A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

JANUÁR TÉLHÓ, BOLDOGASSZONY HAVA

Magyar Krónika, január 6.
Kovács Edit
Montreál


Adjon Isten minden jót ez új esztendõben, jobb idõt,
mint tavaly volt, ez új esztendõben. jó tavaszt, õszt,
telet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esztendõben!

Január 1.: 1949. Az elsõ népszámlálás Magyarországon a háború után. Népesség: 9,204,799.
Január 6.: Vízkereszt. A farsang kezdete. Farsang (a német fasen, faseln a. m. mesélni, pajkosságot uzni, szóból eredve), a vígság azon idõszakát jelzi, mely a húsvéti nagybõjtöt megelõzi. A farsangot rendesen az u. n. epifania-ünneptõl, azaz jan. 6-tól hamvazó szerdáig számítják;
Velencében már István-napján (dec. 26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor (jan. 20.) kezdõdik a farsang ;
Rómában csakis a hamvazó szerdát megelõzõ 11 napot mondják farsangnak illetve karnevál-nak (az olasz: carne-vale a. m. hús, isten veled! szólamból származtatva, vagy a középlatinból: carne levamen a. m. hústól való tartózkodás). Sok helyen a hamvazó szerdát megelõzõ héten tartják a voltaképeni farsangot, mely minálunk húshagyó kedden éri el befejezõ tetõpontját.
A farsang hazája Olaszország, ahol ez a régi római Saturnália ünnepekbõl származott, melyeket a keresztény egyház nem tudott a nép tudatából elenyésztetni s ennélfogva kényszerítve volt ezen régi pogánykorbeli ünnepekre keresztény színezetet ruházni. Az olasz, különösen a velencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik. Hajdanta nemcsak álarcos felvonulásokat tartottak, virágot és gipszbõl vagy cukorból készült folyócskákat (confetti) dobáltak a járó-kelõkre, hanem a velencei karnevál még állatviadalairól, valamint a római lóversenyeirõl volt híres. Párisban a boeuf gras-t (kövés ökör) álarcosok vezetik körül a városban s ezzel fejezik be a farsang ünnepét.
Spanyolországban, különösen Madridban, Sevillában és Cadizban rendkívüli fényes álarcos felvonulások divatoznak. Németországban farsang utolsó napján az u. n. hajószekeret (carrus navalis-t, mely szóból sokan a karneval kifejezést is származtatják) vezették körül a helységekben, ezzel az újra megnyílt hajózási idõszakot jelezve. A Németországban is divatozó álarcos felvonulásokról és az ezekkel összekötött pajkosságokról elnevezték a húshagyó keddet bolondok keddjének (Narrenfest). A német reformátorok majdnem végkép elnyomták ezen népünnepeket s csak a múlt század elején kezdték egyes német városokban külön e célra alapított farsangi egyesületek a régi ünnepeket újra feléleszteni, úgyhogy p. az acheni és különösen a düsseldorfi farsang nagy hírnek örvend. (Révai Nagy Lexikona, Bp. 1913.)

Január 6.: Attila Isten ostora (flagellum Dei). A nyugati legendákban Attila nevéhez csatolt jelzõ, késõbb címe, melyet magának tulajdonít s végre Attila személyesítése. Legelébb Szt. Lupus troyesi püspök VIII-IX. sz.-ban készült legendájában fordul elõ, hol a püspök kérdésére Attila ezt mondja: "Ego sum Attila, rex Hunnorum, flagellum Dei" (Én Attila vagyok, a hunnok királya, isten ostora). A galliai legendák szerint azonban már elõzõleg Isten ostorának nevezte Attilát egy a katalauni ütközet elõtt elfogott champagnei remete. Az itáliai hagyomány Szent Benedeknek tulajdonította ezen elnevezés feltalálásának dicsõségét, de már Szent Geminius modenai püspök legendája Attila szájába adta a magát isten szolgájának nevezõ püspökkel szemben ezt a nyilatkozatot: "Si tu es servus Dei, ego sum flagellum Dei" (Ha te isten szolgája vagy, én isten ostora vagyok). A magyar krónikák szerint maga Attila neveztette magát alattvalóitól a hunnok királyának, a földkerekség félelmének és Isten ostorának. Thierry szerint (Attila-mondák, ford. Szabó k., 16. s köv. l.) az elnevezés bibliai eredetre vezethetõ vissza s román népektõl származik, kik Attilában összpontosították a népvándorlás borzalmait s eszményképét az Isten ostora fogalmában állították maguk elé. Valószínû azonban, hogy a nyugati népek csak átvették a hunoktól, mint felfogásukba illõ kifejezést, de talán egyenesen magától Attilától származik. Dsingiz khán is azt mondta a bokhariaknak, amit a legendák mondatnak Attilával:
"Kérditek, ki vagyok én, hogy ily módon beszélek hozzátok? No hát tudjátok meg, hogy én Isten ostora vagyok. Ha nem vétkeztetek volna, isten bizonyára nem küld vala ide a ti büntetéstekre"
(Vámbéry Á., Bokhara tört. I. 152.). A magyar népmondák hasonló szavakat adnak a németektõl elfogott Lél vezér szájába: "Mi a mennybeli isten bosszúja vagyunk, kiket a ti ostoraitokul rendelt" (Thuróczi, Chron. Hung. II. 25.). Ezek azt mutatják, hogy az elnevezés a turán népek szellemében gyökerezik s mivel képzelni sem lehet, hogy Dsingiz khánnak legkisebb tudomása is lett volna arról, miféle jelzõvel illették a nyugatiak Attilát, föl kell tennünk, hogy az Isten ostora osrégi hagyományos jelzõje a turán hódítóknak, melynek eredete arra a felfogásra vezethetõ vissza, hogy a hódító egy felsõbb hatalom sugallatára cselekszik, az ruházta rá a hódítás jogát s aki ellent áll, egyenesen az isten ellen vétkezik. (A Pallas Nagy Lexikona.)
Attila kardja. Priskos rétor és Jordanes említik, hogy Attila feltalálta a had istenének szentelt és sok század óta elveszett kardot, melyhez az a hit volt fûzve, hogy a ki bírja, az egész világ urává lesz. A kardot egy pásztor találta meg, ki észrevette, hogy egyik tehene sántikál s a vér nyoma után menve, egy a földbõl kiálló kardra akadt, melyet kiásott és Attilának vitt el. (Priskos, Bonni kiad. 201 . - Jordanes, Closs kiad. 93-94, 129-130 l.)
A kardról egy késõbbi német krónikás, aschaffenburgí Lambert (Pertznél VII. 185.), azt mondja, hogy a magyar királyok birtokában volt, Salamon király anyja azonban 1071-ben a bajor Ottónak ajándékozta, mert a kard szerencsétlenné tette azt, aki viselte. A kard tisztelete régi szkitha szokás (Hérodotos IV. 52), valamint megvolt a rokon szarmatáknál is, kiknek egyik ágáról az alánokról írja Ammianus Marcellinus (XXX. 2.), hogy náluk nincs egyház vagy hasonló szent hely, csupán meztelen kardot szúrnak barbár szertartások közt a földbe s azt tisztelik Mars gyanánt.
Egy ilyen kard kerülhetett tehát Attila birtokába, mirõl az udvarában megfordult Priskos beszél. Hogy a magyar királyi ház birtokában volt-e olyan kard, melyrol azt hitték, hogy Etele kardja: nem bizonyos. Igaza van Hunfalvynak (Magy. Ethn. 299.), hogy egy ilyen kardot a nemzet legszentebb ereklyéjének tekintettek volna s nem igen hihetõ hogy a mondákban emléke ne maradt volna. Mindamellett az alán szokásnak van valami nyoma.
Ilyesmire emlékeztetnek legalább azok a XIII-XIV. századbeli kardok, melyeket a székelyföldi erdõségekben több helyen, mind a Bodzán, Páván, Dálnokon stb., a földbe szúrva találtak minden egyéb melléklet nélkül. Mintha utolsó maradványai volnának ezek a régi kardtiszteletnek, mely a szkitháktól és szarmatáktól egyéb kelet-európai néptörzsekhöz is elhatolt. (U.o.)

 

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt