A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 SZEPTEMBER
szeptember 20 - október 5

Magyar Krónika, szeptember 19.
Kovács Edit
Montreál

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddõségtõl, lanyhaságtól,
A naptalan és esõtelen égtõl:
Ments meg, Uram, a szürkeségtõl!

(Sík Sándor, Ments meg, Uram! 1937)

Szeptember 20.:

A gyermekek világnapja (UNICEF, 1954-)

Szeptember 21.:

1235. Meghal II. András magyar király. (Holttestét az egresi cisztercita monostorban temetik el.)
Az egresi apátság
III. Béla 1179-ben alapította az egresi apátságot. A Csanád megyében, a Maros folyó bal partján épített monostorba az elsõ szerzetesek a rend harmadik nagy apátságából, Pontignyból jöttek. Az egresi monostor falai között temették el II. András második feleségét, Courtenay Jolán királynét, majd magát a királyt is. 1551-ben a törökök elfoglalták és lerombolták. Egres... területén a 18. században mérnökileg kimért román falu és ortodox templom épült. A közelmúltban néhány faragott kõ alapján román kutatók megkísérlik az apátság helyét azonosítani. (Szentimre.hu)

Szeptember 21.:

A magyar dráma ünnepe (Madách Imre: Az ember tragédiája bemutatója)

Szeptember 23.:

1122. V. Henrik német–római császár és II. Callixtus pápa megköti a wormsi konkordátumot. A konkordátum= egyezmény. A szó a latin concordia kifejezésbõl származik, amely szó szerint „szívbéli összhangot, egyetértést” jelent. Így nevezik azokat a megállapodásokat, amelyek két (vagy több) fél egyetértése alapján köttetnek, elvben valamennyi fél érdekeinek messzemenõ figyelembevételével...(Grüll Tibor, Hetek web)

Szeptember 25.:

1927. RIPPL-RÓNAI József (1861, Kaposvár - 1927, Kaposvár)
A modern magyar festõmûvészet egyik vezéralakja. A francia posztimpresszionisták, az ún. Nabis-csoport tagja, a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyar képviselõje. Mûvészetét gazdag színvilág, bátran stilizáló vonaljáték, dekorativitás jellemzi. 1882-ben Zichy Ödön családja házitanítójaként Szurdon és Kalksburgban élt. 1884-ben iratkozott be a müncheni akadémiára, de 1887-ben már Párizsban volt. Két éven át Munkácsy Mihály mellett dolgozott, egy ideig hatása alá is került. Bekapcsolódott a francia modern mûvészeti életbe is. Francia nõt vett feleségül, Lazarine Baudriont.1889-tõl alakította ki saját formanyelvét, elszakadt a Munkácsy-hatástól.
1889-ben festette Nõ fehérpettyes ruhában c. posztimpresszionista képét Whistler hatása alatt. Ezekben az években került barátságba Maillollal a kiváló szobrásszal, akivel 1892-ben közös mûterme is volt és késõbb nagyszerû portrét is festett róla (Párizs, Modern Múzeum). Egészen 1901-ig dolgozott Franciaországban. Itt alkotta ifjúkori fõ mûveit, az Ágyban fekvõ nõt, a Párizsban is nagy sikert aratott Öreganyámat (1892, Magyar Nemzeti Galéria), a Kuglizók c. dekoratív ritmusú képét (1892, Magyar Nemzeti Galéria). Ekkori mûvei a Nabis-csoport munkásságának szerves részét alkotják. Párizsból több ízben hazalátogatott, 1895-ben festette Apám, anyám c. kettõs mellképét, majd két év múlva a Szüleim negyven éves házasság után (Budapest, magántulajdon) c. mûvét.1896-97-ben Andrássy Tivadar részére szecessziós stílu modern intérieurt tervezett. Ezekben az években többször szerepelt párizsi kiállításokon is. A századforduló után hazaköltözött. 1900 decemberében mûveibõl kiállítást rendezett, de a magyar közönség még nem értette meg munkáit. 1901 nyarán Belgiumban, majd Oroszországban járt tanulmányúton. Mûvészetében "fekete korszakát" dekoratív szecessziós színvilág, majd a friss pasztelltechnikával készült impresszionisztikus forma váltotta fel. 1904-ben festette Amikor az ember visszaemlékezéseibõl él... (Magyar Nemzeti Galéria) c mûvét, amelyre 1906-ban társulati díjat kapott. Az 1906-os Könyves Kálmán cégnél rendezett kiállításának már nagy sikere volt. Ez idõtõl többnyire Kaposvár mellett, az ún. Róma-villában dolgozott. Ott festette pointillista-szecessziós képeit. Ezt a korszakát a vattaszeruen szabdalt, foltos festékfelrakásokról "kukoricás"-nak nevezte el. A kornak fõ mûve az Apám én Piacsek bácsi vörösbor mellett (Magyar Nemzeti Galéria). 1912-ben készítette az Ernst Múzeum nagyméretû üvegablakát. Részt vett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) alapításában, a Nyugat mozgalmában. Ady barátja volt. 1914-ben Párizsban a I. világháború kitörésekor internálták, csak 1915 februárban tért haza. Az internálásban készített rajzait 1915-ben az Ernst Múzeum mutatta be. A háború után alkotta nagy erejû íróportréit (Móricz, Babits, Szabó Lorinc stb.), 1926-ban a Uffizibe került Önarcképe. Emlékezései 1911-ben és 1957-ben jelentek meg. ( Magyar Képtár web)

Szeptember 26.:

Zsidó Újév (5764. zsinagógiai év)

Szeptember 28.:

. Sík Sándor, költõ, irodalomtudós
1889. január 20-án született Budapesten és 1963. Szeptember 28-án halt meg. Gyermekéveit Gödöllon töltötte, innen járt be a pesti piarista gimnáziumba. 1903-ban belépett a piarista rendbe. 1910-ben a budapesti egyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori diplomát. Elõbb a váci, majd 1911-tol a budapesti piarista gimnáziumban tanított. 1911-ben müncheni útja során ismerkedett meg a cserkészmozgalommal és hazatérve a magyar cserkészet egyik megalapítója lett. Ugyanebben az évben Az élet címû katolikus folyóirat segédszerkesztõjeként bekapcsolódott a magyar irodalmi életbe; sorra jelentek meg verseskötetei és irodalomtörténeti dolgozatai.1911. Június 3-án pappá szentelték.1929 decemberétõl 1944-ig a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Irodalomtörténeti tanszékét vezette. 1942-ben jelent meg Esztétika címû munkája, amely a kor magyar irodalomelméleti gondolkodásának egyik csúcspontja. Számos tudományos társasági tagsága mellett jelentõs tudományos tisztségeket is betöltött. Tudományos munkájának elismeréseként 1946-ban a magyar tudományos akadémia Levelezõ tagjává választották. Ugyanebben az évben az újrainduló vigilia címû folyóirat fõszerkesztõjévé nevezték ki.1948-ban munkásságát Kossuth díjjal ismerték el, 1949-ben visszakapta az idõközben megvont akadémiai tagságát. 1948-ban a piarista rend magyarországi tartományfõnökévé választották. Életpályája rendkívül gazdag és sokoldalú volt. Költõként, irodalomtudósként, mûfordítóként egyaránt maradandót alkotott. Kiemelkedõ pedagógiai tevékenységet is folytatott, a hitéletben tekintélyes lelki vezetõés nemzetközi hírû hitszónok volt, több imádságoskönyvet állított össze. Írásait számos idegen nyelvre lefordították. Születésének 110 éves évfordulójára rendezett kiállításon dr. Péter László az egykori tanítvány, egyetemi tanár, irodalomtörténész emlékezett (szegedi Tudományegyetem Könyvtár)

Szeptember 28.:

1971. Mindszenty elhagyja az USA budapesti követségét és Magyarországot (15 évig élt a követségen)
-15 éve megalakul a Bibó István Emlékbizottság és a Baloldali Alternatíva Egyesülés (BAL)

Szeptember 30.:

Elie Wiesel Nobel-békedíjas író 75 éves. Életének legnagyobb részében az elnyomott emberek oldalán dolgozott. A Holocaust személyes megélése arra vezette, hogy tehetségét íróként, tanárként, elbeszélõként az emberi jogok és a béke megvédelmezésének érdekében használja szerte a világon. Elnyervén az 1986-os Nobel-békedíjat, feleségével megalapította az Elie Wiesel Alapítványt az Emberiségért, azt a fórumot melynek keretében az emberiség sürgetõ erkölcsi kérdéseit tárgyalják meg. Alapító elnöke a párizsi központú Kultúrák Univerzális Akadémiájának, harmincnál több mûve számos díjat nyert; a The Fifth Son (Az ötödik fiú) például Párizs városának irodalmi nagydíját kapta meg... (Budapest Klub)

Szeptember vége.:

1046. Trónra lép I. András magyar király.

Szeptember–október.:

1051. III. Henrik német–római császár hadjáratot vezet Magyarországra. Serege mélyen benyomul az ország területére, de ellátási nehézségek miatt – I. András király az érintett vidékeket kiürítteti, s az utánpótlást, a Dunán szállító német hajókat csellel visszafordulásra készteti – kénytelen meghátrálni. A legyengült német sereget a magyarok a Vértes hegységben szétverik és megfutamítják.
Október.: 1046. Péter királyt a Fejér megyei Zámolynál elfogják és megvakítják. Hamarosan meghal, holttestét az általa befejezett pécsi székesegyházban temetik el. (Más hagyomány szerint a vak Péter I. András udvarában élt, s 1059 körül halt meg.)

Október 3.:

1960. Kádár János beszéde az ENSZ közgyûlésen. Kádár János Hruscsov kíséretében New York-ba érkezik az ENSZ közgyûlésére. A kikötõben a dokkmunkások megtagadják a csomagok kirakodását. Az amerikai hatóságok korlátozzák Kádár és a magyar ENSZ-delegáció mozgását.
Kádár megjelenését mindenhol magyar emigránsok és a magyar ügy szimpatizánsainak tüntetése kíséri. Az ENSZ közgyûlésen az Egyesült Államok javasolja 1956 napirendi pontként való tárgyalását. Kádár János október 3-án a közgyûlésen mond beszédet, melyben a „nemzetközi reakció erõi által külföldrõl szervezett ellenforradalmi puccsnak” nevezi a forradalmat. (Beszélõ)

Október 5.:

1056. Meghal III. Henrik német–római császár. Utódaként trónra lép az akkor még gyermek IV. Henrik német király. (1084-tõl német–római császár.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt