A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JANUÁR
Január 25 - Február 6
Magyar Krónika, január 26.
Kovács Edit
Montreál

HORTOBÁGY POÉTÁJA
S úgy éljetek künn, ott az új világban,
Míg vándorlástok bús évadja tart,
Hogy hozzatok díszt nemzetünk nevére,
Hogy bennetek tiszteljék a magyart!
Elég nekünk a pártok rút viszálya,
Irigy gyûlölség, mérges bosszú, vád!
Szeressétek ti messze idegenben
Nálunknál jobban a magyar hazát!...

(Ábrányi Emil, AZ AMERIKAI MAGYAROKHOZ.- 1901.)

Január 25.:

1802. született Debreczeni Márton bányamérnök, költõ Debreczeni Márton, a XIX. század elsõ felének legjelentõsebb magyar bánya- és kohómérnöke 150 éve, 1851. február 18-án húnyt el Kolozsvárott. Magyargyeromonostoron született 1802. január 25-én. 1823-tól Selmecen, a Bányászati és Erdészeti Akadémián folytatta tanulmányait. 1825-ben bányagyakornok, késõbb napidíjas olvasztómester lett Radnán. A csertési kohóüzem kémlõhelyettesévé, majd Zalatnán kohóellenõrré, kohónaggyá nevezték ki. Az erdélyi kincstár tanácsosa is volt.Az erdélyi bányászat igen sokat köszönhet neki: újítások sorát vezette be a bánya- és kohótechnikába. Neki köszönhetõ a XIX. század elejére leromlott erdélyi bányászat újrateremtése, az elhanyagolt üzemek fejlesztése. Nevéhez fûzõdik a vajdahunyadi vasgyár korszerûsítése és átszervezése. Legjelesebb találmánya az olvasztókemencék levegõellátását tökéletesítõ csigafúvó. Zalatnán az 1830-as évek végén saját tervezésû gõzmozdonyt épített a kohók kiszolgálására. A kohósalakot õ használta elõször kéngyártásra, és bevezette a vasgálic- és rézgálicgyártást. Megoldotta az aranynak és az ezüstnek feketeszénbõl való „kifejtését”.Debreczenit 1848-ban az erdélyi országgyûlés, az unió-bizottmány egyik tagjává választotta. Pesten, a bányászati ügyek vezetõjeként a Pénzügyminisztériumban miniszteri tanácsosa lett. A szabadságharc után perbe fogták, fizetését felfüggesztették. A kohók mellett szerzett higany- és ólommérgezés leverte a lábáról. A háborús események miatt szünetelõ erdélyi bányákat és kohókat megkísérelte üzembe helyezni, eközben tüdõgyulladást kapott, és meghalt. A hagyatékát feldolgozó gróf Mikó Imre mintegy 3000 oldalnyi, kézzel írt bányászati és kohászati szakmunkát és szépirodalmi mûveket talált.
(Kiss Csongor, Élet és Tudomány, 2001.01.07.)

Január 25 .:

1945. rendelet a népbíráskodásról
-1949. KGST megalakulása

Január 26.:

Nemzetközi Vámnap (1993-)

Január 26. és febr. 1.:

1984. A Hírmondó januári számában megjelenik Krassó György nyilatkozata az 1956-os forradalomról, amelyet a SZER Kasza László szerkesztésében sugároz. Krassó emléktáblát avattak Londonban és Budapesten Két városban is emléktáblát állítottak szerdán Krassó Györgyre emlékezve, a néhai forradalmár egykori barátai. A Fõ utcában a Fõvárosi Önkormányzat, Londonban pedig az ottani Magyar Kulturális Egyesület állított emléktáblát. Igen késõn, halála után csaknem tizenegy évvel avattak elõször emléktáblát Krassó György tiszteletére, igaz, akkor mindjárt kettõt is. Krassó, a rendszerváltás idején, a Magyar Október Párt legemblematikusabb figurájaként vált ismertté. Pártja látványos, radikális akciói miatt azonban a politikai pártvonalra szorult akkoriban. Hiába kezdeményezett tárgyalásokat az ellenzéki egységrõl, szóba sem álltak vele... Mécs Imre, az egykori harcostárs a Fõvárosi Önkormányzat állította táblánál idézte fel emlékeit Krassóról, az örök lázadóról, a gyengék védelmezõjérõl. Mécs szerint Krassó még a börtönben is lázadt: hiába büntették meg idõrõl-idõre felkiabált séta közben rabtársainak, így tartva bennük a lelket. Vagy dacolt a szabályokkal és telefonkagylóból épített rádión hallgatta a híreket, mert õ a börtönben is éhezett a hírekre.A szabad demokrata politikus felidézte azt is, hogy Krassó Györgyöt kiszabadulása után szinte azonnal újra bebörtönözték nyolc hónapra. Az, hogy nem kellett újra börtönbe vonulnia annak köszönhette, hogy az új bírósági perben összezavarta a tanúkat, így felmentették."Az már egy másik történet, hogy a bírónõ késõbb szerelmes lett bele és közös gyermekük is született" - emlékezett az egykori fogolytársra Mécs, hozzátéve, hogy "Gyuri szerette a nõket". Hosszan ecsetelte Krassó szerepét az ellenzéki mozgalmakban, illetve úgy vélekedett: kényszerû emigrációja után bajtársa szinte "haragudott ránk, hogy majdnem megcsináltuk a rendszerváltást nélküle".
Elismerte, hogy ekkoriban mindenki megrémült radikalizmusától, "így mi a kerekasztal lovagjai is" - utalt az Ellenzéki Kerekasztal résztvevõinek akkori reakcióira. Szavai szerint Krassó György , 56 igazságáról azt hirdette: a forradalomnak nem voltak kiemelt hõsei, de harcosa volt az utca népe, a munkások és mindenki, aki a rendszeren változtatni akart... Demszky Gábor az emléktábla avatáson arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy Krassó György egy permanens forradalmár volt, aki a Kádári konszolidáció idején is folyton provokálta a hatalmat. Demszky az egykori barátról, mint egy õszinte pesti arcról beszélt, aki az 56-os Budapestet jelenítette meg."Perben állt mindenkivel és egy olyan abszolút igazságot keresett, ami talán nem is létezik" - vélekedett...Tamás Gáspár Miklós felidézte az ellenzéki éveket, amikor Krassó volt a szamizdat-ipar pénztárosa, illetve amikor "odamentem hozzá pénzért úgy fogadott, hogy épp ül a szobámban három spicli, és mintha ez nem számítana, a lehetõ legtermészetesebb módon visszament, leült az ágya szélére és folytatta velük a diskurzust".Demszky utólag látta ennek a találkozásnak a nyomait a titkosszolgálati iratok között, ami igazolta Krassó félelmeit, mert vendégei valóban ügynökök voltak és háromféleképp interpretálták szavait. Demszky szerint Krassó sajátossága volt, hogy senkirõl nem mondott jókat, így a titkosszolgálatok által összegyûjtött anyagok arról szólnak, kinek mi volt a hibája. Demszky úgy véli: ha Krassó ma élne "nem értene egyet velünk, megglosszázná még a mostani megemlékezést is"...Krassó Györgynek állítottak emléktáblát a londoni Russell Squaren szerdán. Nagy Imre és Göncz Árpád egykori fogolytársa, akit annak idején 10 évi börtönre ítéltek az 1956-os forradalomban vállalt szerepéért, 1985-89 között élt a brit fõvárosban, ahol a BBC és a Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott. 1991-ben bekövetkezett halála után özvegye, Háy Ágnes a londoni Russell Square-en lévõ parkban diófát ültetett emlékére. Itt avatott emléktáblát az '56-os forradalmárnak a londoni Magyar Kulturális Központ.
(Bogád Zoltán, 2002. október 23., index.hu)

Január 28 .:

1958. Münnich Ferenc kormányt alakít
-1989. Pozsgay Imre kijelenti a rádióban, hogy 1956 népfelkelés volt

Január 30.:

A lepra elleni harc világnapja (WHO, 1953-)

Január 31.:

A béke napja

Február 1.:

A civilek napja Magyarországon (1998-)

Február 2.:

A vizes élõhelyek világnapja (Ramsari egyezmény, 1971-) Hivatalos elnevezése: EGYEZMÉNY A NEMZETKÖZI JELENTOSÉGÛ VÍZES TERÜLETEKRÕL, KÜLÖNÖSEN MINT A VÍZI-MADARAK ÉLÕHELYÉRÕL 1971-ben Ramsarban fogadták el (Irán), 1975-ben lépett hatályba. Hazánk 1979-ben csatlakozott hozzá. Jegyzõkönyv készült 1982-ben Párizsban, amely 1986-ban lépett hatályba. Az egyezmény célja a vizes élõhelyek megõrzésnek elõsegítése és ehhez megfelelõ jogi, intézményi, együttmûködési keretek biztosítása. Az egyezmény alapállása nem tiltó, az ésszeru hasznosítást nem tiltja. Természetesen jellegének megfelelõen egy-egy terület ésszerû hasznosítása mást és mást jelent. A természetvédelmi egyezmények közül a legrégebbi globális nemzetközi szerzõdés. Részesei valamennyi földrészen megtalálhatók. Az egyezmény értelmében "vizes területnek tekintendõk azok az akár természetes, akár mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tõzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek vize álló, áramló, édes, félédes, sós, ideértve azokat a tengervíz-területeket is, amelyek mélysége apálykor nem haladja meg a hat métert." Minden Részes Államnak legalább egy területet jelölnie kell a "Nemzetközi fontosságú vizes területek jegyzékére", az ún. Ramsari Listára (ramsari terület). Hazánk eddig 13 területet, mintegy 115.000 hektárt jegyeztetett be. (Pl. Kis-Balaton, Fehér-tó, Hortobágyi halastavak, Fertõ-tó stb.) A Részeseknek gondoskodni kell e területek ökológiai jellegének megorzésérõl. Az egyezmény titkársága Glandban (Svájc) muködik, jogi személyiséggel rendelkezõ háttérszerve a nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (IUCN). Az 1982-ben csatolt jegyzõkönyv néhány jogi, eljárási kérdést pontosított.
(MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG)

Február 5.:

Gábor Zsazsa születésnapja

Február 6.:

A magyar rádiótechnikai fegyvernem napja

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt