A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 MÁJUS
Május 30 - 31

Magyar Krónika, május 31.
Kovács Edit
Montreál

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítõ szele"
(Balassi Bálint)

Május 30.:

1594. Balassi Bálint halála. 1554. október 20-án született Zólyom várában.
A család különbözõ tagja, és õmaga is hol Balassinak, hol Balassának írta saját nevét. Apja, Balassi János protestáns fõúr, felsõ bányavidéki fõkapitány volt. A költõ nagybátyja Balassi Menyhárt volt. Nevelõje Bornemissza Péter, zólyomi udvari prédikátor volt. Balassi 1565-tõl Nürnbergben tanult. Híres volt nyelvtudásáról, beszélt horvátul, németül, latinul, olaszul, románul, szlovákul. 1569-ben apját Miksa magyar király hûtlenség vádjával elfogatta, letartóztatta; a család Lengyelországba menekült. Balassi János 1570-ben megszökött a fogságból, majd 1572-ben kegyelmet kapott. Balassi ekkor fordította le szülei vigasztalására M. Block elmélkedését, a Beteg lelkeknek való füves kertecskét. Élete végiig ez maradt egyetlen kiadott mûve. Balassi hazulról hozta a féktelenséget és a mûveltség szeretetét is. Korának legmûveltebb alakja volt, de ugyanakkor híres volt erõszakosságáról, igaz, vitézségérõl is. Igazi virtuóz táncos volt a mulatságokon, a Rudolf király koronázását követõ lakomán juhásztáncával vonta magára az udvar figyelmét. 1575-ben részt vett Bekes Gáspár Báthori István erdélyi fejedelem elleni hadi vállalkozásában. A vesztes csata után Báthori fogságába esett. Amikor 1576-ban Báthorit lengyel királlyá választották, kíséretével Balassi is Lengyelországba ment. 1577-ben visszatért Liptóújvárra. Közben apja meghalt, a törökök elfoglalták a család leggazdagabb birtokait és várait, s maradék vagyona is lassan kicsúszott a keze közül.1578-ban hûségesküt tett Rudolf királynak. Ekkortájt számos panaszlevelet, följelentést írtak ellene verekedés, szidalmazás, jogtalannak ítélt bebörtönzés, juhok elhajtása, nõkkel szembeni erõszakoskodás miatt, és a vádak nagy része valószínûleg igaz is volt. Saját kérésére a király hadnagyságot adományozott neki Egerben, ahol 1578-tól 1582-ig szolgált, de végül duhaj életmódja miatt lemondtak szolgálatairól.1584-ben feleségül vette megözvegyült unokatestvérét, Dobó Krisztinát, s az asszony hozományának tekintett Sárospatakot elfoglalta. Vérfertõzésért és várfoglalásért perbefogták. 1585-ben gyámjával, Balassi Andrással, majd feleségével pereskedett. 1586-ban áttért a katolikus vallásra. 1588-ban házasságát érvénytelenítették, a vádakat elejtették, s hadnagy lett Érsekújváron. 1587-ben Losonczi Anna, Ungnád Kristóf felesége, akinek a költõ Dobó Krisztinával való házasságát megelõzõen évekig udvarolt, megözvegyült. A költõ szerette volna feleségül venni az özvegyet, akit verseiben Júliának nevezett, de udvarlása kudarccal végzõdött. 1589-ben írta a sokáig elveszettnek hitt, csak 1958-ban megtalált Szép magyar komédiát. A drámát Balassi az olasz Castelletti korabeli pásztorjátékából fordította, megteremtve ezzel hazánkban az udvari színjáték mûfaját. Ebben az idõben rendezte korábbi verseit verseskötetté. A 'Maga kezével írott'-nak nevezett kötet nem idorendbe szedett versek halmaza, hanem összeállított, megszerkesztett mû. A versciklusban elbeszéli Júlia iránti szerelme történetét, majd a sikertelen ostrom után más szerelmekrõl számol be, a vitézi életrõl, majd elbujdosásáról. A kötet harmadik részében vallásos, úgynevezett istenes versei találhatók.1589-ben Lengyelországba ment, ahol megismerkedett a Krakkóban élõ Wesselényi Ferencné Szarkándi Annával, akihez a Célia-verseket írta. 1591-ben hazatért. Részt vett Divény és Kékkõ ostromában, majd az Esztergomért folyó csatában. Esztergom alatt mindkét lábát puskagolyó találta el, tíznapos szenvedés után halt meg 1594. október 30-án... Balassi a magyar nyelvû reneszánsz líra megteremtõje, az elsõ európai rangú költõ a magyar irodalomban. Témavilága három körre oszlik: vallásos, harci és szerelmes költészetre. Istenes énekeiben a hinni akarás és a kétely keveredik...Erotikus hangú szerelmes költészete ma is modernnek hat, akkoriban azonban az ilyen témájú költeményeket a katolikus és a protestáns egyházak egyaránt üldözték... Nem az egyrímû strófaszerkezetet használta, hanem a róla elnevezett kilencsoros Balassi-strófát, melyet a reneszánsz tánczenék ihlettek.
(Magyar Könyvklub)

Május 30-31.: Pünkösd

Május 31.:

1923. született Földes Gábor színmûvész, rendezõ (Budapest, 1923. máj. 31. - Gyor, 1958. jan. 15.) A keszthelyi premontrei gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a Színmûvészeti Fõiskolát. Elõbb a néphadsereg színházában színész-rendezõ, majd a Gyõri Kisfaludy Színházban fõrendezõ lett. 1956. október 23-án a gyõri Petõfi Kör elnökévé, október 26-án pedig a Gyõri Nemzeti Tanács értelmiségi tanácsának elnökévé választották. Október 27-én a gyõri rádió adásainak politikai ellenõrzésével bízták meg. November 4-e után színházi és egyéb rendezvényeket szervezett, valamint Hazánk c. lapban publikált. 1957. május 3-án tartóztatták le, és szervezkedés vezetése valamint gyilkosság vádjával ítélték halálra. A gyilkosság vádja alól másodfokon felmentették, ennek ellenére 1958. január 15-én kivégezték.
(Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg.)

Õrség
Az õrség pünkösd táján a legszebb. Ilyenkor látható a kosboros kaszálók, a gyapjúsásos forráslápok és a láprétek sárgaliliomtól, zergeboglártól, szibériai nõsziromtól és széleslevelû ujjaskosbortól tarkálló virágszõnyege, amely egyaránt megragadja az idelátogatót és itt élõt. A szerényebb küllemu réti palástfû ritkasága miatt érdemel említést; valamennyi hazai lelohelye itt található. A magashegységi jellegû kaszálórétek ugyancsak különleges természeti értéket képviselnek. Ilyen helyen nem ritka a kígyónyelv, a szártalan bábakalács és a krajnai pacsirtafû (Polygala nicaensis ssp. carniolica). A hegyi kaszálókon kora tavasszal tömegével bújnak elõ az elsõ szártalan kankalinok, majd áprilisban ezeket a réteket lilára festi a tömegesen megjelenõ agárkosbor. Szeptemberben is virágzik egy illatos orchidea az õszi fûzértekercs. Egyedülálló e gyepek gombavilága is, amelyet nemrég kezdtek kutatni. Több mint harminc hazánkban eddig ismeretlen kalaposgomba-faj került elõ. A java részük a Nyugat-Európában kipusztulófélben levõ nedû- és nyirokgomba, amelyek hazánkban is védelmet igényelnek. A kiterjedt fenyõelegyes lomberdõk, fenyvesek, kaszálók, láprétek, patakvölgyek és vizes élõhelyek láncai fajgazdag állatvilágnak adnak otthont. A ritka fajok többsége a vizes élõelyekhez vagy a fenyvesekhez kötõdik.A gerinctelen állatok közül elsõsorban a lepkéket és a szitakötõket emelhetjük ki. Több olyan fajuk él az õrségben és a Vend-vidéken, amelyek védelmét a Berni Egyezmény is elõírja. Ilyen például a vérfû- és a sötétaljú boglárka, az erdei szitakötés az európai vörös listás kétcsíkos hegyi szitakötõ, amelyek a láprétek ritka fajai.Gazdag és változatos a táj gerinces faunája is. Jellemzõk a hegyvidéki elterjedésû kétéltûek: a foltos szalamandra, a sárgahasú unka és a gyepi béka. A Vend-vidéken él hazánk egyik legnagyobb alpesigote-állománya. E gõték az apró vízállásokban, a források kifolyásainál, a kidõlt fák "krátereiben" találhatók. Ez a nászidoszakban csodaszép színekben pompázó kétéltû címerállata is lehetne a területnek. Összesen tizenkét békafaj és mind a négy hazai farkos kétéltû egyedeivel találkozhatunk a térségben. A tájvédelmi körzet madárvilágára az erdõlakó apró fajok jellemzõk. A lucfenyvesekhez kötõdik a keresztcsõrû, a sárga- és a tüzesfejû királyka - az utóbbi faj fészkelését elõször itt figyelték meg hazánkban. A Rába mentén és a tavak környékén a fokozottan védett vidra is jól érzi magát. A tájvédelmi körzet a népi építészeti hagyományok, az osi településszerkezet és egyéb kulturális értékek hatékonyabb megõrzését is szolgálja. Galambos, Siska, Baksa, Tamaskó, Zsohár, Gerencsér, Jakosa ...
E családok, hányatott sorsú hazánkban egyedülálló módon, az Árpád-házi királyok óta élnek az õrségben, ahová határorzési feladatokkal telepítették õket.
. A legismertebb beépítési forma az úgynevezett "kerített ház". A múltban minden házhoz tartozott „kástu” is, amelyben terményeket és gazdasági eszközöket tároltak. Szalafon, a Pityerszeren kialakított falumúzeumban ma is eredeti környezetben állnak ezek a régi épületek, így a szeres településszerkezet õsi formájában tekinthetõ meg. A "kódisállás" néven ismert elõtér az õrség egyik építészeti jellegzetessége. A XX. század derekától az építkezési stílus eltért a hagyományoktól. Napjainkban azonban egyre több új épületen jelennek meg ismét a népi építészet elemei. A népi építészet remekei közé sorolhatók a haranglábak is, amelyek az õrség jelképévé váltak. Ezeknek az 1755-ben épült pankaszi szoknyás harangláb a legszebb példája. A környéken több, épen maradt, Árpád-kori román és gót stílusú mûemléktemplomban gyönyörködhetünk. Ilyen a XII. században épült szentgotthárdi ciszterci "magtártemplom", a XIII. századból származó õriszentpéteri és az eredeti freskóit õrzõ veleméri templom.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt