A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 MÁJUS
Május 15 - 26

Magyar Krónika, május 17.
Kovács Edit
Montreál

Május 15.:

1905. Szilasi Móric, Szilasbalhás, 1854. okt. 20- Kolozsvár,1905.máj. 5. indogermán és finnugor nyelvész, egyetemi tanár, az MTA levelezõ tagja (1902). A veszprémi gimnáziumban (ma: Lovassy László Gimn.) volt diák, majd bp.-i és német egyetemeken indogermán nyelvészetet és klasszika-filológiát tanult. Hazatérve 1882-1899-ig Barcsay fõgimnáziumunkban, majd az Eötvös-kollégiumban tanár. 1903-tól a kolozsvári egyetemen a magyar nyelvészet és összehasonlító nyelvtudomány rendes tanára. Vogul (manysi) szójegyzéke és cseremisz (mari) szótára az összehasonlító nyelvészet segédeszköze. Írt iskolai tankönyveket, nyelvhasonlító dolgozatai a Nyelvtudományi Közleményekben jelentek meg. Fõbb mûvei: Vogul szójegyzék (Bp., 1896); cseremisz szótár (Bp., 1901); Adalékok a finn-ugor palatális mássalhangzók történetéhez (Akad. Ért. 1904. I. füzet).Mikes, Bolyai, Kisfaludy Károly és Irénéje. Budapest, 1880.
(A Barcsay, a Madách Imre Gimnázium Baráti Köre).

Május 17.:

1817. született Irinyi János, a gyufa feltalálója.

Május 18.:

Múzeumi világnap (UNESCO, 1977-) -A múzeumok nemzetközi világnapja (ICOM, 1977- )

Május 19.:

1893. született Bajor Gizi színésznõ, feledhetetlen színésznõnk a két világháború közötti magyar színházi világ ünnepelt sztárja. [1893. május 19. - 1951 február 12.] Beyer Gizella néven látta meg a napvilágot 1893. május 19-én, és Bajor Gizi néven írta be magát a színháztörténetbe. Kossuth-díjas kiváló mûvész, a Nemzeti Színház örökös tagja. 1914-ben végezte el a Színmûvészeti Akadémiát, s még ebben az évben a Nemzeti Színházhoz szerzõdött. Elsõ nagy sikere Gárdonyi Géza Annuskájának címszerepéhez fûzõdik, 1915-ben. Ettõl kezdve több darab fõszerepét is rábízták, melyek a társulat élvonalába emelték, s 1922-tõl kezdve a színház mûsora nagyrészt rá épült, s nevéhez fûzõdnek a színház legnagyobb sikerei. Harmincegy éves volt, mikor két évadra a Magyar Színházhoz szerzõdött, egyébként élete végéig a Nemzeti tagja maradt. Gyakran vállalt vendégszerepléseket fõvárosi magánszínházakban, s nem maradt ki életébõl a filmezés sem.1918-41 között több magyar film fõszerepét játszotta el, s 1929-tõl kezdve rendszeresen fellépett a Rádióban is. Sokoldalúságát bizonyítva 1938-ban rendezett is a Nemzeti Kamara Színházában. Valóban sokoldalú és széles skálájú mûvész volt. Játéka gondosan megszerkesztett és kidolgozott, magas fokú beszédtechnikája és mimikai készsége klasszikus- és modern, drámai -és vígjátéki mûvekben is egyaránt érvényesült. Késõbb, a német megszállás idején nem volt hajlandó színpadra lépni, saját otthonában azonban mégis a legkülönfélébb szerepek eljátszására kényszerült. Mivel ismert volt jótékony és segítõkész természetérõl, budai villájában kibombázott családokat, katonaszökevényeket bújtatott, és férjét, Germán Tibor professzort is itt rejtegette, akit a náci törvények szerint a németek gettóba, majd Auschwitzba deportáltak volna. A színésznõ a razziázások idején komédiázásával terelte el a nyilasok figyelmét a házkutatásról, hogy ezzel mentse meg az üldözött emberek életét. Férje, attól való félelmében, hogy ötvennyolc éves feleségét teljes süketség, agydaganat és biztos halál fenyegeti, megzavarodott elmével 1951. február 12-én megölte, majd önmagával is végzett. A mûvésznõt a budapesti Farkasréti Temetõben helyezték végsõ nyugalomba, a halálát követõ évben budai villájában emlékmúzeumot rendeztek be...1951-ben alakították ki az elsõ emlékszobát, ami életét és mûvészetét mutatta be. 1957-ben a múzeum gyûjteménye kibõvült a Színház- és Filmmûvészeti Szövetség könyvtárával és színházi dokumentációs adattárával. Az intézmény ebben az idõben kialakult alapszolgáltatásai azóta is megmaradtak, némileg bõvültek és korszerûsödtek. Késõbb, a XX. századi magyar színjátszás másik kiválósága, Gobbi Hilda kapott itt helyet, mert õ hozta létre az emlékszobát, s 1990-ben õ is oda költözött. Nagy elõdeik közül a múlt századi magyar színjátszás utolérhetetlen tragikája Jászai Mari, és a színpadon hetvenöt évet töltött "szõke csoda" Márkus Emília kapott emlékszobát. A többi emlék azokhoz a mûvészekhez fûzõdik, akiknek neve a Nemzeti Színház nevezetes elõadásaihoz kapcsolódik: Rózsahegyi Kálmán, Németh Antal, Jávor Pál, Olty Magda, Váradi Hédi, Major Tamás, Tímár József és alkotótársaik.
(suli.net, nagy magyarok)

Május 20.:

1893. született Schwitzer Pál gépészmérnök, motorkonstruktõr, egyetemi tanár. 1920-ban az USA-ba költözött. Több mint 30 szabadalmazott találmányát nemcsak az Egyesült Államok kormánya és hadserege, hanem nyugati motorgyárak is igénybe vették. 1964-ben itthon is bemutatta 40%-os üzemanyag-megtakarítást biztosító Opitzer készülékét.
(sulinet)

Május 20.:

1978. Tájvédelmi körzetté nyilvánítják az Õrséget. Az Õrség neve geobotanikai és néprajzi fogalom, amelynek határai nem mindig esnek egybe. A történelmi- néprajzi Õrség egykor tizennyolc településbõl állt, amelybõl három ma Szlovéniához tartozik. Földrajzi-növénytani értelemben azonban az említettnél tágabb az Õrség, amely a körmendi Rába- vonaltól délnyugatra húzódó tájat foglalja magába a Vend-vidékkel, valamint a három szlovéniai településsel és a szomszédos Ausztriai Felsõ-õrvidékkel együtt. Ezért az ország legnagyobb tájvédelmi körzetének hosszú távú megõrzése csak a határokon átnyúló együttmûködés keretében oldható meg. A múlt év novemberében megalakult Õrség-Vendvidék Natúrpark a Raab-Õrség-Goricko magyar- osztrák-szlovén háromoldalú természeti park (naturpark) magyar része lett...Az Õrség és a Vend-vidék az ország legnyugatibb része, amelynek éghajlatát döntõen a Keleti- Alpok határozza meg, emiatt a legcsapadékosabb és legpáradúsabb térsége hazánknak. Talaja fõleg agyagon és kavicson alakult ki, tehát rossz vízelvezetõ, néhol szinte teljesen vízzáró. . Sehol másutt az országban nem képzõdõtt és nem maradt fenn ennyi láp, mint itt. A megszámlálhatatlan apró forrásláptól a hektárnyi úszólápig terjed a sor, s közös bennük, hogy szinte mindegyikük védett növényfajok otthona. A forrás körül gyakran - a hazánkban másutt oly ritka jégkorszaki reliktum növények - tõzegmohák (Sphagnum sp.) alkotnak párnákat. Ezek a jégkorszak jellemzõ fajai voltak, s a jég felolvadása és fokozatos visszahúzódása után szigetszerûen fennmaradtak. Ezen a párnán a különös nõvény- és állatfajok egész sora él. Például egyik növényritkaságunk, a rovaremésztõ kereklevelû harmatfû. Ez a faj a Dunántúlon már csak egy-két helyen maradt fenn, szerencsére az Õrségben még él néhány több száz töves állomány. Az itteni lápok jellegzetes, ugyancsak ritka növénye a tõzegeper, a széles- és keskenylevelû gyapjúsás, a vidrafû, a töviskés, a szürkés és a csõrõs sás, a fásszárúak közül pedig a füles fûz és a szõrös nyír. A tajgát idézik. A bõséges csapadéknak köszönhetõen valaha szinte mindent erdõ borított, de még napjainkban is a terület több mint fele erdõs. A magára hagyott irtásföldeket néhány év alatt meghódítják az erdeifenyõ, a nyír és az éger magoncai. A lombelegyes erdeifenyvesek szintén a jégkorszak utáni hûvös idõszak maradványai, amelyek hazánkban másutt nem fordulnak elõ. A magyar-osztrák-szlovén hármashatár környéki megjelenésük szigetszerû, s leginkább a tajga erdeihez hasonlítanak. Emellett szól a fafajösszetételük is, amelyben szálanként fordul elõ a lucfenyõ, gyakoribb kísérõk a kocsányos tölgy és a bibircses nyír, ritkább a havasi éger, a szõrõs nyír és a füles fûz. A lágy szárú növények közül különösen a mohák adnak erre ékes bizonyítékot. De sok, másutt ritka harasztfaj is elõfordul ezekben az erdei fenyvesekben: így a kapcsos, a kígyózó és a lapos korpafû, bár a két utóbbi itt sem gyakori. A borda- és a hegyi páfrány szintén erdei fenyveseink ritkásabb foltjaiban jellemzõ kelet-alpesi vendég. A mészkerülõ erdei fenyvesek jellemzõ fajai a körtikék és a fekete áfonya, amely sok helyen együtt fordul elõ a vörös áfonyával. Különleges érték az avarvirág. A sekély termõrétegû helyeken tömeges a csarab. Az erdõszegélyeket tavasszal a bennszülött henye boroszlán, a nyár végén pedig a feltûnõen szép fecsketárnics színesíti. Az üde bükkösök és gyertyános-tölgyesek egzotikusan szép virága a kakasmandikó és az erdei ciklámen. A mély völgyek, patakok menti égerligetek páratlan értéke a struccpáfrány és az osztrák zergevirág. (Havas Márta - Bodonczi László - dr. Markovics Tibor). folyt köv. Május 24.: 1813. született Kmety György, a szabadságharc alezredese, majd tábornoka. A világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált, ahol Kursid pasa néven vett részt a krími háborúban.
(sulinet)

Május 28.:

1910. Mikszáth Kálmán író halála.

Május 26.:

1917. született Szörényi Éva, Lersch Elvira (Bp. 1917. máj. 26.) színésznõ. 1935-ben végzett a Színiakadémián és a Nemzeti Színház tagja volt 1956-ig. Ekkor Ausztriába távozott, majd 1957-ben az USA-ban telepedett le. Klasszikus és modern mûvekben, tragédiákban és vígjátékokban egyaránt kiemelkedõ alakítások fûzõdnek nevéhez. Játékára az átgondoltság és a mély átélés jellemzõ. Filmezett is. Mûvészetét 1952-ben Kossuth-díjjal, 1954-ben érdemes mûvész, majd kiváló mûvész kitüntetéssel ismerték el.
(Magyar Színházmûvészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó 1994.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt