A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 

 

MÁJUS

Magyar Krónika, május 27.
Kovács Edit
Montreál

Május 30.: 1957. A Kádár-kormány felkéri a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát, hogy június 30-ig szüntesse be magyarországi tevékenységét.
Május 31.: 1459. A budai országgyûlés portánként 1 arany forintos rendkívüli adót szavaz meg a Szent Korona visszaváltására.
Június 1.: Szent Jusztinusz vértanú 100 körül született, a szamariai Szichemben (ma Nablus). Szülei görög származású pogányok voltak. A mûvelt Jusztínusz a filozófusoknál kereste az igazságot, de a kereszténységben találta meg "az egyedül megbízható és igaz filozófiát". Megtérése után fáradhatatlanul tanított és írt. Két Apológiája és a Dialógus a zsidó Trifonnal címû párbeszéde maradt csak fenn. Tõle maradt ránk egy leírás arról, hogy hogyan ünnepelték még 165 táján Rómában a
vasárnapi misét. Rómában iskolát nyitott, és nyilvános vitákat tartott. Hat társával együtt vértanúságot szenvedett Rómában, amikor Marcus Aurelius idején 165 körül lefejezték.(Katolikus web)
Június 1.: 1485.A MAGYAR KIRÁLY GYÕZTES HADAI BÉCSBEN.
A már fél éve körülzárt Bécs védõi letették a fegyvert Mátyás király elõtt. Az 1482-ben kirobbant osztrák háborút hosszú ellenségekedés elõzte meg III.Frigyes császár (1440-1493) és Mátyás között. A császár l458-ban igényt támasztott a magyar trónra (a Szent Korona 1440 óta nála volt), a cseh konfliktusban Mátyás ellenfeleit támogatta, a török támadások idején gyakran támadta a nyugati határszéleket. (Igaz Mátyás még átengedte a törököket Horvátországon ausztriai portyákra.) A háború fõpróbájára 1477-ben került sor s azzal a tanulsággal zárult, hogy III. Frigyes uralma gyenge katonai alapokon nyugszik. Mátyás a Habsburgokat is fegyverrel kényszerítette arra, hogy az új Hunyadi-dinasztia létezését tudomásul vegyék. A becsvágyó uralkodó, mielõtt a császári trón megszerzésére is kísérletet tett, elfoglalta Bécset, s hátralévõ éveiben nagyobbrészt itt tartózkodott (ellentétben a közhiedelemmel, Mátyás a legkevesebbet utazó magyar királyok közé tartozott.) Bécsújhely 1487. augusztus 17-én kapitulált; ezzel Also-Ausztria, Stajerország és Karintia egy része is magyar uralom alá került, s ott is maradt Mátyás haláláig, sõt részben azután is.) (Idézet: A Magyarok Krónikája, Magyar Könyvklub, Bp., 2000)
Június 2.: Szent Marcellinusz és szent Péter vértanúk A Diocletianus-féle üldözéskor (304) Rómában szenvedett vértanúságukról Szent Damascus pápa tanúskodik. Kivégzésük történetét a hóhértól hallotta, és márványtáblába vésett költeményben örökítette meg az eseményt a pápa. Egy berekben fejezték le õket, de testüket átvitték a Via Labicanán lévõ két babérfához. Sírjuk körül híres temetõ alakult ki, ahol a keresztény Nagy Konstantin császár bazilikát emelt tiszteletükre. Itt volt eltemetve Szent Heléna (Ilona) a császár édesanyja is. (Katolikus web)
Június 3.: 1480. Bártfa város kérésére I.Mátyás Eperjest eltíltja a vászonfehérítéstõl.
1948. Pócspetri...A kormány országos kampány jegyében felszólítja a helyi hatóságokat, hogy írásban kérjék az egyházi tanintézetek állami kézbe vételét. Errõl vitatkozik a kelet-magyarországi Pocspetri község képviselõtestülete 1948 Junius 3-án este, miközben a helység számtalan lakosa a községháza elõtt tüntet. A faluban ekkor még nincs villany-világítás. Midõn a tömegben zûrzavar támad, a kirendelt rendõrök egyike, Takács Gábor puskatussal kezdi verni az embereket. Fegyvere elsül s megöli a hatósági személyt. A helybeli volt segédjegyzõt, Királyfalvi
Miklóst vádolják Takács meggyilkolásával, amelyre -mint bevallja- Asztalos János plébános bujtatta fel. A június 11-én zajló stratáriális eljárás két halálos ítélettel végzõdik. Királyfalvit kivégzik a lelkipásztort életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatják. "Az utolsó szó jogán Asztalos János elismerte bûnösségét (hangoztatva, hogy) az õ cselekedeteire sem került volna sor az ismert elõzmények, azaz Mindszenty Pásztorlevele nélkül" -írja a kommunista sajtó...A Legfelsõbb Ügyészség Péter Gábor és társai perujítási ügyében -l957 máj.10-i dátumú indítványában ez olvasható: "1949-ben (tévedés!1948 június 4-én!) Pócspetri községben (Péter Gábor) személyes utasítására Kovács József több embert bántalmazott, Princz Gyula pedig egy Királyfalvi nevû személyt vert meg. (...)Kovács József (...)a Pocspetri községben végrehajtott tömeges bántalmazásokban (...) vett részt. Décsi Gyula -saját beismerése szerint- több esetben részt vett Péter Gábor által verésre adott utasítások továbbításában...A koholt politikai pereket megelõzõen Décsi Gyula 1947-ben (tévedés! 1948. június 4-én) Pócspetri községben utasítást adott néhány személy megverésére.....(Idézet: Kiszely Gábor, AVH, egy terrorszervezet története, Korona Kiadó, Bp., 2000.)
Június 4.:
BULCSU, a kalandozó magyarok egyik vezére. Az Árpádok korában nagyon gyakran elõforduló õsmagyar név, mely fõleg a kisebb nemességnél, várjobbágyoknál és alsóbb osztálybelieknél volt használatban; utoljára 1346. egy farkasdi nemes neveként találjuk. Ami a név eredetét illeti, legvalószínûbb, hogy a kelet-európai török-tatárságtól, a régi hun-bolgár-kozár elemtõl került hozzánk s megfelel az ó-török "bilicsi", "bulicsi" azaz tudós, vagyis a mai magyar "bölcs" szónak. (Vámbéry A. Magy. Ered. 157. Turul. 1891. 118.)(Pallos Nagy Lexikona).
FALICSI (Falis). Jutas (Jutotzasz) fia, Árpád unokája, s a magyarok nagy fejedelme a X. sz. közepe táján. Fejedelemségérl a magyar hagyományok mitsem tudnak, de a vele egy idõben élt Konstantin bizánci császár úgy említi, mint az õkorabeli fejedelmet (ton nuni arconta) s így semmi kétség sem lehet afölött, hogy Zoltán után nem mindjárt következett a fia Taksony, mint azt Anonymust követve, még ma is sokan vélik. F. nevét Szabó Károly Válnak olvasta, úgy gondolván, hogy a Konstantin által egyszer Falisznak (Falhz) irt név utórésze a görögös hz végzetnek felel meg, mint p. Árpád, Tevel, Tas (Konstantinnál: 'Árpádhz, Tebelhz, Tashz) nevében; de Konstantin másszor Falicsisznek, illetõleg tárgyesetben Falicsinnak (tun Falitzin) nevezi Jutas fiát, ami azt bizonyítja, hogy a nevet Falisznak, Falicsinnak kell olvasni. Ez a névalak azonban sem hagyományainkban, sem régi személyneveink közt, sem az Árpádház õsi birtokterületén található helynevek közt nem fordul elõ, holott p. Tordacs (Tarkacs), Jutas (Jutocs), Solt (Zoltán, Zulta), Tas, Taksony, Tevel községek nevében fenmaradt Árpád fiainak és unokáinak emléke. Tekintetbe véve azonban, hogy a szókezdõ b és f betõk egykori váltakozására van egy pár nyom a magyar nyelvben, mint: bodor és fodor, valamint hogy Konstantin egy nyíltabb kiejtésû magyar dialektust beszélõ emberekkel érintkezett s ezért ír p. Zaltaszt, Zulta (Zoltán, Solt) helyett; a F. névnek valószínûleg az ismert Bulcsu, Bolicsu v. Bolicsi felel meg. Valóban Árpád genealogiája csakugyan említ egy Bulchut, kinek fia Zulta, nyilván a Szent István nagybátyjának mondott Erdõdvi Zoltán volt. Mivel pedig Falicsival egy idõben egy másik Bulcsu is szerepelt, t. i. Kál fia, a horka: ezt megkülönböztetésül Vér-Bulcsunak nevezték, míg a nagy fejedelem alighanem ugyanaz a személy volt, kinek nevét a hagyomány egy ma már értelme vesztett jelzõvel, Szo-Bolcsu, Szabolcs alakban õrizte meg. Erre mutat, hogy Szabolcs vezér egy másik Árpádivadékkal, Tassal együtt hódítja meg a Nyírséget s az a terület mely az általa emelt vártól vette a nevét, t. i. Szabolcs vmegye eredetileg a fejedelmi ház tulajdonát képezte, hol elsõ megszállási jogon birtokló nemesség nem volt; a Vértesmelléke pedig, melyet a hagyomány Szabolcs vezér birtokának mond, mindenfelõl körül volt véve az Árpád-nemzetség birtokaival s a Csák-nemzetségre alighanem leányági örökösödés által szállt. (U.o)

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt