A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 ÁPRILIS
Április 2 - 16
Magyar Krónika, április 5.
Kovács Edit
Montreál

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt --

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkelszáll,
száll magasba, föl az isten-ember.

(Húsvét, Kosztolányi Dezső.)

Április 2.:

1473. születet Corvin János, Mátyás király házasságon kívül született fia. Apja hercegi rangra emelte, utódjául jelölte ki, de II. Ulászlóval szemben nem tudta érvényesíteni trónigényét.

Április 4.:

1784. született Körösi Csoma Sándor nyelvtudós, a tibeti-angol szótár megalkotója.

-1853. született Zipernowszky Károly gépészmérnök, feltaláló, a

hazai erősáramú elektromos ipar megteremtője. Legjelentősebb találmánya a Dérivel és Bláthyval közösen szabadalmaztatott transzformátor, valamint a váltakozó áramú áramelosztó rendszere.

-1883. született Juhász Gyula költő.

-1933. rendeli el a Budapesti Büntető Törvényszék József

Attila: Döntsd a tőkét (1931) című verseskötetének elkobzását.

-1945. szabadította fel hazánkat a szovjet hadsereg a német megszállás alól. Ezzel a nappal négy évtizedes szovjet megszállás vette kezdetét.

Április 5.:

1893. született Szabó Pál író, politikus.. (Biharugra, 1893. ápr. 5. - Bp., 1970. okt. 31.) A Nemzeti Parasztpárt alapító tagja és elnöke voltszegényparaszti családból származott, ezért a hat elemi elvégzése után az ugrai iskolában dolgoznia kellett. Többek között napszámosként dolgozott; illetve kőműves mesterséget tanult. Ifjúkorát és ezeket az éveket számos írásban örökítette meg. Rengeteget művelődött, már ifjúkorában könyveket vásárolt, sokat olvasott, sőt még színházba is bejárt Nagyváradra. 1915-ben az első világháborúban is részt vett, katonaként nyolc hónapig az orosz, később az olasz fronton harcolt. Leszerelési pénzéből azonnal előfizetett a Nyugatra. A Tanácsköztársaság alatt Ugrán részt vett a forradalmi eseményekben is, minek következtében két év helyi internálásra ítélték. Ezalatt az idő alatt a faluban műkedvelő csoportot, sportegyesületet szervezett fiatalok számára. 1922-ben vette feleségül Kiss Etelkát, akiről később előszeretettel formálta meg regényeinek nőalakját. .Harminchét éves korában fordult a regényírás felé, az Emberek című regényének kézirata Tildy Zoltán közreműködésével jelenhetett meg. 1933-ban Övék a glória címmel kiadták novelláit is. Könyvei honoráriumából a Független Kisgazdapárt Bihar vármegyei szervezését finanszírozta és élénk politikai tevékenységet folytatott. 1938-tól 1944-ig a Szabad Szó című lapot szerkesztette, mely szintén jelentős szerepet töltött be a a népi írók mozgalmának történetében, a Nemzeti Parasztpárt megszervezésében, amelynek egyik alapító tagja és 1939-től kezdve elnöke is volt. Munkásságának legkiemelkedőbb csúcspontja, az 1941-43-ban megjelent trilógia, mely később Talpalatnyi föld címen jelent meg és három kötetből áll: Lakodalom, Keresztelő, Bölcső, és amely a szegényparasztság szomorú sorsát mutatja be. . 1945 őszétől a Parasztújságot szerkesztette, melyet később beolvasztottak a Szabad Földbe. 1946 tavaszán családjával végleg Budapestre költözött, ahol haláláig részt vett a politikai és társadalmi életben, mint országgyűlési képviselő, és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke. Hatvanadik születésnapján kezdte el önéletírását, amelynek összefoglaló címe Nyugtalan élet lett és amely később négy kötetben jelent meg 1954-1958 között, az ötödik rész Minden kör bezárul címmel 1968-ban készült el.

Április 6.:

1490. Mátyás király halála

Nézd Donatello márvány vésetét,
A karvaly orrt, a dactól görbe ajkat,
Mely gúnyt nyilazva sújt, bár csukva hallgat,
Nézd a szemét, mely fényes és setét!

Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja,
Királyi holló, mely nyugatra tart,
Mely fölgyújtja a bús magyar avart,
Mely a jövendőt lángolón akarja!

Pusztára épül tündérpalotája,
Plutárkot érti és Cézárt csodálja
És elmereng olasz kéz remekén.

De garabonciásként viskóba járva,
Míg írt keres az árva pór bajára,
Érezi, hogy mily magányos szegény!

(Mátyás király, Juhász Gyula)

-1814. született Ybl Miklós építész.

Április 6.:

Pészach Chaim Levi: Miért Pészach az ünnepek koronája? A zsidó ünnepek és örömteli összejövetelek közül kétségtelenül Pészach széder-estje a legnépszerűbb: a legkülönbözőbb háttérű zsidók igyekeznek részt venni a szertartáson - és még a hagyományos zsidó életformától messze távolodott otthonokban is összegyúlnek Pészach estjén valami mélyen gyökerező és megmagyarázhatatlan vágyakozástól vezérelve. A náci haláltáborok elmondhatatlan rémülete közepette a zsidók életüket kockáztatták egy rövid és szegényes széder kedvéért és a katolikus Spanyolországban az inkvizíció idején sok marranus titokban gyűlt össze földalatti barlangokban, hogy együtt ünnepeljenek a felfedezéstől és megkínzástól való félelem mellett. Miért? Mi különbözteti meg a széder-estet más rituális ünnepektől? Jelentheti-e ez egyszerűen a történelmünk hajnalán lejátszódott eseményekről való megemlékezést szövegek, szertartások és szokások komplex sorozatán keresztül? Amennyiben a válasz egy egyszerű "igen", akkor miért nem emlékezünk meg ugyanilyen pazar módon a szináji kinyilatkoztatásról, mely maga is egy rendkívüli csoda? A kulcs: a széder szerkezete. A fenti kérdésre a választ a széder felépítésének áttekintésével kaphatjuk meg. A szövegek, előírások és rituálék - az utolsó részletig - egy meghatározott rendszert alkotnak, mely nyilvánvalóan tudatosan lett megszerkesztve. Tulajdonképpen maga a "pészachi széder" kifejezés héberül a "Pészach rendjét" jelenti.az este alapszerkezete a következő: 1, Az Exodus elbeszélése a gyermek és az apa közti kérdés-felelet formájában kell megtörténjen.2, Az ünneplés mindig családi körben zajlik, lehetőleg minél több barát bevonásával. Ez nem a magányosok éjszakája.3, A Haggada elbeszélése a macesz, a keserő fő és a négy pohár bor köré összpontosul. Ahhoz, hogy megértsük a széder-este lényegét, az első és legfontosabb, hogy lássuk a Tóra viszonyát az egész történethez: A Tóra nem azt parancsolja nekünk, hogy elhiggyük az Exodus megtörténtét, hanem azt, hogy emlékezzünk arra a kellemetlen dologra, melynek az egész zsidóság tanúja és részese volt. A tíz csapás, a kivonulás, a Vörös-tenger kettéválása - mindezeknek 600.000 húsz és hatvan év közötti férfi személyesen tanúja volt. Ezekhez hozzáadva asszonyaikat, gyermekeiket és az idősebb férfiakat - a végösszeg milliókra rúg. A Tóra határozottan állítja, hogy mindezek az események valóban ezen milliók szeme láttára történtek, mindannyian személyesen részesei voltak. Nem egy, nem tizenkettő - hanem milliók! És megparancsoltatott nekik, hogy ezt a tanúbizonyságot továbbadják a jövő generációinak, hogy e hatalmas esemény sose merülhessen feledésbe. ...(Goldi Szabó fordítása, Szombat)

Április 9 .

Húsvét. a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: e napon ünneplik Krisztus feltámadását. Ekkor ér véget a negyven napig tartó nagyböjt, a hústól való tartózkodás; innen származik az ünnep magyar elnevezése. Megünnepléséről már a 3. századból vannak adatok. Magyarországon az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat határozata szerint -e határozatok képezik 1. (Szent) László úgynevezett 1. törvénykönyvét -a húsvéti ünnepek négy napig tartanak. 1611-ben a nagyszombati katolikus zsinat három napra csökkentette a húsvét megünneplését, XIV. Kelemen pápa 1m-ben már csak két napban szabta meg. S bár X. Pius pápa 1911-ben törölte húsvét második napját a kötelező ünnepek sorából, nálunk, Magyarországon továbbra is megmaradt annak. A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Az ilyen liturgikus cselekményekkel függ össze a húsvéti népszokások és hiedelmek többsége is. Ilyen szokás volt például a határkerülés is, amikor a legények és a fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a falun, majd énekelve imádkozva bő termésért és békességért, megkerülték a határt. Ez a szokás a kereszténység előtti időkben gyökerezik: eredete a körüljárt terület, azaz a tavaszi vetések megvédése a gonosz, a fagy, a jégverés ellen. Országszerte szokásban volt húsvétkor a kereszt járás, amely után a patakra mentek mosakodni, hogy egész évben frissek, egészségesek legyenek. A húsvéti locsolás is ilyen termékenységvarázsoló népszokás, amely az egész ország területén közismert. A húsvéti locsolkodás eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. ...(Egri JánosTerra 1987)

Április 12.:

1793. született Bugát Pál orvos, egyetemi tanár. Jelentős érdemeket szerzett a magyar orvosi műnyelv kialakításával.

-1944. Korányi Sándor báró, orvos, belgyógyász halála

Április 16.:

1951.Finály Gábor archeológus halála. (Kolozsvár, 1871. okt. 31. - Bp., 1951. ápr. 16.) Régészeti kutatásainak eredményeiről Archaeológiai Értesítőben számolt be. Egész életén át dolgozott a mo.-i latin nyelvű helységnevek összegyűjtésén. latin helységnevek kutatása okán vessünk egy pillantást apjának, Finály Henriknek életművére. A hajdani neves kolozsvári professzor latin szótára alapmű. Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és leghasználhatóbb latinszótár. Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja. Az EKE választmányi tagja (1894-), a Helynév helyesbítő bizottság tagja (1894-).
A Kolozs vármegyei osztály választmányi tagja (-1894), jegyzője (1894-). Főbb művei: A római kori Magyarország térképe (Bp., 1911); Régészeti kutatások (Archaeológiai Értesítő) (A Barcsay, a Madách Imre Gimnázium Baráti Köre)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | C 2000 Magyar Krónika Rt