A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

JANUÁR TÉLHÓ, BOLDOGASSZONY HAVA

Magyar Krónika, január 19.
Kovács Edit
Montreál

Január 17.: Remete Szent Antal ünnepe. A 251-356 között élt egyiptomi származású keresztény apát, a szerzetesség megalapítója. A szerzetesek pátriárkája, védõszentje.
(Új Ember, 1999. december 12.)
Január 18.: Árpád-házi Szent Margit ünnepe. Az 1242-1271 között élt magyar királylány, domonkosrendi apáca, IV. Béla király leánya volt. A betörõ tatárok elõl Dalmáciába menekült királyi pár - még gyermekük megszületése elõtt - fogadalmat tett: ha a pogány ellenségtõl megszabadulnak, gyermeküket Istennek ajánlják. A "második honalapító" király megtartotta fogadalmát: Margit három éves korában elõbb a veszprémi, majd 1252-ben az új, a Nyulak-szigetén épített, domonkosrendi apácák kolostorába került. Itt élt, a legszegényebbekkel tudatos közösséget vállalva, egészen haláláig. 1641-ben boldoggá, majd 1944-ben szentté avatták. (U.o)
Január l9.: 1957. Kivégzik Szabó János parancsnokot, Dudás Józsefet a FORRADALMI NEMZETI BIZOTTSÁG elnökét.
Január 21.: Szent Ágnes szûz és vértanú emléknapja.
1957. Belügyi felügyelet alá helyezik az összes mûvészeti egyesületet.
Január 22.: Szent Vince diakónus és vértanú emléknapja. Jó szõlõtermés várható, ha Vince napon olvad.
A Magyar Kultúra Napja A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz írását. Ennek emlékére 1989-tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, és 1993-tól a pedagógusokat is ekkor tüntetik ki. (Új Ember, 1999. december 12.)
Január 23.: 1929. született Polányi János Berlinben, magyar szülõk gyermekeként. A család a nácizmus térhódítása elõl Manchesterbe költözött. Polányi János a manchesteri egyetem elvégzése után a kanadai Torontóban telepedett le, az egyetem kémiai tanszékén dolgozott......"az elemi kémiai folyamatok dinamikájával kapcsolatos felfedezéseiért" 1986-ban Nobel-díjjal tüntették ki. (Idézet: Dobi Ágnes, Kis Újság, 2000 Kalendárium.)
Január 24.: Szalézi Szent Ferenc ünnepe Az 1567-1622 között élt francia püspök, vallási író elõbb ügyvéd volt, majd 1593-ban pappá szentelték, 1602-ben pedig genfi püspök lett. Sokat tett egyházmegyéje újjászervezéséért, s jelentõs politikai közvetítõszerepet is játszott. 1610-ben õ alapította meg az ú.n. salesita apáca rendet. A türelmes keresztény humanizmus megtestesítõje volt. A katolikus újságírók védõszentjüket tisztelik benne. (Új Ember, 2000. Január 23.)
Január 27.: 1860. Marosvásárhelyen meghalt Bolyai János, minden idõk egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa. 1802. december 15-én született Kolozsvárott. A bécsi katonai mérnök akadémián végezte felsõfokú tanulmányait, majd a temesvári erõdítési igazgatóságnál dolgozott. Akkori kutatási eredményei alapján írta híres levelét apjának: "semmibõl egy más, új világot teremtettem". Új geometriai rendszert épített ki, s 1825-ben átadta atyjának az "abszolút geometria" elsõ megfogalmazását. Az apa azonban még nem tudott az euklideszi szemlélettõl elszakadni, s nem értette meg fia gondolatait, ahogyan más kortársa sem. A korszakos mû 1832-ben az apa, Bolyai Farkas Tentamen címû könyvének függelékeként látott napvilágot. Utolsó éveiben egy Üdvtan megírásán fáradozott, amelyben az abszolút geometriához kapcsolódó filozófiai nézeteit fejtette ki. Munkásságának jelentõsége, hogy az abszolút geometria elméletébõl kifejlõdött nem euklideszi geometriákhoz kapcsolódik a fizika általános relativitás-elmélete.(U.o)
Bolyai János , cs. és kir. kapitány a mérnökkarnál, B. Farkas fia és matematika lángeszének örököse, született Kolozsvárott, elmebeteg anyától, 1802 dec. 15., A matézist atyjától tanulta; tizenkét éves korában letette a vizsgálatot a gimnázium 6-ik osztályából; 15 éves korában ment fel Bécsbe a genieakadémiára; az öt évi kurzust kitünõ sikerrel elvégezvén, 21 éves korában hadnagy (s ekkor jött rá világhírû felfedezésére. V. ö. Mat. és Term. Ért. V. 187), 22 éves korában fõhadnagy, 24 éves korában kapitány. A hadseregben elsõ matematikus, elsõ virtuóz-hegedûs, de fájdalom elsõ vivó is; folytonosan párbajai voltak, több közülük halálos végû s õ mindig a gyõztes fél. Végre nem tudni mi okból, nyugalmazását kérte, mit 1833. meg is kapott, azzal a hozzáadással, hogy a mikor tetszik visszatérhet. Most apjához M.-Vásárhelyre költözött, hol egy évig lakott folytonos visszálykodásban apjával, kit párbajra is hívott, mire ez kipirongatta és elüzte házától; egy ideig M.-Vásárhelyt lakott, de azután atyja megengedte neki, hogy domáldi birtokára menjen gazdálkodni. Itt teljes elvonultságban élt tíz évig s nem is találkozott atyjával, míg végre 1843-ban magába szállt; atyjához ment õt megengesztelni; hat hétig volt nála, de minthogy ismét elkezdõdött köztük a viszálykodás, újra kiment Domáldra. 1846. végleg beköltözött M.-Vásárhelyre s ott lakott, elvonultan a világtól elveszve a tudomány számára.
Munkája: Scintam spatti absolute veram exhibens: a veritate aut falasitate Axiomatis XI. Euclidii independentem... M.-Vásárhely 1833. (E világhírû munka atyjának Tentamen címû munkájához volt hozzáfüggesztve.) Francia fordításával Schmidt Ferenc hazánkfia tette rá a tudományos világot figyelmessé. Párizs 1868. Németre fordítva Frischauf J.-tol, Lipcse 1872. B. János élet- és jellemrajzát Szily Kálmán írta meg. (Mat. Érték XI. kötet.) (A Pallas Nagy Lexikona.)
Január 28.: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító napja. 1225-ben született Roccaseccában, az Aquinoi grófok családjából. Ötéves korában Montecassinoba került nevelésre. Tudományos képzését a nápolyi domonkosoknál kapta. 1244-ben Párizsba került. 1245 és 52 között Kölnben tanult Nagy Szent Albert iskolájában. 1256-ban a hittudományok magisztere lett. Egy évre rá Szent Bonaventurával együtt kezdte elõadásait Párizsban.
1259-ben Itáliába ment, 1261 és 64 között IV. Orbán pápa udvarában élt Orvietoban. 1265-ben a római dominikánus fõiskola igazgatója lett. 1269-ben újra Párizsba került, majd 1272-ben ismét Nápolyba küldték. A II. Lyoni zsinatra utazva, a fossanovai apátságban halt meg 1274 március 7-én......Emléknapját azért január 28-án üljük meg, mert földi maradványait 1369-ben ezen a napon vitték át Toulouse-ba, és március 7. már nagyböjtre esik.....Legfõbb mûve a "Summa theologica" évszázadokon át az Egyházi ismeretek legfõbb kézikönyve volt. Aquinói Szent Tamás a teológiai fõiskolák és egyetemek védõszentje. (Forrás: Hankovszky Miklós, katolikus web)
1830-ban ezen a napon jelent meg gróf Széchenyi István Hitel címû mûve, amely az 1830-as években kibontakozó magyar reformmozgalom programjává vált. A mû megadta a magyar polgári átalakulás elsõ határozott, bár korántsem teljes tervét, és erõsen bírálta a fennálló viszonyokat. Széchenyinek e mûvel az volt a célja, hogy rádöbbentse a nemességet: az ország társadalmi-gazdasági átalakítását saját jövõjének érdekében is végre kell hajtania. Központi gondolata, hogy a magyar gazdasági életben hiányzik a befektetés, mert nincs hitel, s ennek hiányában a birtokos nem tudja korszerûsíteni elavult gazdaságát. Hitelt pedig azért nem kap, mert az õsiség elavult intézménye akadályozza a nemesi birtokok szabad adás-vételét. (Új Ember, 2000. Január 23)
Január 31. 1957. Egy párizsi hetilap hírt ad a "Hungaricus"-ról. Néhány héttel késõbb számos nyugati lap és rádió ismerteti és részleteket közöl a tanulmányból.

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt