A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Tudósavatás Ottawában
Magyar Krónika
Montreál, január 16
.
Miska János

Örömmel értesültünk a kellemes hírről, hogy Dr. Szathmáry Emőkét, a Manitobai Egyetem elnökét a Kanadai Tudományos Akadémia (Royal Society of Canada) tagjául választották. Az avató ünnepség a Civilizációs Múzeumban zajlott le november 27-én.

Az akadémia elnöke, Dr.Patricia Demers köszöntötte a vendégeket és a kandidátusokat, számszerint hatvanhármat. Elmondta, hogy az akadémia ez évben is azokat választotta soraiba, akik tudományos munkásságukkal hozzájárultak az emberiség haladásához. A hűségeskü letétele után az új tagok átvették a hivatalos okmányokat és a tagsági érmét, majd egyenként a pódiumra vonultak, mialatt felolvasták munkásságuk lényegét. Az akadémiai hivatalos ünnepséget követően, a múzeum főatriumában volt a fogadás és az ünnepi ebéd.

Szathmáry Emőkével kapcsolatban elhangzott, hogy mint biológiai antropológus, az északi-sarki és szubarktikus őslakós népek számos témájával foglalkozott: származásukkal, más népekkel való élettani kapcsolataikkal és egészségügyi állapotukkal. Ő volt az első a világon, aki az említett népek származását genetikai adatok alapján tanulmányozta.

Az őslakók leszármazottainak génjei kimutatták, hogy azok egy része azonos azon génekkel, amelyek csak Ázsiában találhatók. Ugyanezt az eljárást alkalmazta számos ázsiai néppel kacsolatban, és génadataik ez esetben is hasonlóságot mutattak. Nemzetközi elismerést váltott ki az a megállapítása, hogy az amerikai kontinensek benépesítése nem egy időben zajlott le, 12,000 évvel ezelőtt, mint azt a régészek, etnográfusok, filológusok képzelték.

Emőke tételét igazolta az a felismerése is, hogy az északi-sarki eszkimók élettani adatai megegyeznek számos északi-sarki indián törzs géneivel, de eltérnek más törzsekétől. Ezzel azt igazolta, hogy bevándorlásuk évszázadokon át történt, egyes rokon csoportok az utolsó jégkorszak alatt érkezhettek Beringiába. (Reméljük, a magyarságkutatók is alkalmazzák majd a Szathmáry genetikai modellt országalapításunkkal kapcsolatban.) Másik jelentős munkája az őslakósok körében elhatalmasodó type-2 cukorbaj okozója. Ezzel előkészítette a talajt a további egészségügyi kutatás számára.

Több mint 80 tudományos munkája jelent meg, s előadásokat tartott nemzetközi konferenciákon és más fórumokon. Munkássága elismeréséül a torontoi, a nyugat-ontarioi és a Szent Mihályról elnevezett egyetemek díszdoktori kitüntetéssel jutalmazták. Az Amerikai Antropológiai Szövetség pedig a legmagasabb elismeréssel, Distinguished Lecturer címmel tüntette ki.

Emőke 1944-ben született Ungváron. Szüleit is a második világháború égése tette hontalanná. 1951-ben érkezett a család Kanadába. Egyetemi tanulmányait a Torontói Egyetemen végezte antropológia szakon, B.A. és Ph.D. fokozaton.

Több egyetemen tanított. 1985-ben a Nyugat-Ontarioi Egyetemen dékánná, 1994-ben a McMasteren provosttá és helyettes elnökké, 1996-ban pedig a közel 28 ezer növendéket számláló Manitobai Egyetem elnökévé nevezték ki. Mint elmondja, Emőke célja az, hogy kartársaival egyetemben előkészítse a növendékeket arra, hogy megállják a helyüket jelen századunkban. Elnöksége alatt sokat öregbedett az egyetem jó neve.

A 2004-2005-ös tanévben például az egyetemi kutatásokból származó bevétel megközelítette a 110 millió dollárt. Az egyetem maradandó eredményei közé tartozik az Rh(negatív) betegség megszüntetése és a repce növény nemesítése. Ezek gazdasági értékük mellett társadalmi  jelentőséggel is bírnak, mondja, ,,ha megfontoljuk, hogy az Rh(negatív) szülőanyák ma egészséges Rh(pozitív) gyermekeket szülnek, s a lakosság egészséges, jó tápértékkel rendelkező canola olajjal készítheti ételeit.

Származását hűen megőrizte egész pályafutásán át. Nevéről nem hullottak le a magyar ékezetek. A magyar hagyományok iránti érdeklődést édesanyjától, született Legány Lenke okleveles tanárnőtől kapta, aki takarítás-főzés közben magyar regéket, történelmi eseményeket mondott a származásuk iránt egyébként is fogékony négy gyermeknek, s szép népdalainkkal tette feledhetetlenné gyermekkorukat. Édesapja, v. Szathmáry Károly, volt százados alapította a Magyar Királyi Erők Múzeumát. Ennek nagy része a hazai Hadtörténeti Múzeumban nyert elhelyezést, megmaradt része pedig a torontói Magyar Házban lévő Hungarológiai Múzeum alapját alkotta.

Emőke boldog családi életet él. Férje, Dr. George Reilly geológus, és két gyermekük, Colleen Tünde Frances és Géza Arthur George minden támogatást megadott gyorsan ívelő pályáján át. A helyi magyar közösségekkel kapcsolatot tart ma is. Domokos Sándor írótársam említette telefonon: ,,Ó, Szathmáry Emőke?! A winnipegi magyarok rajongnak érte. Gyönyörű magyar asszonykéntél a köztudatban. Képzeld,  támogatja hazafias és kulturális kezdeményezéseinket."

Ehhez én is elmondtam Emőkével kialakult kapcsolatomat. Tudóssá avatásáról írandó, elektronikus levélben felkerestem a szerkesztőségünkből, ezzel a megszólítással: Dear Emőke! Otthon újraolvastam a másolatot, s megdöbbenve láttam a levélben ejtett gépelési hibákat - még az egyetlen magyar mondatba is elírás került! -, de főleg a bizalmaskodó megszólítást. Ezen feleségem is csóválta a fejét. Éjjel nem jött álom a szememre. Megírtam bocsánatkérő üzenetemet a bizalmas megszólításért. Másnap azonban, mielőtt elküldhettem volna a levelet, megérkezett az angol nyelvű válasz, ezzel a megszólítással: Kedves János!

Erre mit szólhat az ember? Azt, hogy Emőke nem csak gyönyörű asszony, de született Nagyasszony. Szívből gratulálunk a tudós és elnökasszonynak. Újabb eredményeket kívánunk munkásságában, s kérjük, öregbítse továbbra is népünk hírnevét.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2006 Magyar Krónika Rt.