatal korában megtanulta, hogy heves természetét fékeznie kell. Apród volt Firenzében, majd Madridban II. Fülöp király udvarában. Komolysága és vallásossága már akkor feltûnt. A hercegséghez való jogát átengedte öccsének és 17 éves korában belépett a Jézus Társaságba, miután hosszas kérés után apja megadta erre az engedélyt. Szerzetesnövendék volt Rómában, amikor ott kitört a pestisjárvány. Önfeláldozóan ápolta a betegeket, majd õt is elragadta a járvány. 1591. június 21-én halt meg, Rómában. (Katolikus web)

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt