A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 MÁJUS
Május 3 - 11

Magyar Krónika, május 5.
Kovács Edit
Montreál

A mostoha sorsnak
Tűrni csapásit.
Régi s igaz szó:
A ki miként vet,
Úgy fog aratni.

(Batsányi János, A ki miként vet...1800 körül?)

Május 3.

1873. született Hevesi Sándor rendező, dramaturg, író, színigazgató. Jelentős szerepet játszott a magyar színházi kultúra századeleji megújításában. (Fay.sulinet)

-1889. Eötvös Loránd (1848-1919) személyében az MTA elsőként választott elnökévé természettudóst. (Fay.sulinet)

-1904. Jókai Mór halála. A magyar romantika legtermékenyebb, legnépszerűbb írója, a nagy mesemondó. 1825-ben született Komáromban, gyermekkora színes, anyja gondoskodása felnőtt koráig kísérte. A pápai református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, már diákként barátságot köt Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére, ő szerkeszti és olvasta fel a 12 pontot. Ekkor veszi feleségül barátai és anyja tiltakozása ellenére Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc bukása után felesége menekítette és rejtette el Tardonán, egy ismerős családnál. Az író itt töltött négy hónapot Csányiéknál, s a bükki táj, a vendégszerető falu több írásában is felbukkan. 47 évvel később így emlékezik: "Egy nyáron egy ősszel, egy télen bujdostam én ezekben az erdőkben, üldözöttje a hatalomnak. Házigazdám a derék Csányi Béni, nemes úr volt, földesúr. Álnév alatt rejtegettek, tudta mindenki, hogy bujdosó vagyok, senki sem árult el. A falut Tardonának hítták..." Emlékét a faluban márványtábla és emlékszoba őrzi.1850-ben felesége közbenjárására visszatérhetett Pestre, s ettől kezdve pályafutása töretlen, elismert és szeretett író. Fantáziája kiapadhatatlan, legjelesebb regényei a magyar történelem nagy napjait idézik. 35 éven át országgyűlési képviselő. Személyisége már életében fogalommá vált. Magyarországon művész nem részesült hozzá hasonló elismerésben és tiszteletben. 1904-ben halt meg. Tardonán kívül Miskolchoz is szoros szálak fűzik az írót, hiszen a város szülötte Laborfalvi Róza, aki nem csak felesége, de társa és segítője volt az írónak. Jókai néhányszor elkísérte feleségét a miskolci fellépésekre is, 1857. szeptember 3-án egy Jókai-prológgal és Laborfalvi Róza vendégjátékával nyitotta meg kapuit az új miskolci színház. 1883. december 19-én felesége jubileumi búcsúfellépésén ismét Miskolcon járt az író, akit 1893-ban a város díszpolgárává választottak.(ongalap/borsod)

-1909. született Radnóti Miklós.

Május 6.:

1635. Pázmány Péter esztergomi érsek egyetemet alapított Nagyszombatban.

Május 7.:

1776. született Berzsenyi Dániel költő.

Május 8.:

1828. született Jean-Henri Dunant: a solferinoi csata után alapította a Nemzetközi Vöröskeresztet, hogy segítséget nyújtson a háborúk sebesültjeinek, békeidőben a rászorultak egészségét, biztonságát védje. Emlékére ez a nap a Vöröskeresztes Világnap. (Fay.sulinet)

-1835-ben) született Székely Bertalan festőművész, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. (Fay.sulinet)

-1901. született Szerb Antal irodalomtörténész, műfordító, író.

Május 9.:

1763. született Batsányi János költő, író; első hazai irodalmi

folyóiratunk, a Magyar Museum egyik alapítója. (Fay.sulinet) http://www.batsanyi-tapolca.sulinet.hu/cgi-bin/honlap/index.asp?mutat=1

Batsányi János. (1763-1845) A magyar felvilágosodás írói, költői általában a köznemességből kerültek ki, kivételesen egy-egy arisztokrata is közeledett hozzájuk. A haladás szószólói a 18. században kivétel nélkül nagy műveltségű, sokat és sokfélét olvasok voltak. Ebben a művelt nemesi világban már származásánál fogva is felettébb különálló jelenség a plebejus Batsányi János, akit indulatai is gyakorta elválasztanak a többiektől, akikkel együtt teremti meg az új magyar irodalmat, és akiknek körében versenytárs nélkül ő a legjobb költő. Batsányi, egy tapolcai suszter fia volt. További életrajza szinte kalandregény, kalandjai jellemzően vallanak előbb a felvilágosodás, majd a rá következő elsötétedés évtizedeire. Batsányi négy nyelven -magyarul, latinul, németül és franciául - egyformán verselt. 22 éves fővel túl van az egyetemen is, jogi diplomát szerzett. Mint joggyakornok kerül Orczy Lőrinc pesti házába, ahol egyben a ház fiának nevelője. Orczy megkedveli a kiváló ifjút, és szívesen látja szalonjában, ahol a felvilágosodott ifjúság találkozik. A kora időktől fogva verselő ifjú ebben a körben érik költővé. Később Kassán lesz Batsányi közhivatalnok. Fontos mozzanat ez a magyar irodalom történetében. 1787. novemberében 13-án Baróti Szabó Dávid lakásán Batsányi János, Baróti Szabó Dávid és Kazinczy Ferenc megalapítja a Kassai Magyar Társaságot, amely kezdete minden hazai irodalomszervezésnek. Hamarosan országszerte sokan csatlakoznak hozzájuk, ők pedig megindítják a "Magyar Museum" című folyóiratot, minden magyar irodalmi folyóirat mintáját és elődjét. Ennek számaiban jelentek meg Batsányi országszerte feltűnő és nagyhatású versei, izgalmasan érdekes tanulmányai és az első Osszián-fordításai. Az Osszián-fordítás abban az időben, egész Európában költői közfeladat. Verselésében túllép a franciásokon, megtanulja Baróti Szabótól a deákos verselést. Ráday Gedeontól és Kazinczy első kísérleteiből a nyugat-európai rímes jambusokat. Majd nemsokára letartóztatják. Pesten elkezdődött a Martinovics-per. Batsányi pedig versben üdvözölte a francia forradalmat, még azzal is rettentve a hazai urakat, hogy: "Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek / vigyázó szemetek Párizsra vessétek! "De a perben nincs ellene elég bizonyíték: nem régen él Pesten, nincs bizonyítható kapcsolat közte és az összeesküvők között. Kassán Kazinczyval is régóta szakított. Kiszabadulása után Bécsben kap állást. Ott magyar könyvsorozatot tervez Magyar Minerva címmel. Itt (Bécsben) éri a nagy szerelem, Baumberg Gabriella ünnepelt osztrák költőnő. Szinte első látásra egymásba szeretnek, majd összeházasodnak, és az asszony híven kitart férje mellett a nagy megpróbáltatások idején. Jön Napóleon: Batsányi, mint sokan mások benne látják a szabadítót. A franciák mellé áll, és lefordítja Napóleon kiáltványát, amely arra szólítja a magyarokat, hogy szakadjanak el Ausztriától. Ezért a békekötés után életveszélyes lenne nemhogy Bécsben maradnia, de akár Magyarországra hazajönnie. A francia katonákkal együtt Párizsba megy, ahol francia hivatalnok lesz. Napóleon bukása után megint elfogják, és kétévi börtön letöltése után, az ausztriai Linzet jelölik ki szálláshelyéül, ahol mindhalálig rendőri felügyelet alatt áll. Felesége híven követi. A hazai élettől ekkora már régen elszakadt Batsányi. Túlélte önmagát. A reformkor nagyszerű küzdelmeiről tudomást sem vesz. Az egykori forradalmár csaknem megéri az újabb forradalmat, csak sejtelme sincs, hogy ez készül. 1845-ben halt meg, 82 éves korában.(Forrás: Kertész Károly: Tapolcai életrajzi lexikon)

Május 11.:

1760. született Pálóczi Horváth Ádám költő

-1992. Kolozsvári Grandpierre Emil halála Kolozsvár, 1907. jan.15.-Bp.1992. május 11., író, kritikus, műfordító Francia eredetű erdélyi családban született, apja Grandpierre Emil kolozsvári törvényszéki bíró, az erdélyi Magyar Párt elnöke. A kolozsvári református kollégiumban tanult, 1924-ben családjával Bp.-re költözött. Jogi, majd bölcsészkaron folytatta tanulmányait, azonban nem fejezte be, Colmarban tanult tovább az ottani textilipari főiskolán. Hazatérve 1928-ban a pécsi egyetem bölcsészkarára iratkozott be, ott végzett olasz-francia és filozófia szakon. Doktori értekezését Pirandellóról írta. Nem kapott tanári állást; a Statisztikai Hivatalban, majd egyidejűleg az Iparművészeti Iskolában, a Kisebbségtudományi Intézetben, ahol erdélyi ügyekkel foglalkozott, és a Népies Irodalmi Társaságnál dolgozott, ez utóbbi helyen a román sajtóról készített szemlét. A Rádióba meghívott híres előadókról, írókról szóló első regénye, A rosta 1931-ben az Erdélyi Szépmíves Céhnél jelent meg. A Nyugat, a Magyar Csillag és az Erdélyi Helikon közölte írásait. Ezután rövid ideig a Rádió dramaturgiai osztályán, majd 1941-44-ben a Franklin Kiadó lektoraként kapott munkát. A II. világháborúban katona volt, hadapród őrmesteri rangot ért el, szovjet hadifogságba került. Hazatérve 1947-49-ben a Magyarok szerkesztője, 1946-49-ben a rádió irodalmi osztályának vezetője, majd helyettes műsorigazgatója volt. Szervezőmunkájával és irodalmi publicisztikájával fontos szerepet töltött be az irodalmi életben. 1949-ben elbocsátották állásából, 1950-ben a Hungária Kiadó, majd a Szépirodalmi Kiadó lektora lett. 1951 után írásaiból élt, ezek a Kortársban, az Új Írásban a Jelenkorban láttak napvilágot.(Magyar Irodalmi Lexikon)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2004 Magyar Krónika Rt