A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 FEBRUÁR
Február 6 - Február 20
Magyar Krónika, január 26.
Kovács Edit
Montreál

Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Miként ha most látnák elõször...
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly --
Minek nevezzelek?
Petõfi Sándor: Minek nevezzelek? Pest, 1848.

Február 6.:

1952. Házingatlanok államosítása.

Február 10.:

1853. Clark Ádám tervei alapján megkezdik a budai Várhegy alatt vezetõ alagút építését.
-1946. Gyöngyösi János külügyminiszter aláírja a magyar békeszerzõdést.
Február 11.: A betegek világnapja (1993 - II.János Pál)
-1963. Elsõ ízben adják át a szép magyar beszéd jutalmazására a Péchy Blanka által alapított Kazinczy-díjat. (Az elsõ kitüntetett Makay Margit színmûvésznõ).

Február 12.:

1863. született Jász Géza filozófiai szakíró, a természetjárás lelkes propagálója. Jász Géza (Jobbágyi, 1863. febr. 12. - Bp., 1937. febr. 11.): filozófiai író. Jogot tanult, majd a Magyar Földhitelintézet könyveloje volt. Elsõ bölcseleti munkája 1893-ban jelent meg. Munkássága szervesen kapcsolódott a magyar haladó gondolkodás hagyományaihoz, Margó Tivadar, Herman Ottó világszemléletéhez. A darwinizmus kiterjesztését a társadalomra H. Spencertõl vette át. Vallásellenessége és antiklerikalizmusa révén kapcsolatba került szociáldemokrata és polgári demokratikus írókkal. Lelkes turista volt. A Turisták Lapjába mintegy félszáz különféle cikket írt; jelentos propagandát fejtett ki a belsõ vándorforgalom emelése érdekében; a Magyar Turista Egyesület több vidéki osztályát õ hívta életre. - (Magy. Filoz. Szle, 1964. 4. sz.).
(Életrajzi lexikon)

1863. meghalt Lisznyai Damó Kálmán költõ, Nógrád vármegyei táblabíró. Lisznyai Damó Kálmán, dalköltõ, szül. Herencsényben (Nógrád) 1823 okt. 13., megh. Budán 1863 febr. 12. Apja táblai jegyzõ, késõbb táblabíró, ki üres óráiban maga is verselgetett. Nógrádban lakott, palóc földön, de székely elei a Háromszékbõl, Lisznyóból szakadtak Magyarországra. Anyját már egy éves korában elvesztette. Elemi és középiskoláit Losoncon végezte, felsõbb tanulmányait Pozsonyban és Eperjesen; az utóbbi helyen Sárossy Gyulával és Kerényi Frigyessel kötött barátságot. 1843.-ban jelen volt a pozsonyi országgyûlésen, mint Kubinyi Ferenc kiskövete. Ügyvédi vizsgát tett s aljegyzõ, majd bíró lett a nógrádi kir. táblánál. A megyegyûléseken gyakran szónokolt tüzes honszeretettel, keletiesen virágos nyelven. 1848. a pesti ifjúságnak egyik kedveltje volt és ünnepi szónoka. Résztvett a szabadságharcban; a világosi fegyverletétel után egy osztrák ezredbe sorozták s 22 hónapig szolgált Olaszországban, Tirolban és Schleswig-Holsteinban. Irodalmi mûködését a Mátray Honmûvészében kezdte, de figyelmet csak az Athenaeumban megjelent Szivemhez c. költeményével keltett 1840. Ezután számos verset irt az akkori lapokba. 1846. jelent meg elsõ gyûjteménye, a Tavaszi dalok (Pest 1847), egy fiatalos és szabálytalan fantázia merész vonásaival, melyek sokban emlékeztettek Petõfire. Legnagyobb hatást Palóc dalok c. gyûjteménye tette 1851., melynek II. bõvített kiadása (Pest 1852) 6000 példányban jelent meg. E kötettel az elõbbi évtizedben felkarolt népies elemet specializálta, a lírának mintegy palóc stíljét akarta megalkotni; motívumait, képeit a palóc nép eszmekörébõl vette, a palóc észjárást utánozta és palóc tájszavakkal rakta meg stílusát. De az utánzás inkább csak külsõségekben, cifrálkodásban sikerült, L. nem a palóc nép szellemét, hanem a maga különös és önkényes leleményeit adja, melyekben a kedély elevensége leleményeit adja, melyekben a kedély elevensége és a képzeletnek kedves játéka is meglep itt-ott, de annál több a bizarr gondolat, túlságos népieskedés, a zavaros szerkezet és puszta szóvirág. Az õ hatására indult meg az 50-es években az a vicinális népies költészet (Szelestey stb.), mely tájnyelvi sajátosságokkal akart hatni, s amelyet Erdélyi János „kelmeiség”-nek nevezett. L. termékeny múzsája egymásután lépett elõ verses gyûjteményeivel, melyeknek jórészt cifra címe a tartalmat is jellemzi: Madarak pajtása (Pest 1856); Új palócdalok (u. o. 1858); Dalzongora (1858). Mindezekben nincs mûvészi fejlõdés, aminthogy L. egész költõi pályáján nincs. Pályája kezdetén Bajza intette nagyobb mûgondra, de a külsõ formában mindig pongyola maradt, sõt a pongyolaságban némi eredetiséget látott, mint az akkori fiatalabb költõk többnyire. Innen majd minden költeménye rögtönzésnek tûnik fel. Számos darabját meg is zenésítették s külön füzetekben forogtak közkézen: L. két dala (Pest 1860); Nemzeti kördal (161); A szerednyei bor (1861); Garibaldi nótája (1861); Parragh-csárda (1862) stb. Verseibõl egy gyûjteményt Kertbeny németül adott ki (Gedichte, München). Thales Bernhard pedig számos darabját franciára fordította.

(A Pallas Nagy Lexikona.)

Február 14.:

VALENTIN NAP, SZERELMESEK NAPJA
-Az epilepszia világnapja (IBE, 1997-)

Február 15.:

1945. Rendelet az üzemi bizottságok létrehozásáról.

Február 16.:

1878. Született Ágner Lajos orientalista, pedagógiai író. Ágner Lajos (Szécsény, 1878. febr. 16. - Bp., 1949, ápr. 30.): irodalomtörténész, orientalista, pedagógiai író. A budapesti egyetemen bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1902-03-ban állami ösztöndíjjal a berlini egyetemen a kínai és a japán nyelvet tanulmányozta. 1902-tõl jászberényi, 1907-tol budapesti gimnáziumi tanár, 1926-tól 1938-ig, nyugdíjazásáig gimnáziumi igazgató volt. 1918-19-ben miniszteri osztálytanácsos a közoktatásügyi minisztériumban. Számos tanulmánya és fordítása jelent meg a japán és a kínai irodalomból: Száz kínai vers (mufordítások, Bp., 1937); A legfõbb lényrõl és az erényrõl (Lao-ce: Tao ce King, mufordítás, Bp., 1943). - F. m. Vachott Sándor élete és költészete (Bp., 1901); Ferenczy Teréz emlékezete (Balassagyarmat, 1903); A japán szókincs európai elemei (Bp., 1904); Kölcsönhatások a hazai nyelvek között (Bp., 1905); A japánság súlya és törekvése (Jászberény, 1905); A kínai nevelés (Jászberény, 1907).
( Életrajzi lexikon)

Február 18.:

1945. Orosháza: földmunkások kongresszusa.
-1952. A húsjegy eltörlésével megszûnik Magyarországon az élelmiszerjegy rendszer.

Február 20.:

16 éve megalakult a Vállalkozók Országos Szövetsége.

Magyar emlék a vatikáni temetõben

Ha a Szent Péter téren állunk, bal kéz felé, az oszlopsor mögött már a svájci gárdisták által õrzött kapu található. Szerdánként erre mennek a zarándokok a VI. Pál-terembe az általános kihallgatásra. Az audienciák helyszíne mögötti területre azonban csak külön engedéllyel lehet belépni. A több ezer ember befogadására épített hatalmas csarnok mellett a németek kollégiuma található. Furcsa dolog ez, hiszen itt szinte megszakad a Vatikán területe, ugyanis az épület és a mellette lévõ temetõ ezerkétszáz esztendõ német jelenlétét sugározza. Ez a Campo Santo Teutonico. Kétezer esztendeje ezen a területen volt Néró császár cirkusza. Sok-sok keresztény mártír vérét itta itt a föld. Aztán a közeli temetõ fölé emelték a Szent Péter-bazilikát, hogy annak oltára Péter sírja fölött legyen. 799-ben Nagy Károly kollégiumot alapított az egykori cirkusz területén, hogy a frank zarándokok római tartózkodását segítse. (1000 után e terület mellett építtette a mi Szent István királyunk a magyar zarándokházat, melyet a Szent Péter-bazilika bõvítésekor lebontottak.) A német ajkúak ebbõl a szempontból szerencsésebbek voltak. 1450-tol papjaik lakhattak és tanulhattak a falak közt, 1500-ban épült templomukban imádkozhattak és imádkozhatnak ma is. A kollégium jelenlegi formáját 1876-ban kapta. A Campo Santo Teutonico kollégiumban papok, szeminaristák és világiak tanulnak. Amint az alapításkor, úgy ma is egy százhúsz tagú, karitatív célokat szolgáló egyesület (fraternitas) gondoskodik a kollégium fenntartásáról. Az aprócska temetõ meghitt csendet áraszt az amúgy is békés vatikáni falak között. De mint mindenfelé Itáliában, a magyar vándor itt is hazánk fiainak emlékeibe botlik. Itt van eltemetve például Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnõ, aki Liszt Ferenc szerelme volt. (Liszt csak az 1860. október 21-ére kituzött esküvõ elõtt egy nappal tudta meg, hogy a pápa a hölgy elõzõ házasságát nem érvénytelenítette, s így az meghiúsult.) De itt van eltemetve Cserto Sándor, a Hittani Kongregáció munkatársa, Ladomerszky Miklós, aki az egyik pápai egyetem könyvtárosa volt, Farkas Géza vatikáni munkatárs, több, a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult diák, és itt nyugodtak Mester István hamvai is, míg Egerben, a székesegyházban újra nem temették. Mindezek temetõi emlékek. Jelzik az örök élet elõtti földi mulandóságot, és hirdetik jelenlétünket a Vatikánban, Rómában - az Örök Városban.
(Bókay László, Új Ember, 2003.12.28)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt