A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 OKTÓBER
október 17- 31

Magyar Krónika, október 16.
Kovács Edit
Montreál

A Kit sem a hatalomnak parancsszava, sem becstelen érdekek, sem hiúság és a
pillanatnyi népszerûség hajhászása nem vezetnek, hanem keresi a haza javát
és követi saját meggyõzõdését, az könnyen viseli a felelõsség terhét."
(Deák Ferenc

Október 17.:

200 éve született Deák Ferenc államférfi, politikus. A haza bölcse. (1803. október 17. Söjtör - 1876. január 28. Budapest) Szülei korai halála után Antal bátyja nevelte, iskoláztatta. Nagykanizsán és Pápán végezte középiskolai tanulmányait, Gyõrben jogot végzett, Pesten ügyvédként helyezkedett el, majd Zala vármegyében egyszerre három tisztséget is elvállalt: tiszti ügyész, árvaszéki jegyzõés helyettes alispán lett. 1833 – ban bátyja lemondott addigi országgyûlési követi tisztérõl, mire õt választották meg helyette. Pozsonyban a liberális ellenzéket párttá kovácsolja, vezérszónokuk lesz. 1839-ben az Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választják. Az 1843/44-es országgyûlés idején a kormánypárt csalásai miatt nem foglalja el követi helyét.1845-ben a Védegylet tagja lett, de politikailag Kossuth és Széchenyi eszméi között állt. 1847/48-ban ismét követ lett,.. Április 11. –szeptember 11. között igazságügyi miniszter, Batthyány Lajos miniszterelnök jobb keze, Windisch-Grätz támadásakor a bicskei küldöttség tagja. Pestrõl nem tudott eljutni Debrecenbe, (Zalaszentgrót képviselõje volt) ezért visszavonult kehidai birtokára (ma: Kehidakustány) 1851-ben Schmerling, osztrák igazságügyi miniszter felszólította, hogy vegyen részt az igazságügyi reformok tárgyalásában, de ezt nem vállalta el...1860 december 29-én Ferenc József császár kihallgatásra kérette, hogy vele is megvitassa a kiadatás elõtt álló februári pátenst, amivel azonban Deák nem értett egyet. Az 1861-es országgyûlés elõtt részt vett az országbírói értekezleten, Pest belvárosi képviselõje és egyben az u.n. felirati párt vezére lett. Május 13-án megtartotta felirati beszédét és javaslatát, miszerint szerkesszenek feliratot a királyhoz a 48-as alkotmány visszaállítása miatt. Annak visszautasítása után, augusztus 8-án újat szerkeszt. 1865 április 15-én a Pesti Naplóban megjelenik az. u.n. Húsvéti Cikke, amelyben a jövõbeni kiegyezést körvonalazza. Az 1865-ös országgyûlés pártja gyõzelmét hozza meg számára: (48-as törvények, a megyei autonómia visszaállítása, dualisztikus tervek) 1866-ban egy újabb császári meghallgatás alkalmával gróf Andrássy Gyulát ajánlja miniszterelnöknek. 1867-ben Kossuth Deáknak címezve megírja a kiegyezés-ellenes u.n. Kassandra levelet. A kiegyezést követõen visszavonul a politikától, de haláláig neve tartja össze különbözõ platformokból álló pártját. A Kerepesi temetõ egyik mauzóleumában nyugszik. (Zalaegerszegi megyei könyvtár)

Október 18.:

Élelmezési világnap Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésezõ konferenciája magyar határozati javaslat alapján nyilvánította világnappá. A éhínség elleni harc napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójával.

Október 19.:

1981. Megemlékezés a forradalom évfordulóján Krassó György szervezésében, lakásán.

Október 20.:

Vendel napja A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegoõött, annak nyáját ellenorizni.
A jószágtartó gazdák és pásztorok védoszentjükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel viszi az állatokat. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották. (Tiszaujváros web)

Október 21.:

Orsolya napja A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép az idõ, akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idõ, olyan lesz a tél. (Tiszaujváros web)

Október 22.:

1106. Kálmán a guastallai egyetemes zsinaton lemond a magyar uralkodók által addig gyakorolt invesztiturajogról. (A pápaság és a császárság harcában az elõbbit támogató Kálmán e lépésével veszi rá feltehetõen Rómát a maga horvátországi uralmának elismerésére. A magyar királyok ugyanakkor a lemondás ellenére is megorizték befolyásukat a fõpapi székek betöltésének kérdésében.) (sulinet.)
-Liszt Ferenc születésnapja

Október 23.:

A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe
-Az 1956-os forradalom napja
-1981. New Yorkban, a Brooklyn College-ben megemlékeznek a magyar forradalomról. Elõadást tart többek között Aczél Tamás, Méray Tibor, Nagy Károly, Szendrey Tamás, Barbara Lotze, Robert Blumstock, Dreisziger Nándor, Völgyes Iván, Ludányi András, Heltai György, Held József.

Október 24.:

ENSZ Napja Az ENSZ 1945 október 24-én jött létre e történelmi jelentõségûesemény emlékére minden évben megünneplik az Egyesült Nemzetek Napját.

Október 25.:

-75 éve avatták fel a Magyar Rádió új székházát a mai Bródy Sándor utcában

Október 26.:

Dömötör napja. A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. században a nagy keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében o volt a juhászok pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél elõjelének tartják. (Tiszaujváros web)
-1981. Pákh Tibor útlevelének elkobzása elleni tiltakozásaként éhségsztrájkot folytat. Az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben kényszergyógykezelik, és mesterségesen táplálják. 57 magyar értelmiségi és több nemzetközi szervezet tiltakozásának hatására október 26-án szabadon engedik. ( Beszélõ.)

Október 28.

Simon - Júdás napja Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. A szüreti szokások a szõlõszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szüret után gyakori a szüreti felvonulás, majd az ezt követõ bál. A szüret idõpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz kötõdött. (Tiszaujváros web)

Október 29.:

15 éve Budapesten megalakul a Nyilvánosság Klub. A tízesztendõs Nyilvánosság Klub december 12-én tartotta meg jubileumi és egyben tisztújító közgyûlését a Közgazdasági Egyetemen. A Klub – viszonylag kicsiny létszáma ellenére – a rendszerváltást elõkészítõ és mindmáig a morálisan-politikailag „karbantartó” civil szervezetek egyike, amely jelentõs érdemeket szerzett a demokráciában nélkülözhetetlen nyilvánosság és sajtószabadság kivívásában, fenntartásában. (GADÓ GYÖRGY, Hetek, 1998.)

Október 31.:

A reformáció emléknapja. Luther Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki tanait a wittenbergi vár kapujára.
-Polgári demokratikus forradalom Magyarországon (“Õszirózsás forradalom”)
-1903. Született Bartók Béláné Pásztory Ditta
Emlékezés egy halk szavú mûvészasszonyra
"Te benned bíztunk eleitõl fogva..." (Szenczi Molnár Albert: XLII. zsoltár) Az elhunytak életét az élõk emlékezete õrzi – tanultuk egykor, de Cicero nem tette hozzá: „kik és meddig”. Ez a két szó jutott eszembe december 2-án, amikor a naptárra néztem. Vajon hányan emlékeztek a húsz éve elhunyt „Dittára”, a kituno zongoramûvészre, Bartók mûvésztársára és feleségére, aki még a baráti leveleket is gyakran „Bartók Béláné Pásztory Ditta” teljes névvel írta alá. Harminchét esztendeig viselte azt a nehéz sorsot, amit a világhírû zeneszerzõ özvegyének lenni jelentett. Mûvész volt maga is, érdemes mûvész, de munkásságát férje emlékének szentelte. Csodálatos szerénységgel és lelkiismeretességgel teljesítette küldetését, emberi és mûvészi feladatát, amire a nagy név kötelezte. Évtizedeken át a zene jelentett számára feloldást, a sorsába való beletörõdést. Halk és kevés szavú volt. Erõs volt a hite, ezért tudta egyedül is tovább vinni, újra elrendezni életét, amikor 1946-ban hazatért – és mert bizonyos volt felõle: férje is hazatért volna. Egyedül érkezett, és a világhírû mûvész, zeneszerzõ özvegyét, zongoramûvész társát csak ifjabb Bartók Béla, férje elsõ házasságából született fia fogadta egyedül…„Az anyám tanított zongorázni, az apám az elméletet tanította. 1922-ben kerültem a budapesti Zeneakadémiára, ahol Bartók Béla tanítványa lettem a zongora tanszakon. A második akadémiai osztályba vett fel, de csak az elsõ évet végeztem el, mert közben feleségül mentem hozzá, és tanulmányaimat mellette folytattam… Nagyon szigorú kritikus volt, nem tudott megalkudni, mûveit saját elképzelése szerint akarta hallani…” – õszinte szavait magnóm kelti életre.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt