A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 MÁJUS
május 17-május 31
Magyar Krónika, május 16.
Kovács Edit
Montreál

Május 17.:

1817. született Irinyi János, a gyufa feltalálója.

Május 20.:

1092. A magyar egyház I. (Szent) László király elnökletével zsinatot tart Szabolcson. (Szent László ún. I. törvénye elsősorban egyházfegyelmi kérdésekben intézkedik, de szabályozza a magyarországi nem keresztény lakosság helyzetét is.)
-1893. született Schwitzer Pál gépészmérnök, motorkonstruktor, egyetemi tanár. 1920-ban az USA-ba költözött. Több mint 30 szabadalmazott találmányát nemcsak az Egyesült Államok kormánya és hadserege, hanem nyugati motorgyárak is igénybe vették.

Május 24.:

1813. született Kmety György, a szabadságharc alezredese, majd tábornoka.
A világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált, ahol Kursid pasa néven vett részt a krími háborúban.

Május 25.:

Orbán (az utolsó fagyosszent) napja; ha fagyos idő járta, besározták szobrát, szép időben viszont felvirágozva hordozták végig a szőlőkön. Kezdődik a méhek rajzása: "Orbán ereszti a bogarait." Orbán napján áldomást isznak, ha nincs dér. "Ha Orbán nevet, a szőlő sír"

Május 26.:

1045. III. Henrik Péter király meghívására Székesfehérvárott üli meg Pünkösd ünnepét, s hűbérként adja át az országot Péternek.

Május 29.:

1205. Trónra lép II. András magyar király.
-1206. június 7. III. Ince pápa felszólítja a magyar egyházi és világi előkelőséget, hogy tegyenek hűségesküt II. András születendő fiának.
-1217-1218 között II. András egyházi és világi előkelőségek kíséretében keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre.
-1222. május 29. előtt II. András kiadja az Aranybullát.
-1224. II. András írásba foglalja az erdélyi szász telepesek kiváltságait.
-1225 tavasza II. András seregével kiűzi országából a Német Lovagrendet.
-1234. május 14. II. András feleségül veszi Beatrixot, egy itáliai őrgróf rokonát.
-1235. május 27. IX. Gergely pápa szentté avatja Erzsébetet, II. András leányát.

Aranybulla-emlék

Benedek György alkotása.
Az Árpád-emlékmű körül kialakított szertartástér középpontjában látható az Aranybulla-emlék. II. András 1222-ben adta ki az Aranybullát, amely a királyi hatalom és a köznemesség viszonyának legfontosabb kérdéseit rendezte. A törvényt sértő uralkodóval szembeni ellenállást engedélyező záradéka miatt joggal tekinthetjük alkotmányunk legkorábbi, középkori dokumentumának. Az Aranybulla elsősorban a köznemesség elődjeinek, a királyi szervienseknek követeléseit tartalmazza. A király biztosítja személyes szabadságukat, adómentességüket, előírja hadkötelezettségüket. Az Aranybulla 1231-es megújításakor az egyház követelései is helyet kaptak benne. A királyi okiratot aranypecsét zárta le, amely a királytól való eredetét igazolta. A 67 mm átmérőjű aranypecséten - a korabeli ötvösművesség remekén - az előlapon a király trónon ülő alakja látható Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, mely jobb karját takarja. Fején nyitott korona, lábát íves zsámolyon tartja. Térdére helyezett jobb kezében liliomos végű jogart, mellére hajló bal kezében országalmát tart. A király mellett jobbra napot, balra sarló alakú holdat és csillagot jelképező díszítmény látszik. Az előlap körirata latin nyelven, rövidítésekkel íródott: ANDREAS DEI GRACIA VNGARIE DALMACIE CHROACIE RAME SERVIE GALICIE LODOMERIQVE REX Magyarul:ANDRÁS ISTEN KEGYELMÉBOL MAGYARORSZÁG, DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG, RÁMA,SZERBIA, HALICS ÉS LODOMÉRIA KIRÁLYA.A hátlapon az Árpádok vágásos címere látható. A kerekített sarkú háromszögű vágásos pajzs minden második sávjában két-két szembe forduló oroszlán között egy-egy szív alakú pajzs van, a 8. sávban pedig egy oroszlán. A hátlap körirata: SIGILLVM SECVNDI ANDREE REGIS TERCII BELE REGIS FILII, magyarul: III. BÉLA FIÁNAK, II. ANDRÁS KIRÁLYNAK PECSÉTJE. Benedek György szobrászművész feladata az volt, hogy tervezze meg az Árpád-emlékművet körül ölelő történelmi szoborpark méltó lezárását és emlékjelét. Az Aranybulla aranypecsétjére esett a választása. A középkori királyi jelvény a szobrászi transzformáció révén emlékművé nemesedett és jelképi erővel töltődött fel. Szerepköréből adódóan hitelesíti a történelmi kapcsolódást a megyék által kiválasztott jeles magyarok emlékszobrai, és a vármegyei hagyományokat maguk mögött tudó, a modern kori önkormányzatiságot képviselő megyei testületek között. Az államalapítás millenniumán köztéri alkotássá transzponált és látványértékeivel közkinccsé tett Aranybulla-ábrázolás jelképe a jogállamiságnak is, a közügyek intézésében jelentos részt vállaló önkormányzatiságnak. Az Aranybulla-emlék valóságosan is lezár egy alatta kialakított, légmentesen zárt üreget, amelyben az avatás alkalmával minden megye elhelyezett valamilyen okiratot, emléktárgyat, érmet, üzenetet. Az Aranybulla-emléket fél évszázad múlva 2050-ben, az államalapítás 1050. évfordulóján mozdítják el majd helyéről, ekkor nyitják fel a fémtrezort.
(csongrád-megye web)

Május 30.:

Fáy András 1786. május 30-án született Kohányban, Zemplén vármegyében. Atyja László, a család eredetét a tatárdúlta Magyarország idejéig tudta visszavezetni, amikor egyik őse a Muhi csatában lovát a menekülő királynak felajánlotta, aki ezért a tettért nemességet és Fái községet adományozta a családnak. Édesanyja Szemere Krisztina is ősrégi, nagy múlttal bíró családból származik, akinek szülei nagy szerepet játszottak a kis András neveltetésében. Mindkét család őrizte a hagyományokat, az ősök mintáit állította a gyerekek elé, arra nevelték őket, hogy eszüket, képességeiket a haza javára fordítsák. Mikoron apja a Pest megyei Gombára költözött, a gyermek András a Szemere nagyanya védőszárnyai alá került, aki nagy gyengédséggel és kényeztetéssel nevelte. A boldog gyermekkort csakhamar erős korlátozás váltotta fel, a sárospataki iskola lett lakóhelye... A német nyelv elsajátítása végett négy évig a pozsonyi evangélikus líceumban tanult, ahol barátságot kötött Szemere Pállal. Itt ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, akinek határtalan tisztelője volt. Neki ajánlotta 1807-ben megjelent első Bokréta címet viselő verseskötetét. Kazinczy nagy örömmel fogadta az első zsengéket, jobbító tanácsaival pártfogólag támogatta az ifjút. A pozsonyi évek után - ahol már hallgatóként belekóstolt az országgyűlés életébe is-, ismét visszatért Patakra, hogy jogot tanuljon...1804-ben ügyvédi vizsgát tett Pesten. Törekvéseit önéletírásában imigyen fogalmazza meg: "...mi visszaemlékezéseimnek egyik főgyönyörét képezi, hogy gróf Széchenyi Istvántól és Kazinczy Ferenctol kezdve, le egészen a legújabb politikai, irodalmi és társadalmi notabilitásokig, mindnyájának részint bizalmát és méltatását, részint belső barátságát voltam szerencsés bírhatni"...A magyar irodalmi világ éltető lelke ebben a korban Teleki László királyi táblabíró volt, akinek házában összegyűlt a haladást képviselő művészek színe-java. A kedélyes estéken Fáy András nem egyszer humoros és dévaj verseket mondott a társaság felvillanyozására, melyeknek sokszor intő tartalmuk is volt.1811-ben Gombára költözött, szolgabírája volt a vármegyének. Emellett is folytatja irodalmi ténykedését, többek között ekkor írja Próbatételek (1816) c. pedagógiai munkáját...Fáy a 20-as években már Pesten él, s beleveti magát a politikai élet küzdelmeibe. Feleségül veszi nevelt lányát Sziráky Zsuzsikát, aki egy életen át hű társa lesz a nála jóval idősebb írónak. Nem tartozott az igazi politikusok közé, inkább a társadalmi és gazdasági téren kívánta a megújhodást... Fáy András az, aki Széchenyi eszméit népszerűsíti. Széchenyi egyik beszédében azt mondta: sokat tanult Fáy Andrástól, különösen meséiből. Fáy gondolatai alapján Széchenyiben felébredt a reformátori buzgalom... Bélteky ház c. regénye pl. Széchenyi Hitelének hatására készült...Fáy András nevelési eszmék iránti érdeklődését is erősíti Széchenyivel való kapcsolata. Mindketten úgy vélték, hogy egy nemzet akkor emelkedhet igazán az európai nemzetek sorába, ha tudás és muveltség tekintetében elöl jár...1864 július 26-án bekövetkezett halála gyászba borítja az egész országot.
(fay-bp.sulinet)

Május 31.:

80 éve született Földes Gábor színházi főrendező, (Budapest, 1923. máj. 31. - Gyõr, 1958. jan. 15.) színművész, rendező A keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a Színművészeti Főiskolát. Előbb a néphadsereg színházában színész-rendező, majd a Győri Kisfaludy Színházban főrendező lett. 1956. október 23-án a győri Petőfi Kör elnökévé, október 26-án pedig a Gyori Nemzeti Tanács értelmiségi tanácsának elnökévé választották. Október 27-én a győri rádió adásainak politikai ellenőrzésével bízták meg. A tömegtüntetéseken az erőszakos megmozdulások ellen lépett fel, Győrben és Mosonmagyaróváron is a vérontás elkerülésén fáradozott. Ellenezte a dunántúli ellenkormány tervét is, mert a Nagy Imre - kormányban látta biztosítottnak a forradalom céljainak megvalósítását. November 4-e után színházi és egyéb rendezvényeket szervezett, valamint Hazánk c. lapban publikált. 1957. május 3-án tartóztatták le, és szervezkedés vezetése valamint gyilkosság vádjával ítélték halálra. A gyilkosság vádja alól másodfokon felmentették, ennek ellenére 1958. január 15-én kivégezték.
(Nevezetes Zalaiak, Zalaegerszeg web)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt