A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JANUÁR
január 1 - 17
Magyar Krónika, január 12.
Kovács Edit
Montreál

HORTOBÁGY POÉTÁJA
Kúnfajta, nagyszemû legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát õrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.
Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
ha virág nõtt a szívében,
A csorda-népek lelegelték.
Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nõre,
más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belõle.
De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.
(Ady Endre)

Január 1.:

150 éve született Simonyi Zsigmond nyelvész SIMONYI Zsigmond, Steiner Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. - Bp., 1919. nov. 22.) nyelvész, tanár, szerkesztõ. Szülõvárosában, Veszprémben végezte a középiskola alsó osztályait. Szarvas Gábor tanítványa, a magyar nyelvmûvelés kiemelkedõ egyénisége. Lipcsében, Berlinben és Párizsban folytatott egyetemi tanulmányokat. Hazatérve 1877-tõl Budapesten tanár. 1879-tõl tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. A Tanácsköztársaság után üldözték és ez a beteg tudóst összeroppantotta. A Nyelvtörténeti Szótár, késõbb a Nyelvészeti Füzetek, majd Szarvas Gábor halála után, 1895-tõl a Nyelvõr szerkesztõje. Munkássága szinte a nyelvtudomány egészére kiterjedt. Foglalkozott a nyelvhelyesség kérdésével, jelentõsek a határozókról, a kötõszókról és a jelzõkrõl írt tanulmányai. 1903-ban elkészítette az új iskolai helyesírást, amelyet csaknem az egész irodalmi élet elfogadott...(Magyar Elektronikus Könyvtár)

1950. az elsõ 5 éves terv kezdete
-1988. Magyarországon bevezetik az általános forgalmi és jövedelemadót


Január 1-febr 3.:

1945. Budapest ostroma
Január elején.: 1983. néhány hónapos szünet után folytatódik a Hétfõi Szabadegyetem, amelyen Szilágyi Sándor elõadássorozatot tart Bibó István életmûvérõl.
Bibó István Budapesten született 1911. augusztus 7-én. Édesanyja Grane Irén; édesapja Bibó István: etnológus, filozófus, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója volt. Bibó István a szegedi tudományegyetemen szerzett jog- (1933) és államtudományi (1934) doktorátust. 1934-38 között bírósági jegyzõ, 1935-45 között az Igazságügyminisztériumban elõadó, közben 1940-tõl a szegedi tudományegyetemen a jogfilozófia magántanára. 1944. október 16-án baloldali magatartása és mentesítõ bizonyítványok kiadása miatt a nyilasok letartóztatták, néhány nap múlva kiszabadult, de ettõl kezdve bujkálnia kellett. 1945 februárjától az Ideiglenes Kormány Belügyminisztériumában osztályvezetõ; részt vett a közigazgatás újjászervezésében, a választási törvény kidolgozásában. 1945-49 között a Nemzeti Parasztpárt vezetõ politikusa. 1946-tól egyetemi tanár, s a szegedi tudományegyetem alkotmánytani és közigazgatás-tani tanszékén adott elõ. 1947-49-ben a Kelet-Európai Tudományos Intézet megbízott igazgatója, 1950-ben rendelkezési állományba helyezték, 1951-tõl a budapesti Egyetemi Könyvtárban könyvtáros, majd kutató. 1956. november 2-tól a Nemzeti Parasztpárt utódjaként létrejött Petõfi Párt jelölése alapján Nagy Imre kormányának államminisztere. November 4-én a kormányt képviselve nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította a lakosságot, hogy tanúsítson passzív ellenállást. November-decemberben tervezetet dolgozott ki a "magyar kérdés kompromisszumos megoldására". 1957. március-áprilisban emlékiratban foglalta össze a magyar forradalom tanulságait, s ezt Bécsben megjelentette (Die Presse, 1957. szeptember 8.). Politikai tevékenységéért 1957 májusában letartóztatták, s 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A börtönbõl 1963-ban amnesztia révén szabadult. Nyugdíjazásáig (1971) a Statisztikai Hivatal könyvtárában dolgozott. Temetése 1979. május 21-én több ezer ember részvételével tüntetés volt a Kádár-rendszer ellen; 1980-ban a magyar szellemi élet 72 képviselõje Emlékkönyvvel tisztelgett életmûve és emléke elõtt. Tudományos érdeklõdése átfogta a jogelméletet, a nemzetközi jogot, a közigazgatást, az államelméletet, a politikai történelmet. Különösen a jognak a kényszerrel és hatalommal való összefüggése, a nemzetközi szankciók, a nemzetközi jogerõ és a nemzetközi bíráskodás problémája, az államhatalmak elválasztásának elmélete, a közép és kelet-európai politikai fejlõdés torzulásai foglalkoztatták. A Kádár-rendszerrel szembeni csöndes és határozott távolságtartása, erkölcsi tisztasága és gondolkodói teljesítménye az 1970-80-as évekre az ellenzéki értelmiség példaképévé tették. (sulinet.)


Január 6.:

1977. Cyrus Vance, az USA külügyminisztere átadja az elõzõ nap Budapestre érkezett magyar koronát és a koronázási ékszereket a Parlamentben Apró Antalnak, az Országgyûlés elnökének.
Január 10.: 1972. létrejön az elsõ magyarországi nemzeti park, a Hortobágyi Nemzeti Park (52 000 hektár) A nagy kócsag, a nemzeti park címermadara A nádsûrûk gémtelepein él természetvédelmünk címermadara, a nagy kócsag, a kanalas gém, s az igen ritka batla. A mocsarak tündérfátyollal, tündérrózsával borított tükrén a mindig hangos szerkokolóniákkal békességben megférnek a vöcskök tutajfészkei. A rétek féltett madárritkasága az Európa-szerte ritkuló, csíkosfejû nádiposzáta. A vizes élõhelyek sorába illeszkedik az ötezer hektárt meghaladó kiterjedésû hortobágyi halas tórendszer. Ezeknek a tavaknak a többségét a Tisza szabályozása után kiszáradt szikes tavaknak, mocsaraknak a helyén építették a XIX-XX. századforduló után. Ezért több halastó nevében (Csécs, Fényes, Kungyörgy) régi mocsarak emléke él tovább. A halastavaknak nagy jelentõségük volt a Tisza szabályozása után kiszáradó mocsárvilág életközösségeinek megmentésében. Ma is kiemelkedõ szerepet játszanak a vonuló madárvilág életében, hiszen olyan ritkaságok idõznek itt vonulási idõben, mint az egész világon megritkult kis lilik. A puszta peremén a sziki tölgyesek maradványa - az Ohati tölgyes és az Újszentmargitai Tilalmas erdõ - az õsi, vízjárta Hortobágy emlékét idézi. Tavasszal a törpe mandula, a tavaszi csillagvirág és az odvas keltike díszítik az erdõ alját. Késõbb a fátyolos nõszirom és a magyar zergevirág nyílik. Az erdõk tisztásainak, a sziki erdõssztyepp réteknek jellegzetes növényei a réti õszirózsa, a sziki kocsord és sóvirág A sziki tölgyesek melletti ártéri erdõk, a puszta belsejében a kisebb kerekerdõk fajgazdag gémtelepeknek adnak otthont, de ritka ragadozó madaraikról is híresek. A vetési varjak, szarkák fészkeit kékvércsék foglalják el. Az utóbbi években gyarapodott a kerecsensólyom állománya, megtelepedett a rétisas, és elõször hazánkban itt fészkelt a pusztai ölyv. Madárvonulás eddig több mint 340 madárfaj elõfordulását sikerült bizonyítani a pusztán. (vendégváró web)

Január 12.:

125 éve született Molnár Ferenc író, újságíró


Január 17.:

176 éve született Reményi Ede hegedûmûvész, zeneszerzõ;1828 január 17.-én Miskolcon látta meg a napvilágot. Apja, aranymûves, igyekezett 8 gyermekét gondos nevelésben részesíteni. Reményi Ede Egerben végezte a gimnáziumot, ahol felfedezték rendkívüli zenei tehetségét. Pyrker János egri érsek ajánlására a bécsi konzervatóriumban folytatta zenei tanulmányait. Az ifjú muzsikus, zsebében Széchenyi ajánlólevelével elindult Párizsba szerencsét próbálni. Egy év múlva már Londonban, a királyi zenekar elsõ hegedûse. Szép karrier kezdõdhetett volna Londonban, de közbeszólt a történelem. 1848 március 15.-én kitört a forradalom, és Petõfi a márciusi ifjak nevében hazahívta Reményit, aki beállt a honvédekhez. Magával vitte hegedûjét, és ütközet elõtt lelkesítette a katonákat. A szabadságharc bukása után Reményi Edének menekülnie kellett. Amerikába akart menni, de pénze nem volt a hajójegyre. Egy hamburgi matrózkocsmában üldögélt, és hegedûjével akarta megkeresni a jegy árát. A matrózkocsmában egy fiatal zongorista játszott esténként. A két fiatal megbarátkozott, már együtt muzsikáltak. A zongoristát Johannes Brahmsnak hívták. Reményi Ede 11 évi távollét után amnesztiát kapott és hazatért. Minden fellépése diadalmenet volt. Állítólag a hazalátogató Liszt Ferenc kérte meg Reményi számára Gizella kezét, és az esküvõn is õ volt a võlegény tanúja. Nászajándékul pedig egy gyönyörû hegedûdarabot komponált. A XIX. század második felében Reményi Ede volt az ország zenei életének egyik legnépszerûbb személyisége. Élete utolsó évtizedeit ismét külföldön töltötte. Kínában, Indiában, Ausztráliában koncertezett. A Washingtoni Fehér Házban az elnök vendége volt. Élete utolsó éveit Amerikában töltötte, de ekkor már a megélhetésért, a kenyérért küzdött.1898 május 15.-én San Franciscoban a dobogón halt meg. Egyetlen saját szerzeménye maradt ránk, ez napjainkban is gyakran szerepel a zenekarok mûsorán. Repülj fecském...(Dévai Titanilla, Magyar Rádió online.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt