A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 ROVATOK
.
 Mozaik
.
 Zsebsite
.
 Dömötor Ödön
.
 Táltos Ákos

 FÓRUMOK
.
 Hozzászólás

Kelemen Didák (1683-1744) hite és tevékeny szeretete korában, a történelmi Magyarországon

2010. május 15.

fr. Bogdan Adamczyk OFM Conv

Csodálunk Téged, nemes Vándora
Magyar utaknak, Kelemen Didák!
Amerre jártál, mindenütt föléledt
Az ősi hit s a kialvó lélek
Újra meleggel telítődött.

Így írt Nagy Miklós, az Egyházi Lapok szerkesztője az 1944 II. Világháborús napjaiban.

1744. április 28-án fejezte be életét e földön az az ember, akinek az Egyház, a Ferences Rend és Miskolc városának hívő serege is sokat köszönhetett. Isten szolgája, a szerzetesi élet példája, a keresztény hit apostola, a szegények barátja, az evangéliumi élet szimbóluma. Mi is lehet az ő üzenete azok számára, akik a XXI. század elején Krisztushoz és az ő Egyházához akarnak kapcsolódni?

Dr. Kovács Tibor minorita atya, Kelemen Didák halálának 200. évfordulójára a Kelemen atya közlönye című kiadványban így méltatta Didák atyát: „a minoriták miskolci rendházának egyik piciny cellájában hunyta le az apostoli munkától és az áldozatos élettől fáradt szemeit Kelemen Didák minorita atya, a szentéletű szerzetes, a szegény és elnyomorodott magyar nép csodatevő nagy barátja, a magyar egység és összefogás tüzes lelkű bajnoka, a lángszavú szónok, a keresztény magyar megtestesült eszményképe.”

Kelemen Didák – világi nevén Kelemen Sámuel – a nemes székely családnak szülötte. A háromszék megyei Baksafalván (mai Kézdialmás) született meg.
Nehéz kor volt az övé, amikor hevesen üldözték a katolikusokat. Didák atyát gyakran úgy fogadták, mint betolakodó ellenséget. Pápista kutyának nevezték, erre is csak szelíden mosolygott. Koldult, hogy másoknak adhasson, miközben maga szükséget szenvedett.
Ebben az időben a török hódoltság okozta nyomorúság a csalódás és reménytelenség kudarcát váltotta ki a magyarság lelkéből. „Olyan lett a magyar föld és a magyar lélek, - írta Csák Alajos Cirjék Kelemen Didák csodás élete és működése című könyvben - mint a letarolt erdő. Elhervadt benne minden virág, megdermedt benne minden élet. A tiszai részeken a vallási villanások idején a katolikusok voltak a gyengébbek. A legtöbb katolikus pap hozzácsatlakozott a felkelőkhöz és elment e sereggel. A szegény magyar nép csak tengett-lengett az események árjában. Magukra maradva lassankint átszállingóztak a református prédikátorokhoz.”

Így a hitért, a magyarságért, a puszta emberi létért kiállott közös szenvedések tudatosították a kis Kelemen Sámuel lelkében a hivatást, hogy népének segítője, „barátja”, jogainak védelmezője, lelkének nemesítője legyen. Ezzel a hivatással lépett be a kantai minorita iskolába, ebből az iskolából került ki Kelemen Sámuel és magával nemcsak a tudást vitte, hanem a megérett szerzetesi hivatást is, hogy sokat szenvedett népének apostola és felemelője legyen.
Tizenkilenc éves korában, 1702. novemberében érkezik meg az eperjesi rendházba, ahol a próbaév letöltése után az ottani hittudományi főiskola hallgatója lett. A tudománynak és az életszentségnek ebben a központjában nemcsak a bölcselet és a hittudomány titkaiba avatták be, de megtanították a keresztény emberi élet nagy titkára is: az ember szeretet nélkül semmi s igazi hivatása az, hogy mint áldozat elégjen az isteni és felebaráti szeretet oltárán.
Ezzel a komoly útravalóval indult el apostoli útjára Kelemen Didák atya. Assisi Szent Ferenc hűséges követőjeként megértette, hogy a történelem a mindig újabb eszmék forradalmával milliókat tipor maga alá.

Ezekkel az emberekkel vállalt ő sorsközösséget. Vállalta ő is, hogy koldulásból él s ezzel szolgálja az egyszerű népet, mert megérti, megosztja és enyhíti szenvedéseiket.

Didák atya kért, könyörgött, koldult, kilincselt egész életén keresztül, de sohasem önmagának, hanem mindig másnak. Az főuraknak írt levelei, mind alázatos koldulás az Isten ügyéért, egy-egy kolostor és iskola talpra állításáért, a szegények és nyomorultak felemeléséért. S mindez azért, mert nagyon szereti szegény, elesett embertársait, akiket a sors erkölcsi és anyagi nyomorúságba döntött, s akik a történelmi események áradatában földönfutókká, hajléktalanokká lettek.

„Szinte hihetetlen mozgékonysággal járta be Kelemen Didák az egész országot, főleg a tiszai részeket s mindenütt segített – tesz tanúságot Didák atya életszentségéről és munkásságáról dr. Kovács Tibor - visszavezette az Istenről és a templomról megfeledkezett magyart ősei hitéhez, az általános lelki eldurvulás közepette elkérgesedett lelkekbe saját életpéldával oltotta be a szeretet zsenge palántáját. Koldult a vagyonosoktól de mindjárt továbbította a rászorulóknak. Saját egyetlen ruháját terítette arra, akin még az ő foltos szürke csuhájánál is kevesebb ruha volt.”

Lelkes odaadással küzdött a viszálykodás és egyenetlenkedés ellen. Kibékítette az egymással folyton vitázó főúri családokat, intette őket jobbágyaik iránti kötelességeikre, amelyeket, ha nem is a puszta emberi jog, de a felebaráti szeretet törvénye parancsol.
Szoros baráti kapcsolatot tartott fenn szinte minden főúri családdal, főleg Károlyi Sándorral, a kuruc generálissal, annak leányával, Károlyi Klárával, a Koháryakkal, Barkóczyakkal, Csákyakkal, akiket tanácsokkal látott el, gyermekeiket nevelte, s így az ország közügyeibe is hatékony befolyása volt. Minden tanácsa, amint leveleiből előtűnik, minden véleménye a haza és embertársi szeretett, a szilárd erkölcsi alapokon álló, széles látású nagy ember megnyilvánulása volt. A pozsonyi országgyűlésen mondott megnyitó szentbeszéde is ezt árulja el: magyar volt és szent volt.  

Kelemen Didák a katolikus megújulásnak Pázmány után a legnagyobb alakja; ezt bizonyítja apostoli munkálkodásának eredménye és főleg irodalmi munkássága. Ő is, miként Pázmány, templomokkal és iskolákkal akarta testvéreinek lelkét Istenhez emelni. Szinte szállóigévé lett már Kelemen Didáknak az a mondása, mely egyszersmind egész beállítottságát jellemzi: „Adná Isten, hogy minden faluban templom és minden harmadik faluban iskola lenne”.

Didák atya apostol de nem hitvitázó; a falvak és városok százait téríti vissza a keresztény hitre. Tudománya és módszere egészen más, mint a csúfolkodó és másokat megvető vitatkozóké. Didák atya magyar és szent, aki kemény mint a szikla, ha Isten igazáról van szó, de lágy, mint a viasz, ha tévelygő, sebzett lelkű, megzavarodott ember felé kell kezét kinyújtani.
„Nagytudású ember volt Kelemen Didák atya - írja Kovács Tibor atya - mély bölcseleti megalapozottság, szilárd teológiai beállítottság s főleg az igen sok élettapasztalat a székely ember természetes bölcsességével ellenállhatatlan fegyver volt a kezében mellyel azonban sohasem sújtott, hanem segített és felemelt.”

Irodalmi munkásságát is méltó hely illeti meg irodalmunkban. 1729-ben Kassán „Búzafejek” cím alatt kiadott szentbeszéd sorozata egyházi, irodalmi és nyelvészeti szempontból is értékes eleme a magyar irodalomnak. Többi munkái, beszédek, valláserkölcsi értekezések, temetési búcsúbeszédek egytől-egyig mind nagy tudásnak, életszentségnek, haza- és emberszeretetnek bizonyítékai.
Szinte a csodával határos az, amit ez az egyszerű kolduló szerzetes alkotott: a miskolci hatalmas rendház és templom, a nyírbátori, nagybányai, kolozsvári minorita rendházak és templomok, a kisebb templomok és iskolák egész sora, melyeket vagy egészen, vagy részben Kelemen Didák buzgósága hozott létre.
Szerette az Istent, és tisztelte az ő házát. Erről tanúskodik a nyírbátori templom használatba vételekor, 1725-ben mondott beszéde:
„Valóban áldott ház, melyben az üdvösség megadatik. Vegyétek vissza immár elméteket, keresztyének, Zakeusról, és fordítsátok erre a Házra, erre régentén Isten dicsőségére felszenteltetett Templomra, melybe ma hozatott be az Oltárról elvétetett és eddigelé ebben a környékben elrejtett Oltári tűz, az igaz isteni tisztelet; ma újíttatott meg a sok esztendőktől fogvást megszűnt isteni dicséret; mától fogvást ezután naponként az Új Testamentumbéli makula nélkül való Áldozat ebben Istennek bemutattatik. Mentől boldogabb tehát ez a Ház, melyben nem egyszer, hanem számtalanszor adatik meg az üdvösség mindazoknak, kik buzgó ájtatossággal ide folyamodnak, igaz töredelmes, alázatos szívvel Istenhez megtérnek, és a Krisztus Jézus valóságos szent Testében-Vérében részesülnek.”

Kortársai már szentként tisztelték és sok csodás eseményt jegyzett fel életéből a krónika. 
„Tűzvész van a városban. A szél egyik égő házról a másikra viszi a zsarátnokot. Ő az Oltáriszentséget öleli magához, és megy vele oda, ahol a legnagyobb a baj. Egy kálvinista asszony rákiált: „Inkább egy vödör vizet vigyen oda, ne azt a bálványt!” Didák a „bálvánnyal” körmenetet tart. Körbe járja a lángoló negyedet, a nem égő házakat megáldja. Eláll a szél, lokalizálódik a tűz. Több ház nem fog tüzet, kivéve az asszonyé, aki nem engedte házát megáldani. Az asszony megdöbben. Néhány nap múlva sírva kér bocsánatot tőle. Didák atya becsülete napról napra nőtt Miskolcon. Szent embernek tartják azok is, akik kezdetben gyanakodva fogadták.”

Egész életműve, minden cselekedete a szent erényeit hirdeti: az Istenbe vetett rendíthetetlen mély hitet; bizalmat és reményt a Gondviselésben és az igazság győzelmében; a másokért vállalt szeretetteljes áldozat, az önmegtagadás, az alázatosság, vezeklés és imádság gyöngyeit.

„Kelemen Didák nemcsak gyöngéd szeretettel volt fáradhatatlan azon - írja az 1944 kiadott közlöny szerkesztője -, hogy a lélek Istenhez, végső céljához eljusson, hanem ezenkívül hős is volt. Nemcsak a vallás hőse, hanem az emberi bátorság, halált megvetés mintaképe. Nem szavalt nagyhangon, mikor távol volt a veszély és nem bujt a furalyukba, amikor az közel volt. Elébe menti Istenért, Hazáért győzni vagy elesni.”

Kell-e szebb, Istennek tetszőbb példa Kelemen Didák életénél? Kell-e szebb életcél Kelemen atyáénál?
Az apostoli munkától fáradtan, egészségében megviselve vonult vissza, az általa alapított miskolci rendházba és ott ragadta el a halál 1744. április 28-án, 61 éves korában. Erről leírást találunk a rendi Protocollumban:
„Elkészült hát a rendház, amely végre – ma úgy mondanánk, hosszú idő után végre - emberhez méltó lakóhelyet nyújtott az itt lelkipásztorkodó és tanító szerzetesatyáknak! Kibontakozott hát és fölmagasodott P. Kelemen Didák szeme előtt a mű, amelyért fáradozott, dolgozott, és amelyért oly hosszú időn át a nélkülözés és nyomorúságos életkörülmények áldozatát vállalta. Méreteiben és állagában jele volt annak a nemkülönben sok áldozattal járó szerzetesi és papi munkának, amelynek a katolikus hit megújulásában és erősödésében volt eredménye. Mint Mózes Nébó hegyéről az Ígéret földjét, úgy nézhette meg az új rendház épülő falait, amelybe ő már nem vonulhatott be, mint boldog lakó.”

De ne csak csodáljuk Kelemen atya személyiségét, ne csak kérjük közbenjárását, hanem szárnyaljunk fel hozzá, a földi salakon felüli magasságokba s legalább némileg útónozzuk őt tetteiben. A miskolci templom oldalkápolnájában lévő egyszerű sírját, most is felkeresik a hívők, és bizalommal kérik közbenjárását bajaikban.
Előadásomat egy imával szeretném befejezni, melyet a miskolci minorita templom hívei gyakran imádkoznak.
Szentháromság egy Isten, magasztald fel nevedet hű szolgád, Kelemen Didák boldoggá avatásával, amelyért alázatosan könyörgünk. Égi közbenjárására áldd meg mindennapi ügyeinket, és add kegyelmedet, hogy az élő hit és áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában példáját követve az örök boldogságot elnyerjük.

Remélem, hogy a konferencián elhangzott előadások egy lépéssel hozzájárulnak a lengyel-magyar barátság megerősítéséhez, Kelemen Didák kultuszának növekedéséhez és ahhoz,  hogy őt mihamarabb a boldogok sorában tisztelhessük.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
fr. Bogdan Adamczyk OFM Conv

 
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.