A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
Az én József Attilám
Magyar Krónika
Montreál, január 18
.
Dancs Rózsa

Betlehemi királyok

Adjon isten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk'
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem
Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

 

 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal'
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kismama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!


Karácsony a keresztény világ legszentebb családi ünnepe. Nem az a fényözön teszi kiváltságosan jelentőssé ezt a napot, amelyben a fejlett nyugati országok gazdag fogyasztói társadalma megfürdet bennünket, hanem a pénzre nem váltható szeretet. A kereszténység nem remélhet nagyobb földi ajándékot annál, mint amit megadott nekünk a Teremtő: egyszülött fiát, bűneinket megváltó Jézus Krisztust. A karácsony éjszakáján megszületett Jézus mindenkié, aki hisz őbenne. Ez a hitünk szeretetben, egymás féltésében, segítségében ölt testet. József Attila számára a karácsony bibliai szimbolikussága a családi harmóniára való sóvárgást jelenti. A zsenge életkorban árván maradt, idegenek között hányódó költő számára ez a vágy, az egyéni boldogságvágy az élet értelmévé tágul. A vers tartalma a jól ismert bibliai történet: a Megváltó születését köszöntő három király üdvözlése. A vallásos vershelyzetet földivé változtatja a "kismama" szemérmes, de anyai féltésből adódó határozottsága, amint elköszön a látogatóktól.

A költemény kétféle területről vett képanyagból építkezik: a valóság és a képzelet elemeiből. Valóságra emlékeztető a három király alakja, akik naiv magyar népi humorral jelentik be érkezésüket: "gyalog jöttünk, mert siettünk". Mint jó atyafiak, amikor "Úgy hallottuk, megszülettél./ Benéztünk hát kicsit hozzád..." Kedves esetlenséggel magyarázkodnak, hiszen tudják, nem illik vendégségbe üres kézzel menni, de "Főtt kolbászunk mind elfogyott, /fényes csizmánk is megrogyott" a nagy sietségben. Csak a népmesékben lehetséges az a teljesítmény, amelyet a "szerecsenyek" országától a jászolig "gyalog" megtesz a három király.

Figyeljük meg, mennyire földi, mennyire ismerős a befejező rész: "Irul-pirul Mária, Mária, /boldogságos kismama.../ ...Meg is kéne szoptatni már..."

A képzelet, illetőleg a bibliai legenda területéről való az irányt mutató "lángos csillag", "kis juhocska mondta" motívum, valamint a fohásszal összekapcsolódó hit, hogy "Megváltó" született: "Segíts, édes Istenem." "...szegények királya lettél."

"Üdvösségünk, égi ország!"

A kétféle ábrázolásmód sajátosságainak egymásba fonódása feszültséget eredményez. Ez a feszültség azonos az érzelmi fokozással, és végkicsengése az az áhítat, amely a karácsonyok lelkiállapotát jellemzi. József Attila azt a családias mozzanatot választja jelképi mondanivalója közvetítésére, amely a legtöbb meghittséget, melegséget és ünnepélyességet jelenti az ember életéhen: a legnagyobb családi örömöt, a születést, a gyermekáldást.

A művészi üzenet azokban a zenei, hangtani, képi és mondattani sajátosságokban realizálódik, amelyek jellegzetesen József Attilai-vá emelik a verset. Ez a jelentés tehát rejtett módon van jelen, és nem más, mint a költő vágyódása a családi melegre, a gyermekáldásos boldog karácsonyi hangulatokra. Az anyaságot a szentség szférájába emeli. Ezáltal a születés konkrét jellegét és jelentőségét egyetemessé tágítja. Ezt az általánosító tendenciát szolgálja az
alaphelyzet megválasztása, a bibliai keret is: a Megváltó születését szimbólumként használja az életét befonó, ki nem elégített vágy közvetítése. A költő személyes érzése, a sóvárgás földi jellege kizárja a transzcendenciát, de maga a verset ihlető lelkiállapot a vallásos áhítathoz közelítő ünnepélyesség hőfokára emelkedik.

A három király beköszönése és bemutatkozása a zsoltáros hangulatnak megfelelően a biblikus kifejezési módot követi. Az első három versszakot záró bemutatkozás látszólagos pongyolasága, a hang közvetlensége fokozza annak a versmelódiának komoly-játékos hangulatát, amely a karácsonyok ünnepi atmoszférájával azonosítható. Az epikus előadásmód folytonosságát az utolsó strófa hat sora töri meg, amelyekben: a "boldogságos kismama" érzései vezetődnek le. A költemény hangulati egységét az biztosítja, hogy mindenki az esemény jelentőségéhez igazodik. József Attila ezt az érzelmi túlfűtöttséget nagyfokú formai sűrítéssel valósítja meg. A tömörítést szolgálja a már kiemelt biblikus keret, amelyet grammatikailag a köszönések biztosítanak. A négy versszaknak megfelelően négyszer hangzik el üdvözlő, illetőleg búcsúzó mondat: "Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!", "Istenfia, jónapot, jónapot!", "Adjonisten, Megváltó, Megváltó!", és a búcsúzás: "Kedves három királyok, jóéjszakát kívánok!" Ez az ismétlés tulajdonképpen az alapdallama is a versen végigvonuló zenének. A beköszönés és az elköszönés között belső ellentét feszül. A boldogságos anya büszkesége és gondja földi asszony boldogsága és féle1me, a három király személye csak metaforikus, a kisdednek a Megváltóval való azonosítása is jelképes - mind arra szolgál, hogy az élet születését és az anyai boldogságot egyetemes érvényűvé tágítsa. A kötőszó nélkü1 egymáshoz kapcsolt rövid mondatok tartalmilag pátosz és megkapó esetlenség, boldog meghatottság és tréfás magyarázkodás keverékei. A költemény komplex képeiről elmondhatjuk, hogy földi, mindennapi élet konkrét fordulataival fonódnak egymásba: "Lángos csillag állt felettünk", "Üdvösségünk, égi ország!".

Ezek együttesen segítik az érzelmi fokozást, ezáltal a zsoltárosan komoly hangulatokat a bölcsőringatás gyöngédségébe simítva.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2005 Magyar Krónika Rt