A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 SZEPTEMBER
szeptember 1 - 15

Magyar Krónika, szeptember 8.
Kovács Edit
Montreál

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselõt! a hûs esõk elõtt.
Felhõn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esõz.
Kibomló konttyal jó az édes õsz.

(Radnóti Miklós: Naptár, 1940. július 15. )

Szeptember.:

1041. Magyar egyházi és világ elõkelõk megfosztják hatalmától a zsarnoknak tartott Péter királyt és helyette Aba Sámuelt választják meg uralkodójukul; Péter sógorához, Adalbert osztrák õrgrófhoz menekül. (sulinet)

-1063. Német sereg tör be az országba, hogy megfossza I. Bélát királyságától és Salamont ültesse a helyére. I. Bélát dömösi udvarházában baleset éri. A sebesülten is a németek ellen vonuló király útközben meghal. (Holttestét az általa alapított szekszárdi monostorban temetik el.) – Béla halála után fiai, Géza, László és Lampert Lengyelországba menekülnek.

-1137. II. (Vak) Béla hazahozatja és Székesfehérvárott eltemetteti apja, Álmos herceg földi maradványait.

-1204. Meghal Imre magyar király. (Holttestét Egerben temetik el.) Utódaként trónra lép kiskorú fia, III. László, aki helyett kijelölt gyámja, András herceg kormányoz.(sulinet)

-1960.Kádár János Hruscsov kíséretében New York-ba érkezik az ENSZ közgyûlésére. A kikötõben a dokkmunkások megtagadják a csomagok kirakodását. Az amerikai hatóságok korlátozzák Kádár és a magyar ENSZ-delegáció mozgását. (Beszélõ.)

Szeptember–október.:

1051. III. Henrik német–római császár hadjáratot vezet Magyarországra. Serege mélyen benyomul az ország területére, de ellátási nehézségek miatt – I. András király az érintett vidékeket kiürítteti, s az utánpótlást, a Dunán szállító német hajókat csellel visszafordulásra készteti – kénytelen meghátrálni. A legyengült német sereget a magyarok a Vértes hegységben szétverik és megfutamítják.(sulinet)

-1945. állami bevételek csökkenése, infláció megindulása

Szeptember 3.:

II. (Vak) Béla összeíratja az apja, Álmos herceg által alapított dömösi prépostság birtokait és szolgálónépeit.

A dömösi prépostság.

A román stílusú prépostság 1107 körül épült. A háromhajós, félköríves szentélyekkel záródó román stílusú templom megemelt szentélye alatti altemplom a Dunakanyar egyik jelentõs Árpád-kori emléke. 1107-ben Könyves Kálmán király fivére, Álmos herceg a korábban itt állott kastélyt az egyháznak adta, és prépostságot alapított mellette, amelynek építését fia, II. (Vak) Béla király fejezte be 1138-ban. A község nyugati végénél található díszes épületegyüttes a török háborúk idején pusztult el, majd a XVIII. században romjait is széthordták. A ma megtekinthetõ maradványok nagy részét az 1972-79 között végzett régészeti feltárások hozták felszínre, a restaurálás munkáját Nádori Klára tervei alapján az Országos Mûemléki Felügyelõség végezte 1988-89-ben. Az altemplom boltozatát két sorban elhelyezkedõ hat oszlop és tíz féloszlop tartotta. A féloszlopok eredeti helyén megmaradt lábazatai, több megtalált oszlopfõ lehetõséget adott az altemplom részleges helyreállítására. Az altemplomba a két mellékapszisból egy-egy ívelt vonalú lépcsõ vezet le.
A falakat a XI. századra jellemzõ három falifülke tagolja. Felszentelt oltáránál ma is szoktak esküvõket tartani. Magának a háromhajós, nyugati homlokzatán két toronnyal ellátott nagy templomnak jobbára csak alapfalai maradtak meg.
A templom déli oldalán az egykori királyi kastély, majd prépostsági épület romjai láthatók. A közelben a prépostsághoz tartozó XIV-XV. századi tégla- és tetõcserép-égetõ kemencéket, valamint Árpád-kori házak részleteit is feltárták.(vendegvaro.hu)

Szeptember 5.:

Solti György (1912. október 21., Budapest -1997. szeptember 5., Dél-Franciaország) Zeneakadémiai tanulmányait zongora- és zeneszerzés szakon 1927 és 1931 között végzi, tanárai Bartók Béla, Dohnányi Ernõ és Kodály Zoltán. 1932-tõl a budapesti Operaház korrepetitora. 1936-ban Salzburgban Toscanini asszisztense. Elsõ vezénylése: Mozart Figaro házassága 1938-ban. 1939-tõl 1945-ig zürichi emigráció következik. 1942-ben elnyeri a genfi zongoraverseny elsõ díját, vezénylésre alig adódik lehetõsége. A háború után a porig rombolt Münchenben kezdõdik karrierje.1946-ban a Bajor Állami Opera fõzeneigazgatója, 1952-ben a Majna Frankfurti Opera vezetõje, ahol lépésrõl lépésre építette fel repertoárját és emelte ismét nemzetközi rangra az intézményt. Üstökösként felívelõ karrierjének következõ állomása Frankfurt (1952), majd a pálya csúcsán a londoni Covent Garden Opera hívja meg (1959), ahol 1996-ig munkálkodik. Közben 1954-1996-ig a Chicagói Szimfonikusok karnagya is. E kettõs kötöttség mellett világutazó dirigens nemzetközi fesztiválok ünnepelt vendége. Kiváló hanglemez dirigensként tartják számon, külön tehetsége volt a stúdiókban végzendõ mûvészi munkához. Ezt bizonyítja számtalan lemeze, amelyek közül kiemelkedik Wagner Ring ciklusának teljes felvétele a Bécsi Filharmonikusok élén.31 Grammy díjban részesült, európai és amerikai egyetemek díszdoktora-, az angol királynõ lovaggá ütötte. Hatalmas repertoár birtokosa volt, fáradhatatlanul propagálta magyar szerzok - Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner - mûveit világszerte. Élete utolsó lemezének mûsorát is magyar komponisták mûveinek szentelte. Egy dél-franciaországi fürdõhelyen hunyt el, hamvait kérésére a budapesti Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra. (magyar radio web)

Szeptember 5-13.:

1945 Ideiglenes Nemzetgyûlés törvényerõre emeli a földosztásról szóló kormányrendeleteket

Szeptember 8.

1024. Az elhunyt II. (Szent) Henrik után II. Konrád foglalja el a német királyi trónt. (1027-tol német–római császárként is uralkodik.) Az uralkodóváltás véget vet a Magyar Királyság és a Német–Római Birodalom közötti barátságos viszonynak.

- Szeptember 15.:

1934. Karinthy Frigyes szabadalma. "Lelkem mélyén mindig meg voltam gyõzõdve róla, hogy zseniális feltaláló lennék, ha hagynának."( Karinthy Frigyes) Karinthy Frigyes nevének hallatán az emberek nagy többségének a zseniális író, publicista, humorista, a Nyugat állandó munkatársa jut eszébe.

Az "Így írtok ti" máig egyedülálló irodalmi paródiái, a "Tanár úr kérem," az "Utazás a koponyám körül" döbbenetes beszámolója saját agymûtétjérõl, vagy zseniális novellái a század elsõ felének kimagasló írójává teszik. Talán kevesebben tudják, hogy az irodalom területén maradandót alkotó író komoly természettudományos és mûszaki érdeklõdéssel is bírt: matematikai, fizikai és orvosi elõadásokat hallgatott a Mûegyetemen. Rajongott a repülésért, a rádióért, írt a relativitás elméletérõl, a radioaktivitásról, a tudomány és technika minden új eredménye lelkesítette. Kétségtelenül a sci-fi körébe tartozik "az anyag negyedik halmazállapotáról" szóló "szabadalma", vagy lehetetlen találmánynak minõsül a "vekker szordínókészülék", amely részben vagy teljesen felfogja a hangot, s így nem zavarja az óra tulajdonosát. És mennyire frappánsan határozza meg Heuréka c. novellájának fõhõse, Arkhimédész a felfedezés és a találmány közötti különbséget: "Pardon — nem én találtam ki, csak én fedeztem fel!" Csakhogy Karinthy "igazi" feltalálóként is beírta nevét a tudomány történetébe. 1925-ben találmányi bejelentést tett a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál és 1930-ban nyomtatásban megjelent a "Rugalmasan táguló és összehúzódó anyagból, pl. gumihártyából való felfújható földgömb pedagógiai, utazási és reklámcélokra és eljárás ezen földgömb elõállítására" címû, 91387 lajstromszámú szabadalmi leírás.


A felfújható földgömb elõnye, hogy összezsugorodott állapotban kis helyen elhelyezhetõ, könnyen szállítható, így utazásnál, vagy iskolai taneszköznek kiválóan megfelel. Az eljárás alkalmas továbbá jelzéseknek, ábráknak általában felfújható testek palástjára való felvitelére, felfújt állapotban e jelzések fényképészeti vegyszerekkel való rögzítésére. A találmány bármely térképészeti célra, közutak, vasutak, vízi- és légiutak, helyrajzi, vízrajzi és harcászati viszonyok feltüntetésére is alkalmas.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt