A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

FEBRUÁR

Magyar Krónika, február 3.
Kovács Edit
Montreál

Február 1.: 1946. A Magyar Köztársaság kikiáltása.
Február 2.: 1957. Kádár salgótarjáni beszédében Nagy Imrét ellenforradalmi
felkelés szításával vádolja és árulónak nevezi.
-A jugoszláv határnál visszaállítják a határsávot.
Február 5-6.: 1958. Megkezdõdik a Nagy Imre és társai elleni titkos per.
Február 6.: 1901. született ORDASS LAJOS. (1901 - 1978)...Keleteurópa egyik legismertebb egyházi vezetõje...a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke... Torzsán született Wolf Lajos-ként, német eredetû nevét az 1944-es német megszállást követoen tiltakozásul magyarosította Ordass-ra. Amikor Ordass Lajost 1945-ben a MEE legnagyobb kerületének püspökévé választották, nagy felelõsséget vállalt magára. A háború következtében Magyarország gazdasági helyzete szinte reménytelenné vált. Az emberek nagy szegénységben éltek. Az egyházi épületek 60 százaléka megrongálodott, vagy tönkrement - és ennek megfelelõen az egyházi élet is megbénult. Az új püspök nagy lelkiismeretességgel és energiával fogott neki a gyülekezetek látogatásának. Alig egy-két esztendõ lefolyása alatt még a legeldugottabb diaszpóra-gyülekezeteket is végiglátogatta. Külföldi testvérek adományaival és a gyülekezeti tagok hihetetlen nagy áldozatkészségével elindították az újjáépítést. De hamarosan nagyobb nehézségekbe ütközött a püspök és egyháza. 1948-ban a magyar kommunisták - a megszálló oroszok segítségével - magukhoz ragadták a hatalmat. Könyörtelen harcot indítottak a "reakciós elemek" ellen, melyek közé - természetesen - az egyházak is tartoztak. Támadásuk középpontjában a felekezeti iskolák álltak. Annak idején az iskolák 60 százaléka egyházi kézben volt.
Ordass püspök egyike volt a keveseknek, aki a nagy politikai nyomás ellenére sem engedett. Így az iskolák államosítása ellen kifejtett ellenállása volt a fõ oka elfogatásának és két évig tartó börtönbüntetésre való elitélésének - "hivatalosan" devizacsalásért ítélték el. Csak hat évvel kiszabadulása után "rehabilitálta" õt az állam és saját egyháza. Ez 1956-ban, röviddel az forradalom kirobbanása elott történt meg. Közben - állami nyomásra - a MEE megfosztotta õt püspöki tisztségétõl és utódott választott helyébe. 1956 október 31-én, a reformáció ünnepén történt meg püspöki újraiktatása. Ordass Lajos nemcsak kerületét vette vissza, hanem a vezetõ püspök szerepét is betöltötte.
Még a forradalom bukása után is megmaradhatott hivatalában és gyakorolhatta püspöki teendoit. Engedélyt kapott az ország elhagyására is és többek között 1957 augusztusában az LVSz (Evangélikus Világszövetség) Minneapolis-i nagygyülésén való részvételre. A delegátusok megválasztották ot az LVSz helyettes elnökének és haláláig az "Executiv committee" tiszteletbeli tagja volt. A vele szembeni ellenszenv azonban egyre nõtt az Állami Egyházügyi Hivatalban (ÁEH). Ordass ugyan tartózkodott kommunista-ellenes kijelentésektõl, de elmulasztott odahaza és külföldön egyaránt olyan kijelentéseket tenni, "melyek a szocialista világ sikereinek jobb megértését elõsegítették volna". Saját egyházában is ellenfelei támadtak. Veto püspök és Pálfy, teológiai tanár sajtócikkekben nyilvánosan megtámadták Ordass-t .1958-ban az ÁEH eltávolította Ordass-t hivatalából. Attól kezdve budapesti lakásán élt, megtiltották neki az igehirdetést, és a külföldre való utazást is. A helyi lelkészek számára veszélyes volt a vele való érintkezés. Páriává vált saját egyházában. Neve és személye azonban szerte a világon nem merült feledésbe… Összesen öt évig tudta ez a rendkívüli keresztény személyiség püspöki hivatalát gyakorolni. De a hidegháborús idõkben neve az egész keresztény világban ismert lett. Nem utolsó sorban azért is, mert az idegen nyelvû keresztény irodalom fordítójaként is jeleskedett. Az 1927-28-as, svédországi tanulmányútján megismerkedett a skandináv egyházi élet kimagasló alakjaival. Tanította õt az újszövetség professzora Anders Nygren, a késobbi püspök Bo Giertz diáktársa volt és Nathan Söderblom érsek atyai pártfogója lett. Ettol kezdve a fiatal lelkész, majd késõbbi püspök tudatosan építette ki messzeágazó, egyházközi kapcsolatait. Elõadásokkal és a külföldi keresztény irodalom fordításával hozzájárult ahhoz, hogy egyházában a Magyarországon kívüli egyházi élet ismertebbé váljék. A Norvég Evangélikus Egyház harcáról a második világháború alatt elõadásokat tartott lelkészeknek. S míg Budapest lakossága a két hónapig tartó ostrom alatt pincékben és óvóhelyeken lakott, o Kai Munk, dán költõ-lelkész drámáit fordította magyarra. 1973-ban a Reykjavik-i egyetem díszdoktorátussal tüntette ki Ordasst azért, mert lefordította a neves izlandi költo, Hjalgrimur Peturson "Passiói zsoltárai"-t magyar nyelvre. Ordass egyes könyvei megjelentek angolul, ill. németül is.Ordass püspök és sorsa nem vált a magyar nemzet kommunizmus elleni harcának szimbolumává. Barátja Berggrav, a norvég püspök mindig is óvta attól, hogy politkai fegyverrel harcoljon egyháza szabadságáért. Magatartását inkább a "védekezés" és a "szenvedés" szavakkal lehet körülírni, semmint az "ellenállás" szóval. Lelki rokonai között inkább találjuk Gandhi-t, mint VII. Gergely pápát - anélkül, hogy eltúloznánk a hasonlatot. Ordass a legyõzhetetlen hit jelképévé vált. Izoláltságában nem tudott védekezni sem az állami, sem pedig az egyházi támadások ellen. A mai MEE-ben sem mindenki ünnepeli 100. születésnapját. De mint 1948-50-es fogsága alatt ma is sokan gondolnak rá - keresztények szerte a világon - aki félelem nélkül tett hitérõl bizonyságot olyan világ elott, mely tele van elnyomatással, erõszakkal és hatalomvággyal. A Wilmar-i evangélikus templomban (Minnesota-USA) a "bizonyságtevõk fellege" c. emléktáblán az utolsó három név így hangzik: Bonhoeffer, Berggrav és Ordass.
Terray László (Norvégia) cikke alapján Gémes Pál (Németország) (KEMELM 2001 jan.15 számából)
Február 10.: 1947. Párizs: békeszerzõdés Németország volt, európai szövetségeseivel, köztük Magyarországgal.
Február 11.: 1898. Szilárd Leo születés napja.
Szilárd Leo Budapesten született 1898-ban és az Egyesült Államokban (La Jolla) hunyt el 1964-ben. "Szilárd Leo egy dologra ügyelt nagyon: hogy sose mondja azt, amit várnak tõle" (Teller Ede). Mégis sikerült Einsteinnel és a többi tudóssal együtt
rávennie Roosevelt elnököt 1939-ben az atomprogram elindítására. Enrico Fermivel feltalálta az grafit szabályozta atomreaktort. Egyedüli magyarként bekerült az USA Feltalálók Panteonjába
Február 11.: l998. Emlék bélyeget adnak ki Magyarországon Szilárd Leo születésének 100 eves évfordulója alkalmából

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt