A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 MÁJUS
május 1-május 16
Magyar Krónika, május 6.
Kovács Edit
Montreál

Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
(Radnóti Miklós: Naptár,
1941. február 25.)

Május 1.:

Májusfaállítás "Éhgyomorra vizet inni: újul a tüdő." Erdélyben néhol szokás volt, hogy a lányok kimentek a forráshoz vagy a folyóhoz ezen a napon arcukat "aranyosvízben megmosni"" hogy szépek és egészségesek legyenek.
(fay sulinet web)
1901. Szerb Antal születésnapja. 1901. május 1-én született Budapesten.
A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, majd egy évig Grázban nyelvet tanult. 1924-ben magyar-német-angol szakos diplomát szerzett a budapesti egyetemen és még abban az évben doktorált. Járt Párizsban és Olaszországban, 1929-30-ban Londonban volt tanulmányúton...1932-ben elnyerte az Erdélyi Helikon magyar irodalomtörténet megírására közzétett pályázatának (1930) első díját. Az 1934-ben megjelent Magyar irodalomtörténettel országos hírnevet szerzett. 1933-ban a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé választották. 1935-ben és 1937-ben Baumgarten-díjat kapott. Szellemi műhelyének tekintette a Kerényi Károly körül kialakult, klasszika-filológusokból álló baráti társaságot. Sík Sándor és Zolnai Béla támogatásával 1937-ben a szegedi egyetem magántanárává habilitálták. 1938-ban házasságot kötött Bálint Klárával. Az 1930-as évek végén kapcsolatba került a Vajda János Társasággal. Irodalmi előadásokat tartott a Magyar Rádióban. 1941-től alkotói tere egyre szukült: rádióelőadásai elmaradtak, Magyar irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat megszűnt. 1943-ban, majd 1944. június 5-én behívták munkaszolgálatra. Fertőrákosra, onnan Balfra vitték. Embertelen körülmények között halt meg 1945. január 4-én.(Somogyi-könyvtár, Szeged web)...Ha nem lett volna kitűnő regényíró, novellista, műfordító, nevének helye akkor is múlhatatlanul biztosítva lenne irodalomtörténészeink, irodalomtudósaink legkiválóbbjainak névsorában... Szerb Antal oly fontos tudományos és kritikai munkássága mellett a két világháború közti magyar szépirodalomnak senki máshoz nem hasonló írója...Nemzedékek óta nagyon művelt értelmiségi család leszármazottja volt, apja nagy hírű orvos-tudós, maga is nagy irodalmi és művészeti kultúrájú ember... Könyvek közt nőtt fel, s lett már fiatalon olyan művelt, hogy kortársai és a nála sokkal korosabbak is elámultak ismereteinek kimeríthetetlen tárházán, gondolatainak meglepő ötletekkel teljes frissességén, csillogó szellemességén, lebilincselő csevegőkészségén. Mindehhez olyan mindig mosolygós emberi kedvesség, bármikor bárkit segíteni hajlandó szívélyesség, ravaszkás humor párosult, hogy a harmincas években az volt az irodalmi közvélemény, nincs is műveltebb és egyben rokonszenvesebb ember az egész magyar irodalomban. Egyszerre volt lankadatlanul kutató tudós, szenvedélyes örökolvasó, bravúrosan szerkesztő és fogalmazó író, lelkiismeretes középiskolai tanár és könnyed társasági ember. Mire magyar-német-angol szakos tanárként huszonhat éves korában tanítani kezdett egy kereskedelmi középiskolában, már nemcsak ismert, hanem nagyra tartott író és tudós hírében is állott. Húszéves volt, amikor a Nyugatban versei és novellái jelentek meg... harminckét éves korában őt választják a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökének...A királyné nyaklánca alig meghatározható mufajú átmenet a szépirodalmi értelemben vett regény és a tudományos értelemben vett történelmi kőrkép között......Jött a borzalom, a világégés és a tömegöldöklés... De neki nem volt útja a menekülésre. Vagy nem is akart menekülni. A magyar kultúra legműveltebb hordozója nem is igyekezett menekülni... A keresztény, vallásos keresztény, a magyar, a nagyon mély nemzeti hitű magyar, a magyar irodalom legművészibb összefoglalója szembenézett azzal az érthetetlen ténnyel, hogy őt se kereszténynek, se magyarnak nem tekintik. Ugyanúgy vállalta azt a tényt, hogy elődei zsidók voltak... Szerb Antalt puskatussal verték agyon. Így halt meg a század egyik legműveltebb, legszellemesebb, kételyei közt is hívő keresztény magyar írója.
(Forrás: László Zoltán 1999-2000)

Május 2.:

1923. született Diószegi Vilmos (Bp., 1923. máj. 2. - Bp., 1972. júl. 22.): néprajzkutató, orientalista, az irodalomtudományok kandidátusa (1960). Tanulmányait a bp.-i tudományegyetem. bölcsészkarán végezte (1946).
Az egyetem Belső-ázsiai Intézetének tanársegédje (1944-47), majd 1963-ig a Néprajzi Múzeum munkatársa, 1963-tól haláláig az MTA Néprajzi Kutató Csoport tudományos főmunkatársa, osztályvezetője volt. Fő kutatási területe a magyarság honfoglalás előtti pogány hitvilágának, ill. ezzel kapcsolatban a magyar néphit történeti rétegeinek vizsgálata. Műveiben nagy figyelmet szentelt a samanisztikus kultuszok néphitbeli maradványainak. A samanizmust mint önálló jelenséget más népek körében is tanulmányozta. Öt alkalommal járt ázsiai tanulmányúton: Törökországban (1954), a SZU-ban Szibériában (1957, 1958, 1964) és Mongóliában. Saját gyűjtéseiből, valamint az európai és ázsiai múzeumok, könyvtárak és adattárak vonatkozó anyagából Bp.-en létrehozta a maga nemében világviszonylatban egyedülálló Sámánhit-Archívumot, amely a samanizmus néprajzi, nyelvészeti, néptörténeti, etnogenetikai kutatását hivatott szolgálni. Samanizmussal foglalkozó kutatásait nemzetközi figyelem kísérte. Szervezte és szerkesztette a témakör nemzetközi jelentőségű kiadványait. Néphitkutatásaihoz kapcsolva vizsgálta a magyar néprajzi csoportok jellegzetességeit (palócok, bukovinai székelyek, moldvai magyarok). Foglalkozott a magyarországi nemzetiségek néphitével is. Tanulmányai magyar és idegen nyelven hazai és külföldi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben láttak napvilágot...
(Forrás:Terebess Azsiai Lexikon)

Május 3.:

1904. meghalt Jókai Mór.
-1909. született Radnóti Miklós.

Május 4.:

Flórián napja A tûzoltók védőszentje. Flóriánkor vetett bab kisül.
-1983. Rendeletet adnak ki a magyar állampolgárok külföldi munkavállalásáról.

Május 6.:

Babevő János napja A bab, a lencse vetőnapja.
-1635. Pázmány Péter esztergomi érsek egyetemet alapított Nagyszombatban.

Május 7.:

1205. Meghal III. László magyar király. (A gyermeket előzőleg anyjával együtt Ausztriába menekítették; holttestét Székesfehérvárott temetik el.)
-1776. született Berzsenyi Dániel költő.

Május 8.:

1288. Az esztergomi érsek keresztes hadjárat meghirdetését kéri a pápától az esküszegő IV. (Kun) László ellen.
- 1827. született Vajda János költő.
-1828. született Jean-Henri Dunant: a solferinoi csata után alapította a Nemzetközi Vöröskeresztet, hogy segítséget nyújtson a háborúk sebesültjeinek, békeidőben a rászorultak egészségét, biztonságát védje. Emlékére ez a nap a Vöröskeresztes Világnap.
(Fay sulilnet web)
-1835. született Székely Bertalan festőművész, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője.

Május 9.:

1763. született Batsányi János költő, író; első hazai irodalmi folyóiratunk, a Magyar Múseum egyik alapítója.
-1945. Győzelem Napja. Európában véget ért a második világháború.

Május 10.:

1983. Megkezdi működését a Budapesti Városszépítő Egyesület, amely az öntevékeny értékmentő munka egyik fontos intézménye lesz. (Beszélő.)
-1116. II. István király és I. Ulászló cseh herceg korábbi ellenségeskedéseik megszüntetése érdekében a határ menti Oltava folyónál találkozót tart. A tárgyalások kudarca után csata alakul ki, melyben a magyar hadak vereséget szenvednek.

Május 12.: Pongrác napja

 

Május 13.:

1898. született Jendrassik György építészmérnök, aki kidolgozta a sűritő nélküli kis dízel-motort, amellyel megindult a hazai vasutak és a dunai tengerhajózás dízelesítése. 1990-ben Széchenyi-díjjal ismerték el munkásságát.
(Fay sulilnet web)

Pongrác-napi eső nem jó a gabonára.

Május 13.:

Szervác napja
Fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác.

Május 13 után.:

1270. Trónra lép V. István király, IV. Béla fia.

Május 14.:

Bonifác napja "Sok bort hoz a három "ác", ha felhőt egyiken se látsz."

Május 16.:

Nepomuki Szent János (a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe)
A hajósok, hídvámosok, dereglyések védőszentje. Nepomuki Szent János a vízen-járókat védte, prágai pap. Vencel cseh király 1383. május 16-án, miután különféle kínzásokkal nem tudta kivenni Johanna királyné gyónási titkát, megkötözve és a száját széthasítva a Prágán átfolyó Moldvába dobatta.
A hagyomány szerint Prága népe még azon az éjszakán csodát látott - fényesen tündöklő csillagok úszkáltak a Moldva vizén.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt