A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JÚLIUS
július 12 - július 25
Magyar Krónika, július 14.
Kovács Edit
Montreál

Július 12.:

1260. A IV. Béla vezette magyar sereg vereséget szenved II. Ottokártól a morvamezei (kroissenbrunni) csatában.
(sulinet)

Július 13.:

Szent Henrik napja. Bajor herceg volt 973-ban született, Szent István királyunk sógora. Szent Imre az õ nevét kapta a keresztségben. Német királlyá választották. A pápa 1014-ben római császárrá koronázta. Egész élete összefonódott az egyház életével. Minden erejével támogatta az egyházi reformokat, a szerzetesrendeket. Igen sokat áldozott a templomok építésére. Több püspökséget alapított. Az általa épített bambergi székesegyházban van eltemetve. III. Jenõ pápa 1146-ban iktatta a szentek sorába. (Plébánia net)

Július 13.:

1989. Gobbi Hilda színésznõ halála (1913.június 6.Budapest-1989.július13.Budapest ) Számos színházi és filmbeli szereplése emlékezetes mindannyiunknak. Már fiatalon kitûnt tehetségével, színészi nagyságával. Mindig szívén viselte a magyar színház és a színészek sorsát. Nevéhez sok fontos szociális intézmény megalapítása fûzõdik. Pl.: színészkollégium, Jászai Otthon, Ódry Árpád Otthon, Bajor Gizi Múzeum. Országos gyûjtést kezdeményezett az új Nemzeti Színház megépítéséhez. Nagy népszerûségét növelte a rádióban hetente jelentkezõ Szabó család Szabó nénijeként...1955. Kiváló és 1950. Érdemes mûvész. 1949-ben Kossuth-díjas...
(Balatonboglár könyvtár web)

Július 14.:

1988. Neményi Lili halála Neményi Lili (1902.11.28.-1988.6.14)... háromévesen már játszott, mint egy többgenerációs színészdinasztia legifjabb tagja... a dédmama, Rácz Mária vándorszínész, aki egy 48-as forradalmárhoz és honvédtiszthez megy feleségül. A nagymama, Szelényi Emília, aki õt felnevelte, a mama, Szelényi Ilonka, a nevelõapa, Neményi László pedig nagykárolyi színigazgató... Erdélyben kezdi a pályáját operettekben mint szubrett. Itt ismeri meg elsõ férjét, Indig Ottót, akinek híres Torockói menyasszonyában õ játssza a címszerepet. Aztán repatriál és magyarországi színházakban játszik: Szegeden, Miskolcon, Debrecenbe már mint Horváth Árpád fõrendezõ és igazgató felesége megy. Mivel az igazgató nem akarja, hogy a felesége játsszon, csak beugrással léphet fel A Néma Levente Zíliájában. Debrecenben kezd operaéneklést tanulni Hoór-Tempis Erzsébetnél. Korábban persze sokat énekel: sanzont és megzenésített verseket, Adyt, Juhász Gyulát. Erre kényszerül a negyvenes években is, amikor bezárulnak elõtte a színházak kapui. Pódiumon és kávéházakban lép fel, de neki ez a mûfaj is jól áll. Ekkor már mögötte van a debreceni nagy siker: Kodály Székely fonója, amelyben látta õt Tóth Aladár, aki mikor igazgató lesz, azonnal meghívja Neményi Lilit az Operaházba. Már a második világháború után vagyunk, amelyben nyomtalanul tûnik el az illegalitásban mûködõ Horváth Árpád, akinek haláláról ma sem tudunk pontos adatokat. A kávéházból jött énekesnõt persze ellenállás fogadja az operaházi kollégák részérõl, de a közönség, a szakma elsõ perctõl fogva elfogadja. Nagy sikersorozat kezdõdik a Mozart- és Puccini-hõsnõkkel és olyan rendezõkkel, mint Nádasdy Kálmán, akit "varázslónak" nevez. Bár a hatvanas években nyugdíjba megy, még a hetvenes években is bejárja elõadókörútjaival a világot: Erdélyt és Amerikát. Visszamegy vendégként Debrecenbe is eljátszani a Nagymama címszerepét. Tevékeny, szép életet élt halála pillanatáig...(Ézsiás Erzsébet, uj.terasz.hu web)

Július 15.:

1958. Egy magyar menekült elsõ londoni napjáról szóló kisfilm készül Londonban Vas Róbert és Márton László rendezésében.
-Lafayette-ben kiállítás nyílik a magyar forradalomról készült fényképekbõl.
-Aláírják a magyar-szovjet bûnügyi jogsegélyegyezményt. Ennek hatályba lépésével a Szovjetunióból hazatért elítéltek személyi okmányaiba bejegyzik a szovjet katonai bíróságok ítéletét. (Beszélõ)

Július 18.:

1988. Szentkuthy Miklós (1908 -1988) halála. Ha az olvasó ember Szentkuthy Miklós könyveit olvassa, úgy kell szakadatlanul együtt tartania a szerzõvel, mintha beszélgetõ társak lennének. Gyakran egyet kell érteni vele, máskor egyenest vitatkozásra ingerel, olykor még azt is kétségessé teszi, hogy valóban úgy gondolja-e, ahogy mondja, vagy egyenest ki akarja kényszeríteni belõlünk a logikai hiba felismerését. De akár együtt jár gondolatmenetünk, akár ellentmondani szándékozunk -jól érezzük lélekbeli izgalmát és saját lelkünkben azt az izgalmat, amit felébresztett... ha olvasójává szegõdtünk,...-az a vélemény alakul ki bennünk, hogy nemzedékünknek õ volt a legnagyobb, legegyénibb, legeurópaibb, legvilágirodalmibb prózaírója. Noha alig-alig lehetett kijelölni helyét a mûfajok térképén. Ez nem vonatkozik az egyértelmûen regénynek felépített, szemléletes körképeket rajzoló, gazdag kultúrtörténeti hátterû muzsikuséletrajzaira. Ezek -a Mozartról szóló Divertimento, a Doctor Haydn és a Händel... Ha csupán ezeket írja, akkor elõkelõ helye lenne és maradna történelmi-kultúrtörténeti regényeket író... kortársai körében...Szentkuthy Miklós, az óriási ismeretekkel gazdag tudású középiskolai angol-magyar szakos tanár, olykor diákok igen kedvelt osztályfõnöke lélekben gyakorta közel érzi magát az ezer év óta néhai II. Szilveszter pápához (aki egyébként a maga korában úgyszintén igen mûvelt férfi volt és jó ideig nagyra becsült tanárként is mûködött). De ha kultúrtörténeti hitelességgel felidézi ezt a szentté avatott politikus-tudóst, némiképp az is emlékeztetni fog egy huszadik századbeli, ízig-vérig budapesti értelmiségire. Hiszen Szentkuthy nem csak azt akarja kifejteni, hogy milyenek voltak a példálózásra alkalmas hajdani emberek, hanem ezekkel a régi példákkal érthetõbbé igyekszik tenni õt magát, aki elmeséli õket... 1934-ben... jelent meg Szentkuthy Miklós igen nagy terjedelmû regénye, a Prae...Mint regénycímet talán így fordíthatnók magyarra: ,,Mindenek elõtt"....különbözõ jellegû könyveket írt. Tisztelt tekintély volt, de felettébb magányos jelenség irodalmunkban...1957-tõl kezdve mindhalálig már csak független író volt. Sokat fordított, fõleg angol és amerikai szerzõktõl. Zenészéletrajzain kívül olvasmányos -de mindig gondosan elegáns stílusú -regényeket épített fel festõkrõl és írókról is, ezek közt kitûnõ életregényt Dürerrõl, Goethérõl. Remek, kalandos-mozgalmas hangjátékokat is írt különbözõ kultúrtörténeti témákból... sokat tudó népmûvelõ... idõnként díjakkal is kitüntették: volt Baumgarten-díjas, késõbb József Attila-díjas, végül Kossuth-díjas. Valóban végül, hiszen 80 éves korában kapta, és ugyanebben az évben meg is halt, ugyanolyan könnyed eleganciával, ahogy élt. Egy este hazament, kényelmesen leült -ahogy szokta -karosszékébe. És már halott volt. Lehetséges, hogy valóban õ volt nemzedékének legnagyobb és legmaradandóbb magyar írója.(magyar elektronikus könyvtrár web)

Július 19. 1234. János boszniai püspök a pápai legátustól kapott felhatalmazása alapján kiközösíti a beregi egyezmény végrehajtását elhanyagoló II. Andrást, udvarára pedig egyházi tilalmat mond ki. (sulinet)

Július 19–30.: 1988. Grósz Károly körútja az Egyesült Államokban. 22-én San Franciscóban lehetségesnek tartja, hogy külföldi cégek akár 100 százalékos tulajdonjoggal is vállalatokat alapíthassanak Magyarországon. 24-én New Yorkban kijelenti, hogy Nagy Imrét és társait a kormány nem rehabilitálja, de „ha a család akarja, megfelelõ körülmények között végsõ nyugalomra helyezhetik" õket. Több mint száz Amerikában élõ magyarral találkozik, legtöbbjük 1956-ban hagyta el Magyarországot. Nagy Imrére és elítélésére vonatkozó kijelentéseivel mély felháborodást kelt. 26-án Washingtonban Grósz Károly rámutat: Magyarországon az egypártrendszer fenntartása nem elvi kérdés, de a politikai pluralizmust az egypártrendszer keretén belül is meg lehet teremteni. (Beszélõ)

Július 22.:

1132. A trónkövetelõ Borisz, Kálmán király eltaszított feleségének, Eufémiának fia III. (Ferdeszájú) Boleszló lengyel herceg támogatásával betör az országba. A Borisz ellen készülõ II. (Vak) Béla országos gyûlést tart Aradon, melynek alkalmával Ilona királyné 68 Borisz-párti elõkelõségeket mészároltat le. (Más felfogás szerint az eseményre 1131-ben került sor.) (sulinet)
1132. II. (Vak) Béla serege a Sajó folyó mellett vívott csatában legyõzi Borisz és II. Boleszló csapatait. (Az ütközetet a Borisz felé hajló, ingatag hûségû elõkelõségek legyilkolása elõzi meg.)-1147.(július–augusztus) A második keresztes hadjáratra induló VII. Lajos francia király átvonul seregével Magyarországon. A seregben elrejtõzve az országba érkezik a trónkövetelõ Borisz. Az errõl értesülõ II. Géza kiadatását kéri Lajostól, amit az megtagad, és a trónkövetelõt, meghiúsítva egyúttal annak terveit is, magával viszi Bizáncba. (u.o)

Július 23.:

1290.: Trónra lép a fogságából kiszabadított III. András.

Július 25.:

1255. IV. Béla a nyúlszigeti (margitszigeti) apácáknak adja a budai vásárvámot részletesen felsorolva az egyes vámtételeket. Ez évben kerül sor az esztergomi vámszabályzat kiadására is. (u.o.)
1261. A Palaiologos-dinasztiából származó VIII. Mikhaél nikaiai császár elfoglalja Konstantinápolyt és helyreállítja a Bizánci Birodalmat. (u.o)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt