A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
A beszédtõl a nyelvtudásig - magyar nyelvi vizsgák és tanfolyamok Montreálban

Velki Magdolna
Montreál,
január 26.

Kanadában abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szabadon használhatjuk a magyar nyelvet. Saját döntésünkön múlik, hogy megõrizzük, tanítjuk, tanuljuk és mûveljük-e azt. Montreál utcáin még csak az érdeklõdés sem ül ki az arcokra, amikor gyermekeimmel magyarul beszéljük meg egymás között mindennapi dolgainkat.

Nagyritkán egy-egy, a nyelvek labirintusában tájékozott járókelõ csodálkozik csak rá, hogy egy meglepõ struktúrájú, hangzású élõ nyelvi beszédnek lehet fültanúja.
Ennek ellenére nem könnyû nyelvünket az idegen nyelvi környezetben megtartani, terjeszteni.

Aki a magyar nyelvet akarja elsajátítani, nagy fába vágja fejszéjét. Nyelvünk eredetébõl adódóan nincsenek meg azok a nyelvi azonosságok, hasonlóságok, viszonyítási pontok, mint amelyek például a francia nyelv ismeretében nagy segítséget jelentenek az olaszul vagy spanyolul tanuló számára. S azok a szerencsések, akik az azonos nyelvcsaládokon belüli könnyed nyelvtanuláshoz szoktak ezen a földrészen, hamar fel is adják.


Azok viszont, akik gyermekkorukban, családi környezetben játszva, észrevétlenül sajátították el a beszélt magyar nyelvet – talán nem is tudják -, óriási kinccsel rendelkeznek: a nyelv hangzása, struktúrái nem idegenek tudatuk számára. Ez nagyon mélyre eresztett alap, mármost tõlünk függ, mit is építünk rá? Vannak tennivalóink: gyermekeink tanuljanak meg magyarul írni és olvasni. Az írással – olvasással a korábban elsajátított ismereteket tudatosítjuk. Az így elmélyített ismeretet már nem lehet elfelejteni. Legfeljebb csak ritkábban használjuk, így tudatunk egy mélyebb rétegébe kerül, de megfelelõ környezetbe kerülve ez a tudás aktívvá válik.
Ezért fontos, hogy gyermekeink megtanuljanak írni és olvasni magyarul, ha már beszélni tudnak. Hogy mire gondolok, egy végletes példával szeretném érzékeltetni. Júliát 4 éves korában ismertem meg.

Egy québeci házaspár Oroszországból fogadta örökbe a kislányt. A gyermek megérkezésekor nehezen és csak oroszul volt képes kommunikálni. Komoly gondot jelentett, hogyan teremtsenek vele egyáltalán kapcsolatot. A szülõk hosszas keresés után találtak rám, aki talán tud - oroszul – beszélni vele. Mikor saját nyelvi környezetében érezte magát, néhány szó, rövid válaszok erejéig megnyílt: az örökbefogadó szülõk számára a legfontosabb problémákat (öltözködés, étkezés, óvoda) meg tudtam vele beszélni. A szülõk kérésére azután hetente rendszeresen találkoztunk, s igyekeztem korosztályának megfelelõen oroszul tanítani mondókákra, versekre, dalokra.

Késõbb próbáltam írni és olvasni tanítani, de ez már nem esett egybe az örökbefogadó szülõk terveivel. A kislány orosz beszélt nyelvi ismerete egyre szûkült, mind gyakrabban válaszolt franciául az oroszul feltett kérdéseimre. Értette, hogy mit kérek, mit mondok neki, de spontán módon már nem nyilatkozott meg oroszul. Szociális helyzetének változásából eredõ nyeresége sokkal nagyobb a nyelvi veszteségénél, de mi most nyelvi szempontból elemeztük az esetet.
Tanulságos volt mindaz, ami szemem láttára játszódott le: az anyanyelv elvesztésének folyamata. Júlia esete nem volt az egyetlen környezetemben.

Ezért aztán magyar tanárként tudatosan építettem fel azt a rendszert, ahogy három gyermekemet a magyar nyelv elsajátítására neveltem. A tapasztaltak után még inkább ragaszkodtam ahhoz, hogy mikor hatévesek lettek, magyarul megtanítsam õket írni és olvasni, és azóta is naponta dolgozunk magyar nyelvi írásbeli készségeik fejlesztésén.
Hozzánk hasonlóan családi indíttatásra (szülõk, nagyszülõk kérésére, biztatására) viszonylag sokan eljutnak az írás-olvasás kezdeteihez, innen tovább azonban egyre kevesebben lépnek. A gyerekek egy része követi a montreáli Magyar Iskola hétvégi foglalkozásait, mások továbbra is családon belül, nagyritkán egyedül folytatják a magyar nyelv tanulását.

Azonban Magyar Intézet, Nyelvi Központ, Lektorátus, vagy ezekhez mérhetõ intézmény, mely a magyar nyelv, nyelvtanulás, országismeret felnõttoktatási bázisa lehetne, nem mûködik Montreálban.
A Kanadai Magyar Mûhely kísérletet tesz arra, hogy mindazon középiskolások, egyetemisták, felnõttek számára segítséget nyújtson, akik magyarul ugyan beszélnek, és munkájuk, továbbtanulásuk során igényesen kívánják használni a magyar nyelvet, fejleszteni akarják szókincsüket, stílusukat, íráskészségüket. A téli szemeszterben két tanfolyam közül választhatnak az érdeklõdõk és nyelvi vizsgára készülõk:
Magyar kommunikáció, Magyar nyelvvizsga elõkészítõ. A tanfolyamok céljaikban, felépítésükben, módszertanukban és színvonalukban megfelelnek a montreáli Goethe Institut vonatkozó kurzusainak.


A magyar kommunikációs tanfolyam hallgatói az egyéni nyelvi szintjüknek megfelelõ feladatok irányított kidolgozásával tökéletesíthetik kommunikációs készségüket. Szövegeket, szemelvényeket elemeznek, értelmeznek és adnak elõ. Ajánljuk mindazoknak, akik tevékenységük során magyarul fogalmaznak és beszélnek.
A magyar nyelvvizsga elõkészítõ tanfolyam az ORIGÓ-típusú (alap-, közép- és felsõfokú) nyelvi vizsgára készít elõ. Ez a vizsga lehet mindannak az erõfeszítésnek megméretése és hivatalos elismerése, amit a gyerekek és szüleik, nagyszüleik tettek magyar nyelvûségük megõrzése érdekében.

Fontos ez a vizsgabizonyítvány, hiszen az anyaország ismeri el és minõsíti a nyelvi tudás szintjét. A hivatalos vizsgáztató az Idegennyelvi Továbbképzõ Intézet Budapesten, mely tagja az Association of Language Testers in Europe, az Európai Unió legjelentõsebb vizsgáztatóit tömörítõ szervezetének. Az itt szerzett vizsgaeredményt elfogadják több európai – angol, francia, német – egyetemen is. Ha Magyarország az Európai Unió tagja lesz, és 2004 májusa nincs már messze, akkor a vizsga természetesen további országok egyetemein válik érvényessé.


2003 szeptemberében 7-én vizsgáztak sikerrel, egy évvel korábban 11-en, így lassan, de egyre nõ azok száma, akik hivatalosan is elismertették magyar nyelvtudásukat. A Magyar Iskolában rendezett ünnepélyes bizonyítványosztáson Pap László, a Magyar Köztársaság fõkonzula és a montreáli magyar közösségek vezetõi beszéltek az iskola tanulóinak a vizsga fontosságáról és komolyságáról. Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a következõ ORIGÓ nyelvi vizsga 2004. május 8-án, szombaton lesz.


A Magyar Mûhely 2004. téli szemeszter tanfolyamai az alábbi helyen és idõbeosztásban kerülnek megrendezésre:

Helyszín: Foyer Hongrois 2560 rue St. Jacques, Montreál
Beiratkozási határidõ: 2004.február 3
Idõpont
I. Magyar nyelvvizsga elokészítõ Kedd 18:00 – 20:00
II. Magyar kommunikáció kezdõ kedd 20:00 – 22:00
Kezdési idõpont: 2004.február 10.
Tandíj: 125 $ / tanfolyam


Jelentkezés, felvilágosítás:
Velki Magdolna / Kanadai Magyar Mûhely
Tel./Fax: (514) 934-4964 E-mail: mvelki@sympatico.ca

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt