A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JÚNIUS
június 14 - június 27
Magyar Krónika, június 17.
Kovács Edit
Montreál

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek...
...Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él.
Karinthy Frigyes: Elõszó 1926

Június 14.:

Éliás napja. Már hajnalban lehet következtetni a beálló idõváltozásra... Ha a kelõ napot szürke felhõ övezi, biztosan megérkezik a neve napját ünneplõ Éliás. Különben Éliás olyan buta, azt sem tudja, mikor van a neve napja. De mikor rájön, akkor úgy örül, hogy összehajtja az eget a földdel, akkora lármát csap. Éliás zajos, viharos öröme ellen a régi topolyai öregek szentelt gyertya gyújtásával védekeztek.
(Néprajzi Múzeum web.)

Topolya

A vajdasági települések épített örökségének dokumentálása ..Topolya elsõ írásos említése 1462-bõl való, amikor Mátyás király anyjának adományozta a település elõdjeként számontartott Fybaychot. Az 1543. évi kalocsai érsekség dézsmalajstroma említette elõször Topola néven a települést, amely a török hódoltság alatt sem néptelenedett el. A török kiûzése után Topolya környéke kamarai birtok lett. Gróf Grassalkovich Antal Zomborban 1750. szeptember 15-én kelt ajánlólevelében Csizovszki Ferenc szabadost bízta meg a topolyai puszta betelepítésével. Az 1765-ös összeírás szerint a településnek már 1376 lakosa van. Az elsõ katolikus templomot 1764-ben építették a hívek. Sarlós Boldogasszony római katolikus templom 1800-ban Topolya kamarai falu királyi adományként báró Kray Pál birtokává vált. Mezõvárosi oklevelét az évi három országos vásár megtartásának jogával a település 1806-ban kapta meg. Fejlõdésnek indult a kézmûipar, a céhek 1815-ben kaptak privilégiumot.
A múlt század második felében a kézmûipar mellett az ipar is fejlõdésnek indult. Gõzmalom, cserép- és téglagyárak, vágóhíd létesült. A századforduló legnagyobb építkezése az akkor még újdonságnak számító vasbeton oszloprendszerrel, és neogót stílusban épült 71 méter hosszú, háromhajós, új katolikus templom. Nagyságát tekintve a mai Jugoszlávia legnagyobb katolikus temploma. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére emelt templomot 1906. augusztus 5-én adták át közhasználatra. Fõoltárát Dudits
Andor (1907), a két mellékoltárt Barabás Miklós (1855) és Molnár József (1855) festette, amelyek a régi templomból kerültek az új épületbe. A város másik templomát, a pravoszláv templomot 1940-ben adták át a hívõknek. A második világháború óta Topolya város dinamikusan fejlõdõ községi székhely. Közel 20.000 lakosával a térség gazdasági, közigazgatási, egészségügyi, oktatási és kulturális központja. Az eddig elkészült inventarizáció nem csak mûemlékvédelemrõl, vagy településvédelemrõl, de identitásvédelemrol is árulkodik..
(Dr. Harkai Imre, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.)

Június 15.:

Vida~Vid~Vitus napja. Vitus a vitustánc, nyavalyatörés, õrjöngés, hisztéria, kígyócsípés, kutyaharapás esetében segít. Mindenütt azt tartják, hogy most fordul meg az idõjárás. A rákok – a muravidékiek szerint – e napon kijönnek a folyó partjára és várják a változást. A Vid-napi idõjárás termésjósló is. Jó idõ esetén jó termés, rossz idõ után rossz termés várható. Ha szent Vid –napján esõ esik, hibás lesz az árpa, mondogatják már régóta. Vitus napján rendszerint viharos, zivataros idõ járta, Topolyán ilyenkor gyertyát gyújtottak.
(Néprajzi Múzeum web.)

-1988. Az Egyesült Államok Kongresszusa emlékülést tart Nagy Imre halálának 30. évfordulója alkalmából.

Június 16.:

300 éve II.Rákóczi Ferenc Vereckénél Magyarország területére lép és a népi felkelés élére áll.
-1958. A Kozma utcai Budapesti Országos Börtönben, hajnalban, kötél által kivégzik Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléter Pált. (Velük együtt végzik ki Gábor Péter újpesti nemzetõrt.) Holttestüket a börtönudvaron betonba ágyazták, majd 1961-ben titokban átvitték a 301-es parcellába.
-Lékai László esztergomi érsek is részt vesz II. János Pál pápa lengyelországi látogatásának eseményein.
-1988. Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Pére Lachaise temetõ 44-es parcellájában felavatják Nagy Imre, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József, Gimes Miklós és a forradalom minden kivégzettjének jelképes síremlékét.

Június 18.:

Úrnapja Székelykevén e napon koszorút fonnak virágokból, elviszik a templomba, megszenteltetik. A ganglábra, az ajtó fölé akasztják az úrnapi koszorút. Ha jön „a nagy ido „három szál virágot kihúznak a koszorúból, és egyesek tûzben, mások szentelt gyertya tüzében elégetik. A virágok füstölnek a tûzben. Közben az Úrangyalát imádkozzák. Remélik, hogy elkerüli õket a zivatar.
(Néprajzi Múzeum web)

-Levente napja Régi magyar személynévbõl ered, amely a lenni ige származéka, jelentése tehát levõ, létezõ. A Levente név elsõ például szolgáló viselõje Árpád fejedelem fia volt. (Havril-Szabó-Tarnai: A nyitnikék kalendáriuma címû kiadvány alapján. Kiadta az RTV-MINERVA Budapesten 1985-ben; hay-bp sulinet web)

Június 20.:

1843. a rendek a magyart teszik az országos tanácskozás nyelvévé.
-1983. II. János Pál pápa – lengyelországi tartózkodása alatt – fogadja Lech Walesa munkásvezért.

Június 24.: Szent Iván ~ Búzavágó Szent János napja Iván. Két azonos eredetû név újból való találkozása, egybeesése. A régi magyar Ivános rövidülése, ez a Jovános - ma János alakváltozata. Másrészt az orosz Iván késõi átvétele. (Havril-Szabó-Tarnai: A nyitnikék kalendáriuma címû kiadvány alapján. Kiadta az RTV-MINERVA Budapesten 1985-ben.) A szegedi kirajzású falvakban e napot Búzavágó Szent János napjának szokták emlegetni. A nyári napfordulat napja ez, melyet õsidõktõl fogva Európa-szerte lángoló tuz gyújtásával ünnepeltek. A tüzet háromszor kellett átugrani, hogy a tûz tisztító ereje átjárja az illetõt. Ez a szent Iván vigíliáján, Európa-szerte gyakorolt kultikus-játékos célú tûzgyújtás és a tuz átugrása a tûz tisztító, gyógyító, termékenyíto tûz, szerelemvarázsló erejébe vetett archaikus hitén alapult. A nyári napfordulatot ünneplik vele. (Néprajzi Múzeum web.)
-Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári napforduló ünnepe volt. "Hosszú, mint a Szent Iván-i ének." (A falu határában nagy tüzet raktak és elkezdték a párokat összeéneklõ, összevarázsló nótát - amely addig tartott, míg a tûz el nem hamvadt.) "Ivánkor alig fekszünk le, máris fel kell kelni."
Szent János napján szakad meg a búza gyökere. (Attól kezdve ugyanis nem nõ, csak érik.) "János napja elõtt ne dicsérd árpavetésedet" - tarja a szólás.
( hay-p.sulinet web)
-1988. 60 ezer magyar állampolgár zarándokol el a burgenlandi Darázsfalvára, hogy részt vegyen a II. János Pál pápa által celebrált misén.
-1887. született. Karinthy Frigyes (1887. jún. 25. Bp. - 1938. aug. 29. Siófok) író, költõ drámaíró. Karinthy elõzménye még a Jókai által megalapított és serkentett, és az 1890-es években kiteljesedõ pesti vicclapkultúra, amely mûfajaival, látásmódjának sokszínûségével már a gyermek Karinthyra is hatást gyakorolt. Kezdõ újságíró korában látogatta a Pázmány Péter Tudományegyetem természettudományi fakultásának elõadásait, mûveltségét azonban elsõsorban Csáth Gézával és Kosztolányival való barátsága gazdagította. A Nyugat körének modern filozófiai és természettudományos érdeklõdése, valamint az a pesti kávéházi életforma, amely a különbözõ szakmákat és foglalkozási ágakat képviselõ személyeket egy asztal mellé ültette. A paródia - Karinthy meghatározása szerint irodalmi karikatúra - érzékletesen megjelenített, epikus és drámai, valamint költõi eszközökkel írott kritika. Aforizmákba fogalmazta humorelméletét: "Álhumor: nevetségessé tenni a dolgokat. Igazi: megtalálni a nevetségest." Kesernyés, olykor morbidba hajló komikumának lényegét így határozta meg: "Mindnyájan halálra vagyunk ítélve. Alapjában véve minden humor akasztófahumor." A háború végének, az akkori idõk szereplõinek mozgatása a valóság és az álom mezsgyéin, az író elbizonytalanodására, csalódásaira utal. A Mennyei riport (1937) lírai, humoros, fantasztikus önvallomás, a férfi vágyakozása az elérhetetlen után. Merõben más természetû az Utazás a koponyám körül, mely az akarat himnusza a kikerülhetetlen végzet ellenében. A posztumusz megjelent Üzenet a palackban egész élete és életmûve filozófiáját fogja össze, aminek summázata a XX. század emberében való csalódása, kiábrándulása és visszavágyakozása a XIX.-XX. századforduló idilli világába.
(Humorlexikon 2001 szerk: Kaposy Miklós - Tarsoly kiadó)

Június 27.:

László napja László idõjósnap, figyelik is az idõjárást. Muravidék népe azt tanácsolja: „Jól figyeld meg László napját, Jó elõre megjósolja az idõ járását.” (Néprajzi Múzeum web.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt