A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 NOVEMBER
november 17- 28

Magyar Krónika, november 18.
Kovács Edit
Montreál

Hûvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
Aranylik lenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
Hát lengeti a tengeri.
(Radnóti Miklós: Naptár)

November 17.:

1773. született Debrecenben Csokonai Vitéz Mihály, a felvilágosodás legnagyobb költõje.

November 18.:

1664. halt meg Zrínyi Miklós gróf, költõ, hadvezér és politikus, a XVII. századi magyar irodalom legnagyobb alakja.

November 19.:

Erzsébet napja Erzsébet a tél és a karácsony rámutató napja: „Szent Erzsébet napja tél erejét szabja." Mindenütt azt tartják, ha esik Erzsébetkor, akkor lágy tél lesz, nem kell félni a téli zimankótól, erõs hidegtõl, fagyoktól. A gazdák azt mondják, amilyen Erzsébet, olyan lesz decemberben karácsonykor. Erzsébetkor rendszerint leesik az elsõ hó. „Erzsébet megrázza a pendelyét”, havazik. Most már mindenféleképpen be kell fejezni az õszi búza vetését. (Néprajzi Múzeum)

-1891. halt meg Csiky Gergely (1842—1891) író, mûfordító. 1880-ban, a budapesti Nemzeti Színházban bemutatták A proletárok címû színjátékot, amely egyszerre váltott ki sokakból lelkesedést, sokakból felháborodást, vagyis: botrányos siker volt. A drámatörténet úgy tartja nyilván, hogy itt kezdodik a realista igényû magyar társadalmi dráma. Az általános irodalomtörténet számára pedig egészen Mikszáthig ezzel a keserûen mulatságos játékkal lép a legnagyobbat a kritikai realizmus felé a magyar irodalom. A dráma szerzõjét Csiky Gergelynek hívják... tekintélyes hivatalokat ellátó római katolikus pap: teológiai professzor, szentszéki ügyész, legendásan mûvelt, elképesztõen sok nyelven tudó férfi. Akadémiai díjat is nyert ókori tárgyú drámája. Ez a Jóslat sokak szerint egyenest antiklerikális mondanivalót fejezett ki alig rejtõ szimbolikával, ami eléggé feltûnõ volt egy magas rangú papi szerzõtõl. 'Egyházi felettesei kezdettõl fogva sem tekintették jó szemmel a nagy képzettségû és emberfelettinek tetszõ munkabírású teológus irodalmi tevékenységét. Azt még csak elnézték, hogy görög és latin klasszikusokat fordít (kitûnõen!), de az újromantikáról igyekeztek lebeszélni, holott azt még csak nem is tudták, hogy ez a Csiky Gergely álnéven igen világi jellegû novellákat ír, néha verseket közöl mások neve alatt, és ha egyedül vagy kis társaságban van, akkor a Marseillaise-t meg a francia forradalom többi indulóját énekli...Amikor betegségre hivatkozva félévi szabadságot kapott, öt hónapot töltött Párizsban, ahol csaknem minden este színházban volt, megismerte a korabeli francia irodalmi életet, megtanulta a divatos francia drámák technikáját... A proletárok...fanyar ízekkel mutatta be, hogy a nemesi világ már tehertétele Magyarországnak, a nemesek a nemzet testén élõsködõ, nemcsak fölösleges, de egyenest káros alakok, létük akadályozza az egészséges polgári fejlõdést... hátat fordított az egész papi pályának, kilépett az egyházból (lutheránus vallásra tért át), megnõsült — és az élõ magyar irodalom egyik fõszereplõje lett... Túl sokat is dolgozott: negyvennél több dráma, ennél is több drámafordítás, tucatszámra egyéb fordítás, közben-közben egy-egy érdekes, izgalmas regény... Drámatörténetünkben pedig fordulópontot jelent; vele kezdõdik az új magyar színjáték, közvetlen vagy közvetett hatása azóta is kimutatható minden drámaíró nemzedékünkön. Színjátékai ma is újra meg újra felújított darabjai színházaink mûsorának. (Hegedûs Géza, Horváth Mihály Gimnázium)

November 21.:

1694. született Hatvani István, a debreceni kollégium professzora.
A természettudományok szinte minden ágát tanította. Fizikai-kémiai kísérletei miatt kelt "ördöngös" híre. "Magyar Faust"-nak is becézték. (sulinet.hu)

November 22.:

Cecília napja Bálint Sándor említi, hogy „Versecen, a várhegyen élt Szent Cecília, a város oltalmazója. Gondoskodik a szõlõsgazdákról. Ott lebeg a levegõben, és fonalat húz Verse körül, hogy semmi baj ne érje. Ezért a várost a járvány, tûzvész, háború mindig megkímélte.” (Néprajzi Múzeum)

-1719. halt meg Baróti Szabó Dávid (1739-1819) költõ, mûfordító, jezsuita szerzetes. Bessenyeiék fellépése példát és buzdítást adott az új magyar irodalomnak. Országszerte számosan érezték nemzeti-politikai feladatnak magyarul verset írni. Ugyanakkor a francia eszméktõl megrészegült bécsi testõrök verstanilag nem hoztak többet, mint hogy az eddig négyes rímelésû tizenketteseket a francia alexandrinus példájára párrímesen használták. Az újfajta mondanivalók pedig új kifejezõ módokat igényeltek... még a franciások fellépése elõtt, Ráday Gedeon kikísérletezte a magyar hexametert, példákon bebizonyítva, hogy nyelvünk prozódiája alkalmas az antik görög-latin versformarendszer átvételére. Ugyancsak Ráday jött rá a rímes jambus lehetõségére és dallamosságára... És alighogy a franciásnak nevezett felvilágosodott racionalista Bessenyei-féle irodalom idõszerû jeladása új költészetre lelkesítette a nemzetet, egymás után megindult egy programszerûen klasszicizáló költészet, amelyet deákosnak neveztek, és egy rímesen skandáló, hangvételében szentimentális költészet, amelyet németesnek hívtak. A deákos iskola Baróti Szabó Dávid fellépésével kezdõdik...Baróti Szabó Dávid vallásos katolikus székely nemesi család fiaként, 1739-ben született. A gimnázium elvégzése után... a jezsuiták rendjébe lépett, egyetemi évei alatt görög és latin nyelvet, filozófiát és matematikát tanult, csak ezek befejezése után ment a teológiára, és igen képzett pap-tanárként harmincéves korában - 1769-ben - szentelték jezsuita pappá...1773-ban Mária Terézia eltörölte a jezsuita rendet. Tagjai mehettek tanárnak. A nagy képzettségûés kitûnõen tanító Baróti Szabót szívesen látta bármelyik gimnázium. Elõbb egy ideig Komáromban tanított, onnét került Kassára...Költõnek nem volt igazán jelentékeny... de mint költészeti úttörõ óriási jelentõségû: õ készíti elõ azokat a formai lehetõségeket, amelyek azután Berzsenyi Dánielig és Vörösmartyig vezetnek. Vitairatai a prozódia kérdéseiben hozzájárultak nyelvünk verstani törvényeinek tisztázásához. Mûfordítói tevékenysége pedig nemzedékeket nevelt Vergilius ismeretére. Neve ott áll irodalmunk szent öregei között. (Magyar Elektronikus Könyvtár)

November 22.:

1956. Nagy Imre és társai elrablása. Nagy Imréék -bízva a szovjetek szavában- elhagyják a jugoszláv követséget, de a szovjetek elrabolják és Romániába szállítják õket.(Premontrei Gimnázium.)

November 25.:

Katalin napja. Mindenütt azt tartják, ha Katalin kopog, karácsony locsog. Zentagunarason ezt így fogalmazzák meg: „Ha Katalin locsogós, karácsony ropogós." Katalin rámutatónap, megmutatja január idõjárását.(Néprajzi Múzeum)

-1700. született Árva Bethlen Kata. Hímzõmûvész volt, orvostudományt tanult; értékes könyvtárat gyûjtött össze. Önéletírása barokk memoár-irodalmunk utolsó remeke. Árva Bethlen Kata (1700-1759) 1700. november 25-én született Bonyhán. 1717-ben anyja mostohatestvéréhez, a katolikus Haller Lászlóhoz adta feleségül. Férje hamar meghalt. Második férje gróf Teleki József volt. Bethlen Kata harminckét évesen másodszor is özvegy lett. Csapás csapás után érte s ezért írta nevét Árva Bethlen Katának. Gyermekei korán elhunytak, rokonai perrel támadtak rá, súlyos betegségek gyötörték. Állandóan foglalkozott könyvek gyûjtésével. 1743-1746-ban Bod Péter volt az udvari lelkésze Nagyenyeden, s könyvtárának katalógusát is õ állította össze. Nagy szerepe volt önéletírásának megszerkesztésében is. Tiszta fényes drága bíbor címû halotti búcsúztatóját is Bod Péter írta. Árva Bethlen Kata imádságoskönyve halála évében 1759-ben jelent meg, Védelmezõ erõs pais címen. (Somogyi-könyvtár Szeged)" A magyar Antigoné" - így nevezte az erdélyi nagyasszonyt Németh László. Thébai elõdjéhez hasonlóan - írja róla -, benne is két nagy szenvedély tusázott, a kultikus és az anyai, ahogyan errõl megrázó részleteket olvashatunk önéletírásában. Meghajolni kényszerült anyja akarata elõtt, amikor hithû protestáns létére katolikushoz ment feleségül. A görög sorstragédiák jutnak eszünkbe, amikor arról ír, hogy férje - mostohaapjának elsõ házasságából született fia, gróf Haller László - két év múlva meghalt, és így "a könyörülõ Isten az én szívemnek mélységes keserûségébõl tett kívánságomat megteljesítette, tõle világi életemet elválasztotta". Ez az asszony - írja Szerb Antal - kivont karddal õrködött lelki üdve fölött. Háromesztendei özvegység - erdélyi szóhasználat szerint "árvaság" - után házasságra lépett gróf Teleki Józseffel, aki immár református volt. Egy évtized után õis árvaságra hagyta. Bethlen Katától két kortörténeti becsû emlék maradt. Az egyik a vallásos, de ugyanakkor gyakorlatias, sõt anyagias és takarékos özvegyet elénk állító önéletrajza, Életének maga által való rövid leírása. Férje, Teleki József, 1732-ben halt meg, pontosan 200 esztendõvel azután, hogy 1532-ben a krakkói Vietor nyomdájában kiszedték a legrégibb, teljes szövegében magyar nyomtatvány próbaívét. ... ( Magyar Elektronikus Könyvtár)

November 28.:

-1844. halt meg Kisfaludy Sándor költõ, író.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt