A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 DECEMBER
december 13- 26

Magyar Krónika, december 16.
Kovács Edit
Montreál

Ki az, ki õsz fürtû apák
Szívének lángot ad,
Hogy ifjudó kebellel át-
Öleljék a hazát?

December 13.:

1863. született Kolbányi Géza mérnök, repülõgép- és repülõgépmotor-szerkesztõ. Jelentõs újításokat vezetett be a repülõgépmotorok porlasztóin és gyújtóberendezésein. (sulinet)

-75 éve megkezdik a fõvárosban az utcai távbeszélõ-hálózat fölszerelését

December 14.:

1830. született Madarász Viktor festõmûvész. MADARÁSZ Viktor (1830, Csetnek - 1917, Budapest) Festõ. Közhonvéd, majd hadnagy volt a szabadságharcban. Ez az ifjúkori élménye végigkísérte egész életén; mûvészetét mindvégig a nemzeti függetlenség eszméjének szentelte; a magyar történelem hõsi és tragikus emlékeit idézte a nemzeti szellem ébrentartására. A szabadságharc leverése után egy ideig bujdosott, majd jogot tanult, amit azonban hamarosan felcserélt a festõpályával. 1853-55 között a bécsi akadémián a történeti-festészeti szakosztály hallgatója volt. Ekkor festette elsõ történelmi tárgyú képét (Kuruc és Labanc), amelyet 1856-ban Budapesten állítottak ki. Ezután Waldmüller szabadabb szellemû magániskolájába került, e korszak termése A bujdosó álma c. Thököly Imrét ábrázoló mûve. 1856-tól Párizsban L. Cogniet mûtermében tanult, ahol az akadémikus-romantikus szemléletû történelmi festészet képviselõi közül különösen Delaroche mûvészete hatott rá. Itt alkotta meg 1859-ben élete fõ mûveit: Hunyadi László siratása, Zách Felicián és Zrínyi Ilona Munkács várában c. történelmi jeleneteit.1864-ben festette Zrínyi és Frangepán, 1868-ban Dobozi c. képeit, 1867-ben Dózsa-portréját és ugyancsak 1868-ban Dózsa népe c. kompozícióját. Drámai erejû történelmi festményeit Párizsban aranyéremmel tüntették ki. 1870-ben hazajött Budapestre, ám a francia mûvészethez kapcsolódó, erõteljes mûvei nem nyerték meg a bécsi szokványhoz szokott kritika tetszését. Bethlen Gábor tudósai körében c. pályamûvét visszautasították. Egy 1873-ban történt újabb méltánytalanság után visszavonult a festészettõl, s apjától örökölt üzletével foglalkozott. 1875-ben festett Petõfi halála c. képe mûvészi erejének hanyatlásáról tanúskodott. Üzlete tönkrement, 1902-ben elárverezték, 1903-ban újra festeni kezdett, fõként portrékat és néhány fáradt történelmi kompozíciót alkotott. Korábbi mûvei azonban a romantikus-akadémikus történelmi festészet egyik legjobb hazai képviselõjévé avatták. (képtár web)

December 14.:

1845. született Ray Rezsõ Lajos svájci származású magyar építész. A Lukács-fürdõ, az egykori Royal Szálló építésze, valamint a siófoki fürdõtelep egyik alapítója volt. (sulinet)

-1921. e napon kezdõdött meg Sopronban a népszavazás arról, hogy a város Magyarországhoz, vagy Ausztriához tartozzék. A "hûség városa" 15 343 szavazattal (8227 ellenében) Magyarország mellett döntött. (u.o.)

December 16.: 1833.született Lotz Károly festõ.

-1882-ban született Kodály Zoltán zeneszerzõ, zenepedagógus.

December 17.:

1800. született Czuczor Gergely költõ. Czuczor Gergely (1800-1866) Andódon született és Pesten halt meg. Lírikus, eposzköltõ és nyelvtudós. Jobbágycsaládból származott. Szülei olyan iskolákba küldték, ahol a környezettõl elsajátíthatta a szlovák és a német nyelvet. (Nyitra, Esztergom, Pozsony). A 17 éves ifjú édesapja ellenzésére, de édesanyja örömére belép a bencés rendbe. Unokatestvérével, Jedlik Ányossal együtt volt novícius. Teológiai tanulmányait kiváló eredménnyel végzi. Pesten a központi szemináriumban felkeresi Kisfaludy Károly; elsõ irodalmi ösztönzést tõle kap. Gyõri iskolánkban két ízben is tanít, majd Komáromban, ahol az 1831-es kolera idején a betegeket ápolja önfeláldozó bátorsággal. Eposzai egymás után jelennek meg. Irodalmi körökben nevét ismerik. Politikai jellegû vádaskodás következtében elmozdíották a gyõri akadémia magyar tanszékérõl. Az ifjúsági fáklyás menettel fejezte ki együttérzését a haladó felfogású költõ és tanár iránt (1838). 1831-ben az MTA levelezõ, 1836-ban rendes tagja lesz. Hosszú éveken át az MTA titkári teendõit is ellátja. Széchenyi közbenjárására Pestre kerül. Egy idõre Pannonhalmára kell visszavonulnia. 1842-ben újra Pesten mûködik, az Akadémia megbízza a magyar nyelv nagy szótárának elkészítésével. A szabadságharc eseményei fellelkesítik. Megírja Riadó c. költeményét, amely a jelenlegi értékelések szerint - Petõfi versei mellett - a magyar forradalom egyik leghatásosabb verse. E költemény miatt 1849-tõl 1851-ig osztrák börtönökben él. (844 napot vasra verve, így is, ott is a szótáron dolgozott.) Az MTA kérésére kegyelmet kap. Csak nyelvészettel foglalkozik haláláig, 1866-ig. Hivatása teljesítése közben a kolerajárvány áldozata lett... Költõi alkotásai a reformkor idején jelentõségben és szépségben közvetlenül Vörösmarty hasonló jellegû alkotásai után következnek. Eposz költészetével idõrendben megelõzi Vörösmartyt, és a népnek Czuczor eposzaiban sokkal nagyobb szerepe van, mint Vörösmartyéban. Legismertebb epikai alkotása a Botond c. eposz. Lírai versei közül legismertebb a Hunyadi c. óda. Életképeibõl A falusi kislány Pesten c. derûs hangulatú versét ismerik legtöbben. Munkásságának terjedelmes és maradandó része a szótár 4 kötete.
(Gyõri Bencés Gimnázium web)

December 17.:

15 éve alakult meg Budapesten az Erdélyi Szövetség és a Raoul Wallenberg Egyesület

December 22.:

1833. született Semsey Andor természettudós, mineralógus, az MTA tagja, a magyar ásványtan és földtan mecénása. Jövedelmét az MTA, a Nemzeti Múzeum Ásvány- és Õslénytára, valamint a Magyar Állami Földtani Intézet felvirágoztatására fordította. (sulinet)

December 23.:

1793. született Déryné Széppataki Róza, az elsõ magyar operaénekesnõ, a vándorszínészet korának legnépszerûbb mûvésznõje. A Nemzeti Színház tagja volt (Jászberény, 1793. dec. 23. – Miskolc, 1872. szept.29), Schenbach József jászberényi patikus leánya. 1813-ban szerzõdött a második magyar színtársulathoz, mely a mai bp.-i Tanács körút 7. sz. alatti, akkori Hacker-szálóban játszott. Katona József feleségül kérte, de õ pályatársa, Déry István felesége lett, akitõl azonban hamarosan elvált. 1815-ben Egerbe, majd Miskolcra ment, végül Kilényi Dávid dunántúli színtársulatának lett tagja; Pozsonyba és Bécsbe is eljutott. 1821-ben Székesfehérvárra szerzõdött, nagy sikerrel vendégszerepelt a pesti német színházban. 1823-ban Kolozsvárra szerzõdött, ahol négy esztendeig játszott. Nevéhez fûzõdött Kolozsváron az operai elõadások megindítása és felvirágzása. 1827-ben a társulat zömével elhagyta Kolozsvárt és újra Kilényi társulatához szerzõdött. Pesten is vendégszerepelt. Grimm Fedor, a pesti német társulat ig.-ja szerzõdést kínált neki, de visszautasította. 1828–37 között Kassán élt. 1837-ben a Nemzeti Színházhoz szerzõdött, azonban mivel játékát a kritika már elavultnak, édeskésnek bélyegezte, elkedvetlenedve visszament vidékre: Kassa, Kolozsvár, Debrecen és kisebb erdélyi városok vándorlásának fõbb állomásai, majd visszatérve Pestre kisebb szerepeket játszott a Nemzeti Színházban. 1852-ben visszavonult a színpadtól, kibékült férjével s annak diósgyõri házában élt. 1862-ben Déry halála után Miskolcra ment nõvéréhez. 1868-ban Egressy Ákos jutalomjátékán még egyszer fellépett. Egervári Potemkin Ödön segélyt szerzett számára; ekkor hálából megírta emlékezéseit... Életét többen feldolgozták szépirodalmi mûvekben, filmben: Katona József...Herczeg Ferenc...
(Magyar Eletrajz Lexikon.)

December 23.:

40 éve az Elnöki Tanács módosítja 1963:35 és 36. törvényerejû rendeletével a kitüntetések adományozását: új kitüntetés a Magyar Népköztársaság Állami Díja; a Kossuth-díj a továbbiakban csak a kulturális-mûvészeti teljesítmények jutalmazására szolgál. (Magyar Rádio)

December 24.:

1888.született Kertész Mihály, aki a nagyvilág számára Michael Curtiz néven vált híres amerikai filmrendezõvé. Budapesten végezte el a színiakadémiát, majd egy dániai tanulmányút után 40 filmet rendezett itthon. 1919 tavaszán Bécsbe ment, több nyugat-európai fõváros után Hollywoodban rendezte vadnyugati és történelmi filmek egész sorát, köztük a klasszikussá vált Casablancát. (sulinet)

December 25..:

1795. született Kliegl József. Mechanikus szedõgépet, számológépet, egysínû vasutat talált fel. (sulineet)

December 25-26.: Karácsony

Karácsonykor, ha megbékül a lélek,
minden ember újra a testvéred.
A jó, mert jó, a bûnös mert gyenge,
s nem vetsz követ az idegenre...
(Korondi F. János: Karácsonykor.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt