A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JÚLIUS
június 28 - július 7
Magyar Krónika, július 1.
Kovács Edit
Montreál

Düh csikarja fenn a felhõt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hõség ül a
Fényesarcú fák felett..
Radnóti Miklós: Naptár, 1940. június 12.

Június 28.:

1958.Tíznapos hallgatás után Gomulka - a lengyel pártvezetés nevében - a gdanski hajógyárban tartott beszédében elfogadja a hivatalos magyar álláspontot a Nagy Imre-perrel kapcsolatban. (Beszélõ)
-1983. Hét szocialista ország pártvezetõinek találkozója Moszkvában, a téma: az aggasztó nemzetközi helyzet. (u.o.)
-1988. Romániában – válaszul a „településrendezés" ellen magyar tiltakozásra – bezárják a kolozsvári magyar fõkonzulátust. (u.o.)

Június 29.:

Péter-Pál napja az õsi ünnep, az aratás kezdõ idõszaka. A Muravidéken megkezdik aratni a rozsot. Szabadka, Kispiac, Bánát, Muravidék, Szlavónia, Szerémség, Baranya népének tapasztalata szerint erre a napra már megszakad a búza gyökere, szõkül, zsendül, pár hét múlva lehet aratni. Topolyán ilyenkor kimentek a gazdák a határba, megnézték a búzát, egy-két kaszasuhintást végeztek. Ez a nap ugyanis tilos nap, és dologtiltó. (Néprajzi Múzeum web.) Pál a latin Paulus rövidülése. Jelentése kicsi, kis termetû (férfi). Péter a görög Petrosz névbõl latinosított Petrus rövidítésébõl származik, jelentése kõszikla. Péter-Pál A búzaaratás hagyományos napja. Péter-Pálkor szakad meg a búza töve, vagyis kezdõdik az aratás. Eperszüret.
(A parasztregulák c. sokszorosított kiadvány alapján, u.o.)
-1988. Megkezdõdik az Országgyûlés nyári idõszaka. Állásfoglalást tesznek közzé a romániai falurombolásról. A nyugdíjazott Németh Károly helyett Straub F. Brunó akadémikust választják meg az Elnöki Tanács elnökének.
A kormányba három új miniszter kerül. Az államminiszter Pozsgay Imre, az igazságügy-miniszter Kulcsár Kálmán, a mûvelõdési miniszter Czibere Tibor lesz. Az Országgyûlés új elnöke Stadinger István. A Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör közérdekû bejelentésben javasolja az Országgyûlésnek az alternatív katonai szolgálat bevezetését. (Beszélõ)
A polgári szolgálat intézménye ... 1989-ben, a rendszerváltás elõtti utolsó parlamenti ciklusban került bevezetésre és legutóbb idén nyáron került újraszabályozásra. (A újraszabályozás egy része 2002. január 1.-tõl lesz hatályos.) A polgári szolgálat bevezetésének hazai története azonban korábbra nyúlik vissza. A katonai szolgálatot vallási (Jehova tanúi, nazarénusok, reformadventisták, Bokor katolikus bázisközösség tagjai) és a politikai okokból megtagadók 10-36 hónap börtönbüntetést vállaltak meggyõzõdésükért a baracskai fogház és börtönben. A Bokor, majd a Demokratikus Ellenzék, a Karácsonyi Ajándék, az Égtájak és a Beszélõ szamizdat kiadványok révén, késõbb a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör, mint civil szervezet muködése által itthon és külföldön nyilvánosság teremtõdött a lelkiismereti foglyok meghurcolásának.
A rendszerváltás egyik – ma már az is tudható, hogy a III/III-as ügyosztály által megfigyelt – Parlament melletti tömegdemonstrációjára 1988-ban azért került sor, hogy a baracskai fogházban ezért bebörtönzöttek kiszabadulhassanak és bevezetésre kerülhessen a polgári szolgálat. A kedvezõ nemzetközi viszonyok között (Magyarország ekkor még a Varsói Szerzõdés tagja) és belpolitikai helyzetben, az illetékes szaktárcák támogatás révén mindkét célt hamarosan sikerült elérni. A polgári szolgálat bevezetésekor a szolgálat teljesítésének vonatkozásában négy olyan súlyt helyeztek el, ami azóta is nehezíti ezen szolgálat vállalását (nem választható szabadon; sorkatonák nem, tartalékosok kis számban választhatják; sokkal hosszabb a sorkatonai szolgálatnál; illetményrendszere nem megoldott). Mindezeknek és az azóta is meglévõ információhiánynak betudhatóan a behívott sorkötelesek töredéke, az elsõ években ezreléke, napjainkban mintegy 13 százaléka kérvényezi a polgári szolgálatot. A kérvények mintegy 30 százaléka kerül elutasításra és ezek kb. 8 százaléka kerül a felettes szervhez és ennek cirka 3 százaléka bíróság elé. Polgári szolgálatot eddig mintegy 30 ezer hadköteles teljesített ill. teljesít. Általában polgári szolgálatosból, azon belül pedig diplomás polgári szolgálatosból óriási hiány van és a több ezer nyilvántartott foglalkoztató szinte verseng értük.A polgári szolgálatosok 80 százalékának esetében a munkavégzésükkel kapcsolatban probléma nem merül fel. A kb. 10 százalékuk esetében kisebb, míg a fennmaradó mintegy 10 százalékuk esetében súlyos fegyelemsértés merül fel. Ezeket foglalkoztató váltással, az igazolatlan napok helyett megháromszorozott szolgálati idovel ill. feljelentés nyomán, büntetõjogi eszközökkel fegyelmezik. A polgári szolgálat teljesítésének megtagadása (5 évig terjedõ szabadságvesztés) és a polgári szolgálat alóli kibúvás (3 évig terjedõ szabadságvesztés) egyaránt bûncselekménynek számít.

Június 30.:

1884. született Szép Ernõíró, költõ.
- A keresztény vértanúk emléknapja római egyház elsõ vértanúinak liturgikus emléknapját 1969-ben tették június 30-ára, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepe mellé. Korábban, a 12-13. században június 22-én, a 16. század végén június 24-én emlékeztek meg róla. A vértanúság megjelenése Néró császár római keresztényüldözésével kezdõdött 64- ben. Az elsõ vértanúkat, a Róma felgyújtásáért bunbakká tett keresztényeket, az apostolokat és tanítványaikat Néró kertjeiben, a vatikáni domb déli lejtojén végezték ki...
(Forrás: Népújság - 1999.)
A magyar szabadság napja - 1991. június 30-án fejezõdött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katonavonat 1991. június 16-án míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot. (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár)

Július 1.:

1983.Érvénybe lépnek a tanácsi lakások után fizetendõ magasabb lakbérek.
-1988. A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának határozata szerint: Magyarországon újabb nacionalista és szocialistaellenes megnyilvánulások voltak hivatalos jóváhagyással.
-A KGST-államok sajátos „hitelezését" szûkítendõ, a kormány megszünteti az ún. stratégiai fontosságú kontingenstermékek szocialista exportjára adott külön állami támogatást.
-Ausztriában törvénymódosítással lehetõvé teszik, hogy Magyarország is részesüljön az osztrák vámpreferenciákból. (u.o.)

Július 2.:

1271. II. Ottokár és V. István a pozsonyi békében helyreállítja a hadjárat elõtti állapotokat.
-1988. Grósz Károly kijelenti: változatlanul kész eleget tenni a kormányfoként kapott bukaresti meghívásnak, hogy közvetlen párbeszédet folytasson a településrendezési tervek által kiélezett ellentétekrõl. Hangsúlyozza: Magyarország ezután sem kívánja felülvizsgálni a II. világháború utáni határokat, és a nézeteltérések feloldására sem akar igénybe venni semmilyen nemzetközi szervezetet, de az enyhülést akadályozná, ha Közép-Európában tartósan megromlana a viszony két szomszédos ország között. (u.o.)

Július 4.:

1958. A Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével Ádám Györgyöt életfogytiglani, Pozsár Istvánt 12 évi, Bohó Róbertet 8 évi börtönre ítéli a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom megszervezéséért és az Október Huszonharmadika címû lap kiadásáért. (u.o.)

Július 5.:

1853. született Csontváry Kosztka Tivadar festõmûvész, gyógyszerész
Július 6.: Goretti szent Mária szûz, vértanú napja. 1890-ben született az olaszországi Corinaldóban. Szegény családból származott, hét testvére közül õ volt a harmadik. Tízéves volt, amikor meghalt az édesapja... Nettuno közelében élte küzdelmes gyermekkorát, édesanyjának segítve a házimunkában és a család eltartásában. Szent életet élt... 1902. július 6-án szuzi tisztasága védelmében, egy erõszakoskodni akaró férfitól kapott 14 súlyos késszúrás oltotta ki életét. A halálos ágyon megbocsátott gyilkosának... Goretti Máriát 1947-ben boldoggá, majd 1950. június 24-én szentté avatták. A hatalmas tömeg miatt elõször történt, hogy a Szent Péter téren kellett az ünnepséget megtartani. Az eseményeken jelen volt a kislány édesanyja is, gyilkosa is, ami szintén egyedülálló volt az egyháztörténelemben. (lebania.net)
-1983. A Magyar Nemzeti Bank 239 millió dollár hitelt vesz fel. (Beszélõ)

Július 7.:

1958. Nyilvánosságra hozzák az MSZMP mûvelõdési politikájának irányelveit. A benne foglaltak évtizedekre meghatározzák a „szocialista kultúrforradalom” hivatalos irányát.
-Az emigráns Népszava különszáma Nagy Imre és társai kivégzésérõl. - Az emigráns Irodalmi Újság teljes száma a Nagy Imre-perrel foglalkozik. - Az Uruguay-i Paysanduban kiállítást rendeznek a magyar forradalomról.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt